Bácskiskunmegyei Népújság, 1952. június (7. évfolyam, 127-151. szám)

1952-06-26 / 148. szám

n\ betakarítás idénymunka és nem szeret várni. Hu idejében betakarítottál, — nyertél, lia elkéstél a betakarítással — vesztettél“ (Sztálin) Bácsszentgyörgyön a Ságvári megkezdte a búzaaratást Bácsszenigyörgyön a Ság vár; termelőszövetkezet földjei köz­vetlenül a határszélen húzódnak Napsütés aranyozza a ringó bú zaláb.áka:, A ha áron túl árgus- szeine« lesekednek át. Par nappal ezeiött motorzúgás riasztóiul a réti madarak«'. Aratógép került az egyik dülö- ulra. A szövetkezet megkezdte 126 holdján a búza aratását. Iván Zomborcsevics feljebb veti homlokán a kalapot. — Ezek a mi ágyúink. A béke ágyút. — Aztán megsodorja a bajuszát, hogy illő tisztelet kö­szön,se a mosolyt, arcán aZ örvendezést. — Hol volt azelőtt gép a községben. Legfeljebb, ha a kmák tartott belője. Hogy na­gyobb jegyen abbó, is a haszna. A szegény dolgos embert meg hadd szakítsa, hadd tépje a robot, inaszakadtáig. A gép ma már a dol­gozó parasztság munkáját könnyíti, segíti. Így van ez a Ságvárlbau is. Míg tavaly csak 90 százalékban végez­ték el géppel a mél y szán. tást, az Idén már azt is 100 Százalékban gép végezte. Jobb. egyenletesebb és ered­ményesebb. Az á.'pa is megmutatta, mely már kazlakba hordva áll a tarlón, melyen vége felé halad a tar óhántás. A 'ömölt búza- Ualászok is ezt hirdetik. A mély­szántás, a kellő trágyázás ered­ményeit, Antiin Kubatov és Sti- pán Lovrity már számba vet ,ék a várható terméseredményeke.. Árpából holdanként átlag 9, bú­zából 10 mázsa. A búza.áblu egyik szegélyén az aratógép arat. A felső végen pedig 26 kaszás, 26 marokozedő sorakozik. A béke, a termelés katonái. 13 kévekötő segíti a munkái. Mielőtt suhintásba kezd­tek volna a kaszák, megfogad­ták, győzelemre viszik minden «zom gabona megmentéséért roiyó harcukat. Nem feledkeznek meg az aratás munkája meliert a növényápolás munkájáról sem. Sokat tanultak a télen. Megér­tették, hogy a gondos és időben elvégzett növényápolás gazdagí'- ja és gyarapí ja a termést. A több termésből pedig több jut a népgazdaságnak, de több jut m iKiegy.küknek is. A szövetkezet bevétett és kiadási terve is azt bizonylt­ja; az elmúlt évvej szemben mennyire eríísöd'ek, ho- gyad izmosod tak. A növénytermesztésből várható bevételük aa idén 236.151 forint lesz. Növekvő «halállományuk hói 85.978 forint. Egyéb kisebb Ilevételeik összege 5o45 forint kiadásaik között ott Szerepel a tagok munkaegységei után kifi­zetésre keri);ö 178.747 forint is Ez annyit jelent, hogy míg ta­valy a terményeken felül kész­pénzben egy-egy munkaegység után 7,78 forint került kifizetés­re, addig az. az idén 15.75 forim .esz. Ezért végeztek lendülő mun Kájukkyl a kukorica harmad­szori kapálásával. A gyapot két­szeri egyalése után most végzi a ínnak is harmadszori kapálását. Ezért fogad ák, hogy a bűza ni a.ásá; 5 nap alatt elvégzik és ha a csátaljai gépállomás cséplő gépe megérkezik, azonnal hoz­zálátnak a learatott növéDyféle­ségek elcsépléséhez. Idejében gondoskodtak imm- kaeröszükségletükről, hogy a munka folyamatosságában no ál.jon elő fennakadás A szövetkezet tagjainak asszo­nyaiból és munkaképes hozzá tározóiból 18-at szerveztek be Csóka Ferencné, Túri Teréz, Lov;i!y Istvánné, Kassai János- né, de a többiek is derekasan kiveszik részüket a növényápo­lás munkájából, éppenúgy, min. az arn ásból. — A lesekedö szernek hadd lássák, hogy míg odaát a háborúra fenekednek, itt náluni* minden erő összefog a békés építés és termejés meggyorsítá­sára —- mondja Csóka Ferencné. Aki ped g nem tagja a szőve:ke. zetnek. De most ö is itt Van hogy btbizonypsa a békeharc áldozat vállalásban