Bácskiskunmegyei Népújság, 1954. április (9. évfolyam, 77-102. szám)

1954-04-01 / 77. szám

BACSKISKUNMEGYE! NÉPÚJSÁG t3EEZMBMMIZgBZZZE2MSB3 A MAI S Z V M 1$ A N Váljék minden szövetkezeti tagnak fontos ügyévé a közös gazdaság felvirágoztatása. — Cusonégy.— Anton Szemjonovics Makarenko. — Miről írtak levelezőink az elmúlt héten. — Miért gyenge a sportélet Kiskőrösön? IAi. É\ FOLYAM, *77. szám. Ar« 50 fillér 1954. Április i. csütörtök Üdvözöljük a Megyei PárSérlekez'etet Pártunk Központi Vezetőségének határozata értelmében országszerte megkezdődtek a Megyei Pártértekezletek. A bács- megyei pártértekezlet küldöttei ma délután ülnek össze megyénk székhelyén, hogy több, mint egynapos tanácskozáson meghallgas­sák a megyei pártválasztmány beszámolóját és a megye párt- szervezeteinek küldöttei megvitassák, hogyan dolgozott a párt- választmány, milyen eredményeket értek el a júniusi és októberi határozat végrehajtásában, hogy demokratikusan és titkosan megválasszák az új megyei párt választmányt és a III, pártkon­gresszus küldötteit. A Megyei Pártértekezlet igen nagyjelentőségű eseménye me­gyénk életének. Vezetőszerveink' tanácskozása mindenkor az, tú­szén döntéseiktől függ, hogy milyen feladatokat oldunk meg, milyen feladatok végrehajtására hívjuk fel a tömegek figyelmét, milyen kérdések megoldására kell mozgósítanunk dolgozó népün­ket’. A mostani pártértekezletnek különleges jelentőséget ad az a körülmény, hogy a pártértekezlet most ülésezik először a Köz­ponti Vezetőség történelmi jelentőségű 1953 júniusi határozata óta, amellyel népi demokráciánk fejlődése, szocialista építésünk uj szakaszába lépett. Kétségtelen, komoly eredményről adhatnak majd számot a küldöttek, akiket a megye kommunistái bízták meg az érte­kezleten való részvétellel. — Olyan eredmények vannak mö­göttünk, mint az a tény, hogy az elmúlt évek alatt az ország fejlődésével együtt megyénk is megindult az iparosodás útján. Közel 30 új ipari üzemet építettünk, köztük olyanokat, mint a Bányászati Berendezések Gyárát. Meglévő üzemeinket jelentősen kibővítettük, korszerűsítettük. Többségüket az igé­nyeknek megfelelően orvosi rendelővel, kuitúr- és napközi ott- aonnal láttuk el. Megkezdtük városainkban az állami kezelésben lévő lakóházak Tatarozását, Kecskeméten új lakóházak építését. — A kormányprogramra nyomán jelentős fejlődésnek indult me­gyénk mezőgazdásága, országszerte híres szőlő- és gyümölcskultú­rája. A szocialista építő munkánk nyomán, egykor elmaradóit megyénk arculata megváltozott — megújult, szorgalmas, dolgozó népünk élete szépült, gazdagodott, kulturáltabb lett. E szép és gazdag eredmények elérésében megyénkben is biz­toskezű, kipróbált, a dolgozók által elismert vezetőként nafey szerep jutott párlszervezeteinknek, a kommunistáknak, akik fá­radhatatlanul harcolnak egész népünk jólétének emeléséért, A pártértekczlet további jelentősége még abban áll, hogy erőteljesen rá kell mutatni: Bács-Kiskun megye jelentősége erő­sen megnövekedett fejlődésünk új szakaszában — amikor min­ien erőfeszítésünk azt célozza, hogy emelkedjen dolgozó népünk életszínvonala. Üzemeink jelentős részét az élelmiszeripar