Bácskiskunmegyei Népújság, 1954. április (9. évfolyam, 77-102. szám)

1954-04-01 / 77. szám

Váljék minden szövetkezeti tagnak fontos ügyévé a közös gazdaság felvirágoztatása ! • ö Ö <D A termelőszövetkezeti dolgosok március 27*i országos tanácskozásának jelhívása Termelőszövetkezeti tagok, elnökök és szakemberek! Mi, a Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetősége és a Magyar Népköztársaság Mi­nisztertanácsa által összehívott országos tanácskozás részvevői megvitattuk azokat a feladato­kat, amelyek a mezőgazdasági termelés fejlesztésére vonatko­zó párt- és kormányhatározat megvalósításában jelenleg a ter­melőszövetkezetek tagjaira vár­nak. A termelőszövetkezetek és gépállomások kiváló dolgozói­nak III. országos tanácskozása óta tovább szilárdult hazánkban a termelőszövetkezeti mozga- ,om. Számos jólműködő termelő- szövetkezet kiváló termésered­ményeivel, a tagoknak biztosí­tott nagy jövedelemmel már nazánkban is bebizonyította a nagyüzemi gazdálkodás fölé­nyéi. A párt és a kormány sok fon­tos intézkedést hozott termelő- szövetkezeteink megerősítésére. \ segítség örömmel, bizakodással .tölti el termelőszövetkezeteink tagságát. Ez megmutatkozik ab­ban is, hogy termelőszövetkeze­teink többsége jól és időben lá­tott hozzá a tavaszi szántás-ve­téshez. Szövetkezeteinknek ezt a lendületét egész évben tarta­múk, sőt fokozatok kell. A nagyüzem adta lehetőségek ki­használásával, magasabb szín­vonalú termeléssel, a hozamok emelésével váltsuk valóra III. országos tanácskozásunk célját, hogy tagjaink jövedelme minél előbb meghaladja a jóidolgozó, a gazdálkodáshoz jól értő közép­parasztok jövedelmét. Felhívunk minden termelő­szövetkezetet: törekedjenek ar­ra, hogy az idén a növényter­melés minden területén nagyobb termést érjenek el, mint tavaiy. Ezért továbbra is igen fontos feladat, hogy idejében előké­szítsük a talajt, s idejekorán, földbe kerüljön minden mag. Különösen fontos, hogy ne csak gyorsan, hanem jól is dolgoz­zunk. Legkiválóbb termelőszö­vetkezeteink többéves tapaszta­latai alapján ajánljuk minden termelőszövetkezetnek a kukori­ca, napraforgó négyzetes veté­sét. így lehetővé válik a gépi művelés fokozása, a többszöri kapálás, ami a magas termés Legfontosabb feltétele. Felhívjuk a termelőszövetke­zeteket, hogy haladéktalanul kössenek szerződést a gépállo­másokkal —• ha ez még nem történt meg --sa gépállomá­sok törekedjenek arra, hogy mi­nél több jóminőségű gépi mun­kával járuljanak hozzá a ter­méshozamok növeléséhez. Már a tavaszi szántás-vetés­hez is sok munkáskézre van szükség — de a növényápolás idején különösen fontos min­den munkaerő mozgósítása, sa munka helyes megszérvezése. — Rendkívül fontos, hogy a ter­melőszövetkezeti családok min­den munkaképes, mezőgazda­sággal foglalkozó tagja bekap­csolódjék a közös munkába és egész évben rendszeresen dol­gozzék. Minden termelőszövet­kezet törekedjék arra, hogy há­romszor', de ha lehet, négyszer is kapálja meg a kapásnövénye­ket. Minden munkaképes csa­ládtag munkájára szükség van annál is inkább, mert a nö­vényápolással egyidöben kellie- kaszálni és betakarítani a szé­nát. Minden termelőszövetkezetben fordítsanak