Bácskiskunmegyei Népújság, 1954. június (9. évfolyam, 128-153. szám)

1954-06-19 / 144. szám

Or jural a duitateieiLwL kalííuú U honban r/ lalamikor ez az elvadult ' \S park közepén álló épület grófi kastély volt. Megújult, me ieg-sárgás színben tündöklő fa­lai derűsen tekintenek a park őzéiben zúgó fáira és már mesz- sziről hívogatják a látogatót. Az épület egyik szárnyában a pos ta kirendeltsége van. A másik szárnya az egészségvédelmet szolgálja. A tornácos kiugróval rendelkező, középső traktus kul­túrotthon. Hosszú ideig folyt az élet Du- natetétlenen anélkül, hogy sor került volna kultúrotthon létesí­tésére. A kultúrotthon igazgató­ja, az egész község népművelési munkájának irányítója, Csekő Rózsa tanítónő azonban már ar­ról számol be, hogy van ennek a jobbágynyomorból kiemelke­dett, új Dunatetétlennek, jó pár nemrég keletkezett, de már ha­gyományszámba menő kulturá­lis eredménye. Nézzük csak, milyen tények sorakoztathatok fel Dunatetétlen kulturális fellendítésének bizo­nyítékaként! Először is itt van a népkönyvtár. Igen megnyerte a dunatetétleniek tetszését, hogy a könyvtári órák korán reggel vannak, hiszen a föld népének, különösen nyáron, ez az idő­pont a legalkalmasabb. Még most is, ebben a szorgos dolog­időben. száz állandó olvasója van a könyvtárnak. A múlt hó­napban pontosan 224 kölcsön­zést bonyolított le a könyvtár — mondja szerényen, de nem lep­lezhető büszkeséggel Csekő Ró­zsa, a kultúrotthonvezető könyv­táros. A kultúrotthofi lenne a gaz­dája és igazi otthona a fiatalok 10—12 tagú tánccsoportjának is. A táncosoknak igen nagy fel­adata, hogy friss csillogású, ne­mes ízléssel összeválogatott né­pi tánckulturát honosítsanak meg. A daloskedvű, táncoslábú fiatalok útban vannak afelé, hogy ezt a hivatásukat betölt­sék; tí téli hidegben gyakran C7E gyűltek össze a tetétleni asszonyok a kultúrotthonban Szabás-varrás tanfolyamon vett részt a háziasszonyok nagy ré­sze. Nagy . sikere volt ennek a tanfolyamnak. Szívesen veszik a dunatetétleni asszonyok, ha a jö vőben is gondol a kultúrotthon az ő igényeik kielégítésére. Ha tovább akarnánk sorolni a kulturélet tényeit, meg kell em- lékeznünk a Szabad Föld-előadá jókról is. Háromtagú előadóbi zottság gondozza ezt a fontos ügyet. Időnként a környező gép állomások agronómusai is meg jelennek, egy-egy előadást tar­tani. — Énekkarunk nincs — feje­zi be fájdalmasan, sajnálkozó mosollyal Csekő Rózsa — pedig ♦rettenetesen« szeretnek énekel­ni a tetétleniek. Az új iskola felé pillant, amelynek a falai között olyan édesen csendülnek meg a tetétleni fiúk és kislányok üde hangjai. Mennyi széphangú gye­rek van Tetétlenen. Akár száz­tagú kórust is lehetne összehoz­ni! Csakhát..; A lemondó legyintés, amivel ez a fiatal pedagógus befejezet len mondatát kíséri, sok min dent megmagyaráz. Csekő Rózsa három évvel ezelőtt, mint fiatal Iskolából kikerült pedagógus in­dult el a tetétleni tanyák közé Ez a három év alkalmas volt ar­ra, hogy valóban otthont és tág munkaterületet találjon a tétét leni nép között. Az iskolában és az iskola