képezi. Igen sokat tehetnek és kell tenniük üzemeinknek az élelmiszer- cikkek nagy tömegének előállításában. Ennek megfelelően me­gyénk élelmiszeripara nagy fejlődési lehetőségek előtt áll. De kü­lönösen nagyok a lehetőségeink a mezőgazdaság terén. Hiszen köztudomású, hogy megyénk éghajlati- és talajadottságai folytán számottevő helyet foglal el országunk lakosságának élelmezése­den. A bácskai területek sertéstenyésztése, a sziki és homoki .egelőink juh- és pülykaállománya, az ország jelentős hús-, zsír-, gyapjú- és tejbázisát képezik. A közel 100 ezer holdnyi szőlő­területünk termése jelentősen hozzájárul népünk ellátásához. A világpiacon ismert híres kecskeméti kajszibarack jelentős export­cikkünk. Soha nem volt nagyobb lehetősége annak, hogy fellendítsük bácskai acélos búzánk, sertéstenyésztésünk, ízes-zamatos gyümöl­cseink, homoki boi’aink jó hírnevét. Ebben a törekvésünkben mö­göttünk áll fejlett szocialista iparunk, munkásosztályunk támo­gatása és egyetért ezzel minden becsületes dolgozó paraszt. Éppen az új szakasznak fentebb említett vonatkozásai igen nagy érdeklődést és politikai aktivitást váltottak ki megyénkben. Ez viszont azt jelenti, hogy a pártvezetésben, ideológiai mun­kánkban, a dolgozó nép meggyőzését szolgáló agitációban gyor­sabban kell kiküszöbölnünk a Központi Vezetőség 1953 júniusi határozatában említett hibákat, hogy a párt maradéktalanul be­töltse hivatását. A pártértekezlet bizonyára ráirányítja majd a figyelmet arra az alapelvre, hogy szocialista építőmunka felada­taitól elvonatkoztatott »pártmunka« helyett most arra van szük­ség, hogy mindenki megértse: a jólét megvalósításának eszköze i mi kezünkben van' letéve, mégpedig a jó pártmunka, a töme­gek meggyőző nevelése révén a termelési ?— építési feladataink sikeres megvalósításával, állampolgári kötelességeink pontos tel­jesítésével. Ennek- a tudatnak általánossá tétele a biztosítéka annak, hogy a közeli és távolabbi jövőben új sikereket érjünk el a mezőgazdaság fejlesztésének, a nép életszínvonala emelésének nagy ügyében. A Megyei Pártértekezlet tanácskozását, határozatait az egész megye nagy érdeklődéssel várja. Sok sikert kívánunk a pártérte- sezletnek, hogy tanácskozása új győzelemnek kiindulóDoptja legyen, TAVASZI MUNKA A HAJAI Folyik a favasii imnka a bajai járás termelőszövetkezeteiben A bajai járás termelőszövet­kezetei a tavaszi munka meg­gyorsításával, a III. pártkon­gresszus tiszteletére tett válla­lásaik valóraváltásával harcol­nak a többtermés biztosításá­ért. Usávol.von az Uj Élet ter melőszövetke zetben 33(5 hold őszi kalászos fejtrágyázását elvégezték. A gépállomás erőgépei lendülettel végzik a tavasziak alá való szán­tást. A szövetkezet tagjai elha­tározták, a kukoricavetést het­venszer hetven centiméteres sortávolságban fogják végezni, hogy a többtermés biztosításá­ra a géppel való kapálást alkal­mazhassák. A Haladás tagjai 4 hold borsót, 4 hold zabot, ! hold mákot már elvetettek. Itt nem­csak a kukoricát, de a napra­forgót is úgy fogják elvetni, hogy a gépi kapálást alka.máz­hassák. llái'Mbokoilon az Uj Ott­___hon tsz 233 hold őszi vetését holdanként! 