Bácskiskunmegyei Népújság, 1954. november (9. évfolyam, 259-283. szám)

1954-11-02 / 259. szám

BÁCSKISKUNMEGYEI » IX. ÉVFOLYAM, 259. SZÁM Jra SO fillér 1954 NOVEMBER 2. KEDD Éljen és erősödjék boldog jövőnk biztosítéka, népi demokráciánk szilárd alapja, a munkás-paraszt szövetség! (A Hazafias Népfront választási jelszavaiból.) Népművészeti háziszőttes hészül a megye minden hultúrházánah SZEREMLE mindenkor híres vetít népművészeti háziszöttesei- röl. A mult a népművészetnek ezt a gazdagságát üzleti politi­kájával elsekélyesítette. Most újjáéledt, hogy a népművészet kibontakozásával közkinccsé vál­jon. MIND TÖBB HAZBA kerül be a szövőgép. A szeremlei asz- szonyok közül haívanhárman fognak hozzá, hogy a szeremlei népművészet újból elfoglalja méltó helyét. Ezen a télen már meg is indul a munka, hogy a szeremlei háziszőttes mindenüvé eljuthasson. Népművészeti házi- szőttes készül a megye vala­mennyi kultúrházának. Eddig 340 méter rendelés érkezett. A szeremlei háziszőttes függönyök fogják borítani a megye kultúr- házainak ablakait. MEGÉRKEZETT már az anyag is. Tíz házban már folyik is a munka. A nyüstöli szebbnél szebb mintákat rajzolnak ki. — Szorgos kezek nyomán újjáéled a rAr feledésbe ment népművé­szeti háziszőttes, hogy megye- szerte hirdethesse a szeremlei népművészet gazdagságát s szín­pompáját. A hajósi népfronf-bizottság munkájáról A népfront-bizottságok me­gyénk községeiben erőteljesen látnak munkához. Főként saját erejüket, tehetségüket vetik lat­ba az akcióprogramm megvaló­sítása során. így van ez Hajóson is. A ga­bonavetésterület cs hozam nö­velése mellett a népfront-bizott­ság az aprómagvak termesztését tűzte ki célul. Az állattenyésztés fejlesztéséért az apaállatokat ki­selejtezték és kicserélésük meg is történt. Hatszáz méter hosszú járda énítéséhez szükséges anyagot az adóprémiumból vásárolják meg, az ezenfelül még szükséges ko­csi- és gyalogmunkát társadalmi munkával végzik. A rossz álla­potban lévő járdákat sóderral javítják. Az összes társadalmi munka mintegy 15—20.000 forint értékű. A község csinosításáért tavasszal az utcákat fásítják és virágszegéllyel díszítik. A lakosság neveléséért a S su­bád Föld 'Téli Estéken színvona­las és érdekes előadásokat ren­deznek. Az előadások megtartá­sát a helyi pedagógusok vállal­ták. Az áruellátás biztosításáért a népfront-bizottság felkutatja a helyi lehetőségeket. A kisinari termelőszövetkezetek elsősorban a község lakosainak szükségletét elégítik ki. A népfront-bizottság pro­gramijának egv-egy részét a je- lölőgyűléseken is megvitatják. Rendelet a juttatott és még be nem épített házhelyekről szóló minisztertanácsi határozat végrehajtásáról A Magyar Közlöny október hó 30-i száma közli a város- és köz­séggazdálkodási miniszter rende­letét a földreform során, vagy később juttatott és még be nem épített házhelyekről szóló mi­nisztertanácsi határozat végre­hajtásáról. A rendelet megálla­pítja, hogy a még be nem épí­tett juttatott házhely tulajdono­sa köteles a házhelyen az épít­kezést egy éven belül megkez­deni és két éven belül befejezni. A tanácsok végrehajtó bizottsá­ga a tulajdonosoknak felszólítást küld, amelyre 30 napon belül válaszolni kell. Amennyiben a házhely tulajdonosa nem vállal­ja az építési kötelezettség telje­sítését, vagy nem válaszol a ta­nács felszólítására és házhelye nincs szőlővel vagy gyümölcs­fával beültetve, a házhelyet a tanács végrehajtó bizottsága ígénybeveheti s olyan személy­nek juttathatja, aki házhelyet igényel lakóház építésére, de igényét a végrehajtó bizottság állami tulajdonba vett ingatla­nokból nem tudja kielégíteni. Elsősorban a község (város) beépített területén lévő, vagy ahhoz közvetlenül kapcsolódó házhelyeket kell igénybevenni. Az igénybevett házhelyekért a tanács végrehajtó bizottsága köteles a volt tulajdonost teljes mértékben kártalanítani, vagy pénzben, vagy a megváltási ősz- szeggel azonos csereingatlannal. Pénzbeli kártalanítás esetén az igénybevett házhelyek megvál­tási ára az irányadó. A rendelet részletesen szabá­lyozza az igénybevétel és a pénzbeli kártalanítás