Bácskiskunmegyei Népújság, 1954. augusztus (9. évfolyam, 181-205. szám)

1954-08-17 / 194. szám

BACSKISKUNMEGYEI NÉPÚJSÁG AZ M0PB#CSKISKUNM£GYEIP/rRTW2OTT$KGAUAK LAPJA IX. ÉVFOLYAM, 194. SZÁM Ara SO fillér Teljesítsük kötelezettségünket Még csak néhány nap választ cl bennünket augusztus 20-tól, alkotmányunk ünnepétől. Az üzemek dolgozói terveik túltel­jesítésével, a munkafegyelem megszilárdításával, a, pazarlás elleni fokozott küzdelemmel ké­szülnék a munkás-paraszt talál­kozóra. A falun az .egyénileg dolgozó parasztok és a termelő- szövetkezetek pedig beadási ter­vük teljesítésével tesznek hitet a munkás-paraszt szövetség mellett. Megyénkben 12.000 dol­gozó paraszt és 134 termelőszö­vetkezet lépett versenyre, mely szerint augusztus 20 tiszteletére a cséplőgéptől a begyüjtőheiyre viszik az államnak járó gabo­nát. A nemes vetélkedés során augusztus 14-ig több mint 9000 dolgozó paraszt és 50 termelő- szövetkezet teljesítette az adott szót. Megyénk községeiből egy­más után érkeztek és érkeznek győzelmi jelentések. Elsőnek Bácsszentgyörgy, majd Pirtó, Tázlár, Kunbaja és Vaskút dol­gozó parasztsága tett eleget be­adási kötelezettségének. Azóta is szinte napról-napra újabb és újabb községekből érkezik győ­zelmi híradás. Az idén a falu dolgozóinak anyagi helyzetét jelentősen javí­totta, hogy az új begyűjtési tör­vény az előző évekhez viszo­nyítva több kedvezményt adott a gazdáknak. Három évre előre megállapították a beadás meny- nyiségét és ezzel párhuzamosan csökkent is a kötelezettség. Ez megnövelte a dolgozó paraszt­ság beadási készségét. • Az augusztus 20-jg hátralévő néhány napot községi tanácsa­inknak, begyűjtési hivatalaink­nak és dolgozó parasztságunk­nak megyénkben is ki kell hasz­nálni, hogy meggyorsuljon a begyűjtési munka. Több közsé­günkben sok hátralékos gazda akad, aki napokkal ezelőtt el­csépelt és mégsem teljesítette a beadási kötelezettségét. Éppen ezért a begyűjtési hivatalok és községi tanácsaink akkor járnak á helyesein, ha ezeket figyel­meztetik és elszámoltatják. Az olyan községi tanácsok, ahol nem ezt teszik, azoknak maga­tartása törvényellenes és ahe­lyett, hogy védenék az állam érdekét és a dolgozó parasztok valódi érdekeit, elnéző magatar­tásukkal a falu kulákjainak és spekulánsainak szándékát támo­gatják. Pedig sokhelyütt éppen a beadást becsületesen teljesítő dolgozó parasztok követelik, hogy a tanács szigorúan alkal­mazza a törvényt a hátraléko­sokkal szemben: a beadás mennyiségének 10 százalékos felemelésével büntesse a halo­gatókat és azt, aki a felemelés után sem viszi a begyüjtőhelv- re a gabonát, a helyszínen szá­moltassa el. Sok a hátralékos a kecskeméti járásban, ahol az el­múlt hét végéig 773 termelő egyáltalán nem tett eleget kö~ I leiességének. A kiskunfélegy­házi járásban 218 dolgozó pa­raszt hátralékos az öszes gabo- nabeadásí kötelezettségével. — Dusnokon az elmúlt hét végéig 1240 termelő csépelt el és ebből 64 egyáltalán nem teljesítette kötelezettségét. Ahol az emberi szó, a népnevelő munka nem segít, ott a törvény alkal­mazásának megvan a hatá­sa. Ugyancsak Dusnokon Kop- rivanácz Mihály, III. kerület 180. házszám alatti dolgozó pa­raszt nem teljesítette gabonabe­adási kötelezettségét. Ráfizetett a huza-vonára, mert majdnem 1 mázsával felemelték beadási kötelezettségét és azonkívül 300 forint költséget is fizetett a helyszíni elszámoltatás alkalmá­val. Az ő példájából több hátra­lékos tanult Dusnokon és Kop- rivanácz Mihálynál történt hely­színi elszámoltatás után még aznap 35-en bevitték a gaboná­jukat. Hodován István dusnoki V. kerület 29. szám alatti dol­gozó paraszt szintén megvárta az elszámoltatókat és mikor látta, hogy nincs igaza az ellen­ség híresztelésének, amely sze­rint »úgyis elengedik a hátra­lékot«, maga pakolta fel kocsi­jára az államnak járó részt és beszállította a begyüjtőheiyre. Természetesen a népnevelők elsősorban ne a törvény szi­gorára