Bácskiskunmegyei Népújság, 1954. augusztus (9. évfolyam, 181-205. szám)

1954-08-20 / 197. szám

(Folytatás az 1. oldalról) Megválasztja a küldöttek man­dátumait vizsgáló bizottságot, meghallgatja e bizottság jelen­tését és dönt az egyes tanács­tagok választásának törvényes­ségéről; a közvetlenül aláren­delt tanácsoknál új választást tűz ki, ha egyes tanácstagok he­lyét kell betölteni; tagjai sorá­ból megválasztja és indokolt esetben visszahívja a tanács végrehajtó bizottságát; jóvá­hagyja a közvetlenül alárendelt tanácsok végrehajtó bizottsági tagjainak megválasztását, illető­leg visszahívását; irányítja, el­lenőrzi és beszámoltatja a vég­rehajtó bizottságot munkájáról; irányítja, ellenőrzi és beszámol­tatja a közvetlenül alárendelt tanácsokat; határoz az állandó és ideiglenes bizottságok létesí­téséről; irányítja, ellenőrzi és beszámoltatja e bizottságokat, megválasztja, illetőleg visszahív­ja azok elnökét és tagjait; meg­állapítja, hogy a törvény kere­tei között és a minisztertanács határozata alapján milyen szak­igazgatási szer-veket létesít, szüntet meg, továbbá beszámol­tatja azok vezetőit, határoz a tanácstagok összeférhetetlenségi ügyeiben, lemondásuk elfoga­dása tárgyában és a tanács- tagságukból folyó tevékenysé­gükkel összefüggő, személyüket érintő egyéb kérdésekben, A tanács ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket a jog­szabályok a hatáskörébe utal­nak. A tanács, mint választott tes­tületi szerv, feladatait, a ta­nácstagok állandó tevékeny köz­reműködésével látja el, a ta­nácstagok résztvesznek a tanács határozatainak meghozatalában, a határozatok végrehajtásának ellenőrzésében és a tanács szer­vező és felvilágosító munkájá­ban. A tanács munkájába bevonja a dolgozók gazdasági, társadal­mi és kulturális és egyéb tö­megszervezeteit és ezáltal is biz­tosítja a lakosság széles töme­geinek részvételét az állami fel­adatok végrehajtásában. A tanács szervezete és működése A tanácsok tagjainak számát az állandó lakosok számának figyelembevételével a közvetlen felettes tanács — a fővárosi, a megyei és a közvetlenül í. Inc ki Tanács alá rendelt városi taná­csok tagjainak számát pedi| az Elnöki Tanács állapítja meg. A tanács ülését a végrehajtó bizottság elnöke vezeti. A ta­nács az ülés megnyitása után kijelöli azt a két tanács* agot, akinek feladata a jegyzőkönyv hitelesítése. A tanács ülése akkor határo- zatképes, ha az ülésen a tanács­tagoknak több, mint a le'.e jelen van. A tanács határozatait szó­többséggel hozza. A szavazat­egyenlőség esetében az ülés el­nökének szavazata dönt. A tanács ülései általában nyilvánosak, rendkívüli esetben azonban a tanács zárt ülést is tarthat. A tanács ülésén szavazati joga csak a tanácstagoknak van. Az ülésen tanácskozási joggal résztvehetnek azok is, akiket a tanács vagy a végrehajtó bi­zottság az ülésre tanácskozási joggal meghív. A felsőbb államhatalmi szer­zek, a felettes végrehajtó bizott­ságok, a minisztertanács tagjai és kiküldöttei, továbbá a terü­letileg illetékes ügyész és felet­tesei — tanácskozási joggal — meghívás nélkül is résztvehet­nek a tanács ülésén. A minisz­terek (az országos hatáskörű szervek), továbbá a felettes szak­igazgatási szervek kiküldöttei — az ügykörüket érintő napi­rendi pont tárgyalásán — ta­nácskozási joggal ugyancsak résztvehetnek a tanácsülésen. Ha a tanács az alája nem rendelt szerv munkáját, beszá­molóját, vagy javaslatát tár­gyalja meg, e szerv vezetőjét — tanácskozási joggal — meg kell hívni a tanácsülésre. A tanács szakigazgatási szer­veinek vezetői kötelesek a ta­nácsülésen résztvenni és az ügy­körüket érintő kérdésekben a kívánt felvilágosításokat meg­adni. A tanács bizottságai A tanács a dolgozók széles tömegeinek az állami ügyek in­tézésében való tevékeny rész­vételére, a tanács feladatainak eredményesebb ellátására és munkájának folyamatos előse­gítésére állandó, illetőleg ideig­lenes bizottságokat alakít, ame­lyek a tanács javaslattevő, vé­leményező és ellenőrző szervei. Az állandó bizottság a tanács megbízásából, a lakosság javas­latainak felhasználásával és a