Bácskiskunmegyei Népújság, 1954. június (9. évfolyam, 128-153. szám)

1954-06-01 / 128. szám

BÁCSKISKUNMEGYEI NÉPÚJSÁG AZ MPPBtfCSKlSKUN MEGYEI PARTBiZOTTSAGANAK LAPJA IX. ÉVFOLYAM, 128. SZÁM Ara SO fillér 1954 JUNIUS 1. KEDD A MAI SZÁMBAN A Magyar Dolgosók Pártja III. kongresszusa tanácskozásai A Magyar Dolgozók Pártja A s MDP III. kongresszusának határozatai A kongresszus a Központi Ellenőrző Bizottság beszámolóját tudomásul vette és egyhangúlag a következő határozatot hozta: »A Magyar Dolgozók Pártja III. kongresszusa jóváhagyja Kiss Károly elvtársnak, a Központi Ellenőrző Bizottság elnökének a Központi Ellenőrző Bizottság tevékenységéről szóló beszá­molóját.« A 4. napirendi ponttal kapcsolatban a kongresszus egyhangú­lag a következő határozatot hozta: »A Magyar Dolgozók Pártja III. kongresszusa meghallgatta és megvitatta Ács Lajos elvtársnak, a Központi Vezetőség titkárának beszámolóját a szervezeti szabályzat módosításáról, valamint a szervezeti szabályzat módosított tervezetét. A kongresszus jóvá­hagyja Ács Lajos elvtárs beszámolóját, ugyancsak jóváhagyja a szervezeti szabályzatot a kongresszus által kiküldött bizottság mó­dosító javaslataival együtt. A kongresszus által ilymódon jóvá­hagyott szervezeti szabályzat a Magyar Dolgozók Pártjának érvé­nyes szervezeti szabályzata.« / A Magyar Dolgozók Pártja Szervezeti Szabályzatának módosítása Acs Lajos elvtárs beszéde III. kongresszusa A Magyar Dolgozók Pártja III. kongresszusának hatodik napján, szombaton délelőtt áttértek a ne­gyedik napirendi pont: »A Ma­gyar Dolgozók Pártja Szervezeti Szabályzatának módosítása« tárgyalására. Előadó: Ács Lajos elvtárs, a Központi Vezetőség titkára. Ács Lajos elvtárs beszámolója: A Központi Vezetőségnek a pártkongresszus elé terjesztett beszámolója gondosan, behatóan elemezte azt a nagy változást, hatalmas fejlődést, amely az ország, a nép, a párt életében a felszabadulás s a legutóbbi kon­gresszus óta bekövetkezett. E változás, fejlődés az ország társadalmi életében, a pártban, a párt munkájában, munkastílu­sában, indokolttá teszi, hogy a pártkongresszus lényeges módo­sításokat hajtson végre pártunk szervezeti szabályzatában. A párt meghatározásáról A módosított szervezeti szabály­zat pártunk új meghatározását adja: »A Magyar Dolgozók Párt­ja a munkásosztály, a dolgozó nép pártja. Egyesíti soraiban a magyar nép leghaladóbb erőit; a munkásosztály, a dolgozó pa­rasztság és az értelmiség leg­jobbjait. A párt önkéntes harci szövetség; tevékenységét Marx— Engels—Lenin—Sztálin tanítása vezérli«. Pártunk meghatározásának elvi jelentőségű módosítását in­dokolttá tette a társadalmunk életében bekövetkezett hatalmas változás: az utóbbi években szilárddá kovácsolódott a párt vezetése alatt a munkásosztály egysége. Napról-napra erősödik államunk alapja, a munkásság s a dolgozó parasztság megbont­hatatlan szövetsége. Ma már sziklaszilárd alapokon nyugszik tehát hazánkban a dolgozó pa­rasztsággal szövetséges munkás- osztály hatalma. Ezért joggal ál­líthatjuk, hogy a társadalmunk életében bekövetkezett gyökeres változások eredményeként ki­fejlődőben van népünk erkölcsi­politikai egysége, közelebb ke­rült egymáshoz a munkásosztály, a. dolgozó parasztság s az ér­telmiség. Ezt kifejezi pártunk módosított szervezeti szabályza­ta ífc A szervezeti szabályzatban a párt meghatározásáról szóló rész félreérthetetlenül világossá teszi, hogy a szocializmusért folyta­tott nagy harcot a munkásosz­tály