Bácskiskunmegyei Népújság, 1953. március (8. évfolyam, 51-76. szám)

1953-03-29 / 75. szám

A „TT OVO T TT K RE A K OMM LNIZM US HATALMAS ALKO'l Ab Al Moszkva is új arculatot kap a kommunizmus nagy alKo.ásai révén. Képünk bemutatja a Moszkvai Állami Egyetem magas, épületének főbejáratát. A háborúutáni sztálini ötéves terv folyamán az egész Szov­jetunióban nagyméretű lakásépítés indult meg. Képünkön; az egyik kalaguiai főépítész utasítást ad technikusának. A Irattér­ben 34 lakásos lakóházak láthatók. Mesterséges tő létesítése. Az új tó építését a legmoder­nebb talajmunkát végző gépek segítik. TJjtlpusú, öttonnás speciális rakodó-autó. amely a kommu­nizmus nagy építkezései számára készül. A képen látható gép­kocsi százait használják a kujbisevi erőmű építkezési munká­latainál, Az egész szovjet nép építi az új, nagyszabású alkotásokat. — Télen-nyáron, éjjel-nappal szli- net nélkül folyik a munka. Sza­kadatlan áradatban hordják a tehervonatok, a gépkocsik az anyagot. Zúgnak a motorok ez­rei, élesen világítanak a villany- hegesztők lángjai, magasba emelkednek az exkavátorok ha­talmas karjai. Épülnek a nagy alkotások, amelyek fontos láncszemek a Szovjetunió természetét átalakí­tó sztálini tervben. Az óriási népgazdasági jelen­tőségű munkák lelkesedéssel töltik el a Szovjetunió dolgo­zóit. A volgai és dnyeperi ví­zierőmüvek építése, a csatorna­építkezések, az öntözőrendsze­rek építkezései, az erdőtelepí­tések meghozzák majd a termé­szet nagy átalakítását. Ezek az építkezések új, ragyogó fejezetet nyitnak az ipari és mezőgazda­sági élet fejlődésében. A volgai és a dnyeperi vízierőművek épí­tése hatalmas területeknek vil­lannyal való ellátását, öntözé­sét, a hajózás feltételeinek meg­javítását biztosítja. Hozzájárul ahhoz, hogy végre lehet hajtani az Ipar és a mezőgazdaság még eddiginél is nagyobbarányú vil. lamosítását. Az építkezések biz­tosítják a Káspl-tengermentl lapály éghajlati viszonyának megjavítását; a puszta és félig- puszta körzetek elindulnak a nagyarányú fejlődés útján; a Volgán-túll vidék déli körzetei­nek öntözése lehetővé teszi, hogy kifejlődjék a belterjes es ingadozásoktól meníes földmű, vetés; a szarpiul lapály el­árasztása és öntözése, a fekete­földek és a nogajgzld sztyeppe öntözése lehetővé teszi az ál lattenyésztést és nagyarányú kifejlesztését, a* erdősítéseket, az Amu-Darja és a KáSpi-ten- ger közötti 1100 kilométeres csatorna biztosítja Nyugat- Turkménla vízellátását., öntö zését és erdősávolt ültetését. De ki tudná felsorolni mindazt, amit ezek a nagyarányú épitke zések az ember életének meg­könnyítése, még szebbététele céljából jelentenek. Az új alkotások döntő sza­kaszt jelentenek a kommunista társadalom felépítésében. Sztálin elvtárs azt tanítja, hogy az emberek nem tehetetle­nek a természeti törvényekkel szemben. Támaszkodhatunk rá­juk és megfelelő hozzáértéssel felhasználhassuk őket a társa­dalom gazdasági fejlődésének előmozdítására. A sztálini nagy alkotások mu­tatják a gazdasági fejlődést tu­datosan irányító ember igazi ar­cát, erejét. A kommunizmus építői tudatosan felhasználják a természeti törvényeket, megnyer- geiik azokat a fejlődés érdeké­ben. Sztálin elvtárs a természeti törvények objektív jellegéből ki­indulva megmutatta, hogyan Kell irányítani a Szovjetunió gazda­sági fejlődését, hogy előkészít­sük a kommunizmusba való át­menet anyagi, termelési bázisát és kulturális feltételeit. A kommunizmus lia tat inas al­kotása^ építkezései — jövőnk tükre. A hatalmas alkotások a kommunizmus diadalát jelentik, amaz rendszer diadalát, amelyet a szovjet emberek teremtenek meg először, ök lépnek elsőnek a páratlan gazdag vuagöa, mely- nea tündöklő csúcsaira mi is fel akarunk jutni; A sztálini építkezésnél nagyarányú betonozási munkálatokat végeznek. A képen látható 3400 és 4500 űrméretű betonkeverő óriásgépeket a szlavjanszkj építőipari gépgyár dolgozói készítik a kommunizmus nagy alkotásainak számára. Az összeszerelt gépen ez a felírat olvasható; „A szlavjahszki gépgyár munkásai­nak ajándéka a kujbisevi vizierőmü számára,’* A Szovjetunió kolh azfótdjeln százezerszámra dolgoznak a kombájnok, traktorok és igyéb mezőgazdasági gépek. A szovjet hatalom idején mintegy 30 ezer gép. és traktorállomást léte*!' tettek. A mezőgazdasági munka hatalmasméretü gépesítése és az élenjáró szovjet agrotechnikai tudomány eredményei biztosí­tották többek között a falu jelenlegi jómódú és kulturált életét. A képen látható, amint az egyik kolhoz földjét traktorvontatású tárcsás boronákkal művelik meg, Elektromos gépek a szovjet mezőgazdaságban, Villauytrak' torok földmegmunkálás közben. A Szovjetunióban veteményeakert-traktorral végzik a *avaszl munkát.

Next

/
Oldalképek
Tartalom