helyi viszonyok figyelemmel kí­sérése alapján segíti a tanács munkáját, továbbá ellenőrzi a szakigazgatási szervek, valamint a tanács alá rendelt vállalatok és egyéb szervek munkáját, ta­nulmányozza e szervek fejlesz­tésének lehetőségeit és tapaszta­latai alapján javaslatokat ké­szít, közreműködik a tanács ál­tal hozott határozatok és a fel­sőbb szervek rendelkezéseinek végrehajtásában, valamint a la­kosság javaslatainak és pana­szainak intézésében; ellenőrzi a tanács hatáskörébe tartozó kér­désekben a tanácsnak alá nem rendelt szerveket, szervezi és mozgósítja a lakosságot az ál­lami feladatok végrehajtására. A tanács a pénzügyi, a város és községfejlesztési, az oktatási, a népművelési, az egészségügyi, a szociális, az ipari, a kereske­delmi, a mezőgazdasági és a be­gyűjtési feladatok eredményes megoldásának elősegítésére akár külön-külön, akár összevontan, állandó bizottságokat köteles szervezni. A tanács a helyi sa­játosságok figyelembevételével a szükséghez képest egyéb állandó bizottságokat is alakíthat. A tanácstag jogai és kötelességei A tanácsok tagjait, az illető terület választópolgárai négy évi időtartamra választják az alkot­mányban megállapított alapel­vek szerint. A tanácsok tagjait az illető terület választópolgá­rai a törvénynek megfelelően visszahívhatják. Az állampolgárok a tanácsok tagjait a tanács működési terü­letén alakított választókerüle­tenként választják. Minden vá­lasztókerület egy tanácstagot választ. A tanácsok tagjainak válasz­tására és összehívására vonat­kozó részletes szabályokat külön jogszabály állapítja meg. A tanácstag joga, hogy vá­lasztóinak képviseletében részt- vegyen a tanács egész működé­sében. Ennek megfelelően.- meg­választható a tanács bármely tisztségére és bármely bizottsá­gába; képviselheti a tanács megbízása alapján a tanácsot, a tanács és a végrehajtó bizottság elé terjeszthet megvizsgálás végett minden olyan kérdést, il­letőleg javaslatot, amely e szer­vek hatáskörébe tartozik; fel­szólalhat a tanács ülésén és sza­vazatával résztvesz a határoza­tok meghozatalában; a tanács ülésén a végrehajtó bizottságtól és a szakigazgatási szervek ve­zetőitől munkájukkal kapcsolat­ban felvilágosítást kérhet, az említett szervekhez és vezetői­hez kérdést intézhet, amelyre a kérdezett — szóban vagy írás­ban — a tanács ülésén, illetőleg legkésőbb 15 napon belül vála­szolni köteles; a tanács aláren­delt vállalatoktól és egyéb szer­vektől közérdekű kérdésekben felvilágosítást kérhet, a szervek vezetői kötelesek a tanácstagnak a kért felvilágosítást megadni; résztvehet — tanácskozási jog­gal — az alsóbb tanács ülésén. A tanácstag tevékenységével kapcsolatos költségek megtérí­téséről külön jogszabály rendel­kezik. A tanácstag a lakosság törvé­nyes -érdekeinek képviseletével működése során előmozdítja az állami feladatok megvalósítását. Ennek megfelelően a tanácstag kötelessége, hogy olyan maga­tartást tanúsítson, amely méltó a dolgozók bizalmára, személyes példamutatással közreműködjék az állami fegyelem megszilár­dításában, az állampolgári köte­lességek teljesítésében, a társa­dalmi tulajdon és a dolgozók jogainak védelmében és a tör­vényesség biztosításában, a ta­nács munkájában tevékenyen résztvegyen és a reábízott fel­adatokat elvégezze; a választók­nak évenként legalább kétízben beszámoljon a tanács működé­séről és a választói megbízások teljesítéséről; állandó kapcsola­tot tartson választóival, válasz­tóinak közérdekű megbízatásait, a dolgozó nép érdekeinek szem előtt tartásával teljesítse és kö­vetkezetesen előmozdítsa, hogy a dolgozók jogos panaszai ki­vizsgálást és orvoslást nyerje­nek; segítse a tanácsot a töme­geknek az állami feladatok meg­oldására való mozgósításában. Minden politikai, gazdasági, vagy egyéb tevékenység, illető­leg magatartás, amely ellentét­ben áll a dolgozók érdekeivel, összeférhetetlen a tanácstagság­gal. A tanácstagság megszűnik: a tanácstag halálával; a tanács megbízatásának lejártával, a ta­nács feloszlatásával, illetőleg a tanácsnak az államigazgatási terület megváltozása folytán történt