Bácskiskunmegyei Népújság, 1951. december (6. évfolyam, 280-304. szám)

1951-12-01 / 280. szám

BÁCSKISKUNMEG YE I NÉPUJSÁG Jás^szenflászlón a begyűjtés ál­landó bizottsága jól harcol a de­cember 21-i vállalás teljesítésé­ért. — Csak kemény intézkedé­sek vezetnek célra art őszi vetési munkák sürgős befejezése érde­kében. — Börtön- és pénzbünte­tést ka-pnak a baromfi-, t°jás- és a tejbegdást ncmteljesítö spekulánsok. AZ ÜHDP BÁCSKISKUNMEGYEI PÁ«TBIZOTTSÍgÁMAK LAPJA VI. évfolyam, 280. szám |ro 50 fillér 1951. dec. 1, szombat Uj győzelmekkel készüljünk a megyei pártértekezietre Előre az évi terv telfessítéséért és íáltelfesítéséért ! December 9-én ül össze me­gyénkben a Pánértekezlet, mely megyei életünknek legfontosabb eseménye. Ezen az ér-ekezieten a megye legdöntőbb kérdéseit vetik fel és vita'-ják meg. Erre az értekezletre összegyűlnek megyénk legjobb kommunistái, hogy megválasszák a megyei pátválasztmány;, megyénk dol­gozóinak politikai vezérkarát. A megyei pártértekezlet azok. ban a napokban ül össze tanács­kozásra, akikor üzemeinkben és a. mezőgazdaságban . egyre nö­vekvő lendületű, forró lelkese­déstől á hatott harc. folyik az ötéves terv második évi célkitű­zéseinek maradéktalan teljesíté­séért, a ter» minden részletében való befejezéséért. Kecskeméten az Épületlakafosipari Vállalat legjobbjai, a Sebesty én-brigád már jelentette, hogy 1952. év! áprilisi tervének teljesítésén fá- radozik. Mi biztosítja megyei pártérte­kezletünk sikerét? A megyei pártértekezlet sike­re a tagság, pártszervezeteink felkészülésétől függ. Ez a felké­szülés akkor lesz Igazán méltó, ha megyénk kommunis-ái nap ■ nap után új és új eredményeket érnek el. A Politikai Bizottság határozata rávilágít arra, hogy pártszervezeteink , jegfón-osabb feladata: minden erővel harcolni a termelés sikeréért, a terv tel­jesítéséért. Ebben a szellemben lendül) munkába a Kecskemé'-i Barnevdlban az MNDSZ-brigád, ' ame’y 150 százalékos vállalását ISO százalékra már teljesítette. Kovács Józsefné már 160 száza­léknál tart. -4 Flatter Konzerv­gyárban a Ssabadsjg-brigád már elérte a 127 százalékot. P. Se­reg Józsefné már 180 százalék­nál tnft. Hasonló lendülettel fo- Iylk a vállalások teljesítése me­gyénk többi üzemeiben is. A tervet csak akkor tudjuk maradéktalanul telj^iteni, ha pártszervezeteink munkájában érvényesül a felelősség. Ennek a felelősségnek érvényesülnie kell a munkapadokig. De érvényesül­nie kell a falusi problémák meg. oldásában is. Ha a felelősség így megszilárdul és végigvonul mun­kánkon, akkor annak hatása nö­vekvő eredményekben, növekvő sikerekben mutatkozik meg. Ak­kor a begyüj.és vonalán a kalo­csai és kiskőrösi járások is tel- jesítik tervüket. Akkor Baja és Kecskemét város sjkert érhet­nek el a napraforgóbegyüjtés. ben. akkor a kunszentmiklósj és kiskunfélegyházi járás is telie- síjheti burgonyabegyüjtési ter­vét. Pártszervezeteink akkor ké­szülnek fej mél'óan a párférte- kezletre, ha a= évi teljesítésért folytatott harc közben szaka- dalimul erősítik pjrfmka*. ha felveszik a Párt soraiba azoka: a dolgozókat, kik munkájukkal és magatartásukkal erre méltó­ak, Köztük az értelmiség leg­jobbjai. Harcolni a tervért és erősíteni a pártc-t — nem kél feladat. Minél lelkesebb, ered­ményesebb ez a harc* annál több, a párt soraiba méltó elv- ,árs {ünik ki a műhelyekben, a falvakban. Ss minél öbb ilyen dolgozó, kerül pártunk soraiba, annál nagyobb az ereje mindet pártszervezetnek, a termelés ÚJ és új eredményeiért folytatoti küzdelemben. Ahhoz, hogy jól harcolhas­sunk nagy feladaiaink végrehaj- ásáért, egyre nagyobb szükség van a marxizmus-ienini-mus út­mutató eszméinek elsajátításá­ra. A Politikai