Bácskiskunmegyei Népújság, 1954. augusztus (9. évfolyam, 181-205. szám)

1954-08-17 / 194. szám

Washingtoni stratégák délkeletázsiai mesterkedései Ácsolják a SEATO »védelmi« tömböt Az USA külügyminisztériuma közleményt adott ki arról, hogy szeptember 6-ra a fülöpszigeti Baguloba Összehívtak egy kül­ügyminiszteri értekezletet, hogy mégvitassák az Egyesült Álla­mok által kezdeményezett dél­keletázsiai tömb megalakításá­nak kérdését, Mi a célja az USA délkelet­ázsiai mesterkedésének? Van egy régi keleti mese az ostoba és gonosz óriásról, aki meg akarta hódítani 'az egész világot. Az óriás nemcsak go­Régi történeté van már annak az amerikai tervnek, hogy az ázsiai országokat agresszív kato­nai tömbbe tömörítsék. Már jó- néhány évvel ezelőtt kidolgozták ezeket a papíron nagyon is biz­tatóan ható terveket az ameri­kai hadügyminisztérium dolgo­zószobáinak csendjében. Hanson Baldwin, a »New York Times« szemleírója azt írta, hogy »ez a szövetség az Indiai-óceántól, Ko­reától és Japántól a nyugati partvidékünkig terjed majd.« így képzelték hát el a dolgot. A washingtoni stratégák teljes erejükből hozzá is láttak elkép­Közvetlénül az indokínai tűz­szünetről szóló egyezmény alá­írása előtt Dulles Párizsba sie­tett, hogy suba alatt elérje ter­veinek támogatását. Számítása a következő volt: az indokínai fegyverszünetre való tekintet nélkül létrehozzák a katonai tömböt, amely élével a Kínai Népköztársaság és más demo­kratikus országok ellen fordul. Genf után az amerikai diplo­maták és tábornokok még lá­zasabb tevékenységbe kezdtek. Az Egyesült Államok reakciós sajtója lármás propagandahadjá­ratot indított, tele torokból hir­detve a létrehozandó katonai szövetség »védelmi jellegét«. — Egyes lapok a közvélemény megtévesztésére irányuló buz­galmukban még amellett is lándzsát törtek, hogy a SEATO »teljesen megfelel« a genfi nősz volt, hanem gyáva is: azt akarta, hogy az elefántok, a tig­risek és az oroszlánok segítse­nek neki. Az átlátok azonban inkább az erdő mélyén marad­tak. így aztán az óriás minden­féle sehonnai népséggel adta össze magát, skorpiókkal, szú­nyogokkal és effélékkel... önkéntelenül is ez a mese jut eszünkbe, ha megfigyeljük a szűkkörű délkeletázsiai katonai csoportosulás létrehozására tö­rekvő amerikai diplomácia mes­terkedéseit. zeléseik megvalósításához. Mint tudjuk, Washingtonban még a genfi értekezlet előtt an­gol-amerikai tárgyalások foly­tak a SEATO, a délkeletázsiai »védelmi tömb« megteremtésé­ről. Alighogy megnyilt a genfi értekezlet, az amerikai dip­lomaták máris megkezdték a kulisszák mögött tárgya­lásaikat abban a remény­ben, hogy rávezetik egyes ázsiai országok kormányát az Északatlanti Szövetség­hez hasonló, új paktumban való részvételre. egyezmények cikkelyeinek. Az amerikai diplomácián azonban semmi sem segíthetett. A délkeletázsiai országok nem hajlandók osztozni a Pentagon elképzeléseiben. India, Burma és Indonézia már határozottan kijelentette, hogy visszautasítja a SEATO terve­zetét. Ceylon előzetesen kifejez­te, hogy nem hajlandó résztven- ni a katonai tömbben. Hasonló állásponti» helyezkedett Nepal külügyminisztere is. »A Colombo-országok In­dia, Indonézia, Pakisztán, Ceylon és Burma közül csak egy hajlandó csatlakozni eh­hez a szövetséghez« — írja az »Observer« című kon­zervatív angol hetilap. Ez az egy állam Pakisztán, amely már ezelőtt katonai egyezményt kö­tött az Egyesült Államokkal és így elkötelezte magát a távol­keleti