megszüntetésével; vis­szahívással; a választójogosult- ság elvesztésével; összeférhetet­lenség folytán; lemondással. A tanács végrehajtó bizottsága ^[alános rendelkezések A végrehajtó bizottság a ta­nács általános hatáskörű végre­hajtó és intézkedő szerve. A végrehajtó bizottság a tanács által saját tagjai sorából vá­lasztott testületi szerv, amely egyrészt az államhatalmi szer­vek, másrészt a felsőbb végre­hajtó bizottságok irányítása alatt áll. A végrehajtó bizottság, mint választott testületi szerv felada­tait a végrehajtó bizottság tag­jainak állandó, tevékeny közre­működésével látja el,- tagjai résztvesznek a végrehajtó bi­zottság határozatainak megho­zatalán kívül a. határozatok végrehajtásának ellenőrzésében, valamint a végrehajtó bizottság szervező munkájában. A végrehajtó bizottság mun­káját legfelső fokon a minisz­tertanács irányítja. A miniszter- tanács jogkörébe tartozó felada­tokat a törvény szabályozza. A végrehajtó bizottság feladatai A tanács végrehajtó bizottsá­ga a következő feladatokat lát­ja el: előkészíti és a felettes vég­rehajtó bizottság, illetőleg a ta­nács elé terjeszti a helyi gazda­sági tervet és költségvetést; a jóváhagyott terv és költségvetés keretei között önállóan gazdál­kodik, rendelkezik a terven fe­lüli bevétel, adórészesedés, nye­reség, valamint az elért megta­karítások felhasználásáról; irá­nyítja, segíti és ellenőrzi az al- sóbbfokú tanácsok végrehajtó bizottságának munkáját; irá­nyítja, ellenőrzi és összehangol­ja a szakigazgatási szervek munkáját; irányítja és ellen­őrzi a tanács alá rendelt vál­lalatok és egyéb szervek mun­káját; gondoskodik a tanácshoz érkezett bejelentések (panaszok) nyilvántartásáról és elintézésé­ről, valamint a bejelentések tár­gyában hozott határozatok vég­rehajtásáról, működési területén figyelemmel kíséri a dolgozók panaszainak intézését; dönt a hatáskörébe utalt kinevezési és fegyelmi ügyekben; elkészíti a tanács rendeletéinek tervezetét; javaslatot készít helyi intézmé­nyek, intézetek és egyéb helyi szervek létrehozására, összevo­nására és megszüntetésére; el­bírálja az alsóbbfokú végrehajtó bizottságok határozatai ellen előterjesztett jogorvoslatokat; ellátja a tanács működésével kapcsolatban a jelen törvény, valamint más jogszabályok alap­ján reáháruló feladatokat. A végrehajtó bizottság a fel­sőbb államhatalmi és állam­igazgatási szervekhez előterjesz-. téseket és javaslatokat tehet. A végrehajtó bizottság szervezete és működése À végrehajtó bizottság tagjai­nak számát — a helyi körül­mények figyelembevételével — a végrehajtó bizottságot meg­választó tanács határozza meg. A végrehajtó bizottság, mint testületi szerv, határozatait ülé­sen hozza. A végrehajtó bizottság a szük­séghez képest, legalább azonban kéthetenként, köteles ülést tar­tani. Az ülést a végrehajtó bi­zottság elnöke hívja össze. A végrehajtó bizottságot az őt megválasztó tanács, vagy a fe­lettes végrehajtó bizottság hatá­rozata alapján, továbbá a végrehajtó bizottság tagjai egy- harmadának indítványára a végrehajtó bizottság elnöke köteles általában 48 órán belül összehívni. A végrehajtó bizottság elnöke a végrehajtó bizottságot saját kezdeményezésére is összehív­hatja. A végrehajtó bizottság műkö­déséért a végrehajtó bizottság tagjai testületileg és egyénileg felelősek. A végrehajtó bizottság ülése nem nyilvános. A végrehajtó bi­zottság ülésén a végrehajtó bi­zottság tagjai, valamint a végrehajtó bizottság, illetőleg a végrehajtó bizottság, elnöke ál­tal meghívott személyek vehet­nek részt. A tanács állandó bi- zottságainak elnökét, a szak- igazgatási szervek vezetőit, va­lamint a tanács alá nem ren­delt szervek vezetőit a feladat­körükbe tartozó ügyek tárgya­lásához — tanácskozási joggal — meg kell hívni. A felsőbb államhatalmi szer­vek kiküldöttei, valamint a fe­lettes végrehajtó bizottságik és a minisztertanács tagjai és ki­küldöttei, továbbá a területileg illetékes ügyész és felettesei — tanácskozási joggal — meghí­vás nélkül is résztvehetnek a végrehajtó bizottság ülésén. A miniszterek (országos hatáskörű szervek), továbbá a felettes