Bizottság hatá­rozata megszab‘a oktatási fel­adatainkat. A határoza.) végre­hajtásában már értünk el ered- ményeket. Ha kiküszöböljük a lemorzsolódást, ha felszámoljuk a hiányzást és távolmaradást, ha a propagandisták felkészülése kielégítő lesz, akkor az oktatá­si vonalon is méltóan készülünk a megyei pártértekezletre. A megye; páftér-ekezleten azonban nemcsak a párjmunka jelenlegi helyzetét. .a kongreez- szusi határozatok végrehajtásá­nak eddigi eredményeit vizsgál­ják meg, de rüegállapíiják azt la, mik a teendők. A legfontosabb feladat min­denütt: a fért erősítése. Amikor a pártmunka megjavításáról, pártszervezeteink erösí énéről beszélünk, előre kell tekinte­nünk. Pártunk erősítése azt is jelenti, hogy felkészülünk az előttünk álló új felada ok vég­rehajtására. Feladatunk a ter­melés jó párielienőrzése, tag- és tagjelöltfelvétel, magasszínvona. lú. ok'atás, a tervek maradékta­lan végrehajtása, slb. A pártépí­tés feladatának jó megoldásával készüljenek pártszervezeteink a pártértekezietre. Erősítsék, szi­lárdítják meg az új vezetősége­ket, segítsék őket munkájukban felső pártszerveink, a járási, vá­rosi pártbizo trágok. Fontos to­vábbá, hogy jót előkészítsék a küldötteket. Az értekezlet másik központi kérdése: hogyan folyik a ver. seny, hogyan teljesítik a dolgo­zók vállalásaikat, milyen segít­séget nyújtanak ehhez a pám- szc~ve.zetc:c. A megyei pártérte­kezlet fe’adata az, hogy ezen a téren fordulatod idézzen, elő és irányt-mutasson. A megyei párt értekezlet egyik tegfontOsabb kérdése: milyen munkát végeznek pártszerveae- 'cink a szocializmus építéséért a ■ fàlun. A rártér eke-letnek irányt kell mutatni arra, hogyan lehet a politikai meggyőző munka A mi tervünk nem tervjőslá- sok, nem tervtalálgatások, hanem tervutasítások, melyek kötelezőek a vezeiőszervek szá. mára és meghatározzák az egész országra kiterjedően a jövő gazdasági élet fejlődésének irá. nyát. Üzemeink dolgozói is becsület és dicsőség dolgának tekimik a népgazdasági terv végrehajtá­sát. Dolgozóink fejajánlásaik itu-teljesítésével hatalmas ered­ményekkel mutatják meg terv iránti szeretetüket és újabb felajánlásokat. tesznek Sztálin elvtára 72, születésnapjára. Kecskeméti Gépgyár Naponként újabb versenyered. mények kerülnek a hatalmas versénytáblára, A gyengébbek szorgos mun­kájukkal és vállalásaik lú!. teljesít lsével követik az élen. járók példáját. Az öntödében Ke]eii András önelszámoló kádas.brigádja, se- . iejtmentesen dolgozik. Felaján­lását, 120 százalékot már 5 szá. za'ékkal túlteljesítette, ’Követi őket Baranyi László kádas­brigádja, amely 115 százalékra teljesítette felaján.ását, 2.5 szá. zalékos selejtiel, dolgoznák. A gépműhelyben nagy küzde­lem után a Petőfi-brigád ért el kiváló eredményt. Vállalását 160 százalékról 177 Százalékra teljesítette. Az egyéni versenyben példa­mutatóan végzik munkájukat a munka élenjárói, a sztahánovis. ták. : i I -j j Vtncze János sztahánovista vállalta, hogy évi tervét decem­ber 21.re befejezi. Ezt már jóval túlteljesítette és 1952. évi tervén dolgozik. Munkája teljesen selejimentes. Varga Ba ázsné sztahanovista 200 százalékos vállalását 210 százalékra teljesítette. Túri Sándor 122 százalékos válla,á_ megjav: ásával meggyorsítani ermetőcsoportjaink fejlődését. Megyénk kómm-Jis.ái jói tűd. iák, hogy minden feitéjele r.-eg. ' van annak, hegy ezt az évet döntő termelési eredménnyel zár­juk le. A megyei pártértekez’s abban az Idősíkban ül össze, amiko-- 37 ezévi -tennelés! csa,a sát lS9-re tejesítette. Az ifjú. munkások közül példát mutat Miklós Ferenc DISZ-fiatal. aki 110 százalékról 130.ra, Német Sándor 110 százalékról 116 szá. za.