Bácskiskunmegyei Népújság, 1954. június (9. évfolyam, 128-153. szám)

1954-06-01 / 128. szám

(Folytatás az 1. oldatról.) a becsületes önbírálat kezd megvalósulni a pártban. Ka: volna azonban azt hinni, hogy ezen a téren már minden rend­ben van. Az elmúlt évek s az elmúlt hónapok tapasztalatai azt mu­tatják, hogy a bírálatot s az ön bírálatot nem lehet egy intéz­kedéssel, egyszersmindenkorra •bevezetni«. Megvalósításáért szakadatlanul harcolni, küzdeni kell. Különösen sokat kell még küzdeni azért, hogy minden párttag megértse, hogy a hibák feltárása, a pártszerű bírálat személyekre való tekintet nél­kül — kötelessége! Az utóbbi időben egyes kom­munista vezetők — attól tartva, hogy olyanok hírébe kerülnek, akik ledorongolják munkatársai­kat, az embereket — elmulaszt­ják a helyes, pártszerű bírálatot is. Ez veszélyes jelenség. A ve­zető éles, elvszerű, segítő, ér­vekre épített bírálata nélkülöz­hetetlen a pártmunkában. Akad más hiba is, egyesek nyakra-főre, komoly meggondo­lás nélkül mindent és minden­kit bírálnak és bírálatuk nélkü­lözi a tárgyilagosságot, sőt nem egyszer az igazságot. Az efajta bírálatra semmi szüksége nincs a pártnak. Különösen rosszul állunk az önkritikával. Kétségtelen, hogy a bírálatnak ez a legnehezebb fajtája, de nélküle nem lehet meg a párt. S tapasztalni, hogy egyesek húzódoznak az önbíra- lattól, önbírálatuk gyakran nem őszinte, formális. Nem mutatják, de ha önkritikát várnak tőlük, megsértődnek. Nyíltan rá kell világítani, hogy az ilyen párt­tagok s az ilyen vezetők a párt­nak kárt okoznak, nem képesek elég bátran saját személyüket a párt érdekei alá rendelni. Az ilyen párttagokat s az ilyen ve­zetőket azoknak a kommunista kollektíváknak, amelyeknek tag­jai, segiteniök kell e hibák le­küzdésében, bátran feltárva e fogyatékosságot, mely megront­hatja a vezető kollektívák egy-, ségét, fegyelmét, harcképessé­gét. Nem áll még jól pártunkban az alulról jövő bírálat támoga tása sem. Az alulról jövő bírálat csak akkor bontakozik ki, ha lehetőséget adnak rá, ha előse gítik, ha igényt tartanak rá. Le­töri és elkedvetleníti a bírálót az is, ha a vezető formálisan elfogadja a bírálatot, de nem tesz intézkedéseket a felfedett hibák kiküszöbölésére. A legszigorúbban el kell ítél­ni azt a vezetőt, aki üldözi í bírálatot. Sajnos ezzel is talál­kozni a pártban. A leggyakrab­ban úgynevezett »finom« eszkö zökkel hárítják el a bírálatot: figyelmeztetik a bírálót, érezte­tik vele, hogy jobb lenne, ha Hallgatna, felfelé buktatják, át­helyezik, stb. Egyes esetekben azonban nem riadnak vissza a bírálat durva elfojtásától sem E jelenséget nem szabad meg­tűrni a pártban. Ács elvtárs ezután a pértaktí- va jelentőségéről szólt, majd így folytatta: A párttag minden jogának tiszteletbentartása a pártdemo- krácia egyik legfőbb feltétele. A párttagok jogait helyesen rögzí tette a régi szervezeti szabály­zat. Az erre vonatkozó előírások beváltak. Nem szükséges tehát a tagok jogai című ponton lénye­ges módosításokat végrehajtani, szükséges azonban, hogy a ta­gok jogairól szóló pontot, min­den kommunista valóban meg­tartsa. A tagok jogainak védelmére egy igen lényeges kérdésben kell a szervezeti szabályzatot kiegészíteni; jobban védeni ke l a párttagot a pártból való kizá­rás ellen. A párttag számára a pártból való kizárás a legsúlyo­sabb büntetés. A párttag védelmét jelenti a szervezeti szabályzat azón elő­írása Is, amely felhatalmazza a párttagot arra, hogy résztvegyen űzőn ügyek tárgyalásában, ame­lyeknek során a pártban az ő személyéről, magatartásáról dön­tenek, A