30 kg-os műtrágya felhasználású­val fejtrágvázta. Huszonöt hold lucernájuk többtermésének biz­tosítására szuperfoszfátot alkal­maztak. 10 hold zabosbükkónyt, 23 hold zabot, 5 hold borsót el­vetettek. Húsz holdon az őszi­árpa gyengén telelt.. A hiány pótlására felülvetést alku.maz­tak. A Vörös Csillagban szin­tén végeztek az ősziek íejírá- gyázásával. Itt is hozzáfogtak a vetéshez. 15 holdon a zabot, 5 holdon a borsót már elvetették. Ami hiányosság a szövetkezet­ben megmutatkozik, az a szer- vestrágya felhasználásánál mu­tatkozik. Annak ellenére, hogy jelentős mennyiségben rendel­keznek vele. vontatottan halad a kihordás és a vele való trá­gyázás. a vörös Október Fclsőszcnliváiion és a Béke tsz-ek egymással pá­rosversenyben igyekeznek a ta­vaszi munka mielőbbi befejezé­sére. A Békében eddig 2 hold zabot, 1 hold borsót vetettek e!, a Vörös Októberben 2 hold za­bot és 4 hold borsót. A Békében 70, a Vörös Októberben 324 holdon végeztek a fej trágyázás­sal: A községben a termelőszö­vetkezetek példamutatása gyor­sítja az egyénileg dolgozók munkáját. Az egyénileg dolgo­zók eddig 217 holdon végeztek a fejtrágyázással, 6 holdon a tavaszi búzát, 7 holdon pedig a zabot már elvetették. Akik már teljesítenék kongresszusi vállalásaikat A bajai járás pártértekezleté­nek tanácskozása felé nagy ér­deklődéssel fordultak a járás Az adott szó becsületéről van szó A CSÁTALJAI gépállomás traktoristái tavaszi tervük 23.5 százalékos teljesítésénél tartanak. Ezzel az eredménnyel bizony egy kissé lemaradtak versenytársuk: a vaskúti gépállomás mögött. A gépállomáson azonban van egy hiba: nem serkentik, lelkesítik a traktorosokat a kiváló eredmények elérésére, vagy a jó ered­ményt elért traktorosokat nem állítják példaképül a lemarado- zók elé. Pedig a gépállomás nem szűkölködik lelkes, a munká­ban kitartó emberekben. Itt dolgozik például a munkaérdem­renddel kitüntetett Szőke Ferenc, aki átlagosan 150 százalék felett teljesíti napi tervét. De nemcsak egyedül Szőke Ferenc az, aki­ről példát vehetnének a többiek. Kárász György, Szabó József, Gajdács István szintén jó munkát végeztek. Jobb eredményekre azonban csak akkor számíthatnak a csát- aljai gépállomáson, ha verseny kiszélesítésével és tudatosításával még lendületesebb munkát végeznek és a traktorosokkal ismer­tetik a versenytárs által felmutatott eredményeket is. A III. PÁRTKONGRESSZUS tiszteletére 64 felajánlás szü­letett meg. 24 traktorista vállalta, hogy erőgépével 350 normál- holdat, 20 traktorista 300, és ugyancsak 20 traktorista 250 normál- íioldat teljesít a tavaszi munkák során. Valamennyien azzal tet­ték még értékesebbé vállalásukat, hogy további 5 százalékos üzemanyagmegtakarításra is fogadalmat tettek. Most már a vál­lalások teljesítéséről, az adott szó becsületéről van szó, és remél­jük, hogy ebben sem lesznek utolsók a csátaljaiak. kommunistái és pártonkívül/ dolgozói. A párt iránti hűségü­ket, szeretőjüket valamennyien azzal igyekeztek kifejezni, hogy a járási pártértekezletre teljesí­tették kongresszusi vállalásai­kat, melyről közel száz távirat- .ban adtak számot. V askút termel ©szövetkeze t ; község parasztjai időben