ékra teljesítette ígéretét. A női dolgozók közül kitűnik Nagy Mária, aki 7 száza ékkai, Lengyel Teréz, aki 38 százalék­kal teljesítette túl felajánlását. Lemaradtak a teljesítésben: Pál József, aki állandóan iga­zolatlanul hiányzik, ezzfel a terv teljesítését, akadályozza. Meg is látszik teljesítményén, 64 szá. zalékot. ért el. Puberka Vilmos ÍOO százalékra tett ígéretet, csak ^2 százalékra teljesítette, A dolgozók újabb felajánlásokat tettek Sztálin elvtárs születés, napjára. Bársony Jánosáé mag- készítö sztahánovist.-i vállalta, hogy december 23,-re 100 szá! nalékon aluli teljesítő nem lesz a magkészítőben. Az öntödei sztahanovisták vállalták, hogy 5—5 főt a inunkamódszei átadás, sál segítenek, ezzel biztosítják a 100 százalékon aluli teljesítők 25 százalékkal való csökkenté­sét, A Gazda, mozgalomban a mintamübely Gazda-brigádja, Bagl és D. Nagy József ócs. kávásból készítették egy preci- ziós fúrógépet mellyel döntően elősegítették a terv befejezését. Ezzel a munkával 4000 forint megtakarítást értek el. Lema­radt a versenyben a famintamü- hely Gazda.brigádja. Kecskeméti Gyufagyár A tervért folytatott harcban előljár Csikós Ferencné sztaha­novista beldobozkészítő 123 szá. za ékkal. Kovács Mária 118 szá­zalékkal. Szorosan felzárkózik az élenjárókhoz Újvári Mária, aki 102 százalékos vállalását 115 százalékra teljesítette. Pél­damutatásával harcol az évi terv sikeréé^, az ígéret betartásáért Villám Istvánná szálrendezö, akinek teljesítménye 117 szá. zalék. Az automata-teremben sgdöntöbb ütközetét vívjuk. — Most dől el. hogyan fogjuk tel* lesi eni egáczévl tervünket. . — Ezért úgy készülünk legméltób­ban a megye pdnértekezleLre, ha tudásunkat és erőnket megfe­szítve küzdünk azért, hegy min- den nap új győzelmet ho-zon. Balogh Gyuláné sztahánovista jó, eredményes munkával magá­val von;a a -öbbi dolgozó tár­sait. Vállalását 104 százalékra teljesítette. A december 20-1 értékelés szerint az tizem 102 szá­zalékra teljesítette előirány. zott 10 napos tervét. Az üzem dolgozóinak verseny, lendületét akadályozza az, hogy a szakszervezet nem kíséri fi­gyelemmel az élenjárók ered­ményét és a felaján ások kiérié. kelését lazán kezeli. Fékezi a dolgozók verseny- lendületét és alkotókészségét Dómján János gyártásvezető magatartása, aki durván beszél a dolgozókkal, magatartására aa jellemző, hogy túlbecsüli ön­magát és ilyenkor idegességé­re hivatkozik, mely nem elfő. gadható, 1951-ben, a fe.sza­badulásunk 7. esztendejében már. Dómján gyártásvezető is tegye magáévá pártunk tanítását, hogy a szocialista társadalomban leg. főbb érték a jő és becsületes munkát végző dolgozó ember. A Szovjetunió harmadik összszövetség'i értekezlete A Szovje uniő III. összszövet- ségl békeértekezletének ülésén a küldöttek folytatták a vi)át Nyikolaj Tyihonov írónak, a Szovjet Békebizot-ság elnökének beszámolója feleit. Az ülésen felszólalt Vladimir Zaharov, a magni.|OgorsZki vasmű sztaháno­vista öntője is és a többi között a következőket mondotta: — Nemrégen olvastam az új­ságban Bull;t| nyila kozatát ar­ról, hogy a szovjet kormány ha­tározata az acéltermelés évi 60 millió tonnára Való felemelésé­ről a „szovjet agresszió” bizo­nyítéka. Nem nehéz leleplezni Bullig úr hazugságát Acélunk kombájnokat és traktorekéket jelen; a kolhozoknak, fúrógépe­ket a geológusoknak és az otaj- munkásök számára­kerüljenek üzemeink, állami gaz­daságaink, gépállomásaink, fer- mclöcsoporíjaink és dolgozó pa­rasztjaink ahh:z a nßphoz, dini­kor büszkén jelenthetik Rákosi elvWsnak: r piden részletében teljesítettük évi terviinkct, ele­get tettünk hq.zO.nk, népünk irán t í kötelezettségűnkitek. hogy minden nappal közelebb

Next

/
Oldalképek
Tartalom