hivatkozzanak, hanem értessék meg a dolgozó parasz­tokkal, hogy milyen nagy jelen­tősége van a beadási kötelezett­ség teljesítésének. A népnevelő­nek figyelembe kell venni a dolgozó parasztok jogos pana­szait. így például több község­ben felmerült, hogy a raktár- helyiség és a terményforganni helyi telepének irodája, — ahol a vételijegyzés történik — messze esik egymástól. így pél­dául Dusnokon az iroda és az egyik raktár között 3 és fél ki­lométer távolság van. Ebből adódik, hogy a dolgozó parasz­toknak sok fáradsággal jár a gabonabeadás teljesítése. Elő­fordul, hogy a mérlegelési jegy kiállítása után csak jóval ké­sőbb, alkalomadtán mennek be a távolabb eső irodába a vételi­jegyet elkészíteni. Van olyan példa is, hogy lassan megy a vételijegyezés és a dolgozó pa­rasztok megúnják a félnapig való várakozásokat és a mérle­gelési jegy kézhezvétele után hazamennek. Ezek a dolgozó parasztok a tanácsnál hátralé­kosként szerepelnek, mivel nincs levételijegyezve az általuk be­adott gabonamennyiség. Mindezeket figyelembe kell venni a helyi tanácsoknál?, be­gyűjtési hivataloknak, hogy meggyorsuljon a munka. Ugyan­akkor a hátralékos dolgozó pa­rasztok is mielőbb tegyenek ele­get kötelezettségüknek a saját és a közösség érdekében, mert csak így készülhetnek méltóan augusztus 20-ra, a munkás­paraszt találkozóra. 1954. AUGUSZTUS 17. KEDD Épül az Országos Mezőgazda- sági Kiállításon a szakoktatási és erdészeti pavilon. Az Alkotmány ünnepe előtt MNDSZ-asszonyok augusztus 20-ra készülnek Megyénk MNDSZ-asszonyai is nagy igye­kezettel készülnek a munkás-paraszt találkozóra. A kecskeméti városi szervezet röpgyűléseket tart, ahol közösen megvitatják az üzemi találkozók szervezésével kapcsolatos feladatokat. A termelő­szövetkezeti és egyénileg dolgozó parasztasszo­nyokat kocsi hozza majd be. A szervezet helyi­ségében virágcsokorral köszöntik a termelésben jó eredményt elért nödolgozókat. Az asszonyok zene mellett fognak ismerkedni. Augusztus 20-án délelőtt 9 órakor roller-ver­senyt is szerveznek. Érdemes a gyermekeknek jól felkészülni és az elsőségért küzdeni, mert a nyertes egy nagy tortát kap. Az MNDSZ-kuItúr- csoport színvonalas műsorral fogja szórakoztatni városunk dolgozóit. De a bábcsoport is felkészült a nagy napra. Az apostagi MNDSZ asszonyai »Nem élhetek muzsikaszó nélkül« c. színdarabbal készülnek. — Augusztus 19-én a kalocsai MNDSZ-székházban lesz a munkás- és parasztasszonyok találkozója. Ezen a vidám esten fogja a helyi tanács pénz­jutalomban részesíteni és oklevéllel kitüntetni a legjobb dolgozó asszonyokat. Augusztus 21-én este 8 órakor szabadtéri filmvetítés fejezi be az ünnepséget. A vállalások jorésze mái* valóság Már augusztus elején megin­dult a versengés alkotmányunk ünnepére vállalt felajánlások teljesítésén túl a bányásznap méltó köszöntésére. A dolgozók elhatározták, hogy az alkot­mány-műszakban napi tervüket 10—20 százalékkal túlteljesítik. A felajánlások jórészéből már valóság lett. A kotrógépnél két brigád küzd az elsőségért. Je­lenleg mindketten 165 százalé­kot érnek el. A gyúrógépeknél változatlanul az első helyen a legjobb munkát végző Kethenz- brigád halad. Bizony volt olyan nap is, hogy napi tervét 322 szá­zalékban teljesítette. A brigád tagjaira jellemző, hogy harma­dik hónapja változatlanul tart­ják a sztahanovista szintet, őket követi Flajsz János sztahano­vista brigádja. A készletezésnél dolgozó női brigádok is méltó versenytársai a férfiaknak. Kisvárdai Zsófia és sztahanovista brigádja alkot­mányunk ünnepén bizonyára elnyeri jó munkájuk gyümöl­csét; a sztahanovista oklevelet. Legutóbb is 214.8 • százalékot teljesítettek. Nyomukban halad Károlyi Ilona és sztahanovista brigádja. Kétszeres normát tel­jesítenek. A korpásításnái is jól halad a munka. Itt sem akar­nak szégyenkezni augusztus hó 20-án, a munkás-paraszt talál­kozó napján. A Miklián-brigád 200 százalék feletti teljesítmé­nye