Bácskiskunmegyei Népújság, 1954. július (9. évfolyam, 154-180. szám)

1954-07-06 / 158. szám

fl szeromlei népművelési ügyvezető A magyar labdarúgó válogatott vereséget szenvedett a világbajnoki döntőmérkőzésen Nyugat-Németország—Magyarország 3:2 (2:2) Nem volt megfelelő a magyar csatársor összeállítása DITTLER LAJOS a magyar irodalom ismeretére, a szép és helyes beszédre oktatja a sze- remlei általános iskolában a gyermekeket. Régóta itt él ebben a valamikor Sárközből ideszár­mazott községben. Sok nemze­dék koptatta azóta a szeremlei iskola padjait. Sokszáz ma már felnőtt egykori kisfiú és kislány szívta magába a tudomány ned­veit. Élete, sorsa összeforrott a községgel Szinte természetes, hogy nevelői munkája nem ma­radhatott meg a tanterem négy fala között. Dittler Lajos azt tette a község dolgozói között is, ami az iskola falai között tiszte és feladata: nevelt. Mit jelent ez a nevelőmunka falun? Azt, hogy a tanító részt vállal a falu kulturális fellendí­tésének, fejlődésének, minden­nap megújuló, legtöbbször nem is zajos harcában. Dittler Lajos népművelési ügyvezető is Szeremlén. Azért természetes ez, mert őmaga sem tudná elképzelni másként az életét, mint úgy, hogy az isko­lában, — no meg az életben — irányítja, segíti, lelkesíti, tanít­ja a falu kultúrára szomjas dol­gozóit. Szép megbízatás — kü­lönösen itt, Szeremlén — nép­művelési ügyvezetőnek lenni. Nem a kimutatásokra, a kitöl­tésekre váró kérdőívekre gondol Dittler Lajos sem, pedig ö fe­dezte fel elsősorban ennek a munkának a szépségét. TELIK AZ ERŐBŐL arra, hogy Szeretnie hagyományainak, történelmi múltjának tiszteleté­re és megbecsülésére, a szülő­föld, a község, a magyar nyelv szereidére nevelje serdülő és felnőtt »növendékeit«. Ehhez tartozik — ezzel szoro­san összefügg — a szeremlei nép népművészeti hagyományainak, forrásainak, táncainak, dalai­nak szeretete, az. iránta való megbecsülés elmélyítése. Ditt­ler Lajos különösen jól tudia ezt, hiszen tanúja volt annak, mit jelentett a gyászos horthy- rendszer idején a népi kultúra úgynevezett »megbecsülése«. Bi­zony a Gyöngyösbokréta min­den volt, csak éppen a nép, a falusi dolgozó nép megbecsülése és szeretete nem: A MÚLT nem egy dalfoszlá­nya csendül fel még néha itt is, ott is az öregek ajkán: Sza­badabban szólnak ezek a dalok, mint akkor, amikor a szeremlei »bokrétások« azért járták a vi­lágot, hogy leplezzék a népelnyo­mó rendszer embertelenségét, kultúra-gyilkos sivárságát. »Megkötöttem nékem a ko­szorút-: :.« így kezdődik az a szép régi szeremlei nóta, mely­nek a teljes szövegét és dal­lamát Kovács György né és a község nem egy idősebbkorú asszonya őrizte és átadta a ma számára. Ma már ez a dal ott van a szeremlei énekegyüttes műsorán. Porkoláb Jánosné, a község jól ismert, szeretett »Éva néni«-je éppenséggel egy 100 esztendős régi tánc újjáéleszté­sében működött közre. Ezek is meg még számtalan egyéb dolog mind a népművelési ügyvezető munkáját színesítették; Dittler Lajos kincsei új életre keltek a faluban. Az ő munkája volt nagyrészt, hogy visszakerül­tek a népi művészet értékei jo­gos tulajdonosukhoz. Azoknak az unokáihoz, dédunokáihoz, akik már egy kicsit el is felej­tették öreg szüleik dalait, tán­cait. Most annál nagyobb lelke­sedéssel táncolják és dalolják. TÉLEN a kultúrházban