falain kívül is, sok irányban tájékozódott. A társa­dalmi és emberi kapcsolatoknak ezer szálát kötözgette hozzá, az ő életéhez a dunatetétleni jelen. Ebben az egyre szebbé váló je­lenben otthonosan mozog. Csak­hogy van egy hiba, Csekő Rózsa az iskola padjaiból került ide, Dunatetétlenre, nem rendelkez­het hát töménytelen tapasztalat­tal; Pedig az itteni kulturélet irányítása bármilyen egyszerű összetevőkből állónak látszik is, nem egyszerű. Segítséget vár sok irányból. Olyan segítséget, ami- venre bizton számíthat nemcsak i tetétleni kultúrotthon-igazgató, lanem bármely község, bármely ííultűrotthonának vezetője. Csak­hogy mi a helyzet Dunatetétle- nen? Mi az, ami egyre inkább kikezdte ennek a fiatal pedagó­gusnak az ellenállóképességét? Vegyük csak sorra! Nem tudott például «egyedül«, kellő erővel harcolni az ellen, hogy ne hasz­nálják hónapokig gabonaraktár­nak a kultúrotthon nagytermét. A kultúra iránt érzékeny duna- tetétleniekkel együtt csak neki tűnt fel úgy, ez az egyszerű ha­tározata a tanácsnak a kultúr­otthon «igénybevételéről«, mint a kultúra megcsúfolása. A ta­nács vezetői nem annak látták. És ez volt a baj. /fztán meg, volt sok más (// mellett egy kisebb ku­darc akkor is, amikor kiderült, hogy a DISZ-fiatalok elfeled­keztek koratavasszal vállalt kö­telezettségükről és nem segítet­tek neki a kultúrotthon előtti, elhanyagoltságában is szép, el­vadult parkrészlet szebbétételé- ben. Az ő két karja gyenge voit arra, hogy egyedül készítsen vi­rágágyakat. Számított arra, hogy a DISZ-fiatalok ígérete nem lesz pillanatnyi fellángolás. Aztán meg azt sem tudta meg­akadályozni, hogy a kultúrott­hon szegényes székállományának egy része el ne pusztuljon, meg ne rogálódjék, a kíméletlen használat következtében. A megyei, a járási népműve­lési szervek, Csekő Rózsa felet­tesei és hivatás szerinti »taní­tói«, ugyancsak nem tettek meg mindent Dunatetétlen kultúréle- tének fellendítése érdekében. Csak most látszik, miután más­fél órája beszélgetünk a kultúr­otthon előtti pádon Csekő Ró­zsával, hogy sokat lehetne ten­ni még és milyen keveset érnek a minden előkészület nélküli »villámlátogatások«, melyekkel a népművelés megyei és járási szervei patronálni igyekeztek a dunatetétleni kultúra ügyét. fí/léir nem is kedvetlen Cse- kő Rózsa, mert a beszél­getés közben jó ötlet jut az eszé­be. Ö nem gondolkozott igazá­ban ezeken, mert úrrá lett rajta a szerinte lassú fejlődés miatti titkolt elkeseredés. Ö csak azt látta, hogy a tanács nem segít, meg azt, hogy a társadalmi szer­vek nem támogatják eléggé. Nem bízott teljesen saját erejé­ben és talán nem bízott eléggé Dunatetétlen dolgozói kultúrasze- retetében sem. Mostmár világos, hogy a Szabad Föld-előadások rosszak jelenlegi formájukban. Uj módszereket kell keresni, ta­lán az előadással összekötött tár sas sétát, a természettudomá nyok iránt érdeklődők közvetlen megbeszéléseit, a csoportos olva sás mutatkozna jó módszernek, Ki fogja próbálni ezeket a mód­szereket, határozta el. Milyen jó lenne az is, ha a község érdeklődő dolgozóival