Bácskiskunmegyei Népújság, 1952. június (7. évfolyam, 127-151. szám)

1952-06-26 / 148. szám

Bíudó Jó&sef brigádvesető egy nap la A hajnal pirkadásába most szövi a felkelő naß fénylő sugarait. A házak ablakain félrehúzódnak az álmokat rej­tendő függönyök. Radó Jó­zsef a dávodi Szabadsáv ter- meló szövetkezet Táncsics bri­gádjának vezetője feltárja házának kapuját és küép raj­ta az utcára. Fél őt van. Méa fonnának léptei, me­lyeket mind jobban ssaporáz. Igyekvő lépteit a szövetkezed istálló felé irányítja. Tudja ■már, félóra az itt ódáid. Pontosan 5 óm van, amikor megérkezik. Máris intézkedik, hogy az Ifi<Jfogatok a muni,a elvégzéséhez a, munkaterület­re időben oda érkezhessenek­Két fogatot ekézni a ku­koricához irányít, egyet pe­dig tf paprikaföld ekézésére. KIINDUL A KATÁKBA Még széjjelnéz az istálló­ban, a kocsisok mindent rend­ben. hagytuk-e hátra. Meg­győződik a tartalék szerszá­mok tisztaságáról. A _ jászolt is megtekinti. A brigád lo­vaiért ö felelős. Nem is mu­lasztaná el enu nap sem az ellenőrzést. Fél hat van, amikor kiin­dul a határba, ahol a munka folyik. Először megtekinti a paprikaföld. ekézését• Útköz­ben nem egyszer megáik az árpát vizsgálni. Beérett-e már az aratásra. Úgy látja, két nap múlva hozzá lehet kezdeni az ara­táshoz. Megindul útján tovább. Be aztán valami eszébe jut. Be­vág a vetésbe és egy kis dű~ lőútra kerül. Arról hallott az elnudt napokban panaszkod­ni. hogy az elvetett 17.5 hold lucerna kelése neon egyenle­tes, ... . A dülőúton vár lépés es odaér. Végigtekint a vetésen• Ernyőt von kezével szemei elé. Lehajol, hogy közelebb­ről is lássa. Felegyenesedik és mosolyog. Nincs itt baj. — állapítja med magában. A pyorsiramií eső néhol leverte a zsenge hajmásokat. Pár me­leg nap és minden rendbe jön- , Fél 7 van mire a paprika- földre ér. Figyeli, hogyan halad a munka. Követi a so- rokati hogy a mennyiségi munka elvégzése mellett meg­győződhessen a minőségi tel­jesítésről is. — Nincsen hiba, — szegezi le. Máris fordul, hogy beérje « kukoricaföldet. Két mun­kacsapat végzi itt a növény- ápolás munkáit. A?, ekézés mellett kézi, kapálás is folyik­KDIJ3NÖKZI A MUNKÁT Itt sem mulasztja et. hogy az eddia végzett munkát le ne ellenőrizze. Ahogyan járja a sorokat, odaszól Szekeres Kál­mánnak. Törköly Andrásnak. Bajor Mátyásáénak, Héber Adtaínénak. Palásti István­nak: — így fogjuk növelni ter­mésered mén vein két. M e y lát­szik a munkátokon, hogy a szíreteket, is beleadtátok. 10 óra után inneti a takar­mányrépa kapálás felé térül. Ht dolgozik brigádjának har­madik. munkacsapata. Vizsgá­lódva keres tekintetével va­lakit. Megleli, összefonja mel­lén karjait és hosszan, figyel­mesen vizsgálgatja. Pásztor Sándort követi te­kintete. Baj volt vele az el­múlt napokban. Megbontotta a fegyelmet igazolatlan tű col­maradásával. Másnap szigorúan felelős­ségre vonta. Elmagyarázta neki, hogy lazasága az egész szövetkezet ütemtervét veszé­lyeztette. Egv tag munkaki­esése 400—500 