zajlik az élet. Dittler Lajos látta, hogy megújult, felpezsdült falusi kultúrmozgaíom számára szűk a kultúrház kerete. Uj, tágasabb, nagyobb befogadóképességű kultúrház építését kezdemé­nyezte. Hogy egészen pontosak legyünk, ez a kezdeményezés azt jelentette, hogy hangos szóval kimondotta azt, amit minden szeremlei kívánt és érzett. Már épül is a kultúrház, már el is készült az új kultúrházhoz mé­retezett szeremlei kultúrmunka terve is. Dittler elvtárs hetenként két­szer a táncegyüttes próbáját ve­zeti, egyszer egy héten a szín­játszókkal foglalkozik. Marad ideje arra is, hogy népi játékok után kutasson és kutatásának csillogó értékeire megtanítsa a fiatalokat. Ő azt mondja, högy a fennmaradó szabadidejében bőven van módja terveit csiszol- gatni, fontolgatni. Pedig higy- jék el, hogy Dittler Lajos na­gyon elfoglalt ember. Ha napok­ra bontanánk munkáját, egy­formaságot vennénk észre, hi­szen minden délelőtt az iskolá­ban, minden délután a kultúr­áiét valamelyik területén mun­kálkodik. Dehogy lehet itt egy­formaságról beszélni. Hiszen minden nap más és más a tenni­való. Hiszen a községben va­lamikor virágzó szőtteskészítés Volt, amelynek az emlékét ma már csak két hát és közel 300 hallgatagon gubbasztó szövőszék jelzi. Dittler Lajos már látja, hogy az új kultúrházban hogyan indul meg gazdasszonykör kere­tében a világhíres szeremlei szőttes készítésére. Még csak a híre futott szét a községben, a gazdasszonykömek máris 60 asszony jelentkezett, hogy szíve­sen résztvenne. NÉZZÜK CSAK a többi ter­veket! A község hagyományait őrzi majd a kultúrház egyik szobája. Olyan múzeumféle lesz ez. Megtalálhatók benne majd a községben készült legszebb szőttesek. Itt őrzik majd a sze­remlei lakószobák legszebb kin­cseit a tulipánosládát, a dúsan díszített tulipánospad legszebbi- két. Két új szakkört is szándék­szik nyitni egyelőre. Az egyik irodalmi szakkör lesz, a másik a műkedvelő fényképészeket gyűjti össze. Dittler Lajos mindenütt azt hirdeti: tanulni, tanulni, tanulni, mert a műveltséggel is új em­berré születünk. A ma lendü­letét, a múlt hagyományaival kell szoros egységbe fonni. — Ezt hirdeti az ő egész munkás­sága. Szeremle dolgozó népe pe­dig művelődni akar és szívesen eleveníti, frissíti fel gyönyörűsé­ges szép hagyományait. Bern, Wankdorf-Stadion, 65 ezer néző. Vezette: Kiing (Ang­lia). Góllövő; Puskás, Czibor, Mor- iock, Rahn, Rahn. A himnuszok elhangzása után a következő összeállításban áll­nak fel a csapatok: Magyarország: Grosics — Buzánszky, Lóránt, Lantos —•Bozsik, Zakariás — Czi­bor, Kocsis, Hidegkúti, Pus­kás, Tóth M. Nyugat-Németország; Turek — Posipal, Liebrich, Kohl- meycr — Eckel, Mai — Bahn, Morlock, O. Walter, E. Walter, Schäfer. A nyugatnémet csapat kezűi a játékot, az első támadás vé­gén Buzánszky haza ad F. Walter elől. Sáros, csúszós tala­jon bukdácsolnak a játékosok. Sok a hiba a játékban. Az első 5 percben a német csapat tá­mad többet. Ezután erőteljesen rohamoz a magyar csapat, A 7. percben Lóránt—Bo­zsik összjáték után a jobb- fedezet remekül ugratja ki Kocsist, a jobbösszekötö 18 méterről küldött nagyerejü lövése Licbrichröl visszapat­tan Puskás elé, aki 8 mé­terről ballal laposan meg­szerzi a vezetést. 