amerikai politikának, Tömbélmok — államok nélkül így festenek hát az amerikai diplomácia »eredményei«. Han­son Baldwin a »New York Ti- mes«-ben beismeri, hogy »nagyon nehéz lesz egy tény­leges délázsiai, vagy csen- desóccáni paktum létreho­zása«. Baldwin lemond az Indiai­óceántól az Egyesült Államok partvidékéig terjeszkedő kato­nai tömb álmáról és így ír: »A minimális követelmény: Anglia, Franciaország, az Egyesült Ál­lamok, Ausztrália, Uj-Zéland, a Fülöp-szigetek és Thaiföld szö­vetsége (aligha nevezhetnők ezt másképpen)«. A délkeletázsiai országok közül tehát Baldwin csak a Fülöp-szigeteket és Thai­földet sorolhatja fel. Ö maga is beismeri, hogy ez a két ország csak jelentéktelen erőket állít­hat a SEATO szolgálatába. Katonai egyezmény — bábokkal Mit javasol most Baldwin? Azzal vigasztalódik, hogy »fennállhat a SEATO meg­erősítésének lehetősége a szövetség határain kívül is. Meg lehetne például erősí­tenünk Burmát amerikai fegyverszállítmányokkal úgy, ahogyan Pakisztánt«. Baldwin szavai szerint Wa­shingtonban kétoldalú szerző­désre gondolnak, egyrészről az Egyesült Államok, másrészről Japán, Dél-Korea és Formóza között. »Mindenki láthatja azon­ban — kap észbe tüstént Bald­win —, hogy ez nem elég « Katonai egyezmények a Li Szin Man és Csang Kai-sek-féle bábokkal, akik amúgyis Dulles zsebében csücsülnek — ennyi maradt az amerikai hadügymi­nisztérium széleskörű terveiből és elképzeléseiből. Szánalmas kép! Az idézett régi keleti me­se végére emlékeztet... Az amerikai hadügyminisztériumban faragják a terveket Suba alatti tervek Ünnepségek Phenjanban Korea leiszabadulásának kilencedik évfordulója alkalmából PHENJAN (TASZSZ) A ko­reai nép ünnepélyesen emléke­zett meg arról a napról, amelyen a Szovjet Hadsereg felszabadí­totta hazáját a japán gyarmati iga alól. Éhből az alkalomból ISehru beszéde UJ-DELHI (MTI) Nehru, In­dia miniszterelnöke és külügy­minisztere India függetlenségé­nek hetedik évfordulója alkal­mából beszédet mondott. Indja — mondotta Nehru — megszabadult az idegen uralom­tól, de maradt még néhány kis beékelt terület, amelyet fel kell szabadítani. E területek lakossá­ga rövidesen élvezni fogja a sza­badságot, mert India elhatároz­ta felszabadításukat és nem mond le arról, amíg végre nem haiti? Csou En-laj fogadta a brit munkáspárti küldöttséget PEKING (Uj-Kína) Csou En- laj, a Népi Közigazgatási Ta­nács elnöke vasárnap délelőtt Pekingben fogadta a brit mun­káspárt küldöttségének tagjait. Brazília volt hadügyminisztere a népek kölcsönös megértéséért MONTEVIDEO (TASZSZ) Az Ultima ora című lap közli, hogy Estilac Leal tábornok, 'Óit brazíliai hadügyminiszter, Bra­zília második katonai övezeté­nek parancsnoka Sao Paulooan tett nyilatkozatában az atom- és Phenjanban díszszemle volt a város dolgozói felvonultak. A phenjani dolgozók felvonu­lásában mintegy ó'OO OOO-en vet­tek részt. (MTI) »Örökre elmúltak azok az idők — fűzte hozzá a miniszter­elnök —, amikor egy ország egy másikon uralkodhatott és azok. akik ezt az időt meg akarják hosszabbítani, nem értik meg a század szelemét és India aka­ratát.