négyszögül az­napi mégha pálását hátrál­tatja. Pásztor Sándor megértve a tzavakat, másnap már egész családjával ott volt a mun­kán, hogy a lemaradást be­hozza Radó József most elégedet­len látja Pásztor szorgalmas munkáját. EKTÉKELÉS így érkezett a délidő. Ebéd­szünet. A brigád együvé te­relődi!: az ebéd elfogyasztá­sára. Padó József a brigád- vezető, ott van közöttük. Megindul a beszélgetés. — Először a munkamenetről, kinek érdeméről, kinek hibá­járól. (Ma ilyesmi, nem igen akad.) Aztán rátereiödik a beszéd fonala a közelgő ara­tásra. A brigádra 20 hold ár­pa leuratása vár. Versenyben lesznek a másik brigáddal, meg keli tartani a, becsületet. Mindenki úgy nézi, hogy a bekehret folyó harc most szá­mára egyet jelent, megmen­téséért minden szem gaboná­nak. FJökeriil az aznapi, új­ság. Mindjárt az clső oldalán ott van egy cikk. A helyes munkaszervezésről és a mun­kafegyelem megszilárdításá­ról. Felolvassa. A brigád tag­jai úgy érzik, hogy a szavak rájuk is vonatkoznak. Ezer' mondja Szekeres Kálmán: — A helyes munkaszervezés az elvégzendő feladat fél gyű zehuét segíti elő. a munkafe­gyelem megszilárdításával pedig kötelességünk becsüle­tes teljesítésének teszünk elé­get. Letelik ns ebédidő. Minden­ki ott kezdi el a munkát, ahol az előbb abbahagyta. Aho­gyan nőnek a sçrok az el­végzett munka nyomán, ú3y zsugorodik a mai, napra kitű­zött feladat. Radó József brigádvezetö Pár tunic szerető gondossággal figyeli a te rmelös/iive, keze. ok munkáját és nap mint nap való- raváltja. ígéretét. A tsz nagy ga­bonatáblájába megérkezett egy jóminőségű kombájn. Ez a gép ueru kevesebb, mint 104 dolgozó munkáját végzi el. Kap.unk még egy traktorosvontatású arató, gépet is. Termelőszövetkezetünk­ben hatos munkacsapatokba osz- íotluk a dogozókat, A brigádok­nak és a munkacsapatoknak pon­tsán kijelöltük a területüket. Versenyt szerveztünk közöttük. Amelyik munkacsapat elsőként fejezi be az aratást, egy válasz­tási malacot kap (a munkacsa. A kisszállás! Petőfi tsz dolgo­zói úgy készül,iink fel az ara­tásra, cséplésre, begyűjtésre hogy a növényápolásnál no le­gyen fennakadás, amikor egész­évi kenyerünket takarítjuk be. Az aratóbrigádokon belül a mun. kacsapa;okra, sőt még egyének­re is szétosztottuk a területet, ügy van beütemezve nálunk a nagy munka, hogy amikor az egyik brigád arat, akkor a má­sik a növényápoláshoz fog. Azt is megszerveztük, hogy nappal a traktorosok az aratógépet irá­nyítják, a váltott műszakkal éj­jel a tarlóhántást végezzük. (elveszünk. — Életrajzokat „Iparválla lat” jeligére a kiadóhivatalba kérünk, i BACSKISKUNMEGYEl Vas- és Mű­szaki Nagykereskedelmi Vállalat érte­síti vásárló Jeleit, hogy úgy a bajai fióktelepünk, mint a kecskeméti .anyavállalatunk 1952. július hó 1, 2 és 3-án leltár miatt zárva lesz és így kérjük, hogy a felmerülő szűkségle-’i- ket még idejében eszközöljék. 23 VARGA József, Bugac községi 191. sz. alatti lakosnak 1940. születésű, pejpari­pa lovának járlata elveszett. Megsemmi­sítem. — Pinezel Lajos, a járási ta­nács mezőgazdasági osztály ve­zetője. 