1:0 Ma» gyarország javára, Továbbra is támad a magyar válogatott. A 9. percben Kohl- meyer hazaad Kocsis elöl, Túrokét meglepi az akció, vetődik a labdára, de az ki­csúszik kezéből és a szem­füles Czibor könnyedén a kapuba vezeti a labdát. 2:0 a magyar csapat javára. A nyugatnémet csapat nem adja fel a harcot, lelkesen tá­mad, A 11. percben Schäfer elfut a balszélen, átjátsza Lórán­tot, beadása Morlock elé kerül, aki közvetlen közel­ről a jobbkapufa mellett a hálóba helyezi a labdát. 2:1. Ezután hullámzó ját’ék követ­kezik, hol az egyik, hol a má­sik kapu forog veszélyben. Szép támadásokat vezet a magyar csapat. Hidegkúti Cziborhoz to­vábbít s a szélső jobblábas- lö­vése centiméterekkel kerüli el a kaput. Nagy helyzet volt. A 19. percben Morlockot Lóránt szögletre szereli, fi berugást Buzánszky újból szögletre vágja. Most F. W'alter íveli be a szögletet, a labda 2 méternyire a ka­putól túlszáll Grósicson, s Rahn a felpattanó labdát kapásból a jobbsarokba lövi. 2:2. Lendületesen rohamoznak a németek a sokezer Németország­ból átjött szurkoló egetverő biz­tatására. Többször megtapsol­ja a közönség a magyar csapat egv-egy szép akcióját. A 24. percben Zakariástól Kocsis kap­ja meg a labdát, aki fejjel szök­teti Hidegkútit, s a középcsatár 8 méteres lövése már gólnak látszott, amikor a kapus reflex- szerűen szögletre tolja a labdát. Később Kocsis a kapunak hát­tal állva ollózva lő, azonban a labda centiméterekkel a kapu fölé jut. Nagy nyomás neheze­dik ezután a német kapura. Hi­degkúti 14 méterről küldött iü- vése a jobbkapufa tövéről vá­gódik ki. A 37. percben a jó helyzetben kiugró Kocsist F. Walter a 16-oson belül szabály­talanul szereli. A játékvezető azonban továbbot int. A félidő végéig a magyar csapat játszik fölényben. A MÁSODIK FÉLIDŐ szintén magyar támadásokkal kezdődik. A 3. percben Lóránt hosszan előrevágott labdájával Puskás egyedül fut el, de mintegy 7 méterről Turek kezébe lövi a labdát. Szép ossz játékot mutat­nak a magyarok. A 6. percben Bozsik—Puskás összjátéka után Bozsik 25 méterről kapu fölé lő. A 10. percben Tóth nagy lendü­lettel elfut, az 5-ös vonalról rá­lövi a labdát, Liebricht lábbal közbenyúl, a labda ismét Tóth elé pattan, a szélső kicselezi a kapust, 6 méterről lő, de az utoißö pillanatban a befutó Kohlmeyer a gólvonalról kivág­ja a labdát. A 13. percben Czi- bor Tóthot szökteti, a szélső jól ível be, a jobbkapufától mintegy 3 méternyire álló Ko­csis a felső lécre fejeli a lab­dát. Most erőteljesebbek, jobbak a mieink támadásai, de a hely­zeteket csatáraink nem tudják kihasználni. Hidegkúti a 16- osrói mellé lő. Majd Puskás lö­vése kerül a német kapu mellé. A kiugró Hidegkútit a 16-oson dancso!ják, a játékvezető továb- bot int. Ezután hullámzóvá vá­lik a játék. A 22. percben Kocsis —Puskás összjátéka után Pus­kás mintegy 14 méterről lapo­san rug a balsarok felé és Tu- rek lábbal ment. A 23. percben O. Walter fejberugja Lantost. Ezután a német játékosok óri­ási lelkesedéssel vetik magukat a küzdelembe. A 28. percben Morlock lövését Zakarias szög­letre menti. Később jobboldali német támadás után Rahn éles lövését Grosics a levegőben úsz­va hárítja. Most már a németek Nem volt alaptalan az az ag­godalom, hogy a 8 nap alatt sorrakerült három nehéz mér­kőzés túlságosan igénybe veszi játékosainkat. A nehéz, sáros talajon csapatunk ezúttal nem tudta végig azt a játékot nyúj­tania, amellyel