módjait, intézkedik a már befizetett meg­váltási árelőleggel kapcsolatos kérdésekről, megszabja a csere- ingatlannal történő kártalanítás módját, valamint megállapítja azokat a szerveket, amelyek házhelyigénybevételi és juttatási ügyekben első- és másodfokon eljárnak. (MTI) Élüzem lett a Bajai Ruhaüzem Az ország ruhakonfekció üze- n cinek versenyében nagy di- c; őség érte a Bajai Ruhaüzemet c, az üzem valamennyi dolgo­zóját. Élüzem lett. Az üzem dolgozói harmadik negyedéves terhüket 99 százalékos minőségi teljesítés mellett 102.7 százalék­ra teljesítették, önköltségüket pedig további 1.4 százalékkal Csökkentették» A dicsőséget jelentő ötágú csil­lag november 6-án kerül díszes ünnepség keretében az üzemben elhelyezésre. Az élüzem dolgozói megfogad­ták, hogy a júniusi párthatáro­zat szellemében munkájuk to­vábbi lendületével igyekeznek éves tervük teljesítésével, illet­ve annak túlteljesítésével az uj szakasz politikáját minél na­gyobb győzelemre vinni. cl kecskeméti (els zab ad alá si hét záré Un n ep s éq e i _________ A h o m o h élővilágra A Kecskeméti Katona József Múzeum új kiállítása Vasárnap reggel, Kecskemét felszabadulásának tizedik év­fordulóján zeneszóra ébredtek a város dolgozói. A felszabadulás napjának ünnepségei már a dél­előtti órákban megkezdődtek. Résztvett az ünnepségeken Er­dei Ferenc földművelésügyi mi­niszter, megyénk országgyűlési képviselője is, aki délelőtt 10 órakor a városi pártbizottság, a tanács, a Hazafias Népfront-bi­zottsága, a város társadalmi és tömegszervezetei küldöttségeivel együtt megkoszorúzta a Szabad­ság-téri szovjet hősi emlékmű­vet. Délelőtt 11 órakor nyilt meg a Kecskeméti Katona József Múzeumban a több, mint féiév óta készülő állandó kiállítás: a »Homok élővilága« címmel. A kiállítás gazdag anyaga egész na­pon keresztül igen sok nézőt, ér­deklődőt vonzott a múzeumba. Egyszeri látogatással nem is le­het alaposan tanulmányozni és megismerni a homoki szőlőmű­velés, gyümölcstermelés törté­nelmi fejlődését, régebbi és mai eredményeit bemutató anyagot, a homoki állattenyésztést ismer­tető tárlókat és szemléltető fali­táblákat, valamint az állat- és növényvilág sokféleségét mutató diorámákat, szemléltető képeket. A kiállítást Erdei Ferenc föld­művelésügyi miniszter nyitotta meg és nagy érdeklődéssel kí­sért beszéd keretében átadta a város dolgozóinak. A vasárnap délutáni események A Magyar Néphadsereg Művészegyüttese Kecskeméten (\ZL eledlietetlenül szép ün­' ff' népségnek voltak tanúi Kecskemét dolgozói október 30-án a Katona József Színház­ban. A város felszabadulásának a 10. évfordulója alkalmával a magyar néphadsereg Vörös Csil­lag-érdemrenddel kitüntetett együttese vendégszerepeit a színházban. Az ünnepi műso­ron megjelent a Szovjetunió budapesti nagykövetségének képviselője és három fiatal szov­jet harcos a városunkat felsza­badító vörös hadsereg hősei közül. A három szovjet hős Kecskemét felszabadításáért har­colva jutott el első ízben Kecs­kemétre. néphadsereg együttesé­nek műsora előtt benn- sőséges kis ünnepség keretében üdvözölte Kecskemét dolgozói nevében a harcosokat orosz és magyar nyelven Rési János tanár. Az üdvözlő beszéd után a kecskeméti üzemek, tár­sadalmi szervek küldöttségei adták át hálájuk és szeretetük jeléül a szovjet hősöknek aján­dékaikat. A Kecskemétet felsza­badító vendég harcosok egyike rövid üdvözlő szavakkal köszön­tötte a város dolgozóit, örömét fejezte ki a szovjet nép nevében a felszabadulás óta történt nagy­szerű változások láttán és sok sikert kívánt Kecskemét népé­nek a szocializmus építésének további útján. A szűnni nem akaró tapsvihar után került sor a magyar néphadsereg együtte­sének műsorára. műsor alatt számtalan­szor csattant fel az elra­gadtatott taps az énekkar, a tánckórus és a szólisták egy- egy szép száma után. Különö­sen megragadta a közönség fi­gyelmét a tánckar nagyszerűen sikerült 'kalotaszegi táncképe, a fergeteges iramú, tökéletes tech­nikai felkészültséget kívánó szí­nes ukrán tánc. Szépen szólalt meg az énekkar tolmácsolásá­ban Gounod: Katonakórusa a Faust című operából és Mihajlov