karöltve összegyüj tenék és kis múzeum formájá­ban kiállítanák a község talaj tani, földrajzi és termelési do kumentumait. Sok mindenre rá­világítana ez a kiállítás, sokat lehetne tanulni gyűjtés közben és az anyag rendezése közben és milyen vidámnak, szórakoz tatónak mutatkozik mindez. El­határozta azt, hogy az elromlott petroleumos Dia-vetítőgépet is megjavíttatja. A vetítéseket min denki szereti, nagy a vonzóere jük, hiszen Dunatetétlenen még csak ezután épül fel a mozi. villany is bevezetésre vár. Még- egyszer meg kell beszélni a park ügyének rendezését is a DISZ- fiatalokkal. Elhatározta, hogy ha legközelebb kijön valaki felettes szervektől, alaposan ki­kérdezi és igényesebben kívánja meg a sokoldalú tájékoztatást. Számonkéri a többi kultúrott- hon-vezetők munkájának jó ta pasztalatait is tőle, ormálódik, munkaközben alakul a vezető. Erősö­dik, vele együtt növekszik munkája közben létrejött ered mények nagysága és értéke is. Persze a vezető — jelen esetben Csekő Rózsa kultúrotthon-igaz- gató — csak akkor érhet el ma­radandó eredményeket, ha számít a tömegek erejére, kezdeménye zésére, megtanulja őket vezetni csoportosítani, lelkesíteni ezek nek a nemes céloknak megvaló­sítása érdekében. Ebben a mun kájában több segítséget, tártál masabb gyámolítást kíván és érdemel helyi, járási és megyei feletteseitől. Cs. Az Országos Takarékpénztár a közeljövőben megyénk területén is felállítja járási fiókjait Az első fióknyitás — a már meglévő bajai, kiskunhalasi és kiskunfélegyházi fiókon kívül, — e hó 23-án Kalocsán lesz. A Takarékpénztár fiókhálózatának bővítése a párt és miniszterta­nács tavaly júliusi határozatá­nak következménye. A dolgozók érdekeit szolgálja az, hogy kormányzatunk által engedélyezett sokféle egyéni hí leiakció a járási fiókokon ke resztül sokkal gyorsabban bo­nyolítható le, ezáltal sbk dolgo­zónak nem kell a megyeszékhe­lyi fiókot kérelmével felkeres­nie. Az OTP járásszékhelyi fiókok felállítása, — mint azt az eddi­gi tapasztalatok is bizonyítják — igen nagy mértékben elő fogják segíteni a lakosság széles réte­geinek egyéni takarékosságát, a takarékbetétgyüjtést. A kormányprogramm óta a be­tétesek száma és a betétbehelye­zett összegek ugrásszerűen emel­kedtek. Bizonyítja ez az élet színvonal emelkedését, bizonyít­ja azt, hogy az emberek tervez­nek, bizonyos vásárlások bizto­sítására betétben gyűjtik össze pénzüket. Parasztságunk betételhelyező­A MÁV közleménye se a tavalyi kormányprogramm óta megkétszereződött. Paraszt­ságunk egyre szélesebb tömegei ismerik fel a betétbehelyezés egyéni jelentőségét. Látják azt, hogy pénzük nemcsak a kama­tokkal növekszik, hanem a ta­karékosságnak ez a formája ré­szükre kényelmes és biztonságos .'IaAAAAAAAAAAAAAAAAAAJ A MÁV, félreértések elkerü lése végett közli, hogy a kötele­ző termelési gyakorlaton rész­vevő közép- és felsőiskolai ta­nulók a 90 százalékos mérséklé­sű tanuló havi bérletjegyet a na­ponkénti, oda- és visszautazás­ra csak akkor vehetik igénybe, ha nem a termelési gyakorlat székhelyén laknak. A termelési