párttagok kötelességeinek kiterjesztése és fokozása A pártfegyelem megszilárdítása A párt szervezeti felépítésének vezérelvéhez, a demokratikus centralizmushoz híven, a módo sított szervezeti szabályzat ter­vezete nemcsak a pártdemokrá­ciát terjeszti ki, hanem nagy­mértékben kiterjeszti a pártta­gok kötelességeit és kiemeli a pártfegyelem nagy jelentőségét. A szocializmus építése, a párt, a munkásosztály, az egész dol­gozó nép hatalmas erőfeszítését kívánja meg. A szocializmus sikeres építése lehetetlen a pártkötelességek szigorú megtar­tása, a legszigorúbb párt- és ál­lami fegyelem nélkül. A Köz­ponti Vezetőség 1953 júniusi ha tározataiból ez is világosan kö­vetkezik. Nem hunyhatunk szemet afö­lött, hogy a pártkötelességek ki- terjesztésének jelentőségét ke- vésbbé értette meg a párttagság egyrésze, mint a pártdemokrá­cia kiterjesztését, hogy a párt­kötelességek kiterjesztésének és pártfegyelem megszilárdításá­nak nagy fontosságát egyesek nem látják elég világosan. Sőt, egyesek arra gondolnak, hogy a pártdemokrácia kiterjesztése, ki- szélesítése, megvalósítása egyet jelent a pártkötelességek csök­kentésével, s a pártfegyetem meglazításával. Ez nem kom­munista felfogás, a kommunista szervezeti elvek félreértéséből, meg nem értéséből ered. Kommunista párttagokra há­ruló kötelességek kiterjesztését mindenekelőtt az indokolja, hogy az elmúlt években növekedett a párttagság műveltsége, pártta­pasztalata, politikai érettsége, elvi szilárdsága. A szervezeti szabályzat a párt­tagok kötelességei között az el­ső helyre teszi — mint már er­ről szó volt — azt, hogy a párt­tag őrködjék a párt ideológiai és szervezeti egysége felett. A szervezeti szabályzat ezt meg­követeli a legegyszerűbb pártta­goktól ugyanúgy, mint a Köz ponti Vezetőség bármely tagjá­tól. A szervezeti szabályzat ezen előírását bátran és joggal ne­vezhetjük a szervezeti szabály zat legfőbb előírásának. (Lelkes tap3.) A szervezeti szabályzat előír- í ja azt is, hogy a párt határoza- t taiért küzdenie, harcolnia kell a párttagoknak. A párthatáro- . zatok a nép ügyét szol- j gálják. A párthatározatok . végrehajtásának elhanyagolása . miatt tehát a nép ügye . szenved; éppen ezért tűrhetetlen a közömbös, közönyös, hanyag , magatartás a párt határozatai iránt. Helyes leszögezni a szer­vezeti szabályzatban, hogy pár­tunkban vasfegyeiemre van szükség, melynek a párttagok öntudatából kell táplálkoznia. A párttagság vasfegyelméért síkra kell szállni, küzdeni keli érte. Emlékeztetni kell a párt min­den szervét és szervezetét, a párt minden tagját a centralizmus el­vére; a megválasztott vezető szervek utasításait az alsóbb szervek kötelesek végrehajtani. E nélkül nem teljesítheti hiva­tását, nem töltheti be vezető sze­repét, nem képes vezetni a mun­kásosztályt, a dolgozó nép har­cát és szervezeteit. Az utóbbi hó­napok tapasztalatai azt bizonyít­ják, hogy pártunkban egyesek időnként megfeledkeznek erről: könnyelműen kezelik a felsőbb utasításokat, akadnak akik a I határozat meghozatala után sem I tekintik befejezettnek a vitát, I vagy éppen arra gondolnak, I hogy a pártdemokrácia kiter­jesztésével CBÖkken a felsőbb szervek jelentősége. Ez a ma-1 gatartás tűrhetetlen, veszélyes a pártra! Ezért élesen, keményen I fel kell lépni ellene. ! A szervezeti szabályzat új pontként iktatta be a párttagok kötelességei közé azt, hogy a I párttagnak őszintének kell len­nie a párttal izemben, nem sza-1 bad elkendőznie, elferdítenie az Igazságot. Ezenkívül, mint igen lényeges pontot, a kötelességek I ! íek megerősítése azzál