« A portugál területek kérdésé­ről szólva hangsúlyozta, hogy Goa ügyének békés rendezése próbakő lesz, mert megmutatja, hogyan lehet a gyarmatosítás kérdését békés rendezéssel meg­oldani. A fogadás után ebéden látta vendégül a küldöttséget, amely a Kínai Népi Külügyi Intézet meghívására érkezett a Kínai Népköztársaságba. (MTI) hidrogénbo-mba eltiltása mellett foglalt állást. Hangsúlyozta, hogy felül kell vizsgálni »a Nyugat és Kelet közötti nemzetközi Kap­csolatokat«, hogy meg lehessen teremteni a kölcsönös megar-éf-t és a békés együttélést. ÖVIT.) Az Ötéves Tervkölcsön sorsolása után még négy sorsolás lesz ebben az évben Az ötéves Tervkölcsön augusztus 20-tól 23-ig tartó 9. sorsolása után még négy állam- kölcsön-sorsolást tartanak ebben az évben. Cegléden szeptember 19-én tartják meg a IV. Béke­kölcsön első sorsolását. Október 26—29. között a II. Békekölcsön 5. sorsolását Tatabányán rende­zik. Az I. Békekölcsön 7. sorso­lását november 26—29 között Békéscsabán, a III. Békekölcsön 3. sorsolását pedig december 30-án Szombathelyen tartják. (MTI) Otven százalékos vasúti kedvezmény a budapesti munkás­paraszt találkozóra A MÁV közli, hogy az augusz­tus 19-én 0 órától 22-én 12 óráig induló vonatokra váltott menet­jegyekkel a budapesti munkás­paraszt találkozóra érkezők augusztus 19-én 12 órától 23-án 12 óráig ingyen utazhatnak visz- sza. Ha az utas vissza drágább- menetdíjú kocsiban, vagy gyor­sabb vonaton kíván utazni, csak 50 százalékos menetdiikülönbö- zetet kell fizetnie. (MTI) USA-ban nő a munkanélküliség NEW-YORK. A newyorki Daily Worker közlése szerint csupán Philadelphiában 120.000 ember van munka nélkül. A munkanélküliek mintegy 50 százaléka 25 éven aluli fiatal. A lap megállapítása szerint igen nehéz, szinte teljesen lehetetlen feladat a fiatalok számára munkát találni a városban. DISZ-4-äju^ Ax Izsáki DISZmszervexet életéből Nemrégen avattálc Izsákon a Ságván DlSZ-kultútermet. Az­óta a fiatalok ugyan­csak kihasználják a tanulás és szórakozás lehetőségeit. Esténként élénk az egész ház. Az egyik teremben folyik az asztaliteniszverseny, a másikban asztalok körül ülnek a sakko­zók, a tanulószobában pedig a folyóiratokat és könyveket olvassák, tanulmányozzák. De ezek a fiatalok nemcsak szórakoznak, hanem a szervezetre háruló fel­adatokban is példamu­tatóan dolgoznak. A begyűjtés pontos tel­jesítése érdekében fel­világosító munkát vé­geznek. Kivették ré­szüket az árvízkáro­sultak megsegítése ér­dekében történt gyűj­tésben is, ök maguk pedig Annabálat ren­deztek, amelynek be­vételét teljes egészé­ben befizették.-4 DÍSZ-szerveze t nagy izgalommal készül augusztus 20, alkot­mányunk megünnep­lésére. A községben egy 5 tagú szervező és ellenőrző bizottság alakult, melynek fel­adata, hogy megszer­vezze a kétnapos ün­nep műsorát. A bi­zottságban Magyar elvtárs képviseli a DtSZ-szervezetet. A rendezőgárda a fia­talokból tevődik ősz- szc. A két ünnep alatt igen változatos műsor szórakoztatja a falu dolgozó népét. Dél­előtt az ünnepség ke­retében jutalom és dicsérő oklevél kiosz­tás lesz, délután lovasbemutató és lab- darúgómérközés, este tábortűz és utcabál* Másnap motor- és ke• ríkpárversotynek le­helnek szemLanui, dél­után résztvehetüek at tlHK és LMHK pró- báztatdsokon. Megnézz hetik az úttörőié lebdarúgómérközisét ^ is. Befejezésül lánccáé egybekötött műsora» estet rendeznek a kul­túrteremben a DtBZ- tagok és úttörők köz­reműködésével. De az ünnepre val» készülődés mellet» nem feledkeznek meg az 195'i/S5-üs oktatást év előkészítéséről sem. Az oktatási bizottság megkezdte munkáját. Az egyéni beszélgetés alapján folyik a ki­válogatás, TOZSÉR ISTVÁN, Kecskemét A kalocsai járás legjobb cséplöbrlgádja Két cséplőgép mellett haladtunk el, amíg a kalocsai járás legjobb cséplőbrigádjára rátaláltunk. A