Bácskiskunmegyei Népújság, 1954. augusztus (9. évfolyam, 181-205. szám)

1954-08-01 / 181. szám

r BACSK IS K UN MEGYEI NÉPÚJSÁG W3BMM3BS!EnS3SS3!MÍMEI!SBíEk IX. ÉVFOLYAM, 181. SZÁM Ara SO fillér 1954 AUG. 1. VASÁRNAP Â MAI SZAMBÁN Bata István altábornagy, honvédelmi miniszter üd­vözlő távirata Csu Te-hoz, a kínai népi felszabadító hadsereg főparancsnokához. — A jánoshalmi párt- szervezet munkája a begyűjtés sikeréért. — Ahol el­hallgattak a fegyverek. — Kunszentmiklósi séta. — Rekettyéi emberek. — Megyénk hírei. — A Főiskolai Világbajnokság megnyitása. V J Kultűréíetünk »agy seregszemléje Csépiem versenyhiradó a hajai járásból A BAJAI JÁRÁSBAN gyor­sul a cséplés. A községek kö­zött elénk verseny főijük és nem egy község a cséplés befejezésé­hez közeledik. GA.RÂN a Fürst Sándor és a Vörös Csillag termelőszövetke­zetek párosversenye mellett az egyénileg dolgozók is lelkes ver­senyben igyekeznek beadási kö­telezettségüknek eleget tenni. A községben azonban fokozni kell a felvilágosító munkát, mert vannak olyanok, akik közvetle­nül a cséplés után még nem tettek eleget a beadási kötele­zettségüknek. ÉRSEKC8ANÂDOW a Vörös Csillag termelőszövetkezet befe­jezte a búza c*éplesét is. A Kos­suth I. típusú termelöcsoport- ban is a cséplés befejezéséhez közelednek. 80 egyénileg dolgo­zó paraszt végzett a községben a csépi éssel. Mind a 80 eleget tett beadásának. Nagy munka folyik az árvízsujtotta területen. A dolgozó parasztok tisztítják a csatornahálózatot, szivattyúk dolgoznak a talajvíz eltávolítá­sán. Sietős a munka, mert má- sodnövények elvetésével akarják hasznosítani az árvíz által- tönk­retett területet. FELSÖSZENTIVÁNON a Vö­rös Október és a Vörös Csillag, valamint a Béke termelőszövet­kezet a cséplés befejezéséhez kö­zeledik. A község Csávollyal áll versenyben. A versenybizottsá­gok hetenként ellenőrzik egymás eredményeit. Jelenleg Csávoly vezet a párosversenyben. ftsípLés után előleget osztottunk ielwabadulásunk 10 éves év­fordulójának megünneplésére készül az ország, készül a mi megyénk is. A kultúra munkásai is kiveszik a ré­szüket ebből a nagyszabású ün­neplésből. Falvainkban, városa­inkban egész sor kulturális ese­mény teszi emlékezetessé majd azt a napot, melyen 10 évvel ezelőtt a Szovjetunió harcosai a jobbágyok unokáinak, az elnyo­mott, földnélküli, a nagybirtok és a kulák jármában nyögő, ki­semmizett parasztnak, a gyárak, üzemek munkásainak, az értel­miség néphez hű képviselőinek elhozták a szabadságot. Felsza­badulásunk 10. évfordulójára te­hát hatalmas társadalmi erők, dolgozó népünk minden hazá­ját szerető, a nagy szovjet népet tisztelő tagja készül. Megyeszerte megalakultak azok a bizottságok, amelyek ösz- szefogják és irányítják a kez­deményezéseket, a felszabadu­lási év társadalmi, kulturális vagy más jellegű megmozdulá­sait. Természetesen a felsza­badulási év kulturális jellegű megnyilvánulásai nem merül­hetnek ki egy-egy művészeti irá­nyú megmozdulásban, egy-egy nagyobbigényű rendezvény, vagy kiállítás megtartásában. Kultú­ránk minden területén a 10 év­vel ezelőtti hajnalhasadás jelen­tőségét, nagyszerűségét kell bi­zonyítani méltóképpen, 10 esz­tendős szabad, egyre szépülő életünkhöz. Olyan nagyszerűnek kell lennie kultűréíetünk 10 esz­tendős beszámolójának is, mint amilyen nagyszerű