22 újra végigjárja a területét. Ellenőriz, dícsér, és figyel­meztet. Aztán, mikor a nap már lefelé ejti korongját, megindul a közséa felé. Útja a szövetkezet irodájába ve­zeti. Beszámol a. mai munka eredményességéről. Meghall­ja, mik is a vezetőség elkö­vetkezendő tervei brigádjá­val. Zsebkönyvébe aztán ki- nek-kinek munkaegységeiről készít feljegyzéseket. MÁSNAPI FELADATOK Estére hajlik, mikor betop­pan nak írni n ka csapat vezetői. Palásti István. Varga Pál, Krizsán György. Most, ők négyen ülnek ösz- sze megbeszélésre. Számot vetnek a munka állásáról. — Mennyi van még hátra, mennyi a terület, melyen a kapálás már véget ért. Az egyik munkacsapat a mai na­pon pár négyszögöl elvégzé­sével adós maradt. — Holnap reggel első le­gyen a lemaradás felszámolá­sa, — mondja a brigádvezetö. Be nem az aznapi munka ter­hére. Mert elmaradás nem le­het. Minekünk, olyannak kell lenni, mint a jó óraszerkezet­nek. A mi minden percünk­nek és óránknak is megvan a feladata. Nem siethetünk, mert akkor rosszul végezzük a munkát, de nem is késleked­hetünk. mert akkor lemara­dunk. Késő az este; mikor Radó József, a brigádvezető nyu­govóra tér. Holnap az élet, a munka újból kezdődik. pat mindenegyes ingja , u.atmaz- va Iesz egy-egy malaccal). A második helyezést elnyerő «Munkacsapat tagjainak szemé lyenként 150 forintot adunk ju­talomként. A harmadik munka­csapat tagjai egy-egy inget kap­nak. A negyedik személyenkéu 30 forintot. A termejöszövoike. ze ben minden dolgozó tudja azt, hogy a jutalmazás tulajdonkép- peu a szem veszteségmentes ter- ménybetakaritásSat .ör.énik, mert ezután több lesz az osztalék. Szalma Gyula, a kunbajai Dózsa tsz dolgozója. Utána a jó nedves földbe elvet­jük a másodnö vény magot, ami biztosi ja az á I it állományunk számára, a gazdag tabum lányt. A szövetkezetünkben kevés DISZ-i-ag van, de akik a szerve, zet tagjai, azok példaszerűen ve­szik k> részüket a monkáböj, A tsz-ben minden dolgozó az-on fáradozik, hogy minél ered­ményesebb Jegyen a ">ékearatás, hogy minél hamarabb eleget tudjunk lenni az állammal Szem­KLADO 2 ű( festett ágy. — Kek­kemét, Sárkány- és Kaszup-utca sa­rok. Sági kovács. 278 Bácskiskunmegyet NÉPÚJSÁG az MDP Bácskiikunmegyei Bizottsága napilapja Felelős szerkesztő: ROVAR! PÉTER Szerkesztőség: Kecskemét, Széchenyi téi l. sz. Telefon: 26--1S, H-22 es 20-97 Felelős kiadó: NÉMETI JÔZSEP Kiadóhivatal: Kecskemét, Széchenyi-tér I. sz. Telefon: 22—09 Báeskiskunmegyei Nyomda V. Kecskemét, — Telefon: 24—09 Felelős: Faragé Imre Igazgató Miről írnaklernielüszüVEikezelEink (lolpzói Kombájnt, aralógépeket kaptunk a munkásosztálytól INáluuk a traktorosok nappal az aratógépet irányítják, éjjel pedig * az ugarolást végzik beni kötelezett Bégünknek. Grósz Etelka, a kisszállást tsz dolgozója. \ jjrohirtícl ése k FŐKÖNYVELŐT azonnali belépéssel ELADÓ egy táskaírógép. — Lakitelek, I.