vezeti, hogy a nemzet vezető osztálya a munkásosztály, mely­nek érdekei egybeesnek az egész nép, az egész nemzet érdekeivel. Ennek megfelelően a párt min­denekelőtt a munkásosztály párt­ja. A felszabadulás előtti évtize­dek s a felszabadulás óta eltelt idő az egész nép számára kéz­zelfoghatóan igazolta, hogy a párt vezetése alatt a munkás- osztály szállt síkra legkövetke­zetesebben a magyar nép ér­dekeiért. A munkásosztály hősi harcokban szerezte meg az egész nép, az egész nemzet bizalmát; népünk ma elismert vezetőjének tekinti a magyar munkásosztályt, s pártját, a Magyar Dolgozók Pártját. (Taps.) Fejlődött, változott az elmúlt években a dolgozó parasztság is. Dolgozó parasztságunkban ki­fejlődött az odaadás, ragaszko­dás a párt iránt. A dolgozó parasztság felismerte, hogy egyetlen párt harcolt következe­tesen érdekeiért: a Kommunisták Pártja, a Magyar Dolgozók Pártja. A dolgozó parasztság elfordult azoktól a pártoktól, amelyek évtizedeken át visszaéltek bi­zalmával, félrevezették őt. Pár­tunk helyes politikája napról- napra fokozza a dolgozó pa­rasztság bizalmát a párt iránt. A dolgozó parasztság hisz pár­tunknak, elfogadja vezetését. Ez vitathatatlan történelmi tény! Az értelmiség életében is nagy változások következtek be. À régi értelmiség fejlődött, s jóré­sze átalakult, megismerte és egy­re inkább magáévá teszi a szo­cialista eszméket. A régi értelmi­ség képviselői közül sok kom­munistává vált az utóbbi évek­ben. Ezt a fejlődést semmi eset­re sem szabad figyelmen kívül hagyni. Ezenkívül az értelmiség körében egyre nagyobb szerep­hez jut az új értelmiség, a mun­kások. parasztok, értelmiségiek fiaiból lett új értelmiségi generáció, amelyet már a párt nevelt, az új iskola nevelt. Az életben a régj és az új értelmi­ség egyre jobban összeforr. Ez új jelenség társadalmunk életé­ben. A szervezeti szabályzatban a párt meghatározásakor ezt az uj jelenséget figyelembe kell venni. Nem szabad azonban figyel­men kívül hagyni azt a tényt sem, hogy hazánk átmeneti utón van a kapitalizmusból a szocia­lizmusba, hogy a szocializmus alapjait hazánkban még nem raktuk le. Hazánkban még meg­van a kulákság, a falusi burzsoá­zia. Jóllehet a városban a ki- záskmányolás lényegében meg­szűnt, a volt kizsákmányolok befolyása még nem szűnt meg teljesen a társadalom egyes ré­tegeire. Ebből következik, hogy pártunknak, államunknak, dol­gozó népünknek szakadatlan, éles osztályharcot kell vívnia mind a meglévő kizsákmányolás, mind pedig a kizsákmányolok maradványai és befolyásuk el­len falun és városban egyaránt, A párt meghatározása azt az új elemet is magábafoglalja, hogy a párt önkéntes harci szövetség, a párt, a dolgozó nép vezére, a munkásosztály, a dolgo­zó nép harci szövetsége, élcsapa­ta; szervezi, vezeti, irányítja az egész nép küzdelmét a szocia­lizmus felépítéséért. Magába tö­möríti, felveszi soraiba a mun­kásosztály, a dolgozó nép leg­jobb, legharcosabb, legáldo­zatkészebb elemeit. Felismerve a párt történelmi szerepét, a dolgozók legjobbjai önként lépnek a pártba, a nép legfontosabb harci szerevezetébe. Ezzel kifejezik azt a kívánságu­kat, hogy az élcsapat tagjaiként kívánnak harcolni, küzdeni a népért; e harcot önként, szabad elhatározásukból vállalják. A szocializmus kivívásáért folyta­tott eredményes harc érdekében a párttagok önként, szabad elha­tározásukból alávetik magukat a párt vasfegyclmének, a párt törvényeinek, a szervezeti szabályzat előírásainak. A párt