elvég­zett mezőgazdasági munkával köszöntötték a pártértekezlete r, a Dózsa termelőszövetkezet táv­irata beszámolt arról, hogy & csoport sertés- és tejbeadását 100 százalékra teljesítette vál­lalásának megfelelően. A sze­re miéi Béke őszi vetéseit meg- fogasoita, a fejtrágyázást elvé­gezte és az árpát, zabot elve­tette. A báesszentgyörgyi Sár­vári termelőszövetkezet 204 hold fejtrágyázás elvégzése, után el­vetett 3 hold vöröshagymát, 5 hold cukorrépát és takarmány­répát. 10 hold zab és 2 hold borsó vetésével is végzett. A ta­gok megfogadták, hogy április 15-re az összes tavasziakat elve­tik. A hercegszántói Felsza­badulás első negyedévi marha­beadását teljesítette, sőt a kö­vetkező negyedévinek a felét is. Tjraktúi'úiok tavaszi versenye a bajai állami »azdasagban fűidéi az őszi ve-. lés a bajai ál­lami gazdaság hatal­mas földtábláin. Gazdag termés ígérkezik. A csávolyi határ felé, a bácsbokodi üzemegység tábláin gépek dübörög­nek. Folyik a szántás- vetés. A traktorosok párosversenye lendíti az eredményeket. Régi versenytársa a gazdaságnak a garai Vörös Traktor állami gazdaság. Garán a jel­szó: harc az elsőségért, a bajai állami gazda­ságban: harc a győze­lemért. Itt is, olt is a többtermésért folyik .a küzdelem. Az elmúlt, év nemes küzdelme a trak­torosok között újra­éledt, de jó volna, ha kiszélesedne a két ál­lami gazdaság növény­termesztő brigádjai kö­zött is. A gazdaság traktoro­sai között folyó ver­senyben régi jól ismeri nevekkel találkozunk. Vedelek József, Török József, zetorjaikkal a vetést gyorsítják. Fe- rencsi József Szalui Jánossal, Sipos József Katona Jánossal G- 35-ös gépeikkel, Kiss Károly Kiss Ferenccel SZTZ gépeikkel a szán­tás mielőbbi befejezé­sén iparkodnak. A ver­seny élért a III. számú brigád, Kiss Károlyék és Sípos Józsefek ha­ladnak 248 normálhold teljesítéssel. 4 tavaszi munka során a gazda­ságban eddig elvetettek 250 hold tavaszibúzát, 70 hold árpát 250 hold zabot. 350 hold borsót. Már folyik a takar- mány és cukorrépa ve­tése. 260 holdon vetnek az idén cukor- és ta­karmányrépát. A sáto­rosok megfogadták, hogy váltott műszak­ban két nap alatt vé­geznek elvetésével A növénytermesztő brigádok közötti ver­seny a 111. számú bri­gádnak, Szécsi Jóiké f brigádjának érlelte meg a győzelmet, A brigád minden korai, tavaszi vetését elsőnek végezte el és hozzáfogott a pil­langósok elvetéséhez. A versenyszellem to­vábbi kialakulását az eredmények állandó tu­datosítása segíti a gazdaságban. Elhatá­rozták, hogy a közeli napokban «Üzemi Hír­adót» jelenteinek meg, melyet minden dolgozó kezéhez eljuttatnak. Az «Üzemi Híradó»-ban helyet kapnak a dolgo­zók kezdeményezései. bírálatai. /Û munkalendület foltozásában nagy szerepet játszik a dolgozókról való szó* ciális és kulturális gon­doskodás. Az. elhunyj zott bírálatok nyomán ma már terített asz-* falok várják a dolgozó-» kát az üzemi étkezde•» ben. Tiszta a konyhai A dolgozók büszkén mutatják a. gazdaság központjában kijelölt területet, ahol ú) kultúr otthonuk épül majd. A gazdaság jelen­tős segítséget nyújtott a lakóházak előtti ud* varok elkerítéséhez, kh csinosításához.

Next

/
Oldalképek
Tartalom