példa a többiek számára. A szállításnál a Fejes-brigád, s vontatásnál Singer csoportve­zető jó munkája biztosíték arra, hogy a kitermelt tőzeg gyorsan a dolgozókhoz jut. Alkotmány ünnepének előes­téjén a vállalat vezetősége aktí­vaértekezleten vitatja meg a tennivalókat az alkotmányi munkaverseny kiszélesítésére, a bányásznap méltó köszöntésére. Már eddig is számos javaslat érkezett a termelékenység eme­lésére, az anyagtakarékpsságra, az önköltségcsökkentésre. Bár sok a tennivaló, de egyes dolgozók elfeledkeznek arról; hogy a jólét csak úgy követke­zik be, ha mindannyian részt kérünk annak megteremtéséből. Hugyecz Mária és Tóth Mária bizony igen gyakran' vannak tá­vol igazolatlanul munkahelyük­ről. Ezzel nemcsak magukat, hanem társaikat is megrövidí­tik. Igen nagy a kötelességünk, mert megígértük, hogy önkölt­ségi tervünket a •harmadik ne­gyedévben 2 százalékkal, anyag- takarékossági tervünket 2 szá­zalékkal csökkentjük, augusztus havi tervünket pedig 5.százalék­kal túlteljesítjük. Igv akarunk mi ünnepelni augusztus 20-án és a negyedik bányásznapon. ’ Kovács Mihály igazgató, Tőzegtermelési-és Telepí­tési Váftalat, Kecel. CSOPORT CSA gazdaságosán ter- melni nemcsak annyit tesz, hogy vi­gyázni kell arra, ami van, azt gondosan rendbetartani. A ter­melés gazdaságosabbá tételét szolgálja az is, hogy a lehetőségeket felismerve mellék­üzemágakat létesítenek például egy termelő- szövetkezetben. A soltvadkerti Uj Alkotmány termelő- szövetkezet tagjai is nagyon helyesen gon­dolkoztak, amikor rö­vid idővel ezelőtt saját kovács- és asztalosmű­helyt rendeztek be a csoport központjában. A csoport területei ugyanis legkevesebb 4 —5 kilométerre van­nak a községtől. Ha el­romlott valami, vagy ha lovat patkoltatni kellett, azzal mindig sok drága óra, sokszor félnapok pocsékolód­tak el. — Egy ló pcttkolása például egy ember félnapi munkáját vet­te igénybe — mondja a csoport könyvelője. — Mostmár mindez más­ként van! Itt a kovács­műhelyünk a lóistál­lóktól alig párszáz mé­terre — ha valami hiba van, csak előző este a munkából jövet be­szólnak Danó bácsinak, hogy mikor jöhetnek másnap. így azután minden várakozás nél­kül, félóra alatt meg­vannak egy ló patkolá- sával. De nemcsak ezt a munkát végzi el a cso­port új kovácsa, aki alig másfél hónapja lett a csoport tagja. \anó Ödön, aki eddig a kiskő­rösi KTSZ tagja volt, nagyon sok mindenhez ért . még. Valóságos ezermester, de különö­sen a szakmájában szá­mit jó munkásnak. Nagy előrelátással már elkészítette rangénak téli munkatervét, Dc — Megnéztem a cso­port kocsijait, gazda­sági szerszámait. Bi­zony nem valami jó állapotban vannak. Hiányzik róla annak a gazdának a keze, amelyik nemcsak ak­kor becsüli meg a szer­számot, amikor hasz­nál veheti, hanem aki nem feledkezik meg a javítgatásáról sem. A termelőszövetkezet a földterülethez képest nem nagyon bővel­kedik emberi erővel. Mindenkinek megvan a maga dolga, ha azt elvégezte, már nem jut idő a szerszámok rendbehozására. Ezért én mostmár vállaltam, amikor idejöttem, hogy a, télen az összes ko­csit, gazdasági szerszá­mokat kijavítom és teljesen rendbehozom — meséli Danó Ödön, a csoport új, de idő­re nézve már nem is olyan fiatal, ügyes ko­vácsa. A csoportban ezalatt a rövid idő alatt, mióta itt van, már megismer- ték. Becsülik, szeretik a munkáján keresztül is. Danó Ödön rövid itt-> léte óta is megérezte a tagság feléje áradd becsülését. Jól érzi magát itt, hisz jól megy a munka is. A múlt hónapban már 43 munkaegysége volt, de ebben a hónapban még több lesz, mert több a munkája is, meg a körülményeket is job­ban megszokta. Már az idén is meg- kapta a 2, mázsa ke- nyérgabona előleget az osztáskor, de abban bizakodik, hogy jövő ilyenkorra legalább ötször ennyit kap. Bizakodva, vidáman dolgozik, hiszen egy olyan csoport tagja lett, amely minden évben hatalmas lépést tesz előre a fejlődés út­ján.

Next

/
Oldalképek
Tartalom