nagy gondot a nö­vényápolás jó minőségére. Rossz munkát ne vegyen át a hrigáö- vezető, hanem végeztesse el új­ra, csak megfelelő minőség ese­tén írja jóvá az érte járó mun­kaegységet. A növény termeié sen kívül fon­tos eszköze a közös jövedelem növelésének az állattenyésztés fejlesztése. Most a legfontosabb feladatunk az állati termékho­zamok növelése, különösen a tehenészetben. Ezért gondos­kodjunk állataink egészévi zöld- takarmányáról. Az -1 őszi és ta­vaszi takarmánynövények eteté­sével, a rétek és legelők gondos ápolásával, a szálastakarmány- növények gyors betakarításával érjük el, hogy egész évben bő­ségesen legyen takarmányunk. Szükséges az is, hogy min­denütt nagy gondot fordítsunk az állattenyésztésben dolgozók helyes kiválasztására. Lelkiis­meretes, állattenyésztésben jár­tas tagokat bízzunk meg az ál­latok ápolásával. Felhívjuk a termelőszövetke­zeték vezetőinek, tagjainak* fi­gyelmét arra is, hogy fordítsa­nak nagy gondot a termelőszö­vetkezetek sokoldalú fejleszté­sére: a többi között az öntözé­ses gazdálkodás fokozására, a kertészet, a szőlő- és gyümölcs- termelés növelésére. Törekedje­nek arra is, hogy helyes arány­ban fejlesszék a melléküzem­ágakat, elsősorban azokat, ame­lyek közvetlenül segítik a nö­vénytermelést és az állatte­nyésztést — például létesítse­nek kovács- és bognárműhe­lyeket. De egyetlen pillanatra sem szabad megfeledkeznünk arról, hogy termelőszövetkezete­ink felvirágzásának, a tagok na­gyobb jólétének fő forrása a növénytermesztés és az állatte­nyésztés hozamainak növelése. Ezért most, a tavaszi munka dandárjában különösen szükség van arra, hogy az agronónnisok, traktorosok — termelőszövetke­zeteink dolgozói minden ere­jükkel küzdjenek az idei gaz­dag termésért. Tanácskozásunkon számos fel­szólalásból kitűnt, hogy szövet­kezeteink . egy része — a többi szövetkezethez képest — elma­radt fejlődésében. E szövetke­zetek munkájának gyökeres megjavítása, s felzárkózása a jól működő termelőszövetkeze­tekhez, egyik legfontosabb reánk váró feladat. Ezért felhívjuk az eddig gyenge eredményt mutaló termelőszövetkezetek tagjait, hogy minden erejükkel töreked­jenek szövetkezetük eredmé­nyéinek megjavítására. Ehhez azonban az is szükséges, hogy a tapasztaltabb termelőszövet­kezeti vezetők és tagok, vala­mint az állami szervek és & gépállomások az eddiginél na­gyobb segítséget nyújtsanak az elmaradott szövetkezeteknek. — Éppen ezért az erősebb szövet­kezetek vállaljanak védnökséget a gyengébbek fölött — adják át tapasztalataikat, különösen a vezetés, a munkaszervezés és a gazdálkodás területén. Sok tennivaló akad az I. és II. típusú termelőszövetkezeti csoportok munkájának megja­vításában is. A jól működő I. és II. típusú termelőszövetkezeti csoportok tapasztalatainak fel- használásával el kell érnünk, hogy valamennyi I. és II. típu­sú termelőszövetkezeti csoport alapszabály ..szerint működjék, s így megismertesse a dolgozó pa­rasztokat a szövetkezeti gazdál­kodás előnyeivel. , A termelőszövetkezetek meg­erősítésének ügyétől elválaszt­hatatlan az is, hogy mindkét félre hasznos, jó kapcsolat fej­lődjék ki a termelőszövetkeze­tek és az egyénileg dolgozó