mándetskine'K ki kell vennie részé’. a Kecskeméti Szövetkezetek Járási Szövetsége igazgatósági és feliigitelzottsági ülésén begyűjtési versenyre hívta ki a kiskunfélegyházi járást A kecskeméti járáshoz tartozó földmüvesszövetkezeteknek a be­gyűjtéssel kapcsolatos feladatait szabta meg a Járási Szövetség összevon, vezetőségi ülése. Tóth Mihály járási titkár be­számolt a vezetőségi tagoltnak arról, hogy a szőve.kezetek ez- ideíg 95 Százalékban biztosítot­ták a raktártereket, a begyüjŐK, adminisztrátorok folyamatosan tanfolyamokon vesznek részt, hogy az ott tanultakat haszno­sítva elősegítsék a begyűjtés győzelmét. Ismertette a MÉSZÖV javas­latát, mely szerint idén a cséplő­gépek kapacitásának felmérésé­vel, a raktárhelyiségek feltérké­pezésével biztosítják a torlódá­sok, a felesleges bérk-fizeté- sek megszüntetésé’, ezzel egy­idejűleg a szövetkezetek jövedel­mezőségét. Itt említi meg, hogy a minisztertanács rendelete ered­ményeképpen a kapunbeiüli munkanéikUiiséget is sikerül fel­számolni a begyüj és idöiartamá- ra és így nem fordulhat elő olyan eset mint tava.y a kecs­keméti szövetkezetnél, mely Kö­zel félmillió forint ráfizetéssel zárta a terménybegyüjtést. Tóth elvtárs beszámolt arról, hogy megyénk idén sereghajtó a begyűjtési versenyben és a kecskeméti járás az uto.sók kö­zött is utolsó. Ezt az ellenség la kihasználja, Lajösmizsén például egy ku­lak úgy Igyekezett sza­badulni a beadási kölelczelt- ségé ől, hogy 13 darab ser. lését a cselédjére íratta. Fokozottabb éberségre, megfe­szített munkára van szükség, hogy lemossuk a szégycnle es bélyeget — folytatta Tóth elv­társ. Újabb példákkal bizonyí­totta be, hogyha jól dolgoznak szövetkezetek, mint legutóbb Kecskemét, akkor az eredmény nem is marad el. A kecskeméti szövetkezet a legutolsó héten 27.000 tojást, a lajősmizsei 26.000 tojást vásárolt fel. Durucz László feiügyelőhizott- sági tag elmondotta, hogy sze­mélyes példamutatással éri el azt, hogy á tagság eleget tegyen beadási kötc eze: iségének. Jún.us 10-ig teljesítette évi tojás és baromfibeadási eiőirányza át, :a. valy 220 százalékra teljest,ette terménybeadási kó;elezet:sdgé . Idén cséplés után két órával már beszolgál At ja gaboná­ját, 120 százalékos tejesítést váljál. Acs József né igazgatósági tag árról számolt be, hogy Orgová- nyon tavaly sok kukorica pené­szedéit meg, a padlások túlter­helése, a felvásár ó gondatlansá­ga miatt. Idén fokozottabb fi­gyelmet fordítanak erre, a ha­nyag terményfelvásárlót’ levái- to:ták, a raktáriereket biztosí­tották és jó munkájukkal vissza fogják szerezni a vándorzásZtőt. mely négy hónap után Tiszai kécslcére került. H. Szabó Pál igazgatósági tag, mint körzetének békebizo’lság; elnöke végzi népnevelömunká- ját. A rendelet ismertetése mel­leit — mint mondotta — sze­mélyes példamutatásával végzi agitáclős munkáját a dolgozó parajsaiok között. Elmondja nékik, hogy ö mar magasan túl. teljesítette tojás- és baromfi- beszoigál.atási kötelezettségé: és kenyérgabonából 140 százalékot szolgáltat be, a 24 órás mozgalom flgye- lembevé.ele mel.ett, Horváth Ferenc kerekegyház! feiügyelöbizo.tsági tag is szép eredményekről számolt be. I községükben a raktárak telje­sen késztn aljnak, mmden eló- készüie.et megtettek a begyűj­tés győzelemre Vitele erdeiében. Agi ácló3-bngádok alakultak a szőve kezet dolgozó; közül, akik példamutató mozgalmi munkát kivannak végezni. A gyűlés végén a vezetőségi tagok lelkes versonyvál.alást tét. ek a begyűjtés sikerének bizto­sítását á. Kihívták a kiskunfélegyházi igazgatósági és feliigyelőbi- zotisági tagokat beadási kö­telezet,séglik 120 százalékos te jesí ésére, a termény- begyűjtési előirányzatnak augusztus lo.ig való 100 szá­zalékos teljesítésére, a ,,24 órás mozgalom” biztosítá­sára az egész járás területén és a nosztr ósí tolt területiken agitá- ciós-br gádok létrehozására. A Kecskeméti Sző ve .kezetek Járási Szövetségének igazga.