eddig minden el­lenfelét biztosan győzte le. A Nyugat-Németek viszont, akik a sorsolás jóvoltából lényegesen könnyebb mérkőzések után ke­rültek a döntőbe, a mérkőzés végéig állták a magyar csapat támadásait. A mieink kezdeti lendülete ezúttal is két gólt eredményezett, a gyors vezetés után azonban könnyített az iramon a magyar csapat. Ez Abban azonban, hogy a né­met csapat fölül tudott kere­kedni, kétségtelenül szerepe volt a csapat hibás összeállításának is, de annak is, hogy a játékve­zető esv szabályos gólunkat nem adta meg. Mint a pályán kiderült, Pus­kás még sem volt teljesen rend­ben és éppen, amit vártak tőle, — hogy ismert sókmozgású já­tékával összefogja a csatársort — elmaradt. Nem teljesen rend­ben lévő játékos benyomását keltette. Beigazolódott az a régi labdarúgó-mondás, hogy inkább játsszék egy teljesen egészséges kisebb képességű játékos, mint egy lényegesen nagyobb Képes­ségű,. de nem teljesen rendben lévő játékos. Hiba volt továbbá a két balszélsőnek a csapatban való beállítása. Ez a gondolat sem bizonyuk he!vésnék, amit egyébként a félidőben végrehaj­Nyilatkozatok A mérkőzés után Hegyi Gyula, az OTS elnöke ezt mondta: — Nagy balszerencse kísérte a magyar csapatot a döntőn. Véleményem szerint Puskás gól­ja teljesen szabályos volt. Sok helyzetet hagytak ki csatáraink, ha ezeknek csak felét értékesí­tik, akkor nem lett volna vitás a győzelmünk. Herberger, a német csapat ed­zője boldogan mondja: — Fiaink óriási lelkesedéssel játszottak s hihetetlenül nagy teljesítményt nyújtottak. Ennek köszönhetjük győzelmünket. Tá­madó játékunk nagyon sokat ja­vult a világbajnokság nyomán. Grosics arról kesereg, hogy milyen sok gólhelyzetet hagy­tak ki a csatárok. Czibor a fá­radtságára panaszkodik, hibának bizonyult. A nyugatné­metek jól használták ki védel­münk pillanatnyi megingásait és gyorsan egyenlítettek. Ennek el­lenére is megnyerhettük volna a mérkőzést, ha csatársorunk szokott formájában játszik. Saj­nos, éppen ezen a sorsdöntő mérkőzésen nem sikerült jól a csatársor összeállítása. S ezen nem változtatott a félidőben végrehajtott Czibor—Tóth csere sem. Hiányoztak ezúttal az ötle­tes húzások, lyukraiutások, a szárnytámadások, a helycserék, s a fáradság nyilvánvaló jele­ként hiányzott a kapu előtti ha­tározottság is. tott csere bizonyított. Ez kü­lönösen azért volt hiba, mert a legutóbbi igen erős mérkőzésen is bebizonyosodott, hogy Bu i li mérsékeltebb formájában is jó jobbszárnyat alkot a vele igen erősen összeszokott Kocsissal. Helytelen lenne megvonni ezek után a csapattól azt a szere te­tet, amelyet kivívott, magának a 4 esztendős diadalút során. A sportban el kell viselnünk a ve­reséget is, még ha fájdalmas is. S ami ennél is fontosabb: a ma­gyar labdarúgás további fejlő­dése érdekében fel kell hasz­nálni azokat a tanulságokat, amelyeket annak boncolgatása közben szerzünk majd, hogy mi­ért nem tudta megnyerni a vi­lágbajnokságot a világbajnoki mezőny mindenki által kétség­telenül a legjobbnak ítéit cia- pata. — ügy érzem, valamennyien idegileg is, testileg is fáradtak voltunk — mondja. — Ez volt az oka annak, hogy sokat hi­báztunk. Lóránt: — A sorsolás szeszélye, de még inkább furcsasága, hogy újra összekerültünk azzal a csa­pattal, amelyiket már egyszer nagy gólaránnyal legyőztünk. Ha