pa­rasztok között. Hívják meg a kivüláLfókat a termelőszövetke­zetek gyűléseire, mutassák meg nekik gazdaságukat, ren­dezzenek közös határjárásokat Ha mód van rá, a termelőszö­vetkezetek adjanak közvetlen gazdasági, anyagi segítséget is az egyénileg dolgozó parasztok­nak. Fogadják szeretettél és megértéssel a korábban kilépet­tek visszatérését, s az új belé­pőket egyaránt. Termelőszövetkezeti dolgozók ! Országunk népe most lelke­sen, jó munkával készül a Ma­gyar Dolgozók Pártja III. kon­gresszusára. A kongresszusi ver­senybe a termelőszövetkezetek is bekapcsolódtak, s már eddig Is jó eredményeket értek el. Mi, a tanácskozás részvevői, felhí­vunk benneteket, hogy ezt a versenyt a tavaszi munka jobb és gyorsabb elvégzésével, a munkafegyelem megszilárdításá­val, a munkaszervezet megjaví­tásával fejlesszük tovább. Le­gyen ez az egyre szélesedő kon­gresszusi verseny a termelőszö­vetkezetek felvirágoztatásának, a termelési eredmények növelé­sének, a tagok jóléte fokozásá­nak, a mezőgazdaság fejleszté­séről szóló párt- és kormány- határozat megvalósításának újabb, hatalmas mozgósító ereje. A külföldi sajtó a szovjet kormánynak a Szovjetunió és a Német Demokratikus Köztársaság viszonyáról megjelent nyilatkozatáról Moszkva (TASZSZ) A szov­jet kormány nyilatkozatát, amely közli, hogy a szovjet kor­mány ugyanolyan kapcsolatokat létesít a Német Demokratikus Köztársasággal, mint más szu­verén államokkal, méltán ha­talmas nemzetközi jelentőségű eseményként értékeli a világ­sajtó és a világ közvélemény. A szovjet kormány nyilatko­zata nagy visszhangot keltett Németországban. Ez azt bizo­nyítja, hogy a döntés megfelel a német lakosság alapvető érde­keinek mind Németország ke­leti, mind pedig nyugati részé­ben. A sajtó ezzel kapcsolatban megemlíti a szovjet küldöttség­nek a berlini tanácskozáson el­hangzott nyilatkozatait, hogy -a német kérdés megoldása ma­guknak a németeknek az ügye. A Szovjetunió új intézkedései komoly lépést jelentenek ezen az úton.« A Szovjetunió nyilatkozata •— mutat rá többi között az am Abend című lap .— teljesen sza­bad kezet ad a Német Demo­kratikus Köztársaságnak, hogy olyan határozatokat hozhasson, amelyek Nyugat- és Kelet-Né- metország közeledését szolgál­ják. A nyugatnémet Bremen ben megjelenő Weser-Kurier című burzsoá lap megállapítja, hogy a Szovjetunió »barátságos gesz­tust tett a németek felé«. En­nek nyomán — írja a lap — Nyugat-Németország lakosságá­nak feltétlenül látnia kell, minő különbség van a Német Demo­kratikus Köztársaság és a bonni állam helyzete között. A Dagens Nyheter című svéd lap szerint a nyilatkozat »bom- barobbanásszerű benyomást kel­tett, meglepetést, zavart és fe­jetlenséget okozott«. Az Egyesült Államok külügy­minisztériumát nyugtalanítja a szovjet kormánynak a német probléma békés rendezését és Németország nemzeti szuvereni­tásának demokratikus alapon való biztosítását szolgáló új lé­pése. Egyes amerikai tudósítók amellett, hogy beismerik a Nyu- gat-Némefországra reáerőszakolt megszállási rendszert, kénytele­nek azt is megállapítani, hogy a Német Demokratikus Köztársa­ság jogot nyert, hogy szabadon dönthessen ügyeiben. A Szovjcíuniú képviselője a ki/tonüági tanácsban síkraszállt, liogy igazságosan rendezzék az Izrael és Egyiptom közötti viszályt New York (TASZSZ) A biz­tonsági tanács március 29-i-ülé­sén befejezte annak a panasz­nak megvitatását, amelyet Iz­rael emelt Egyiptom ellen amiatt, hogy »Egyiptom korlá­tozta az Izraelba tartó kereske­delmi hajók áthaladását a Szue­zi csatornán.