Bácskiskunmegyei Népújság, 1952. február (7. évfolyam, 26-50. szám)

1952-02-17 / 40. szám

A csoportos agitáció eredményei Madarason. — Hogyan tervezik a jövendőt a miskei Táncsics tsz.ben. — Mi a helyzet az élőállatbegyüjtési fronton? AZ M U1» BÁC§KISKl7KMECtTEI PÁRTBIZOTTSÁgÁ A1K LAPJA VII. évfolyam, 40. szám 4 ro ü ff fillér 1952. február 17, vasárnap A Magyar-Szovjet Barátság Hónapja A Pest megyével kötött rersenysxerxődés alapján: A vaskúíi állami gazdaság egészévi versenyre hívta ki a kunbajai állami gazdaságot Megkezdődött a Magyar.Szov­jet Barátság Hónapja. Ezévben a Magyar.Szovjet Barátság Hónapja megnyílásának napja egybeesik a magyar-szovjet ba. rátsági és kölcsönös segélynyuj. tásj szerződés megkötésének negyedik évfordulójával. Négy évvel ezelötf vált Magyarország a hatalmas Szovjetunió, a világ- béke fáklyavivőjének szövetsé­gesévé. A szovjet nép és a magyar nép barátsága nem a Szerző, dés megkötésévei kezdődött. Népünk már régóla éhezte a Szovjetunió népeinek és a nagy Sztálinnak baráTl támogatását. E baráti támogatás nélkül nem szabadulhattunk volna fel a sötét fasiszta elnyomásból, nem emelkedhettünk volna fel a háborús pusztítás romjai alól, 8 nem léphettünk volna a »za. had, boldog élet, a szocializmus építésének útjára. A nagy Szovjetunióval kötött szerződés függetlenségünk, bé­kénk, boldog életünk záloga. Az imperializmus rabságába ver. gődő népek számára ismeretlen, elképzelhetetlen az ilyen, egyen, jogúságú és kölcsönös, mély megbecsülésen alapuló baráti kapcsolat, A szovjet-magyar szerződés függetlenségünket biz. tosítja. Még ragyogóbb a fény a szemünkben, ha az impe. rialista államok közötti er­kölcstelen szerződésre gondolunk. Ilyen szerződés a Marshall, terv, amelyet az Egyesült Álla­mok egyes európai országokra rákényszerftettek, Ennek a terv. uek elnyomói Pó hatása szem. betűnően látható a kis államok példáján. Azok az államok, ame­lyek a Marshall.terv ,,áldásai­ban” részesülnek, mind a tönk szélére jutottak. Példa erre a négymillió lakosú kis Dánia is, amelyben ina már több mint 200 ezer munkanélküli nyomo­rog és néz kétségbeesetten a hol. nap elébe. A népelnyomó urak, az Es­terházy hercegek, a Feszte<ich grófok, a Weisz Manfréd ipar. bárók, az egyházi birtokok urai, a püspökök és érsekek, mindig azt hirdették: kicsiny, rokonta­lan nép vagyunk. Azért terjesz. tették a „tragikus magyar magá­nyosság” hazug legendáját, hogy mesterségesen elszigeteljék a magyar népet az európai haladó, szellemű áramlatoktól, de miu- denekelőit a szovjet néptől és a szovjet kultúrától. A felszabadulással megtört a mesterségesen csinál1, hazug legenda, a mi „obulusunk” is o|t Az angol parlamentben csü­törtökön benyújtott pótköltség, vetésiből kjitünik, hogy Anglia, a folyó pénzügyi évre közei tíz­millió fontot irány, otf elő a fasiszta Xua-k-Ukk, a belgrádi ragyog az emberiség kultúrája, nak közös kincstárában, mi ma­gunk pedig új életre ébredtünk a béke szabadon hozzánk áramló szovjet kultúra hatása a lat1. A magyar nép szellemében, gon. dolkodásban is kezd hozzánőni saját tetteihez: a vas és az acél Sztálin nevét viselő városához, a munkára fogott Tiszához, az ötéves terv 28 ezer traktorához, új hidakkal, üzemekkel és palo­tasorokkal büszkélkedő gyö. Uyörű Budapesthez. A szovjet kultúra népünk tanítója lett. Szüntelenül segít behozni azt a féllépést, amellyel tudatunk még elmarad hétéves új életünk bámulatos gazdasági és politikai eredményei mögött, segít átlépni a „szükségszerű­ség” birodalmából az igazi sza­badság, a szocializmus világába. A baráti szövetség összefűzi a magyar dolgozókat a világbéke legfőbb védelmezőjével, a hatal­mas Szovjetunióval. A szerződés távoltartja határainktól ellensé­geinket. A Szovjetunió barát­sága teszi lehetővé, hogy beké. ben dolgozhatunk, hogy a belgrádi hóhérok nem rontanak hazánkra. A magyar nép barátjává