a mi egész eddigi harcunk, munkás, békés életünk. így érzi és így látja ezt min­den igazi kulturális vezető, a faiusi, a városi kultúrélet min­den munkása. Ilyen törekvés jellemzi általában az eddigi ter­veket is. A kulturális szempont­ból ki nem aknázott lehetősé­gekkel rendelkező községeink el­határozták, hogy ebben az esz­tendőben megvalósítják végre a kultúrélet igazi egységét közsé­gükben. Olyan helyeken, ahol még egy rövid jelenet helyi erőkre támaszkodó előadására sem lehetett gondolni, most ko­moly összefogás, a kultúrát ked­velőknek alapos számbavétele in­dult meg. Nem egy helyen há- romfelvonásos, nagyobblélegzetű darab előadását határozták el elsőízben felszabadulásunk óta. Nem egy községünkben ráéb­redtek a kultúrmunka iránt ke­véssé érzékeny egyes tanácsve­zetőink, hogy a helyi politika a kormányprogramm szellemében kialakítandó új és lüktető élet egyik fontos ágazatát éppen a kulturális adottságok, a kult úr- forradalom eddigi eredményei­nek helyi alkalmazása jelenti. Szinte határtalan perspektívák nyílnak meg és nyílhatnak meg, ha egy-egy községünkben való­ban céltudatosan veszik számba kultúrpolitikánk továbbfejleszté­sének lehetőségeit. Már el is in­dult, több helyen szép eredmé­nyekkel kecsegtet a kultúrottho- nok szépítésével foglalkozó moz­galom. Parkok létesülnek egyes kultúrotthonok elhanyagolt ud­varán. A jánoshalmi DISZ kultúrotthon például szabadtéri színpad építését határozta el. Hasonló elhatározások születtek meg számtalan más községben is, a kultúra faiusi otthonának szebbé, barátságosabbá, hívoga- tóbbá tétele érdekében. Több helyen új, alkalmasabb otthonba költöztetik a falusi népkönyv­tárat. A kalocsai járási könyvtár például, amely eddig igen elha­nyagolt helyzetben volt, most síkraszáll azért, hogy rövidesen a legjobb járási könyvtárak színvonalára emelkedjék. Nagy­szabású terveket dolgoz ki tö­megkapcsolatainak fejlesztésére, az olvasó-mozgalom erőteljes ki- szélesítésére. Több helyen dokumentációs kiállítások összeállítását hatá­rozták el. Ezek a kiállítások a község, vagy a város gazdasági, kulturális, társadalmi életének fejlődéséről számolnak be. — Egyes községeinkben, városa­inkban arra is vállalkoztak, hogy helységük hírneves szülöttjének életéről állítanak össze kiállí­tást. Ilyen tervek születtek meg Kiskunfélegyházán Móra Ferenc, a nagy magyar író életének és művészetének megismerésére és összefoglalására. Mozijaink eb­ben az esztendőben országos vi­szonylatban is kimagasló ered­ményeket értek el. Egy évvel ezelőtt még a megyei Moziüzemí Vállalat az utolsók között kul­logott a filmpropaganda, a film­színházak látogatottsága, a szín­vonalas filmkultúra szolgáltatá­sa terén. Júniusban pedig 151.7 százalékos havi tervteljesitést ért el. A múlt év júniusában 190 ezer1 dolgozó látogatta filmszín­házainkat. Az idén júniusban 346.000. Tervbe vették, hogy még az idén megyénk filmszín­házainak 60 százalékát tataroz­zák ki és teszik műszaki téren kifogástalanná. A felszabadulási kultűrverseny is hatalmas próba elé állítja művészeti együtteseinket, kul- túrcsoportjainkat. A jelek sze­rint az eddigi versenyeknél jó­val színvonalasabb bemutatókra lehet számítani. Folyik a népi hagyományok gyűjtése, a népi játékok, népszokások, népi tán­cok feldolgozása és betanulása. A