erejének, fegyelmének, harcra- készségének éppen az az alapja, hogy a párttagok, önként, öntu­datosan, a maguk akaratá­ból, elhatározásukból lépnek a pártba, harcolnak a párt cél­jaiért, vállalják a párt fegyel­mét, a hűséget a párt, a nép ügyéhez. A párt irányelveinek, a szer­vezeti szabályzat előírásainak ér-1 vényesítéséért, a szocializmus teljes győzelmének biztosításáért vívott küzdelem — mindez harci szövetségbe tömöríti pártunk tagjait. A szocializmus felépíté­sének közös célja, az e célért folytatott harcban kikovácsoló- dott közös, egységes akarat és a kommunista öntudaton fel­épülő vasfegyelem olyan szövet­séggé fejleszti a pártot, amely alkalmassá teszi, hogy valóban a munkásosztály, egész dolgozó népünk élcsapata és a társadalom vezető és irányító ereje legyen. (Taps.) A párt egysegéről A párt meghatározása leszöge­zi, hogy a pártot Marx—Engels— Lenin—Sztálin tanítása vezérli. Ez az ideológiai, politikai, szer­vezeti egység alapja, s az egyöntetű cselekvés biztosítéka. A párt egységéről szóló részek lényegében változatlanul, a ré­gi szervezeti szabályzat szövege­zése szerint megmaradtak az új szervezeti szabályzatban. Válto­zás annyiban történt, hogy a párttagok kötelességei között a pártegység fölötti ói ködöst, az uj szervezeti szabályzat az első helyre teszi ezzel is kihangsú­lyozva e kérdés nagy lontossá- gát. A párt ideológiai, politikai, szervezeti egységének mérhe­tetlen nagy a jelentősége: Ez az alapja a munkásosztály, a dolgo­zó nép minden győzelmének, feltétele a szocializmus sikeres felépítésének, ez a biztosítéka annak, hogy a párt, a munkás- osztály, a dolgozó nép minden erejét azonos célra összpontosít­sa, hogy a párt minden szerve egységesen cselekszik. A kollektív vezetésről Ismeretes, hogy a pártban — lényegében minden fokon — az utolso években háttérbe szorult a kollektív vezetés. A párt po­litikájában 1951—1952-ben elkö­vetett hibák egyik fő forrása a kollektív vezetés hianya és a személyi vezetés előtérbe kerü­lése volt. A párt életében a kol­lektív vezetés elvének érvénye­sítése már eddig is jelentős vál­tozásokat hozott; a választott vezetőségek tagjai mind a Központi Vezetőségben, mind az alsóbb pártbizottságokban, mind a helyi szervekben egyre inkább felelősséget éreznek a kollektív vezető szervek munkájáért, ha­tározataiért; egyre inkább kol­lektíván alakítják ki a párt po­litikáját. A kollektív vezetés lényege mindenekelőtt az, hogy a párt politikáját — két kongresszus között — a párt Központi Veze­tősége kollektiven dolgozza ki; e feladatot csak a Központi Ve­zetőség láthatja el, mivel a párt Központi Vezetőségében egyesül pártunk bölcsessége, nagy múltja, sok évtizedes ta­pasztalata. Ezért növekszik nap­ról-napra a párt Központi Ve­zetőségének tekintélye az egész párt, s az egész magyar dolgozó nép előtt! (Taps.) Ács elvtárs ezután a pártbi­zottságok és párt-végrehajtó bizottságok szerepéről beszélt, majd kiemelte a vezető pártszer­vek mellett létrehozott apparátus fontosságát. Ezután így folytat­ta: Külön rá kell mutatni arra is, hogy a kollektív vezetés meg­valósítása szükségessé teszi, hogy az alapszervezetekben az egész párttagságot bevonják a helyi legfontosabb kérdések megvita­tásába és eldöntésébe. A szervezeti szabályzat leszö­gezi, hogy a kollektív vezetés ösz- szeférhetetlen a marxizmus- leninizmustól idegen személyi kultusszal. A személyi kultusz a történelem idealista — nem materialista — szemléleté­ből táplálkozik. Az