kell, Hogy [járjon, hogy a falun megerősö­dik a politikai munka, a párt [ szervezet, a párt és a tanács he­lyi szervei körül a falusi pár- tonkívüli paraszt aktíva, A kommunisták munkája a tömegszervezetekben A DISZ munkája A Központi Vezetőség júniusi határozata fő célul azt tűzte ki, hogy a párt megjavítsa, megsok szorozza kapcsolatait a dolgozó tömegekkel. Ennek fő feltétele politikánk helyes végrehajtása A párt politikájának helyes vég­rehajtása, megmagyarázása nem utolsó sorban a dolgozók nagy tömegszervezetein is múlik. A dolgozók tőmegszervezetei, me­lyeket a párt az ott dolgozó kommunisták révén irányit, köz vetítik a párt politikáját az ifjú­sági szövetségbe, a szakszerveze­tekbe, a Demokratikus Nőszövet­ségbe, stb. tömörült dolgozók­hoz, s az ezen szervek befolyása alatt álló rétegekhez. Sajnos, nem minden pártbizottság és pártszervezet értette meg a dol­gozók nagy tömegszervezeteinek jelentőségét. Sokhelyütt még ma is tűrhetetlenül elhanyagolják mind a szakszervezetet, mind az ifjúsági szervezetet, mind a nők szervezetét, s a többi tömegszer- vezetet és tömegmozgalmat. A tömegszervezetekben folyó- I gyenge munka többek között ar­- ra is visszavezethető, hogy az e t szervekben tisztséget betöltő kommunisták nem hajtják vég- 3 re megfelelően a párt utasltá- . sait. Ezért a szervezeti szabály- t I zat úgy intézkedik, hogy a tö- 3 megszervezetek tanácskozásán . I (pl. : kongresszusán) és választott ; I szerveiben meg kell alakítani az MDP csoportot, amely az illeté- 1 I kés pártbizottság és párszevve- . zet irányítása alatt áll. j I A szervezeti szabályzat figye­lembe veszi azt, hogy a Dolgozó . I Ifjúság Szövetsége, létrehozása I óta megerősödött, s mind alkai- .’ masabbá válik az ifjúság helyes , nevelésére, mozgósítására. Ezért . a szervezeti szabályzat feladatá­vá teszi a Dolgozó Ifjúság Szö- vétségé minden szervezetének, . hogy küzdjön a párthatározatok , végrehajtásáért, »a szocializmus építésének minden területén.« A ’ Dolgozó Ifjúság Szövetségének ! minden tagja — de különösen a , Dolgozó Ifjúság Szövetségében ! dolgozó kommunisták — részére , I a szervezeti szabályzatnak e té­tele nagy megtiszteltetés és egy- ' úttal nagy kötelezettség. Váljék alkalmassá a Dolgozó Ifjúság I Szövetségének Központi Vezétő- I sége és minden szervezete e kö- Itelezettség teljesítésére! A szervezeti szabályzat figye­lembe veszi, hogy az ifjúság kü- llönösen fogékony az új iránt, s türelmetlen a fogyatékosságok­kal, s a hibákkal szemben; ezért külön feljogosítja a DISZ va- I lamennyi szervezetét arra, hogy I a párt megfelelő szervei elé ter­jesszék mindazon javaslataikat, I amelyek az élet különböző terü­letein megmutatkozó hibák és I fogyatékosságok kiküszöbölésére irányulnak. Azon kell lenniök a Dolgozó I Ifjúság Szövetsége szervezetei­nek, hogy valóban éljenek a párt I Szervezeti Szabályzatában biz- ! tosított eme jogukkal. Erre min­denképpen szükség is Van. A I párt nem nélkülözheti az ifjú- I ság lendületét, lelkesedését, ál­dozatkészségét és odaadását, az új életünkben előforduló hibák és fogyatékosságok kiküszöbölé­séért vívott harcban. Az ifjú­ság nagy tettereje, szenvedélyes­sége, munkabírása hatalmas emelője lehet a fogyatékosságok ellen vívott küzdelemnek; e har­cok sikere nem utolsósorban a : Dolgozó Ifjúság Szövetségének Központi Vezetőségén és szarve- 1 zetein múlik. A szervezeti szabályzat tervezetéről lefolyt 1 vitáról J Pártunk központi lapja, a 1 Szabad Nép — több mint két y I hónappal ezelőtt — közzétette * 1 megtárgyalás és hozzászólás céi­fközé