vált mindazon népeknek, amelyek ugyancsak a Szovjetunióval szö­vetségben építik a szocializmust és azoknak is, amelyek áruló ve­zetőik feje feien nyújtják kezü­ket őszinte szeretettel és bi_ zajommal a nagy Sztálin felé. A Szovjetunió és a népi demo­kráciák baráti segítségéve1 pártunk és bölcs vezérünk, Rákosi Mátyás elvtárs visz- szavertç mindazokat az ellensé. ges kísérleteket, amelyek az im­perialisták adományaiért akar­ták áruba bocsátani "politikai és gazdasági függetlenségünket, dolgozó népünk szabadságát, jólété1. Most sikereink, eredményeink tükrében látjuk igazán, hogy mit is jelent számunkra ez a sző. vétség, amelyet négy évvel ezelőtt kötöttünk a hata!mas Szovjetunióval. Ez a szövetség békés, alkotó életünk kiapadha­tatlan kútforrása. Ezzel a szerződéssel a Szov. jelunió felemelte országunkat a haladó népek családjába, a Sztálin vezette béketábor tagjai közé. Dolgozó népünk független­ségben és békében akar élni. Ezért zárkózik fel egyre na_ gj-obb szeretettel igazi szövetsé­gese, a szovjet nép és a lángeszű Sztálin oldalán a bé_ kéért harcoló százmilliókhoz. hóhérok támogatására. Angliában nagy felháborodásfc keltett az a hír, hogy amikor nincs pénz kórházakra és isko­lákra, jeldntös összegeket jut. tatnak Títóaak. Mi, a vaskúti állami gazda, súg dolgozói Rákosi elvtárs 60. születésnapjának tiszteletére egészévi versenyre hívjuk ki a kunbajai állami gazdaságot. Versenyszerződésünkben figye. lembe vesszük azt, hogy me­gyénk Pest megyével áll ver. seUyben. Ezzel is azt akarjuk elősegíteni, hogy győztesen ke. rüljünk ki ebből a vetélkedés­ből. Versenypontjaink a követke. zők: 1. A szőlőtermelés vonalán vállaljuk, hogy a szölönyilást 7 nappal a határidő előtt, március 29-re befejezzük. A szőlőnyitási munkákat úgy szervezzük meg, hogy 300 kala*z trails holdon tögatos előnyitást végzünk. (Összes szőlőterületünk 893 hold.) Ezzel 7800 forint értékű megtakarítást érünk e|. 2. A szöiőmetszést április hő 16-ig befejezzük. A metszés al. kalmávat 200 ezer darab szapo. r'ításra alkuiméi, sima vesszőt szedünk le terven felül. Ennek értéke 20 ezer forint. 3. A tavasz folyamán 200 ezer darab porbujtást készítünk. Ebből 200 ezer darab gyökeres vessző lesz terven felül. Ez ér. tékben 140 ezer forint bevételt jelént. 4. A tavaszi rügyfakadás előtti permetezéseket határidő előtt, március 28-ig befejezzük. A Bajai Gyapjúszövetgyár mű­szaki dolgozói, technikusai és mérnökei is munkavállalásaikkal készülnek március 9.re. Vállal, ták: 1. Minden hónap 15-ig a tér. 5. Szőlőtermelésünk tudomá. nyos alapra való helyezése cél. jából 10 holdon a Szovjetunió útmutatása és tapasztalatai alap­ján mesterséges pótbsporzást végzünk. 6. A növénytermelés vonalán vállaljuk, hogy a lucerna felül. súg legu|óbbj termelési értekez­letén a dolgozók megtárgyalták a versenymozgalom kiszélesíté­sét, a. tapaszt ala'tcsereátadás ki- mélyi iésé[ és különösképpen a munkafegyelem megszilárdítá­sának kérdését, mert csalt Így tudják a tavaszi munkákat ha. tárídöre teljesíteni, a dolgozók vállalásaik teljesítésén fáradoz­nak. Miklós Béla főgépész egész nap’ sorra járja a gépeket, hogy azok minél előbb munkaképes állapotban legyenek. A bognár- műhelyben javítják a kézi szer­számokat, valamint a kocsikat. Áz állattenyésztési-brigád mo&t már helyesebben használja fel a takarmányt. A tehenészek beve­zették az egyedi takarmánya, zást és a napon,) a háromszori fejástt. A kecskeméti városföldi álla­mi gazdaságban üzemi értekez­leten Német Imre, a gazdaság metőosztályokoak az ütemezett dispositiót kiadják. 