idealista tör­ténelem szemlélet — mint pl. a narodnyikok ismert elmélete — a történelmet a nagy emberek cselekedeteinek eredményeként fogja fel; nem ismeri el, hogy a történelmet a néptömegek, az osztályok harca alakítja. A marxizmus nem tagadja a személyiség szerepét a történelmi események alakításában; a személyiség annyiban játszik sze­repet, amennyiben helyesen fe­jezi ki osztálya érdekeit, illetve a történelmi fejlődés irányát. A személyi kultusz, a személyi­ség szerepének helytelen eltúl- zása kárt okoz; azzal jár, hogy a pártban csökken a dolgozó osztá­lyok, a nép történelemformáló szerepének megértése, az objek­tív társadalmi erők felismerése és felhasználása. Ez hibákra ve­zet a párt politikájában. A személyi vezetés pedig azzal jár, hogy csökken a választott szer­vek szerepe, háttérbe szorul a ve­zető kollektíva bölcsessége, tu­dása, tapasztalata; ez egyoldalú döntésekhez vezethet. A kollektív vezetés érvénye­sítése, a személyi kultusz elleni fellépés növelte a párt vezető- szerveinek jelentőségét, lehe­tővé tette, hogy a párt kijavítsa a hibákat, kidolgozza helyes po­litikáját; fokozta a párttagság, a dolgozó osztályok, a ncp öntu­datát, alkotóerejét. A pártdemokrácia kiterjesztése és a párttagok jogainak fokozottabb vedeime A párt demokratikus szerve­zet, a párt gazdája — mint Le­nin tanítja — a párttagság. A szervezeti szabályzat eiöíiásai- nak szigoi'ú megtartása a legfőbb biztosítéka annak, hogy e heiyes lenini elv megvalósuljon az élet­ben, megvalósuljon a pártban. A párt éltető eleme a demo­krácia. A párt a demokratizmus nélkül elveszti harcos, öntevé­keny jellegét, vonzóerejét, oe- mokrácia nélkül a párt szerve­zetei elnéptelenednek, életük szürkévé, sekélyessé válik, csök­ken politikai munkájuk. A de­mokrácia friss, éltető .-evegöjs erőt, energiát, magabiztosságot ad a pártnak, növeli a párttagok öntudatát, harci kedvét, gazdag­gá, elevenné teszi a pártszerve­zetek életét, s vonzóvá teszi a pártot a nép legjobbjai, sőt az egész nép előtt. A pártdemo­krácia a friss, pezsgő partéiét forrása! A pártdemokrácia erőteljesebb érvényesítése új életre keltette pártunk számos szervezetét^., új lendületet, új esőt adott szerve­zeteink munkájának. Uj, bátor, őszinte hang jellemzi egyre in­kább pártszervezeteinkben a kommunista összejöveteleket, a vezetőségi üléseket, a taggyűlé­seket, a pártértekezleteket. Rö­vid hónapok alatt szemmellátha- tóan nőttek, izmosodtak part­szervezeteink, javult politikai munkájuk. Párttagok ezrei vál­tak harcosabb, lelkesebb, oda- adóbb kommunistákká, a nép ügyének jobb harcosaivá, azért, mert a pártdemokrácia fejlesz­tése és kiterjesztése lehetővé tet­te számunkra, hogy nyíltan, bát­ran beszéljenek, megtegyék ész­revételeiket, javaslataikat, bírál­janak, küzdjenek a hibákkal, fogyatékosságokkal szemben. A módosított szervezeti sza­bályzat kiterjeszti a pártdemo­kráciát. A szervezeti szabályzat egyik leglényegesebb módosítása az, amely kimondja: a választá­sok az alapszervezetekben is tit­kosak legyenek. A pártdemokráciát a bírálat, az önbírálat, az alulról jövő bí­rálat megvalósításán kell min­denekelőtt mérni. A pártdemo­krácia egyik leglényegesebb elő­feltétele a pártszerű vita. Ez az alapja a pártban a kérdések he­lyes eldöntésének, a helyes poli­tika kialakításának, az egész pártmunkának. Igaz, mindenki tudja, tapasztalja, látja, hogy a pártszerű vita, a bátor bírálat, (Folytatás a 2, oldalon,)

Next

/
Oldalképek
Tartalom