Bácskiskunmegyei Népújság, 1954. február (9. évfolyam, 27-50. szám)

1954-02-02 / 27. szám

8ÁCSKISKUNMEGYEI NÉPÚJSÁG AZMÙP BACSKISKUNMEQYfl PXkTBlZQTTSXGANAK tAPJA ' ' IX, ÉVFOLYAM, 21. szám ira SO fillér -1954 FEBRUÁR 2. KEDD A MAI SZAMBAiN A Szovjetunió Minisztertanácsa mellett működő Köz­ponti Statisztikai Hivatal 1953. évi tervjelentése. — Molotov elvtars felszólalása a berlini értekezhet szom­bati ülésén. — A minisztertanács határozata a magán­erőből történő családi lakóházépítkezések fokozott támogatásáról. — A minisztertanács határozata a sertéshizlalási szerződések után járó kedvezményekről, — Az országos nőkonferencia vasárnapi tanácskozásai. ■— Gazdagyűlés Kecskeméten. Február 1-én ünnepli népünk a magyar sajtó napját. Azért február 1-én, mert 1942-ben ezen a papon jelent meg először az akkor mélységes illegalitásban, ezernyi veszély és ádáz iLdözés közepette harcoló " kommunista párt lapja, a Szabad Kép. Leír- hatatlanul nehéz volt akkor a nemzet helyzete, halálos kocká­zatot jelentett kommunistának lenni, a nemzet megmentéséért harcolni. Rettenetes terrorral igyekezett a Horchy-banda a pártot megsemmisíteni, a néptől elszigetelni. De a párt hangja, •nem utolsósorban az illegális Szabad Nép segítségével, áttör­te az elnyomás falát és eljutott a tömegekhez. Horthy rémuralmának ' gazos rengetegében vágott tiszta utat a Szabad Nép, A iasiszta állam- gépezet sajtója teli torokkal üvöltött a fasizmus, a Hitler Hordák legyőzhetetlenségéről és csendőrszurony, börtön volt a válasz azoknak, -.kik a nép, az igazság győzelmét hirdették. A Szabad Nép hirdette az igazságot! A. Szabad Nép szerkesztői, .munkatársai a kínhalál veszély­nek'tudatában vitték a párt út­mutatását a dolgozók közé. A Szabad Nép első szerkesztőjét, Rózsa Ferencet megölték. En­nek ellenere a Szabad Nép üze­mek, proletárnegyedek kormos falai között ragyogó fénysu­gárral mutatta az uiat: széles nemzeti összefogással harcolni a fasizmus ellen, a szabadságért, n, nemzeti függetlenségért. Az igazságot hirdető sajtó helyzete úgy különbözik rna a felszabadulás .előttiektől, min amilyen gyökeresen megválto­zóit egész dolgozó népünk élete Bzt a különbséget az imperia­listáié is látják. Krokodilköny- nyékét hullatnak, hogy Magyar országon »nincs sajtószabadság« Valóban: amit az unperialisták lártenek sajtószabadság alatt (ínnak a mi hazánkban többe triât nincs he.ye. Segíteni a tő­késeket a dolgozók kizsákmá­nyolásában, véres szájjal uszí­tani a háborúra, aljas rágalma­kat szórni a Szovjetunióra, a béke,, a haladás minden hívére — ezt szabad az imperialista or­szágokban és ezért jól megfizet­nek a bértollnakoknak. De aki a béke, az igazság mel- tett, emeli fel szavát, üldözés, börtön a »íizettsége«, A mi sajtónk szabad a reak­ció minden korlátozásától, sza­bad az üzleti szempontoktól Szabadon szolgálhatja a nép ügyét, szabadon .