Doni legények című vidám, életörömmel telt kórusszáma. A közönség ennél a számnál ismét­lést követelt. Vasárnap délután, Kecskemét felszabadulásának tízéves évfor­dulóján az MNDSZ városi szer­vezete műsoros teadélutánon látta vendégül a város társa­dalmi és mozgalmi életében a felszabadulás óta fáradhatatla­A Hazafias Népfront kecske­méti városi bizottsága Kecske­mét felszabadulásának 10-ik év­fordulóján, október 31-én, va­sárnap este emlékünnepséget rendezett az Ujkollégium dísz­termében. Az emlékünnepély szónoka Tóth László lapszer­kesztő volt, a Ha; alias Népfront megyei bizottságának elnöke. A beszéd megelevenítette Kecskemét felszabadulásának örömteljes napjait, élénk és len­dületes stílusban festette meg a szabadságot nyert város első bi­zonytalan lépéseit az új élet út­ján. Hálatelt szívvel emlékezett meg a szónok azokról a szovjet harcosokról, akik Kecskemét felszabadításáért vérüket hullat­ták, akik életük árán ajándékoz­ták meg a szabad élet lehető­ségével Kecskemét sokat szen­vedett, a fasiszta iga alatt nyö­gő népét. A beszéd után felcsendültek a Szózat hangjai, majd megkezdő­dött a kecskeméti Katona Jó­zsef Színház művészeinek núíso­nul munkálkodó asszonyait. A hangulatos teadélutánon köny­vekkel ajándékozták meg a vá­ros asszonyai Csősz Pál és Ka- nyó Klára úttörőket, akik a vá­ros felszabadulásának napján, 1944 október 31-én születtek. ros estje Kecskemét felszabadu­lásának emlékére. Első számként a szabadság halhatatlan költő­jének, Petőfi Sándornak: »Sza­badsághoz« című verse csendült fel Bicskei Károly tolmácsolá­sában. Bay Gyula, Illés Béla: »Fegyvert s vitézt éneklek« cí­mű jólismert regényének egyik feszültséggel teli fejezetét ol­vasta fel. Ezután a színház két fiatal szólótáncosa, Hont Ágnes s Sze­gedi Jenő-kettős táncolt Kencs- sey: Keszkenő című táncjátéká­ból. Fogarasi Mária szépen sza­valta Devecseri Gábor: »Béke katonái« című versét. A műsor zárórészében felsza- madult operettirodalmunk alko­tásainak legszebb dalai csendül­tek fel Jánosi Kató, Dobi írisz, Mucsi Sándor, Pászti Tibor, Oláh György előadásában. Kü­lönösen nagy tetszéssel fogadta a közönség Dobi írisz és Mucsi Sándor kettősét a »Csínom Pal­kó« című jólismert operettből. Kecskemét felszabadulásának emlékünnepe Egy kis összehasonlítás Ki ne emlékezne Ba­ján az idősebbek közül az 1932-es aszályos esz­tendőre? Ki ne emlé­kezne a bolettára? A bajai határban, mint szerte az országban, az aszály alapjaiban ren­dítette meg a mezőgaz­dasági termelést. A búza ára mélypontra zuhant. A boletta szel­vénye kezdetben sem­mit sem ért, a későbbi 3, majd 6 pengős bolet­ta is csak arra volt jó, hogy az állam keres­kedjen vele, persze a parasztember bőrén. A 6 pengős boietta .ugyanis másra nem volt használható, mint adófizetésre. Nem csoda, hogy ilyen körülmények kö­zött a dolgozó parasz­tok eladósodtak. A fog­lalások, árverések so­ra folyt a városban és a tanyavilágban. 1932- ben egyedül a Bajai Takarékpénztár na­ponta 10 árverésen húzta ki a földet a dolgozó parasztok lá­bai alól, valamint so­kan váltak hajlékta­lanná, mert az adó el­vitte a házukat is. A bolettás világ ma már csak keserű em­lék. A felszabadulás azoknak juttatta a föl­det, akik azt művel­ték. A kormánypro- gramm pedig a terme­lési kedvet tovább nö­velte. A kormánypro- grammot követő párt­ós kormányhatároza­tok könnyebbé tették a dolgozó parasztok éle­tét. Baján 1946 dolgo­zó parasztnak több, mint egymillió forint értékű adót töröltek. A növendékmarhák és csikók nevelése után további adókedvez­ményben részesülnek. A kormány programm biztosította kedvezmé­nyek, valamint az új begyűjtési rendszer a város dolgozó paraszt­jait évente 150 mázsa takarmánygabonával, 2700 mázsa kenyérga­bonával, 2000 mázsa kukoricával, 900 mázsa burgonyával, 2955 hl. borral gazdagította. — Ezenkívül a kormány­zat műtrágyához, r±z- gálichoz segítette a dol­gozó parasztokat, mi­nőségi vetőmagot biz­tosított számukra a többtermés eléréséhez. Az ingyenes állatorvosi szolgáltatás jelentősen elősegítette az állatál­lomány fejlesztését.

Next

/
Oldalképek
Tartalom