szakigazgatási szervek kiküldöt­tei az ügykörüket érintő napi­rendi pont tárgyalásán — ta­nácskozási joggal — ugyancsak résztvehetnek a végrehajtó bi­zottság ülésén. A végrehajtó bizottság köteles rendszeresen beszámolni műkö­déséről az őt megválasztó ta­nácsnak és a felettes tanács végrehajtó bizottságának, a fő­városi, a megyei és a közvetle­nül Elnöki Tanács alá rendelt városi tanács végrehajtó bizott­sága pedig a minisztertanács­nak. A tervezet részletesen intéz­kedik a végrehajtó bizottság elnöke és titkára feladatairól és kötelességeiről; A végrehajtó bizottság szakigazgatási szervei A tanács hatáskörébe tartozó szakigazgatási feladatokat a végrehajtó bizottság szakigazga­tási szervei látják el, amelyek egyrészt a végrehajtó bizottság, másrészt a felettes szakigazgatá­si szervek alárendeltsége alatt állnak. A szakigazgatási szervek önálló intézkedési, irányítási és hatósági jogkörrel vannak felruházva és a jóváhagyott terv és költségvetés, továbbá a meg­állapított létszám és béralap keretében önállóan gazdálkod­nak és intézkednek. A szakigazgatási szerv műkö­désének eredményességéért a végrehajtó bizottság és a fel­sőbb szakigazgatási szerv (mi­nisztérium, országos hatáskörű szerv) egyaránt felelősek. A szakigazgatási szerv rendel­kezéseit a végrehajtó bizottság és a felettes szakigazgatási szer­vek megsemmisíthetik, illető­leg megváltoztathatják. A tanács kapcsolata a tanács alá nem tartozó szervekkel A tanácsnak, a végrehajtó bi­zottságnak és a szakigazgatási szerveknek a jogszabályok által meghatározott hatósági jog­körükben hozott határozatai és rendelkezései a tanács alá nem tartozó állami szervekre is kö­telezőek. A tanács és a végrehajtó bi­zottság ellenőrizheti és beszá­moltathatja azokat a szerveket, amelyek közreműködnek a lakosság gazdasági, szociális és kulturális szükségleteinek kielé­gítésében. Tanács és a végrehajtó bi­zottság kezdeményezéseket te­het, véleményét nyilváníthatja, azonban az alá nem rendelt szer­it eknek. a tanács feladatkörébe nem tartozó ügyekben utasítást nem adhat. Véleményét, észrevé­teleit a tanács alá nem tartozó szervek feletteseivel közli. A tanács és a végrehajtó bi­zottság működési területén — a fegyveres testületeket kivéve — valamennyi állami szerv te­vékenységét figyelemmel kísér) a dolgozók érdekében hozott olyan szociális, kulturális, egész­ségügyi és munkaügyi szabályok megtartása szempontjából, ame­lyekké) kapcsolatban nincs ható­sági jogköre. A közbiztonság előmozdítása érdekében a rendőrségi szervek kötelesek a tanács és végrehaj­tó bizottság ülésén a közbizton­ság helyzetéről beszámolni. A tanács és a tanács alá nem rendelt szervek egymáshoz való kapcsolatára vonatkozó részle­tes szabályokat a minisztertanács javaslatára az Elnöki' Tanács állapítja meg. Csütörlökön délelőtt megalakult a sorsolási bizottság Az ötéves Tervkölcsön kilen­cedik sorsolásához a pénzügy- miniszter által kinevezett sorso­lási bizottság csütörtökön dél­előtt 10 órakor tartotta alakuló ülését. Scholcz Rezső, a sorso­lási bizottság elnöke ismertette a sorsolás technikáját, a kihú­zásra kerülő kötvények darab­számát, a törlesztések összegét és a bizottsági tagok jogait, kö­telességeit. (MTI) Dr ám apály áza t Katona József halálának 125. évfordulója alkalmából, a nagy drámaíró emlékére Kecskemét város tanácsának végrehajtó bi­zottsága drámai pályázatot hir­det. Pályázni lehet eddig még nyomtatásban meg nem jelent és elő nem adott, egész színhá­zi estét betöltő társadalmi szín­művel és tragédiával. Pályadí­jak: 1. díj: 3000 forint, IJ. díj: 2000 forint. A pályázatokat három gépelt példányban 1955. évi március hó 1-ig Kecskemét város népműve­lési csoportjához kell beküldeni. A pályázat eredményét 1955. április 16-án, Katona József ha­lálának évfordulóján, ünnepi gyűlés keretében hirdetik ki. A Szabad Népben, az Irodalmi Újságban és a Bácskiskunme- gyei Népújságban is közöljük a pályázat eredményét. A pályázó névét és címét jeligés borítékban csatolja a pályamunkához. Városi tanács népművelési csoportja, Kecskemét,

Next

/
Oldalképek
Tartalom