írhatja meg az igazságot mindenről, ami _ or­szágunkban és szerte a világon történik, barátainknál és ellen- cégeinknél egyaránt. Sajtónknak nemcsak joga, de kötelessége is, hogy feltárja a hibákat, hogy kemény szóval bíráljon. Egyet­len dologra kell csak tekintettel tenni: a haza, a nép, a béke ügyére. Minél élesebben leplezi le a Mi tó az imperialisták bűnös ter­veit, hazánkba is küldött ügynö- keit , rendszerük gonoszságát, rothadtságát, azt a sprsot, amit nekünk is szánnak — annál iz­zóbb népünk gyűlölete az im­perialistáit ellen, annál éberebb az ellenséggel szemben. Minél hűbben mutatja be a sajtó a bé­ketábor növekedését, kü.föidi barátaink sikerét, minél jobban ismerteti a szovjet nép nagy­szerű győzelmeit, a Szovjetunió következetes békeharcát a nem zelközi politika és a kommu­nizmus építésének minden terü­leten — annál szilárdabb lesz népünknek saját erejébe veteti nite is, annál mélyebb lesz n Szovjetunió iránci szeretet és nála, a béketábor többi országa iránti barátság érzése. A kommunista sajtó és a tö­megeit kapcsolata kifejezi és egyben erősíti a párt és a tö­megek kapcsolatát is. A sajtó és olvasó újfajta viszonyáról ta­núskodnak a lapok hasábjain egyre nagyobb számban napvi­lágot látó munkás- és paraszti­levelek. De nemcsak a levelezők, valamennyi dolgozó szól min­dennap, minden órában a sajtó­hoz — tetteikkel. Ha az újság egy kiváló kezdeményezésről íi —• másnap már ezrek, tízezrek követik. Ha az újság az ellen­ség aljas terveit leplezi le . — százezrek válaszolnak rá jobb munkával. Népünk azért szereti, azért be­csüli meg annyira a Szabad Né­pet és általában a kommunista sajtót, mert a pártot szereti és a sajtó a párt hangját; útmuta­tásait hozza még közelebb hoz­zánk. A szovjet sajtó nagyszerű példája tanít meg bennünket arra is, hogyan kell meg na­gyobb tettek forrásává tenni a párt, a haza iránti szeretetek A bolsevik sajtó példáját követve tudja a mi sajtónk is mind ered­ményesebben betölteni Rákosi elvtárs által elénk tűzött fel­adatot, hogy »-a tömegneveiés és a nemzetnevelés egyik legfonto­sabb eszközévé váljék.« Az új magyar sajtó most úgy hajtja végre tömegneveusi es nemzetnevelési feladatát, hogy a kormányprogramm végrehaj­tásáért, sikeres teljesítéséért ví­vott harc fegyverévé válik. A2 új magyar sajtó, élén a Szabad Néppel mozgósít a terme.és «> ronlévő nagy feladatainak neg- valósítására, tanít, feivuágosít. szétoszlatja a kétkedést, a kis­hitűség, a maradiság szellemét, leleplezi az ellenséget, színesen, sokoldalúan vetíti az olvasók elé a szocialista építés nyomán szü­lető új, szép, gazdag életet. — Szolgálja a dolgozó nép érdekeit és arra nevel, hogyan kell még nagyobb tettek forrásává tenni a párt és a haza iránti szere­tetett I pórt- és kormány határozat végrehajtása nyomán a bajai járásban A BAJAI JÁRÁS__ községei­nek nagy többségében, a port­és kormányhatározat nyomán megalakult termelési bizottsá­gok máris a javaslatok es kez­deményezések egész sorát vetet­ték fel, a mezőgazdasági terme­lés fejlesztésére, az aílatá..o- mány növelésére. DA VÖDÖN a járásban első­nek megalakult száztagú terme­lési bizottság a többtermés, az aiattenyesziés fokozása, a szőió- te.epités gyakorlati végrehajtá­sára esti tanío.yamokai szerve­zett szakemberek vezetésével. SZEREM! EN a termelési bi­zottság tagjai sok hasznos ta­náccsal, Kezdemenyezessei segí­tették a he,yi tervek etkészíce- sét. Gyakorlati útmutatást adtak a doigozo paraszton regi serei­mének orvoslására, a vadkárok elleni védekezésre. A termelési bizottság maga vette kezébe a Béke terme.