ó- sági és felügyüöbizottságl tag­jai személyes példamutatásu ;kal mozgósiiják a járás összes szö­vetkezeti tagjait a begyüj.és maradéktalan győzelmére. A lelicáepim* éleire keltésével Igyekeztek közeiláiásintk rendje ellen tűrni Közellátásunk rendiét rom­bolni. tervgazdálkodásunkat akadályozni Vidákovies La­josáé bajai lakos szövetkezett Cardality Mátyúsnó ugyan­csak ba.iai lakossal, hogy bur­gonyát és szalonnát felvásá­rolva Budapestre szállítanak, hogy azt a fővárosban feke­tén értékesíthessék. 40 kilo­gramm burgonya és 110 kilo­gramm szalonna értékesítése során azonban leleplezték őket. .A bajai járásbíróság mél­tóan szigorú ítélettel sújtotta nemcsak őket. de mindazokat, akik s feketepiacot életre kel­teni. kívánó hiénáknak segéd­kezet, nyújtottak. Vidákovies Lajosáét 1 évi és 6 hónapi börtönre, 1000 forint pénzbün­tetésre, 1500 forint értékű va­gyonelkobzásra és a köz- iigyektől való 3 évi eltiltásra, G rdaiity Lajosnét 10 hónapi börtönre, 1000 forint pénzbün­tetésre, 1000 forint értékű va­gyonelkobzásra és a köz- ügyektől való 3 évi eltiltásra ítéitek. Segítőtársaikat. Gardality Mátyást '> hónapi börtön, 500 forint pénzbüntetés. E.ek Márta 4 hónapi börtön és 400 forint pénzbüntetés, Szedres Jánost és Csiües Lajost pe­dig 1500—1500 forint pénz­büntetéssel sújtották. Klshuntéiegyházi jegyzetek Akik félrevezetik gyermekeink©!­Népi demokráciánk állama, amikor megegyezést körött az egyházzal, kéroldalú, mindkét féi részére köielezö érvényű szer­ződésre gondolt. Kormányzatunk a szerződést meg ia tarja és Komolyan veszi a ráháruló kö­telezettségekét. Am a klerikális reakció egé­szen másként értelmezi a meg­egyezés szövegét. Úgy gondolja, hogy elegendő, ha kegyes fejbó- iin.ásókkal nyugtázza a helyze- et és tovább úzj játékait, de raostmár a megegyezés betűi mögé bújva, újabb, még rava­szabb módszerekké.. Illetve, nem js olyan újak azok a módszerek. Nem kisebb emberek alkalmazták őket a klerikális reakció magyarorszá­gi ^történetében”, mint Mind- szenty József, Grösz József: a népáruiás bíborpalástos szakér- öi. Véreb Mária volt apáca e!Őt* Oizonyára „nagy” e ödeinet. pél­dája lebegett, amikor Kiskun­félegyházán, az I számú és Kossúíh-utcai általános iskola félrevezetett növendékeiből Má. ria-egyesü!e:c!" szervezed. Hogy élUlek a népeilen-s, úgynevezett „hitbúzgalmi” egyesületnek a működését bölcs intézkedéssel beszüntette államunk, az nem za­varja Vereb Máriát. Legfeljebb titokban csináljuk — gondolta Pontosan kidolgozta a szervezel szabályait és havonként egyszez titkos gyűlésre hívta össze a ta­gokat, me yen persze csak ,,hit- buzgaimi kérdéseket” tárgyal­lak. Olyan dolgokat, amelyek évvége felé sikeresen elvonják a növendékeket a tanulástól. Az csak jó, ha a gyermekek müve- le-lenek maradnak — vélekedett, — mert akkór nem látnak át ,Mária néni” mézes szavain Nem Iá ják meg mögötte a U» cyege:, amely vészesen hasonlít ahhoz, amit Gröszé., Mind- ezentyék és a többi ,/keresziesvi- lézek” akartak. M:rt, miért ;etl volna szükség „titkos társaság­ra” annak a megmagyarázásá­hoz, hogy vasárnap reggel misé­re kel', menői, vagy részt kell venni az a-napi körmeneten? Ezért nincs szükség külön gyű­léseket tartani az új templom sekrestyéjében! A népbutiíás bajnoknője azon­ban túiment a határon. Komo­lyabb céljai voltak a gyerekek­kel. Az igazi arcát akkor mu­tatja meg, amikor terrorizálni próbálta az unokahúgát, hogy ue lépjen be az útiöröbe. Ez az érem egyik oldala. A másik oldalán Farkas Mária, a Kossuth-utcai leányiskola hit- okta ója á]l, aki még nemrégi­ben is olyan saenuképeket osz o- gáton a2 iskolában, melyen a gyűlölt Horthy-renlszér jelképei szerepeltek. TI* kos egyesület a ki*kuü- féjegyházi iskolák részére — az egyik oldalon: a népnyomoritő úti rend jelképei: irrendenta uszítás a má«;k oldalon. A kis- ttunféiegyház)! áhaános isko­lások egy csoportja felé kiuyuj- .otía kezét a klerikális reakció; népi demokráo.