2. A szövődéi sablon beállitá. sát és a kártoló üzemrészlegében a gyors üzemmozgalom szovjet tapasztalatait alkalmazzák. Már. vetésünket március hó 31. he. lyett március hó 26-ára befejez­zük. A zab vetését március hó 25. helyett március hó 21_re be. fejezzük. A borsó vetését már­cius hó 20-ig, tehát határidő előtt öt nappal elvégezzük. Szöts Antal igazgató. vezetője, ismertette az első ne­gyedévi tervet. Az értekezleten foglalkozik a soltszeniimrei gazdaság dolgozóinak verseny, kihívásával és azf, elfogadták. Ázóta Szomora Mihály traktor­vezető már versenyben áll a gaz. daság összes trakjoristáival. Szi- r<íki Béla DISZ-tag, t.rakiorve­eetö Kemnuer kartársával a vetögépeket javítja. Födi József DISZ-tng, B, Tójh Mihály szál­lási brjgádvezetö. Bajusz I*fJ ván vonta tós, Vadkerti T. Sándor brigádvezető. Fürdők Bajos ál­lattenyésztési brigádvezető, Szi­lágyi Bajos, Bátyai Sándor, Bőr* Zsönyi Péter, Szabó Zoltán, VH rág Lajos mind azon dolgoznak,) hogy március 9-j vállalásukat) teljesítsék. A két állami gazda, eág dolgozói bareoink. hogy szo- cilista kötelezettségvállalásuk­nak eleget téve megyénket a Pest megyével folyatott ver­senyben az élre segítsék. cius 9-re a szövődében egy gép. típusra és egy cikkre a sablont kidolgozzák, a kártolőban pedig megteremtik a gyorsüzemmoz. galom elméleti alapjait. 3. A szakmunkás és művezető, képző tanfolyamok nívójának emelése mellett az előadókkal és hallgatókkal megismertetik az ipar fejlődését és az új irányok előrehaladását. Ennek kapcsán biztosítják az üzem gyártási technológiájának folyamatos el­készítését. 4. A műhelyelszámolás heveze. téséhez nyújtott segítség mellett megteremíik a fokozottabb mű. szaki előfeltételeket, a gyártás ütemének és tervszerűségének egyforma és egyöntetű terhelé­sére. 5. Magukévá teszik a Kova.,: jov.mozgalom szakszerű kitér-j jesztését. Irányt vesznek arra,, hogy március 9.re elkészüljenek az első évnegyedre beütemezett generáljavítások és az iizem- vészlegekben tervszerűen folyja., nak a megelőző karbantartások. 6. A Gazda.mozgalom kereté­ben a rendementeket 86.5 szá­zalékra felemelik. A segédanya­gokkal pedig úgy gazdálkodnak, hogy március 9.re az eddigi fel. használáshoz viszonyítva további 5 százalékos csökkentést érje­nek el. Bácsborsódon Baláss Kálmán és Baláss Antal már teljesítette egéssévi tojás- és baromfi beadását Dolgozó parasztságunk nagy lendülettel teljesíti az 1952. évi tojás- és b,/i'omJibeadási kö teiezettségét. Sok olyan dolgozó paraszt van a megyében, akik már egészévi beadási kötelessé. (jü>ket 100 százalékban teljesítet lék. így Bácsborsódon Balázs Kálmán lő holdas középparaszt már Í00 százalékban, Balázs An^al 5 holdas dolgosó paraszt pedig egészért baromfi- és to. jásbcadúsát 100 százalékban már teljesítette. Egyre főbben tesznek Rákosi elvtárs születésnapjának tisz­teletére vállalást. l£y Pl. Jánoshalmán Dá9i Pongrác tanács­tag vállalta, hogy egészévi tojásbeadási kötelezettségét 100 szá. zalékra telÍesH\ Úgyszintén baromfibe adási köfZleze< tségónek is március 9-re eleget tesz. Példamutatása nyomán Zámbó Imre és Pintér Mihály tanácstagok szintén vállalták egészévi tojás­ét-, baromfibeadási kötelezettségük 100 százalékox teljesítését. Csatlakoztak a vállaláshoz PHö Pongrác, Barna Imre, Kendek István, Lakatos Antal és Bunda Mihály tanácstagok, Lajosmizse községben Duruc László 10 holdas dolgozó pa­raszt és Horváth János 3 holdas dolgozó paraszt tett vállalást március 9-re, hogy tojás, és baromfibeadási kötelezettségét ha­ladéktalanul teljesíti. — Fülöpháza községben Szóród István IS holdas középparaszt. vállalta, hogy tejbeadási kötelezettségén felül minden hónapban 2Sn Vter ieÍet fog a tejgyüjtönek beadni. Csémák Ferenc 8 holdas dolgozó paraszt tojás- ás baromfiba­a,dá.sí kötelezettségének határidő előtti teljesítését vállalta. Az angol pótköltségvetésben nagy összegeket irányoztak elő Tito támogatósára Március 9-re A Bajai Gyapjúszövet-gyárban alkalmazni fogják a gyors üzem­mozgalom szovjet" tapasztalat-ait" A tisxakécskei és kecskeméti állami gaxdaságok dolgozói harcolnak ígéretük teljesítéséért A tiszakécsCtei állami gazda-

Next

/
Oldalképek
Tartalom