drágszéli együttes és me­gyénk több, más nagy kultúr- együttese is új, minden eddigi­nél színvonalasabb műsorra ké­szül. Felszabadulásunk 10. évfor­dulója előtt a társadalmi erők még nagyobb, még szélesebb- körű összefogásával, a helyi adottságok fokozottabb felhasz­nálásával készülnek tehát a kultúra munkásai megyénkben is a nagy évfordulóra, méltókép­pen eddigi eredményeinkhez, méltóképpen felszabadítónk és nagy példaképünk, a Szovjet­unió kultúr életéhez, BÁTMONOSTORON eddig 4 gép csépelt. A munka meggyor­sítására egy ötödik gép is mun­kába állt. A község termelőszö­vetkezetei között folyó verseny­ben a Vörös Csillag megelőzte az Uj Barázda termelőszövetkeze­tet. Míg a Vörös Csillag terme­lőszövetkezetben már folyik a búza cséplése, addig az Új Ba­rázdában még tart a hordás. Az egyénileg dolgozók közül már több mint 200-an elcsépeltek. IZSÁK az elmúlt években a kecskeméti járás hátul kullogó községei közé tartozott a be­gyűjtésben. A tanács és az újon­nan szervezett begyűjtési hivatal az utóbbi időben sokat javított ezen a helyzeten. Az elmúlt évekhez viszonyítva jelentős eredményeket érték el azzal, hogy nagyobb gondot fordítot­tak a dolgozók körében a felvi­lágosító munkára. A KÖZSÉG területén a csép­lés július 22-én indult meg. Ez- ideig az elcsépelt termelők kö­zül a. beadásra kötelezettek köz­vetlenül a cséplőgéptől teljesí­tették beadásukat. A Vörös Csillag termelőszövetkezet az első teli zsák gabonát a begyüj- tőhelyre vitte. Még javában csé­peltek, de már teljesítették 25 és fél ipázsa búza, 66.09 mázsa rozsbeadásukat. A község veze­tői példát mutatnak a begyúj­A bácsbokodi Vörös Csillag végzett az aratással és kenyér­gabona-, valamint árpabcadasát 100 százalékra teljesítette. Az eredmények mellett azonban hi­ba is akad még. A bírálat a gép­állomás dolgozóit illeti, akik bi­zony nem végzik munkájukat teljes odaadással. Csak egy példa erre. Az elmúlt napokban hozzáfog­tunk a kombájn által betakarí­tott búza tisztításához. A gép tésben. Szabó Pál, az állandó bizottság tagja, Varga László tanácstag volt az első beadó. HA VÉGIGTEKINTÜNK azon, hogyan is érte el a község eze­ket az eredményeket, megálla­píthatjuk, hogy a tanács és be­gyűjtési szervek szorosabb kap­csolatot építettek ki egymás kö­zött is, és a község dolgozó pa­rasztjaival is. A begyűjtési meg­bízottak rendszeresen lelátogat­nak minden termelőt. Nagy gon­dot fordítanak a begyűjtési ver­seny szervezésére is. Eddig 219 vállalás született a községben, amelyből már 54*et teljesítettek Is. A CSÉPLÉS! ellenőrök is nagy segítséget nyújtanak a gyors begyűjtésben. Kiváló fel­világosító munkát végez Lán- dori Gyula cséplési ellenőr. Ncniedi Sándor begyűjtési megbízott, Izsák. átlagos napi 60 mázsás ered- monyt ért el csupán, holott legalább 150—170 mázsát kel­lett volna teljesítenie. Ez a ké- scdclmeskedés 12 szövetkezeti tagot von el a többi munkátok a fogatokról nem is beszélve. Más hiba is van. Nem kielégítő a cséplőgépek kijavítása, szeme­tes búza folyik a zsákokba. Érthető, hogy a szövetkezet ott dolgozó tagjai megunták a tétlenséget és javaslatot tettek Gálfi főgépésznek a munka meggyorsítására. Azt javasolták hogy apró lyukú, illetve kisebb számú rostát helyezzenek a gépbe, amin nem tud keresztül jutni a búzaszemnél ötször