dusnoki DISZ ifjúsági cséplőbrigád éppen az asztag utolsó kévéit emelte a vidáman mor­moló cséplőgép dobjába. A fiatalok érdeklődéssel tekintettek fe­lénk, de nem annyira minket, mint inkább a járási pártbizott­ság gyönyörű selyem vándorzászlaját nézték. Mikor az utolsó kéve szemei is a zsákba kerültek, a brigád tagjai csillogó, kí­váncsi szemmel vettek körül bennünket, s nézték, egyre nézték a vándorzászlót. Leírhatatlan volt az öröm, mikor megtudtak, hogy az értéke­lés szerint hozzájuk kerül megőrzésre munkájuk elismerésckép pen a pártbizottság versenyzászlaja. Miután a vándorzászló ünne­pélyes átadása megtörtént, a fiatalok vidáman beszélgetni kezd­tek munkájukról. Patyi Imre, a Dusnok területi DISZ-szervezel titkára, egyben a cséplőbrigád vezetője büszkén újságolta, hogy a brigád elhatározta: amint Dusnokon a cséplést befejezik, mind­járt Fájsz község segítségére sietnek, hogy alkotmányunk ünne­pére, a munkás-paraszt találkozóra a fajszi dolgozó parasztok is teljesíthessék cséplési tervüket és eleget tegyenek állam iránti kötelezettségüknek az új gabonából. A brigád tagjai örömmel tájékoztattak, hogy a gyengébben fizető kalászosok ellenére is jó munkaszervezéssel, egymás ál­landó segítésével túlteljesítették előirányzatukat. 1070-es gépük­kel átlag napi 120 mázsát csépeltek el. A dusnoki DISZ-cséplőbrigád olyan, mint egy család. Az egy célért küzdő fiatalok munkájának eredménye mellett nem marad el a jutalma sem. A vándorzászló is a köszönet egyik jele. amint a gép mellett széltől lengetve dicséri a dusnoki fiatalok jó munkáját. SZABÓ FERENC, járási DlSZ-titUár, Kalocsa. Fogadás a Koreai Népi Demokratikus Kos társaság moszkvai nagykövetségén MOSZKVA. (TASZSZ) Korea felszabadulásának 9. évfordulója alkalmából Lim He, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság moszkvai nagykövete augusztus 15-én fogadást rendezett. A fogadáson megjelent N. A. Bulganyin, I,. M. Kaganovies, M. Z. Szaburov, Sz. P. Bescsev, A. F. Zaszjagyko, A. G. Zverjev, I. G. Kabanov, A. J. Visinszkij. G. K. Zsukov, és a Szovjetunió politikai, gazdasági és kulturális életének számos kiemelkedő személyisége. (MTI) Angol küldöttség érkezel! a moszkvai mezőgazdasági kiállításra MOSZKVA. (TASZSZ) A Szovjetunió Mezőgazdasági Mi­nisztériumának meghívására vasárnap angol küldöttség érke­zett a moszkvai mezőgazdasági kiállításra. A küldöttséget Sir James Scott Watson, az angol földművelési minisztérium tudományos tanácsadója vezeti. A küldöttség tagjai tudósok, mezőgazdasági szakemberek. (MTI) A nyugatnémetországi bérmozgalom átterjedt Nyugaf-Ber!inre is BERLIN. (MTI) A bajororszá­gi íémipari dolgozók sztrájkja hétfőn második hetébe lépett. A nyugatnémetországi bér­mozgalom most Nyugat-Berlinre is átterjedt. A nyugatberlini vil­lamos- és földalatti vasút dol­gozói az órabérek 10 Pfenni­ges és a havi fizetések 8 szá­zalékos emelését követelik. A »Neues Deutschland«, Né­metország Szocialista Egység­pártjának központi lapja a nyu­gatnémetországi bénnozgaí óm­mal foglalkozó vezércikkében a többi között a következőket szö­gezi le: A nyugatnémet dolgozók nagy küzdelme, amelyet a magasabb bérekért, de egyben Adenauer állama és az »európai védelmi közösség« politikája ellen is folytatnak, eredményes lesz, ha a sztrájkfront szilárd marad, ha a munkások teljes akcióegy­ségben küzdenek tovább és nem engedik, hogy megvásárolt 1 elemek megbontsák soiaikat.

Next

/
Oldalképek
Tartalom