ószövetkezet öntözé­ses gazdálkodásra való áttérésé­nek ügyét. GARAN a termelési bizott­ság által elkészített helyi ter­vet parasztgyúiésen vitattak még. A termeiesi bizottság kü,- ső szakemberek bevonásává! minden helyi * adottságot igény­be vett a tervek elkészítésénél. Mészáros Anta. sok oiyan tervet vetett fci, melyet a módban is eredményesen gyümöicsöztettek. Ilyen terv voit például a legelő megjavítására, a legelő vízbösé- gének biztosítására egy gát epí­” NAGYBA BÁCSKÁN a ter­melési bizottság, máris több ér­tekezletet tartott. Az egyik érte­kezleten a DISZ-fiataiok váhai- ták. az utcák gyümölcsfákkal való fásítását. A termelési bi­zottság felvilágosító munkája révén egyre emelkedik azoknak a dolgozó parasztoknak száma, akik szőlőt, gyümölcsöst és er­dőt telepítenek. FELSftSZENTIVANON négy­napos szakmai oktatás folyt szakembereik vezetésével.. A termelési bizottság sok, még ki­aknázatlan lehetőségre hívta fel a tanács figyelmét. A termelési bizottság tagjai maguk népszó rűsítik az őszielv tavaszi fejtrá gyázásának jelentőségét. Mán* hozzáláttak a műtrágya-szük­séglet megállapításához,' hogy az kellő időben rendelkezésre áll­jon. NEMES .VÁDUDVARON a megtartott parasztgyűlésen 13Û tagú termelési bizottságot vá­lasztottak. A termelési bizott­ság három szakbizottságot ala­kított. Egy növénytermesztőt, egy állattenyésztésit és egy sző­lészetit. A termelési bizottság máris eredményt ért el. A község doigozöi vál.alták, hogy a ha ár 87 hold pari Égterületen szőlőt telepítenek. A termelési bizott ság azt javasolta: a mind dúsa ab takarmánytermesztés elérésére szudáni fűmagot vessenek. A ta nács vetőmag beszerzésére már meg is tette az intézkedést. HERCEGSZÁNTÓN' a ter­melési bizottság munkája nyo­már meggyorsult a trágyahor­dás. A párt- és kormány na tarc- zat tudatosítására a bizottság a kisgyűiések szamanak szaporítá­sát javasö.ta. A községben he­tenként 20 kisgyűiést tartanait és az ott felvetett problémákat a termelési bizottság javasiata- val, maga a kisgyű.ési előadó' közli a dolgozó' parasztokkal. B ÁCS BORODON a termelési bizottság felmérte a taiajleheiő- ségeket, a határ melyik részé milyen növenyféieség rermeué- sere alkalmas. Máris megálla­pították pi. a gyümölcstermesztés fokozásánál, hogy a íaoitodi ta­laj csali dió, a.ma és szilvatak ültetésére alkalmas. A gyümölcs- fatelepítés meggyorsítására el­határozták: csemetekertet léte­sítenek. A főútvonalaitra pedig, 5000—6000 akáccsemetét fogna« ültetni. A bizottság a három, — közel négy nom .«terjedeSfi — haiastó hasznosítását is terv­be vette. A fö.dművesszóVHtke­zet vállaikozott a. hal tenyészd tésre. I BÄCSBORSÖD0N ax élem» járó dolgozó parasztok, közép-» parasztok a bizottság aj álhatóra vállalták, hogy i20 holdas -ege» lőjüket erdősávval veszik körűi, A további fásítás során nemcsak az utcákat fásítjak, ne minden ház kertvégeit is. A tavaszi munka meggyorsítására a ter-» melési bizottság hígjai felosztott* ták egymás között a Határt, hogy tanácsadása kkai, útmuta­tással segítsék a többterméa elérésére irányuló törekvést. BATMONOSTORON a ter» melési bizottság javaslataival falu napon ismerkedtek meg a dolgozók. A falun apón nem egy felszólaló- sürgette a határok