-utca 27. sz. Szabó Antal. 279 a*»* Előre az ISIK féléri terv teljesítésééi 1 Néhány nap választ el ben­nünket az MHK-terv félévi ha­táridejétől. Sportolóink, sport­köri veze.ök, TSB-elnökök hasz. nálják ki jól a még hátralévő napokat, hogy a féjévi tervet maradéktalanul végrehajtsuk. Most júnjus 29-én a megye terüle­tén mindenütt rendezzenek MiiK.próbáz>a>ási napokat. Ez annál is inkább szükséges, mert július hónapban az aratás, cséplés és begyűjtés nagy fel­adatával keli megbirkózni dol­gozóinknak, s ebben az időben kevesebb idő jut a sportra. 'í SR-eliiörei nk vasárnap tartsanak minden sportkör »észére Béke-szpártapiád versenyt. Különösen helyes volna, ha az elmaradott járásokban rendez­nének nagyszabású MHK-napai. Ez leginkább vonatkozik a bács­almási, kiskunhalasi, kalocsai é3 a dunavecsei járásra. A Béjje- Szpártakiád alkalmával az ídzök, testnevelő tanárok és tanítók adjanak segítséget, hogy minél sikeresebb légyen a félévi terv te'jesílése. Pénteken, szom­baton készítsék elő az atlétikai Pályákat, valamint azokat a he lyeket, ahol az MHK-próbázások sorra kerülnek. Üzemekben han- goshír&dón, más helyen pia. káton és faliújságcikken ke­resztül tudósítsák do.gozókkal, sportolókkal, hogy mikor, melyik helyen, milyen számból fognak próbázni. Az MHK-próbázások után sportköri vezetőink, TSB­elnökcink készt.senek pon­tos jelentést a Béke Szpár- takiác'ról. Az eddigi tapasztalat azt bi­zonyítja hogy töbo helyen igen szépen lefoly.ak a versenyek, de a hiányos, vagy egyáltalán be nem küldött jelentés miatt a megyei TSB értékelni nem tudta az eredményt. Ez leginkább a bácsalmási és a kiskunhalasi já­rási TSB-nél fordult elő. Jún-us 8-án a bácsalmási járásban pl. viszonylag jói sikerült az MHK- nap, de a jelentés hiányában nem tudták beszámítani a me­gyei eredmények közé. Ebből az következett, hogy,a júrt.us 18-i értékelésnél a bácsalmási járás 0 százalékkal az utolsó helyre került. Sportköri vezetőink, járási és városi TSB-k használják kj jól a vasárnapi napot: nr-nel több dolgozót, sportolót vonjanak be az MHK-próbázásokra. A június 29-i MHK-napon próbázzon mi­nél több dolgozó, hogy a félévi terv teljesítése ezen keresztül is sikeresebben záruljon, Aelié/ erőpróba A meghosszabbított tavaszi idény vasárnap, illetve e héten fejeződik be. A K. Kinizsi részére nem valami jól ütött ki a sorsolás előrehozatala, mert első mérkőzése Békéscsabán volt, a második pedig a Bp. Építők ellen lesz vasárnap itthon. Az Építők a Déli- csoport egyik legkiválóbb együttese. A Kinizsinek igen össze kell szednie magát, ha vasárnap győztesen akarja elhagyni a pályát. Pedig ezt várja a kecskeméti hatalmas szurkolótábor! Ne feledjük el,'hogy a tavasszal 5:0 előtt a K. Kinizsi arányú vereséget szenvedett a Kinizsi. Ennek az volt az oka, hogy a csapat teljesen rendszertelenül játszott. Ma­rosvári és Pongrázió nagytudású já­tékos, ezeknek kikapcsolása lesz egyik fontos feladata a Kinizsinek. De át kell csoportosítani