na­gyobb pipacsgumó. Gálfi főgé­pész a javaslatot elutasította. Juhász és Herczeg elvtársak hassanak oda, hogy ezeket a hi­bákat mielőbb felszámolják. A gépállomás megbecsüléséhez az ilyen hibák kijavítása nagyban hozzá fog járulni. Előlegként árpából 1 kg-ot, búzából 4 kg-ot osztottunk már munkaegységenként. Elszámo­láskor további osztásra is sor fog kerülni. Eddigi számításaink szerint készpénzrészesedésünk is el fogja érni munkaegységen­ként a 10 forintot. Szövetkezetünk tej te rmékből havonta 12—14 ezer forint bevé­telt ér el. Ëv végére pedig a ser­tések szabadpiaci értékesítésé­ből legalább 150—200 ezer forint jövedelemre fognak szert tenni, A kapások szép termést ígér­nek. Az ekék, ha csak szerét ejt­hetik, a kukoricasorokat járják« Szövetkezetünk tagjai cgyütt- éreznek az árvízsujtotta terüle­tek dolgozóival. Felajánlották, hogy minden részesedésük 2 százalékát az árvízkárosultak megsegítésére juttatják. A fel­ajánlás 15 mázsa árpát és 50 má­zsa búzát tesz ki csupán a főbb termékekből. A felajánlott 15 malacot pedig -rövidesen be­adjuk, hogy mielőbb eljussanak az arra rászorulókhoz. Bodnár István. Ezt láttuk Mélykúton Az idén megnyílt a köz­ségben a 25x8 méteres iskoia- türdő. Mélykút dolgozóinak örö­mét kétszeressé teszi az a tény, hogy a szép fürdő egyetlen fil­lér állami segítség nélkül, a lakosság társadalmi munkájából létesült. Ugyanilyen nagyérté-' kű, — forintban legalább 80.009- rét kitevő — az a segítség, amellyel a község népe az új' kultúrház létrehozásán fárado­zik. A KIOSZ tagjai például a berendezésben vállaltak ko­moly munkát Jó munkáért — dicséret! TAMAS PONGRÁC bácsalmási 5 holdas dolgozó paraszt, ta­nácstag 1200 öl búzavetésén 12 mázsa 39 kg. termést csépelt. El­végezte a tarlóhántást, 2000 ölön zöldül a másodvetcse. 488 kg. gabonabcadását a cséplőgéptől teljesítette, 60 kg-ot ajánlott fel az árvízkárosultak megsegítésére. Az élenjáró gazda kapásveteményei is párjukat ritkítják. Két hold kukoricáját háromszor kapálta kézzel, most végzi a hatodik ekézést. 35 mázsa termést vár hol­danként. 1600 forintos adókötelezettségéből eddig 1000 forintot kifizetett. TÖZSÉR ISTVÁN mélykúti mezőőrt dicséretben és 300 fo­rint pénzjutalomban részesítette a járási tanács kiváló munkájá­ért. Tőzsér István párttag s így nemcsak legjobb mezőőre, de egyik legjobb népnevelője is a falunak. Úgy ismeri körzetét, mint a tenyerét. Serkenti a begyűjtési versenyt, eddig több, mint 30 versenyszerződést íratott alá körzetében. A tanácshoz nemcsak a száraz jelentéseket viszi, beszámol a dolgozók ügyes-bajos dol­gairól. Az alsómajori rész, ahol ő dolgozik, mindenkor az utolsók között volt. Ma, amióta Tőzsér elvtársé a körzet, élenjár minden­fajta munkában. KOVÁCS ANTAL bácsalmási dolgozó paraszt az aratás előtt versenyvállalást tett már augusztus 20-a tiszteletére. ígérte, hogy 5 hold gabonavetését július 18-ra learatja, 3 hold tarlón 25-ig elvégzi a másodvetést. Az asztagolást az aratás után 5 nappal megkezdi és szervezi a hordást a dűlőben. Gabonabeadását a gép­től teljesíti és a beadott gabona árát azonnal befizeti adóba. A községi tanács értékelte Kovács Antal munkáját és megállapí­totta, hogy a vállalás nmdan Dont iát teljesítette határidőre. Egy begyűjtési megbízott jelentése

Next

/
Oldalképek
Tartalom