« Az ülésen felszólalt Anglia, Brazília, Columbia és Törökor­szág küldötte. Valamennyien az újzélandi küldöttség által elő­terjesztett határozati javaslat mellett foglaltak állást. Dixon, Anglia képviselője, ez alkalom­mal kijelentette, hogy ha Egyip­tom 90 napon belül nem telje­síti az újzélandi határozati ja­vaslat rendelkezéseit, akkor a biztonsági tanácsnak ismételten foglalkoznia kell Izrael pana­szával. Ezután A. J. Visinszkij, a Szovjetunió képviselője emelke­dett szólásra. Visinszkij bírálta az újzélandi határozati javasla­tot és rámutatott, hogy az elfo­gadhatatlan. Visinszkij rámutatott arra, hogy nem lehet figyelmen kí­vül hagyni olyan fontos körül­ményt, hogy közvetlen összefüg­gés áll fenn a biztonsági tanács­ban most tárgyalt kérdés és az Izrael, valamint az arab orszá­gok, de különösen Izrael és Egyiptom közötti kapcsolatok sokkal szélesebbkörű és általá­nosabb kérdése között. Ennek az általános kérdésnek rendezetlénsége feltétlenül ne­gatív hatást kell, hogy gyakorol­jon különösen az olyan vizeken folyó kereskedelmi hajózás te­rén kialakult helyzetre, amely vizeken szomszédos államok ér­dekei kerülnek érintkezésbe. A biztonsági tanács a jelen­legi vitában nem tartja szem előtt ezt a fontos körülményt. Az adott-körülmény azonban is* mételten bizonyítja annak szűk-' ségességét, hogy mielőbb ren* dezzék az úgynevezett palesztin nai kérdést. Az újzélandi határozati javas-* lat elfogadása — mondotta a> továbbiak során Visinszkij —- véleményünk szerint nem segít-* heti elő, hogy rendezzék e vi­szályt Izrael és Egyiptom kö-> zött a Szuezi csatornán való ha­jóforgalom kérdésével kapcsolat­ban. A. J. Visinszkij hangsúlyozta* hogy az újzélandi határozati ja­vaslat hívei a viszály egyik rész­vevőjére olyan határozatot akar­nak rákényszeríteni, amelyet ea a fél már eleve teljesen elfo­gadhatatlannak nyilvánított. Sokkal kívánatosabb lenne —> mondotta a Szovjetunió képvi­selője —, hogy a biztonsági ta­nács szólítsa fel mindkét felet arra, hogy tegyenek intézkedé­seket az adott kérdéssel kapcso­latos nézeteltéréseiknek közvet­len tárgyalások és megegyezés* útján történő rendezésére. A* ENSZ alapokmánya arra köte­lez bennünket, hogy tegyünk ilyen kísérleteket. — Véleményünk szerint *—• mondta befejezésül Visinszkij — az újzélandi határozati javaslat» éppúgy, mint az 1931. évi hatá­rozati javaslat, nem kielégítő. A Szovjetunió nem támogatta an­nakidején az 1931. évi határo­zati javaslatot s jelenleg ugyan­olyan motívumok alapján nem tartja indokoltnak, hogy támo­gassa az Uj-Zéland által előter­jesztett határozati javaslatot. Ezután szavazásra tették fel az újzélandi határozati javasla­tot. Nyolc ország küldöttei — köztük az Egyesült Államok, Anglia és Franciaország — a határozati javaslatra szavaztak, í Szakszervezeti