őrzését és a termés védelmet, A község dolgozói elhatározták, hogy az állattenyésztés fejlesz­tése során nem -lesz olyan ház, melyben két juhnál kevesebb lesz. így fognak egyszerre gyap­jút és húst biztosítani az ország­nak. VASKTJTON meggyorsult a) trágyahordás. A Dózsa és a Kossuth elhatározták, hogy azokra a földterületekre, ahova trágya nem jut, ott íészekí'-á- gyázást fognak végezni. Csátai- ján a termelési bizottság javas­latára szaktanfolyamok indul­tak, a több termést biztosító agro- és zoo technikai eljárások elsajátítására. HABOM KÔZSËG maradi ie: Érsekcsanád, Sükösd és Csá- voly, ahol még a termelési bi­zottságok nem alakultak meg, ahol a párt- és kormányhatáro­zat nyomán a helyi adottságok kiaknázása és hasznosítása még nem vált köztudattá. Pedig ezekben a községekben a dol­gozó parasztság és középparaszt­ság soraiból már megindultak a helyes és célravezető kezdemé­nyezések, de nincs még. aki eze­ket felkarolja és a megvalósítás útjára segítse. c¥ kis kft ti <f él egijít áxi oajútáilemás dálgo-zéi a p ári kon (/ ws szus m khyJiUmk A KISKUNFÉLEGYHÁZI vasútállomáson egész nap élénk, szorgalmas munka folyik. Sűrű időközönként fogadják, majd indítják a személy- és tehervonatokat. Különösen jó munkát végez­nek a tolató- és kocsirendező- brigád tagjai. Az ö jó mun­kájuktól függ, hogy időben és gyorsan együtt legyen a továbbszállításra váró vagon. A NEMBÉG TARTOTT termelési értekezleten fel­ajánlások hangzottak el a koesitartózkodási egységidő betartására, a vonatok tar­tózkodási idejének megrövi­dítésére. a menetrendszerinti vonatindítási terv betartásá­ra. Az ígéretet tettek fedik. A Dósai tolatóbrigád a 751-es számú gyorstehervonat tar­tózkodási idejét 20 szám’ék- kal csökkentette. _ Ered­ményes munkájuk lényege az, hogy egymás mellé állí­tották a kirakásra váró ko­csikat, s ezenkívül a _ posta csomagjainak berakásánál is segédkeztek. Ezzel jelentős mértékben segítették előre a menetrendszerinti vonat­közlekedést. A PÁRTKONGRESSZUS1 tiszteletére újabb felaján­lások történtek. Vállalták hogy a koesitartózkodási egységidőt 70 százalékról 109 százalékra, a helyből irid'tot1 vonatok menetrendszerinti tervét 100 százalékra telje« sí tik. Egyénileg Mezei János» gépkísérő a gőztartási tér-* vének 5 százalékkal való túl­teljesítésére tett ígéretet, Mohai Edéné megígérte, hogy április 15-re,15 nappal a határidő előtt leteszi a morse-távirdai vizsgát. Stum- berger Jánosné a távírda-» gépek szocialista megőrzésé­re tett felajánlást, ■ í I*árosverseny kihívás A Bányászati Berende­zések Gyára könnyű vasszer­kezeti üzemrészében elsőnek Eszik János jelvényes szta­hanovista és csoportja tett felajánlást a III. pártkon- gresszns tiszteletére Páros- versenyre hívta a Bartusz- csoportot. Ugyancsak a könnyűvasszerkezeti részleg művezetőié. Gáesi Kiss Jó zsef sztahanovista verseny­kihívással fordult Lovas Jó­zsef és Tápai Antal mű ve­zetőtársához. Vállalta, hogy az anyag rendszeres biztosí­tásával lehetővé teszi, hogy csoportja az első negyedév­ben készárutervét egy nap­pal a határidő előtt befejez­ze. A csoport tagjainak bevo­násával igyekszik az igazo- ’ a ti a n mulaszt á st megszün­tetni. A NÉP SAJTÓJA

Next

/
Oldalképek
Tartalom