Puskás gólját megadja a já­tékvezető, más lett volna a hely­zet. Martin Mayer, osztrák újság­író; — Nyugat-Németország meg­nyerte a világbajnokságot, de a német játékosoknak is be kell látniek, hogy a világ legjobb csapata a magyar. Apróhirdetések IHORDóKAT süteményszállításra KÉSZÍTEK hálószobát fizetési ked- Iveszünk — Sütőipari Vállalat, vezménnyel. — Zana Testvérek, ícskemét, Bem-utca 14. sz. 3214 Kecskemét, Borz-utca 16. sz._ 708 GYORS- és gépírónő elhelyezkedne. Kecskemét, Wesselényi-utca 3. sz. •— Szabó Margit. 701 HÉT darabból álló sötét háló eladó. Kecskemét, Arpád-krt. 6. sz. 693 JTOROZOTT szoba kiadó két férfi 3zére azonnal — Kecskemét, Má- ■utca 12. sz. ______________691 ' Luxor tűzhely, faajtók, tarló- reblye. gazdasági felszerelés eladó, icskemét, Nagykőrösi-utca 35. sz. udvarban.___________________ °9J ADÓ Kecskemét, Téglagyár-utca számú ház, — Vételkor elfoglall- tó lakással. 70­ADÓ, vagy elcserélhető ház. — eskemét, Mária-hegy 91. sz. Kis® ms 700 ADO rekamié, szekrény, ágyak. — ;skemét, Rákóczi-út 38. sz. 699 TKA, 125-ös ,.Iló"-motorkerékpár, spergetőgép eladó, — Kecskemét mos-utca 2. sz. ____________707 AD Ó házrész, 2 szoba-konyha, [lékhelyiséggel, beköltözhető. — iskemét, Attila-u. 4 sz. 70S STARTASI alkalmazottat kere- — Kecskemét, Batthyány-utca z. Földszint, udvarban. 703 ADÓ egy bálószobabútor. — Recs­ki J Duclos-útca 29, ez. — ekíődnl lehet. 3—12-ig. az udvar - 704 ELADÓ fekete, új férfiruha. — Kecs­kemét, Zöldfa-utca 5. sz. 697 SZŐLŐ POROZÓGÉP eladó] — Kecs~ kémét, Vízkelethy-utca 7. sz. Fe­kete. 695 HÁZIIPARI vállalat részére ku­koricaszárat (izéket) minden meny- nyiségben veszek. — Kollárik Mária. Kecskemét, Izsáki út 15. sz. 3216 Bácskiskunmegyei NÉPÚJSÁG az MDP Bácskiskunmegyei Bizottsága napilapja Szerkeszti a szerkesztőbizottság Szerkesztőség: Kecskemét, Széchenyi tér t sz. Telefon: 25—16. 26—19, 11-22, 20—97 Felelős kiadó: NÉMETI JÓZSEF Kiadóhivatal: Kecskemét. Széchenyi-tér 1. sz. Telefon: 22—09 Bácskiskunmegyei Nyomda V. Kecskemét — Telefon: 24—09 Jf. v. : Faragó Imre igazgató Rosszul sikerült a magyar csatársor összeállítása, a németek 1 góllal jobbak voltak többet és veszélyesebben támad­nak. A 34. percben Czibornak alkalma lenne mégis a vezetés megszerzésére, de a német ka­pus önfeláldozóan beleveti ma­gát a lövésbe. Az izgalom egy­re fokozódik. Mindkét kapu , gyakran forog veszélyben. A 39. percben a németek megszerzik a vezető gólt, Bozsikot dancsolják, a já­tékvezető azonban tnvábbot int, A labda O. Walterhez kerül, ő mindjárt tovább­adja Rahn-nak. aki becse­lezi magát a 16-oson belül­re és 12 méterről ballal a jobbalsó sarokba lő. 3:2-re vezet a német csapat. .1 A lelátókon leírhatatlan a né- -■ met szurkolók biztatása. Gyors és veszélyes támadással vála­szolnak a mieink a gólra. Ko­csis előre adja a labdát Puskás­nak, a balösszekötő a kapu bal­oldalába vágja a labdát. Közben azonban a játékvezető les címén nem adja meg a gólt. A ma­gyar csapat minden erejét bele­adva támad, de már csak egy szép Czibor-lövést láthat a kö­zönség. A nagyerejű lövésre Turek azonban minden tudásá­val szögletre üti. A németek térfelén ér véget a mérkőzés. Szögletarány: 8:5 (5:4) a nyu­gatnémet csapat javára. a mérkőzésről raradfan játszott a magyar csapat

Next

/
Oldalképek
Tartalom