Világszövetség végrehajtó bizottságának május elsejei felhívása a világ dolgozóihoz Becs (TASZSZ) A Szakszer­vezeti Világszövetség végrehajtó bizottságának záróülésén elfo­gadták az egész világ dolgozói­hoz május elseje, a szakszerve­zeti jogok védelmében, illetve azok kivívásáért folyó harc nemzetközi napja alkalmából in­tézendő felhívást. A felhívás szövege a többi között így hangzik; A III. szakszervezeti világ- kongresszus határozatot hozott, hogy 1954 május elsején széles­körű nemzetközi mozgalom in­duljon a szakszervezeti jogok és demokratikus szabadságjogok védelmében, illetve e jogok ki­vívásáért. Különböző politikai meggyő­ződésű és különböző szakszerve­zetekhez tartozó dolgozók aktí­van veszik ki részüket e nap előkészítéséből és megünneplésé­ből. Ünnepeljük 1954 május el­sejét annak demonstrálásával, hogy egységesek vagyunk abban a harcban, amely a jobb életért, szakszervezeti jogaitokért, a bé­kéért folyik. A népek állhatatos akciói lehe­tővé tették olyan nagy sikerek) kivívását, mint -a koreai fegy­verszünet, a berlini tanácskozás összehívása, a fegyverzet csök­kentésére irányuló tárgyalások szükségességében történt meg­egyezés és a genfi tanácskozás összehívása, a koreai kérdés bé­kés rendezése, valamint az indo­kínai béke megteremtése végett. Csak nektek, együttes akciói­toknak és éberségteknek köszön­hető, hogy meghiúsulnak a fegy­verekkel kufárkodók tervei. Előre elvtársak, béretek eme­léséért, az életszínvonal növelé­séért és munkához való jogotok Védelméért, a társadalombizto­sítás kivívásáért és védelméért, Minden ország dolgozó férfia és női! Terjesszétek ki és erősítsétek az akcióegységet, győzelmeitek zálogát! Előre elvtársak, a jólétért, a szabadságért, a békéért és a nemzeti függetlenségért, (MTI) • Törzskönyvezett és ellenőrzött tehenek után korpát kaphatnak az egyénileg gazdálkodó dolgozó parasztok és a termelőszövetkezetek Az egyénileg gazdálkodó dol­gozó parasztok és a termelőszö­vetkezetek a törzskönyvezett és az ellenőrzött teheneik után hatósági áron korpát kaphat­nak, ha a tejnek legalább 60 százalékát átadják a begyűjtő szervnek. Évi 6 ezer liter tejhozamú te­hén után 15, Ötezer literes után 11, négyezer literes után 8 és háromezer liter tejhozamú után pedig 5 métermázsa a kerpajut- tatás. Ha a termelők a tejszál­lítási szerződésben az esedékes hónapra előírt tejmennyiséget beadták, havonta literenként 30 dekagramm korpaelőleget kap­nak. Az előleget a szerződés le­jártakor számolják el és az esetleg fennmaradó járandóságot egy« tételben utalják ki. Azok a termelők, akiknek törzskönyvi ellenőrzés alatt álló tehenei 1953-ban az előírt tejho­zamot elérték és annak 60 szá­zalékát bizonyíthatóan beadták visszamenően a múlt évre k megkapják a korpajuttatást, le­vonva belőle az egyéb címen kapott korpamennyiséget, Sztrájk Indonéziában DZSAKARTA. Indonéziában terjed a sztrájkmozgalom. Pzsa- karta kikötőjében március 29-én többezer munkás sztrájkolt. A sztrájkolok 16 százalékos bér­emelést követelnek. Ugyanilyen követelést emeltek a szurabajai kikötő munkásai is. Szumatin keleti partvidékének vasutasai is abbahagyták a munkát.

Next

/
Oldalképek
Tartalom