ánk. dolgozó né­pünk megátalkodott ellensége, melynek mintaképei között mindszentyjózsefek, grűszérse­kek. vezér-vlzerferencek, ősz- szeesküvők véreskezü bandá­ja, spejmannérsekeik és kocs«- dóí hóhérok szerepelnek. A kiskunfélegyházi dolgozók azonban nem kémek az ilyen ösz.- szeesküvésekböl. Világosan lál- ja egyre több gyermekét szerető szüiő, hogy akiknek ilyen' pél­daképeik vannak, azok népi demokráciánk el;en, hazánk egy­re szépülő élete ellen nevelik gyermekeiket. Szembe akarják állítani ' a gyermekeket szüleik^ kel, akik az üzemekben és a kiskunfélegyházi földeken építik a jövendőt, az új világot és min­dennapi munkájukban harcolnak gyermekeik boldog életéért. Nem szívesen bízzák gyerme­keik nevetéséi olyanokra, akik titkos társaságokkal, királyi ko­ronák egykori viselőinek rozs­dás fegyvereivel, vagy keuet-te;- Jes szavakkal akarják félreve­zetni jövőnk reménységeit, har­caink örököseit, drága gyerme­keinket. A bujái MNDSZ-asszonyok szervezetlen vesznek részt a tűzvédelmi szolgálatban A ba.iai MNDSZ-aeszonyok felkészültek az aratás és csép­lés ideiére a tűzvédelmi szol­gálat biztosítására. Tudjuk jól. hogy az ellenség nem al­szik. Az imperialisták felbé­relt cinkosai itt vaunak közeli határainkon. Ezért fokoznunk keit éberségünket- Dolgozó parasztságunk szorgalmas munkáját meg kell védenünk minden aljas merénylet ellen- hogy azok a raktárba kerül­ve. békénket erősíthessék. A ba.iai MNDSZ-asszonyok körzetenként és egyénileg vállalták a tüzőrség szolgála­tát. Június lö-án már meg is kezdtük szolgálatunkat- Fá­bián Lajosné és Wagenhoffer Józsefnó teljesítették az első nap szolgálatát. Madarászná és Priglovicsöé asszonytár­saink követték őket. Körze­teinkben hetenként váltják egymást asszonyaink. — A Gyapjúszövetgyár • asszonyai sem maradtak kj a vállalás­ból. Az V. és VIII. körzetben asszonyaink _ kisgyüléseket szerveznek a tűzvédelmi háló­zat szélesítésére. Számolni Ferencné, Nagy és Bíró asz- szonytársaink végeznek ezek­ben a körzetekben eredmé­nyes munkát. De ott vannak az MNDSZ- asszonyok a népnevelő mun­kában ie- hogy dolgozó pa­rasztságunk közvetlenül a cséplőgépektől szállítsa gabo­náját a raktárakba, hogy .be­adásának mielőbbi teljesítésé­vel erősítse a béketábor ere­jét. Megszerveztük kultúrcso- port.jainkat. Az V. és VIII. körzetben kultúresoDOvtjaink' ott lesznek a cséplőgépeknél, hogy ezen keresztül Is növel­hessük a felvilágosító és tu­datosító munka ereiét. Bükki Jós séf né. MNDSZ ügyv., levelező. Japán egyetemi hallgatók éhségssirájltja a kormány reakciós intézkedései ellen A japán értelmiség egyre erőteljesebben tiltakozik a kormány í’eakeiós intézkedé­sei ellen. A Dosziszia epjietem és « kiotói Cfinetem hallgatói éhségsztrájkot rendeztek, til­takozásul a „felforgató tevé­kenység elhárításáról' szóló, fasisztajeí,egű törvényjavas­lat ellen. A Vaszeda egyetem, vala­miül a tokiói pedagógiai fő­iskola 151 professzora tiltako­zó nyilatkozatban emelte .fel szavát a kormány reakciós törvényjavaslataival! szem­ben. Megyei tanácstagok fogadóórái Böj’ös Antal, Bácsalmás, jú­nius 26-án, 9—32-,g. Szikora Jenő, Bácsalmás, jú­nius 30-án, 9—12-ig,

Next

/
Oldalképek
Tartalom