gyakorlat ideje alatt legfeljebb 80 kilométeres távolságról na­ponta járhatnak be. (MTI) Mozik műsora június 19-cn, szombaton: KECSKEMÉT, VÁROSI MOZI Apa lett a fiam. Francia filmvigjáték, Fernandellel a főszerepben. Előadások kezdete: 6 és 8 óra Telefon: 23—96. KECSKEMÉT, ÁRPÁD MOZI Szürke fény. Dán tilm Előadások kezdete: fél 7, fél 9 Telefon: 22—22. BAJA. CRANIA MOZI Szerelem engedély nélkül Uj csehszlovák filmvigjáték Előadások kezdete: 6 és 8 óra Telefon: 49. KALOCSA, OTTHON MOZI Róma nyílt város Uj olasz filmdráma. Előadások kezdete: 6 és 8 óra Telefon: 114. KISKUNHALAS, FAKLYA MOZI Örs a hegyekben Magyarul beszélő új színes szovjet film Előadások kezdete: fél 7 és fél 9 Telefon : 137, KISKUNFÉLEGYHÁZA, PETŐFI MOZI Róma nyilt város. Uj olasz filmdráma. Előadások kezdete: 6 és 8 óra Telefon- 128. KISKŐRÖS. PETŐFI MOZI Varázsbolt. Magyarul beszélő színes szovjet rajzfilmsorozat. Előadások kezdete; fél 7 és 3 Szabó László egy ponttal vezet Fachman előtt az európai B’ZÓna nemzetközi sakkversenyén Bratislava. Az európai B-zóna nemzetközi sakkverseny 14-ik fordulóját csütörtökön játszot­ták le Marianské-Láznéban. A forduló legérdekesebb játszmá­ját a Szabó László (magyar) és Pachman (csehszlovák) találkozó hozta. A játszmát a magyar nemzetközi nagymester nyerte meg: Pachman a 28. lépésnél matt előtt feladta a küzdelmet. A verseny állása a 14-ik for­duló után: Szabó 11 pont, Pach­man 10 pont (1), Stahlberg 9 pont, Olafsson 8 és fél pont (2), Barcza, S-liwa nyolc és fél— nyolc és fél pont (1—1), Kiuger nyolc és fél pont. (MTI) Válogatott tornásznők is résztvesznek a Kereskedelmi és Pénzügyi Dolgozók sportünnepélyen A Kereskedelmi és Pénzügyi Dől gozók Szakszervezete és a Vörös Me­teor vasárnap rendezi meg Kecske­méten a KPDSZ sportünnepélyét. A műsor délelőtt 9 órakor kezdődik a Mükertben, ahol a KPDSZ vállala­tainak dolgozói 4 sportágban, labda­rúgásban, atlétikában, kerékpározás­ban és röplabdában mérik össze ere­jüket. A sportünnepély iránt nagy az érdeklődés, csak labdarúgásban 6 csapat, a Kiskereskedelmi Vállalat. Textil Nagykereskedelmi Vállalat, MÉSZÖV, Földmüvesázövetkezet, ME- ZőKER és Állami Áruház nevezett, de résztvesznek a kecskeméti járás területen lévő földmüvesszövetkeze- tek csapatai is. A sportünnepély szín­vonalát emeli az, hogy az MHK- számok szünetében a budapesti Vörös Meteor 8 tagú női tornászvá­logatottja, köztük számos válogatott versenyző tart bemutatót. Zsákban futás, lepényevés, stb. is lesznek. A Vendéglátó Vállalat, Kiskereskedel- ti i Vállalat, Földművesszövetkezet, gondoskodnak ételről, italról, tánc­ról. Gyermek és úttörő roilerverseny» színjátszó és tánccsoportok, baba­korzó, népi és tánczenekar gondosko­dik a részvevők szórakoztatásáról. Reggel fél 9-töl külön autóbusz- járat közlekedik. A verseny díjai az Állami Áruház kirakatáoan van­nak kiállítva. A KPDSZ és a Vörös Meteor ez­úton is meghívja a vállalatok dolgo­zóit és a város lakosságát. A műsor; reggel 9-töl éjfélig tart a Mükertben, délután a közönség részére hangos- beszélőn közvetítik a Magyarország —Nyugat-Németország labdarugó­mérkőzést is. A KPDSZ dolgozók, földművesszövetkezetek éa Vörös Meteor SK Baja városi és járási sportversenyei Ez évben rendezik meg elsöizben a KPDSZ dolgozóinak sportverse­nyeit. E nagyszabású sportmegmoz­dulás egésznapos műsort ölel fel. mely Baja város és az egész bajai járás szakszervezeti dolgozóit mozgó­sítja. E versenyre Baján vasárnap, jú­nius 20-án kerül sor, mikor is az összes kis- és nagykereskedelmi vál­lalatok, földművesszövetkezetek és vendéglátó dolgozók reggel 8 óra­kor a KPDSZ-széküázától zenével és zászlókkal vonulnak fel a Patak-ut­cai sportpályára. A megnyitó 9 óra­kor lesz. Ezt követően férfi 20 és női 10 km-cs kerékpárverseny indul, majd atlétikai számok következnek. Az egyes vállalatok egymást ver­senyre híva teszik le az MHK próbá­kat a következő számokból: Női számok: 100, 400 m. síkfutás, 4x100 m. staféta, távol- és magasugrás, gránátvetés, súly lökés. Fértiszámok; 100, 400, 1000 m, síkfutás, 4x100 m. váltó-, távol- ós magasugrás, súly­lökés és gránáthajitás. Férfi és női akadályfutás a» MHK-pályán. Röplabda, kosárlabda villámtor­na A városi válogatott a járási vá­logatott labdarúgócsapata ellen ját­szik. Baja város 1954. évi motorcsó­nak bajnoki versenyét a Kamarás- Dunán rendezik meg. Este. a győzteseknek díjkiosztás, ezt követően mü3or és tánc lesz. Megyék közöli! fornaverseny Szolnokén Az idei versenynaptárban kiírt Bács—Pest—Szolnok megyék közötti tornaverseny második fordulóját va­sárnap Szolnokon rendezte meg a szolnokmegyei TSB, Fenti megyék­hez erre a fordulóra Bihar—Hajdú megye is csatlakozott. Az első fordulót felszabadulásunk emlékünnepén Kecskeméten rendez­ték meg, mely Bács Kiskun megye győzelmével végződött. A második forduló is megyénk győzelmét hozta, megbecsülést szerezve igen szép fej­lődésbe lendülő tornász sportunknak A versenyen a férfi III. osztály, ill. a női ifj. II. osztály kőtelező gya­korlatai voltak kiírva, mely gye Kor­latok szintjét válogatott tornászke- rctünk tudása és leikészültsége . — mint a verseny bebizonyította — jó­val meghaladja. Válogatott tornászkeretünk intéz­ményesen, szervezetten január 1 óta működik s az életrehivása óta meg­rendezett versenyek bebizonyították a keret szükségességét, de egyúttal teltárták azokat a hiányosságokat is. amelyeket a közeljövőben sürgősen fel kell számolni, ha azt akarjuk, hogy a fejlődésben törés ne álljon be Legégetőbb feladat megyénk te­rületén városaink torna-szakosztá­lyainak egységbe tömörítése. Több egyesületnek van tornaszakosztálya, azonban ezek működése a legkifeje- zettebben idény szerű és nem tuj maga elé nagyobb célt az alapfokú bajnokságoknál Természetesen, ea a fejlődést kizáró jellegzetesség első sorban edzőhiányra é3 sokszor anya­gi nehézségekre vezethető vissza. A megyei TSB Torna Társadalmi Sport­szövetsége ezen elaprózódás elles küzd és célja, hogy egy-egy város­ban a tornászok ugyanazon egyesü­letbe vonassanak össze, miáltal a* egységes vezetés és a szakképzet» edző személye is könnyebben és fő­leg az eredmények biztosítása mel­lett megoldhatóvá teszi megyénk tor­na-sportjának az eddiginél még na­gyobb mérvű fejlődését. Megyénkben több kiválóan kép­zett tornaszakember van, akiknek szinte fanatikus rajongása, hivatás- szeretete a legkomolyabb biztosíték a továbbfejlödcsre. Szemerey Andor­ne, Túlit Péter, Horváth László, Dre- venka Márton és Sztrikinácz Józsel testnevelötanárok lankadatlan mun kásságát dicséri a válogatott tornász keret eredményekben gazdag első féléve, mely egyúttal kötelezettség is a munka fokozott folytatására és a még nagyobbszerü eredmények el érésére. K. G.—E. L Mangiarotti (olasz) nyerte a párbajtőr egyéni világbajnokságot Luxemburgban csütörtökön este fejeződtek be az egyéni párbajtőr világbajnokság küz delmei. 1954. évi párbajtőrvívó világ­bajnok: E. Mangiarotti (Olasz­ország), 2. Carto Pavcsi (Olasz­ország), 3. Franci Bcrtinetti (Olaszország). (MTI) Vívás A Bács-Kiskunmegyei TSB társa­dalmi vívó szövetsége vasárnap ren­dezte meg Bács-Kiskun—Pest—Szol­nok vármegyék közötti területi ifjú­sági férfi és női tőr és kard egyéni versenyét a következő eredmények­kel: Férfi tör: I. Sági (Szolnok m.) 8 győzelem, II Tímár Sándor (Bács m ) 7 gy, III. Retkes József (Bács m.) 6 gy, IV. B. Nagy (Szolnok m.) gy. V. Németh László (Bács m.) gy, VI Triznya (Szolnok m ) 2 gy, VII. Pőta (Szolnok m ) VIII. Szo- kodi (Szolnok m.) 1 gy, IX, Forgács Gábor (Bács m.) 1 gy. Női tőr: I, Járdány Ildikó (Szol­nok m.), II. Papp Erzsébet (Bács), III. Sófalvi Margit (Bács m ). IV. Csongor Lilla (Bács m ). Férfi kard: I Nádasdi Ferenc (Bács m.). II. Szeigrád Pál (Bács ). III Göbel Róbert (Bács m.) Fegyvernemenként az első négy helyezett képviseli a területet az or­szágos ifjúsági bajnokságokban. Apróhirdetések A MATKóI dohány-szárítótól a Tö­rökfái állomásig penteken reggel le­ugrott a kocsiról egy szőke nőstény malac. Megtaláló jutalom ellenében jelentse Jakabszálláson a községi ta­nácsnál. 649 350-ES DKW-motorkerékpár, príma állapotban eladó, Soltvadkert, Dam janich-u. 7. 643 EGY PAR új lószerszám, •— prima anyagból — eladó Kecskemét, IV.. Vizkelethy-u. 2. 644 KÏSEBBMÉRETÜ íróasztal eladó - Kecskemét, Lugossy István-u. 4. 647 18 ÉVEN FELÜLI férfimunkaeróket (segédmunkást! Nagy-Budapest, te rületén villamos vágányépítési műn kára felveszünk. Dolgozóinknak mun karuhát, bakancsot, kedvezményes üzemi étkezést, ingyenes villamos utazási igazolványt, a vidékieknek munkásszállást, a családfenntartók nak napi 6.— Ft különélési pótlékot biztosítunk. Jelentkezés a Fővárosi Vasútépítő Vállalat budai építésve­zetőségénél. Bp, II, Henger-u. 2 és a pesti építésvezetőségnél, Bp., XTV , Thököly-út 145 5069 Bácskiskunmegyel NÉPÚJSÁG az MDP Bácskiskunmegyel Bizottsága napilapja Szerkeszti a szerkesztőbizottság Szerkesztőség: Kecskemet, Szêchenyitér I sz. i'elefon : 25—16, 26—19, 11—22, 20—97 Felelős kiadó: NÉMETI JÓZSEF Kiadóhivatal : Kecskemét, Széchenyi-tér 1. ez Telefon: 22—09 Bácskiskunmegyel Nyomda. V Kecskemét- — Telefon: 24—09 Felelős: Faragó Imre igazgató

Next

/
Oldalképek
Tartalom