a Kinizsi védelmét :s, hiszen a vasárnapi súlyos vereségnek a gyenge védelem volt a főoka. Az együttesen máris a fáradság jelei mu­tatkoznak. Nehéz erőpróba lesz a csütörtöki mérkőzés a Bp. Kinizsivel is. A Kecskeméti Kinizsi II. Az elmúlt vasárnap a Váiosi pályán kintlévő 1200. szurkoló megdöbbenéssel látta, hegy kedvenc sportkörének II. csapata a Félegyhazi Vasszerkezet ellen, ameiy a területi bajnokság 13. helyén állt, milyen sportszerűtlen keretek között mérkőzött meg. A kecskeméti szurkolótábor joggal kérdezi meg a labdarúgószekcsziály vezetőségét, mi az oka annak, hogy amikor helybeli kis üzemi csapat ellen kell kiállnick, akkor 4-5 NB 11-es já­tékossal erősítik második csapatukat, ugyanakkor pedig, amikor egy hét múl­va a Félegyliázi Vasas II. ellem mér­kőzésre már teljesen ifjúsági csapattal utaznak el. Egy hét múlva pedig el. sem utaznak a Félegyházi Lokomotív elleni méikőzésre, mert látni akarják szégyenteljes szereplése a játékosok a Kelíex elleni mérkőzést. Az elmúlt vasai nap — és ez -nagyon különös, immár a harmadik félegyházi csapat ellen, már csak nyolc ember­id álltak ki. Természetesen nem tör­ténhetett másképpen, mint hazai pályán, hazai közönség előtt 7:1 -es szé­gyenteljes vereség. Most már csak árra kíváncsi a kecs­keméti szurkolótábor, hogy milyen ma­gyarázatot fog adjni a labdarúgószak- osztály vezetőségé azért, hogy tudo­másunk szerint 48—50 igazolt játékosa vran a csapatnak, a vasárnapi mérkő zésre miért csak, nyolc emberrel áll lak ki. Sporttal a békéért! NAKÁSt BELA, fcpületlakaipslpari V dolgozója Sportered mé uye k BAJAI VORQS LOBOGÓ- BAJAI HONVÉD 4:1 (1:1) Barátságos. A tavaszi forduló utolsó két bajnoki mérkőzésére sem Tiszakécske, sem La josmizse nem jött el. A helyzet „meg­mentésére” a két bajai csapat barát ságos mérkőzést játszott. Lanyha iramú mérkőzés volt a rekkenő hő­ségben. KOSÁRLABDA EREDMÉNYEK: Városi bajnokság: Bajai Lokomotív (női)—Bajai Építők B) (női) 18:4. Ba­jai Honvéd (női)—Bajai Építők B) (női) 34:13. Röplabda nipgtjei bajnoki: Kiskunha­lasi Bástya—Bajai Vörös Lobogó 3:2. Sporthír A TERÜLETI labdarúgóbajnokság északi csoportjában a tavaszi elsőség kérdését eldöntő Kecskeméti Lakatos- Kiskőrösi Petőfi labdarúgóméi közé« 29-én, vasárnap délelőtt 10 órakor ke­rül lebonyolításra a Lakatos (volt KTE) pályán, amelyre Kiskőrösről 30U szurkolóval külonvonatot indítanak. Érdekessége ennek a mérkőzésnek az, hogy a Kiskőrösi Petőfi első helyen áll pontvesztesség nélkül, míg a Lakato­sok negyedik helyen vannak, de lelkes szurkolótáborát mindig akkor lepik meg, mikor a legnehezebb ellenfeleket kapják. TENYÉSSZÜNK NYULAT, mert szép jövedelmet biztosít háztáji meí!éi<foglalkozással, a háztartást friss hússal látja el és Oyújankén; évenie 50 kg elsőrendű trágyát biziosít. Nyúlszaporula ának megvételére szerződést köt: a Prémes állattenyésztő Vállalat, Budapest, V, Sütő.«. 1. sz. Telefon: 181—466 S83—IÄ1. ' áí

Next

/
Oldalképek
Tartalom