beiktatja a szervezeti sza- I bályzat azt, hogy minden egyes párttag kötelessége a káderek kiválasztásában, előléptetésében, leváltásában, megtartani a párt­szerű előírásokat, a pártutasítá- I sokat. Ez azt jelenti, hogy küz- I denie • kell a káderek kiválasz­tásában megmutatkozó minden- I féle elvtelenség ellen, A pártbizottságok és a pártszervezetek feladatainak pontosabb meghatározása Pártbizottságaink és pártszer­vezeteink évek óta küzdenek az­zal, hogy kialakítsák helyes munkastílusukat; ebben a küz­delemben némi eredményt mu­tathatnak fel; különösen a Köz­ponti Vezetőség 1953 júniusi ülé­se óta vizsgálódva tanulmányoz­zák munkastílusukat, s küzde­nek azért, hogy mindenben meg­feleljenek feladataiknak. Ez azonban nem mindig sikerül. A dolog lényege abban áll, hogy a pártbizottságok, s a pártszerve­zetek hajlamosak arra, hogy el­térve elsőrendű feladataiktól és rendeltetésüktől, irányító politi­kai tevékenység helyett saját belső ügyeik felé forduljanak. Nem kis számban van olyan szervezet, amely teljesen elme­rül a pártbizalmiak, s a népne­velők kiválogatása, a szeminá­riumok megszervezése, a felvo­nulások s a dekorációk előkészí­tése, különböző pártügyek, ér­tekezletek megszervezése, és le­bonyolítása érdekében folytatott pártmunkában«. Mivel jár ez? Azzal, hogy a pártmunka elszürkül, elsekélye- sedik, kimerül az úgynevezett szervezésben« elvész a munka igazi tartalma, igazi célja: ki­esik a pártszervezet látóköréből a népgazdasági terv, a termelés, a dolgozó ember, a dolgozó em­ber szükséglete, gondja, a kom­munista felvilágosító és nevelő munka. A pártéletet elevenné, tartal­massá, vonzóvá csak az teheti, ha a pártvezetőség, mindenek­előtt azzal foglalkozik, ami a párttagokat, a dolgozókat első- Isorban érdekli; tehát a munka, a termelés, a megélhetés gond­jaival, a dolgozó emberek pro­blémáival, a népgazdasági terv- I vei, a párttagok, s a dolgozók I nevelésével, a dolgozók szociá­lis, kulturális problémáival. Ha a pártszervezet, a pártbizottság ettől elszakad, a pártmunka el- színtelenedik, ez az elszakadás lealacsonyítja a pártszervezetet, I megfosztja politikai irányító sze- Irepétől: a pártgyűlések, pártér- I tekezletek, pártbizalmi ülések I tartalmatlanná és érdektelenné válnak, mert ezeken egyszerűen I nincs mit megbeszélni; legalább is nincs olyan, ami a párttago­kat, a dolgozókat igazán foglal­koztatja. Ez azzal jár, hogy a pártszervezet sekélyesen végzi a I politikai munkát s elhanyagolja I a gazdasági és állami szervek pártellenőrzését, a pártmunka I öncélúvá, bürokratikussá válik. E betegséget ma már nem egy életerős pártszervezetünk le­gyűrte, de még mindig elég szé­lesen fellelhető a pártban. A szervezeti szabályzat pon­tosabban meghatározza és ki­egészíti az alapszervezetek fel­adatait is. 1 A járási párt bízott pácokról A szervezeti szabályzat flgye- I lembe vészi azt, hogy az elkö­vetkezendő években a népgazda­ság fejlődésének kulcskérdése a I mezőgazdaság fellendítése. Ezért I a járási pártbizottságok jelentő­ségét, szerepét külön pontban I beiktatja a szervezeti szabályzat­ba. A járási pártbizottságok a I mezőgazdaság fellendítéséért folytatott harcban a legdöntőbb I helyen állnak. A járási pártbi- I zottségok: -A falusi pártszerve- I zetek irányításának alapvető szervei« ennek megfelelően pár- I tunk Központi Vezetősége gon- I doskodik arról, hogy a járási pártbizottságokat* megfelelően megerősítse. Ezt célozza városi, I művelt káderek átcsoportosítása | a falura. A járási pártszerveze- • iából a Magyar Dolgozók Pártja módosított Szervezeti Szabály« zatának tervezetét, mélyet ai párttagság nagy örömmel és lei-* kesedéssel fogadott. A tervez«# megvitatása elősegítette azt* hogy az életben elkezdődjék ai szervezeti szabályzatban rögzí-» tett új, helyes elvek megvaiosi-» tása. A szervezeti szabályzás tervezete nagy hatással veit mar eddig is a pártéletre, elősegített» a pártdemokrácia kiterjesztését, a pártfegyelem megszilárdítása-» ért az elmúlt két-három hónap-» ban folytatott kemény harcot, a pártbizottságok s a pártszerve­zetek munkájában, munkastiiu-» ságan fellelhető hibák, burokra-» tikus vonások elleni küzdelmet* A szervezeti szabályzat ter-» vézete feletti vita igazolta, hogy a párttagok elméleti felkészül-» sége nőtt, s nagymértékben gya-» rapodott tapasztalatuk a part-» munkában, igen sok értékes ész-» revétel, javaslat, módosítás, sző-* vegkiigazítás érkezett a pártla-» pok szerkesztőségeibe. A pártla- pok ezek egyrészét — elsősor­ban azokat, amelyek a legna­gyobb érdeklődésre tarthattak számot — közzétették abban aa esetben is, ha a szerkesztőség a levélben javasoltakkal nem értett egyet. Ezzel biztosították a párttagok szabad vitáját a pártsajtó hasábjain; - minden fontos vélemény a vitában nap­világot láthatott, Acs elvtárs ezután ismertette a legfontosabb elfogadható és elfogadhatatlan javaslatokat* majd így folytatta: A párttagságtól a módosított szervezett szabályzat tervezeté­hez beérkezett tőbbezer javas­latot, észrevételt feltétlenül szem előtt kell tartania a párt­iak további munkájában: ezt a párttagság elvárja a part min­den vezető szervétől, a part minden szervezetétől. Mint látható, mind a szerve­zeti szabályzatra, mind a folyó pártmunkákra vonatkozó javas­latok, kifejezésre juttatják a párttagok egyetértését a Köz­ponti Vezetőség júniusi hatá- ozataival s a szervezeti sza­bályzat tervezetének minden fontosabb módosításával. Ez is alátámasztja, hogy a párttagság helyesli azokat az intézkedése­ket, melyeket a Központi Veze­tőség 1953 júniusában a párt életére vonatkozóan hozott. A szervezeti szabályzat minden előírása váljék élő valósággá! A módosított szervezeti sza­bályzat a pártról szóló lenini tanításokra épül; Lenin dolgoz­ta ki a pártélet szabályait, me­lyet Sztálin továbbfejlesztett, Szervezeti szabályzatunk érvény­re juttatja a Szovjetunió Kom­munista Pártja szervezeti sza­bályzatának szellemét; figyelem­be veszi azonban azokat a kü­lönbségeket, melyek hazánk s a Szovjetunió viszonyai közó'.U fennállnak. Szervezeti szabály­zatunk előírásainak megvalóáí- tása keményebbre kovácsolja pártunk egységét, fegyelmezet­tebbé teszi pártunkat, lehetővé teszi, hogy elmélyüljenek a bi- zalomteljes kapcsolatok a párt és a munkásosztály, a párt és a dolgozó nép között! Szervezeti szabályzatunk előírásai megtar­tása hasonlatosabbá teszi pár­tunkat nagy példaképéhez, a Szovjetunió Kommunista Párt­jához! Nagy taps.) A pártnak új politikája, a pártkongresszus határozatai vég­rehajtásáért, a közeli hónapOK- ban és években hatalmas har­cot kell folytatnia; sokoldalú politikai, szervező nevelő mun­kát kell végeznie. A magyar nép életszínvonalának követke­zetes emeléséért, a szocializmus alapjainak lerakásáért a harcot! pártunk vezeti, irányítja. Ma, miként a múltban és a jövőben is, a párt egysége, bá­tor harca, példamutatása, irá­nyító munkája az alapja a ma­gyar nép további sikereinek. Uj* helyes politikánk megvalósítása párton múlik, mivel a párt vezeti a munkásosztály, a dol­gozó nép harcát. (Folytatás a 3. oldalon.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom