Bácskiskunmegyei Népújság, 1951. december (6. évfolyam, 280-304. szám)

1951-12-01 / 280. szám

Dászszentlászl ón- a begyűjtési állandó bizottság jól harcol a december 21-i vállalás teljesítéséért Jászszentlászló község- aZ cJdig beérkezet- jeien,ések azerin; b.i- rcmfibeadási tervét 69.1 száza­lékra, a tojásbeidási 55.9 száza lékra, az élöállafbeadúst pedig 42,5 százalékra teljesítette. A Végrehaj ó bizottság azonban nincs megelégedve az eredmé­nyekkel. A legutóbbi ninát'-ülé­sen a tanács taglalva! eüutá- roz.ák, hogy Sz;4un elvtárs szü­letésnapjára a begyűjtés műiden vonalán elérik a luO százalékot­A vállalások teljesítésének a legfőbb biztosítéka « begyűjtési állandó bizottság aktív segitsé- ge. Már a múlt vasárnap komoly eredményt értek el 20 népneve­id, 10 kocsi j;\r|a a községe, és fáradhatatlan meggyőzd munkál folyatott- Az agitációs munká­ban az állandó bizottság tagjai jártak az élen, összekölőttén _n begyűjtési agitáclót a termelési sJe;zcdéskö,éssslí az őszi mély- szán á.- szorgalmazói á\ ai. Az állandó bizottság munkája azonban nem ebbe merült ki. A b:zotiság elnöke hetenként read- ÉZernsen öszehívja a tagokat, megbeszélik az aktuális kéuiésc- ke , ha ározatokkal, javaslatok­kal támoga.ják a végt-ehajió bl­eoiíság-ot. Azt is ők javasopük, hogy hívjon életre a tanács íí! tagú piacellenőrső bizottságot (í fekeiizés megakadályozás ár a. Tudják az állandó bizottság tag­jai, hogy minden darab tojás, minden kiló baromfi, élőállat be. szolgáltatása közelebb hozz,, a köz-éget a szabadpiaci ér[ékesí- tés-nyujtoita előnyökhöz, válla­lások teljesítéséhez A speku.ánsok ellen i3 kímé­letlen harcot indított az állandó bizottság. Működése nyomán megerősödött a társadalmi ellen­őrzés. így derült ki Mezei Sán­dor 12 holdas parasztról, hogy évek ó(a járgányos kölesháatoio darálót mrt üzemben engedély nélkül. Több mint 80 zsák kö­leshéjat jalál ak hála. Több va­gonra tehető a mcgdarált árpa, igb, kenyérgabona mennyisége, melyet a múltban eifokeiézeli kulákbarátainak közreműködé­sével. Mezei Sándor és spekuláns társai mégis arra hiva^kozink, amikor a népnevelők megláto­gatták őket, hogy nem tudják teljesíti tojás és élőállat be­adási kötolézei;eégüket. Nem tojnak a tyúkok, kevés a b*- • romft. Mezei Sándor így akarta Félrevezetni a dolgozó nép álla­mát- Pedig estik a 80 zsák kö leshéj egy egész tyúkfarmra Va­ló baromfi takarmányozását biz- to3l-0|ta volna hosszú időre. Ju­tott volna belőle 30 birkájának, 20 egynéhány kacsájának, libá­jának, meg annak a 10 kisebb- nagyobb disznónak, malacnak is, mely yz óljában röfög. A dolgozók ébersége azóta le­leplezte a feketézőt és mé](6 helyre jutfatta. Jászszentlászlón rajtakfvUl többen is vannak, akik — hozzá hasgnjóan — évek óta nem teljesítik az állam iránti kötelességüket. Hátralékosak a beadásban, az adófize ősben, akáicsak Mezei Sándor. Az állandó bizottság tagjai gondoskodnak róla, hogy „ falu népe megismerje ezeket a fe.ke- ■ ezöket: K. Nagy Ferencet, Papp Jánost, Vida Gyulát, Mezei Sán­dort. Kurucz András, Tisőczkl Mi­hály, az állandó bizo f;ság tagjai a bizottság többi tagjával együtt minden alkalmat megragadnak, hogy leleplezzék az üzelmeket a község dolgozói előtt. Szavaik­nak megvan az aranyfedezete, niszcn huruez András, Tisóczlci Mihály, Solti András egészévi beadási kötelezettségüket bőven teljesítették és éle.njárnak a» őszi munkákban is. Ahol az ál­landó bizo.tság tagjai felelős­ségei éreznek községük jövője iránt és széles aktívahálózaton keresztül faljanak kapcsolást a falu dolgozóival, ott a falu népe hallgat az állandó b;zo.tságra, különösen akkor, ha — úgy mint Jáizszentlászlón — személyes példamutaiásukkai vívják ki ma­guknak a becsületes dolgozók megbecsülését. A MUNKA KÉNYSZER a főke országaiban A kapitalista országokban 40 millió jpunkaaéiküü s^y-ouiK a legnagyobb nyomorban. Ez a szám a legkeniényeöo vád a lő- kcs g-zdatagi rendszer eutn. a kapitalizmus bevált, mód­szere a műnk anélkül jseg csök­kentésére; háború kirobountása- iilzt csinál-a «itier, ebben mes­terkednek most az Egyesült Ál­latnak és Angda imperialistái. A növekvő gazaiiságl válság, mely­nek terhei, a burzsoázia a mun­kásosztályra! hárítja, csak to. vább foltozza a munkanê,küliàé- get. De nem irigylésre méi ó a munkában állók sorsa sem, — a tények és számok egész sorát iehe, felhozni, ami a tőkés or­szágok dolgozóinak kizsákmá­nyolását, munkájuk kényszer- munka jellegét bizonyí ja. Megrendítő az az adat, hogy az Egyesült Államokban éven­ként 20.000 halálos kimenetelű és körülbelül 100 000 hosszabb munkaképtelenséggel járó bal­eset tör.énlk a termelés üzemei, bon — a korszerű munkavédelmi berendezések hiánya miatt. Tito Jugoszláviájában börtön- be vetik a becsületes munkáso­kat, ykik nem hajlandók a há­borús gyujiogatők számára dol­gozni-és kegyei lenül üldözik a békéi kívánó dolgozó paraszto­kat is. A kapitalista országokban el­terjedt a dolgozók megkülön­böztetése nemzetiségi, llje, ve faji alapon. Ez a megkülönböz- te.és kiterjed az alkalmaztatás­ra, à az3kképzettséget kívánó ál­lások betöltésére Is. Francia .Nyugatafriltában, amelynek lakossága körülbelül 16 millió, a bennszülött lakos­ságból mindössze 37 000 szak­munkás van. Az USA-ban az egyik leg­utóbb; kimutatás szerint a né­ger munkások mindössze 3 szá­zaléka végez szakképzettséget Igénylő munkát. Megnyilvánul a megkülönböz­tetés a munkabérek terén is: a gyarmaij és függő országokban a bennszülöttek munkabére ötö­dé, tizede a fehér emberek kere­setének. A Délafrikal Unió benn­szülött munkásai ma, js tényle­ges rabszolgasorsban sínylőd­nek. íme ez n munkások helyzete a tőkés országokban. SZABAD a szooiaíizmus országában A Sztálini Alkotmány biztosít­ja a munka jogát minden dol­gozónakfafcín/e-í nélkül nemre, fajra, vagy nyelvre. A szocialista gazdasági rend­szerben a dolgozók életszínvo­nala á.landóan emelkedik, A munkanélküliség kiküszöbölése, a betegségi, rokkantsági, öregsé­gi, stb. biztosítás felszabadíto-t a szovjet embereket a bizonyta­lan jövÖLŐl való félelem érzése alól: tudják, hogy a szocialista állam minden dolgozóját a leg­nagyobb gondoskodással veszi kö­rül és így megnyugvással tekint­hetnek jövőjük elé, A Szovjetunióban állandóan eme.kedik a munkások és tiszt­viselők száma. 1950-ben a Szov­jetunió népgazdaságában foglal­kozatott munkások és alkalma­zottak száma több mint 39 mil­lió volt, 7,100.000-rel múlta felül az 1940, évi számot. 1951-ben a dolgozók száma tovább emelke­dett. A szovjet munkatörvények biztosítják a munka védelmét, o biztonsági rendszabályok mara­déktalan betartását. A Szovjetunióban a munkabé­rek rendszeresen emelkednek. A munkások, a.k.almazo-iak és koi- líOzparusziok összjövedelme 1950- ban 62 százalékkal múlta felül az 1940. évit. Amikor a kereset emelkedésé­ről beszélünk, meg kejl em.tteni a közszükségleti cikkek rendsze­res árcsökkentését is. Az 1951. március 1-én történt negyedik árleszállítás tovább fokozta, n szovjet emberek anyagi jólétét, hiszen ez évente több mint, $r> milliárd újabb megtakarítást je­lent a lakosság számúra. A munka a Szovjetunióba« társadalmi jellegű, a dolgozó em­bert megbecsülik, munkáját ér­tékelik. A szovjet munkás nem mások, nem kiszákmányolók szdmára dolgozik, hanem a ma­ga, saját osztálya a társadalom javára. A legnagyobb gondos­kodás veszi körűi, és ha jól végzi munkáját, különleges megbecsü­lésben, elismerésben cs kitünte­tésben részesül. Íme e~ a munkások helyzete a szocializmus országában. Tanácsaink nagy többsége Csiperózsika álmát alussza. Nem veszik észre, hogy a tervek teljesítésében, a begyűjtésben, a méíyszániással elmaradlak, a siiózás nem folyik és a tanácsok, nál meglazult az állami fegy leni. A hátralékosok beadásának 5—10 százalékos felemelését, a bírságok kivetését nem fogana. [osítják. A kulák.elszámo;tatásokat nem ellenőrzik s Így az elszámoltató bizottságok felületes munkát végeznek. Szánk községben például a rrpülöbizottság az elszámoltatás után Sei­ber Fái kuláknál még 25 mázsa, kukoricát talált Vagy Felföld! Péter kiskunmajsai ku’-ákr.ál a beszállításra előirt 50 mázsa terményt a repülöblzottság még kint találja. Hasonló a helyzet Pálmonostorán is, ahol a kulákok szintén nem száHitoiták be rz előírt kötelezettségeket. Tanácselnök elviársak: Mindent kövessetek el, bogy a hiá­nyosságokat felszámoljátok és községetek teljesítsék a terve, két. Megyénk élenjáró községeivel egy sorban, iné* jóképpen ünnepeljétek december 31-étJ Uotnánia jegyzéke az t'rvesült Áramokhoz A. Bunaciu, a Román Nép. köztársaság külügyminiszteré, nek helyettese jegyzéket adott át áz Egyesült Államok ideig­lenes bukaresti ügyvivőjének a „kölcsönös biztonságról szőlő 1S51. évi törvény” ügyében. A jegyzék megállapítja; ez a törvény syí)t beismerése annak, hogy az Egyesült Államok be akar avatkozni a Román Nép. köztársaság belügyeibe és agresszív .épés a Román. Nép­köztársasággal szemben, A splti Szikra-termelőcsoport szép eredményt élj el a burgo­nya-tallózással. párosverseny alapján keresztbeszánto iák 11 már felszedett burgonyaföldet s egyéni jutalmazással is holdun­kén; 8 mázsa burgonyát szei- ,ek még fel. így hJldnnkenil á:- Ug érmésükét 100 mázsára emelték. MÍPUJfÁC ïtVBUHÂOAlâ Egy pedagógus házaspár példamutatása A szocialista nevelők áldozatkészségének igen szép gya- korlati példáját mutatta a szalkszentmártoni iskolánál működő Solyós Ferenc kartárs és felesége, akik a selycmhernyótc. nyósztés (erén elért kiváló eredmény-ükért díszoklevél kitünte. tésben részesültek, A Solyom-házaspár szabadidejében foglalkozott a selyem, hernyótenyésztésével. Kitartó munkájuknak meg Is lejt az eredménye. A gubókért 1200 forintot kaptak, melyei teljes ősz. szegében iskolájuk úttörő pajtásainak nyaraltatására használ­tak fel. Aldozsjkészségük folytán 20 úttörő pajtás tudott nya. ralni a Balaton pariján. Példamutatásuknak és áldozatkészéé, g tűsnek hamar megmutatkoztak az eredményei Is, Az iskola áttörőcsapatában igen népszerű letj a selyemhernyóienyészté*. Ma a pajtások már nagy lendülettel készülődnek a jövőévi te­nyésztés megszervezésére. Lelkesen és nagy figyelemmel hall. gatjáls Solyom tanító bácsi előadásait a selyemhernyótenyész. lés módszereiről. A pajtások úgy határozlak, hogy kiszéle­sítik a mozgalmat, elsajátítják a szakszerű tenyésztés mód. szereit. Jövő nyáron már saját munkájuk gyümölcséből men. nek nyaralni. A Solyom-házaspár munkálkodása és kiváló eredményei gyorsan elterjedtek az egész faluban. A falu dolgozói kérdések halmazával ostromolják a két lelkes pedagógust és felvilágo­sítást férnek tőlük gyakorlati tapasztalataikról. Adjon a Solyom.házaspár kezdeményezése megyénk min­den pedagógusa e*őtt követendő példaként. Nemcsak ifjúsá­gunk tránii áldozatkészségükre világit Tá jó munkájuk, hanem arra is, hogy hazánk gazdasági fellendülését is szolgálni akar. tik, elősegíteni a selyemhernyótenyésztés fellendítésében. Féld» ez arra is, hogy a személyes példaadás a legeredményesebb nevelőeszköz nemcsak az Iskola kapuin belül, hanem a falu életében Is. _ A dunavecsei járási pedagógus szakszervezet vezetősége A Tinkó család története f jobb munkára, becsületes helytállásra sarkal... A púm beteg ember, nyolc- van felé jár s különben is igen megviselte a s°rs. sok baja, nyomorúsága volt a múltban Vasárnaponként olvasgatok neki az újságból, szívesen ha.lgatjq, hiszen eleget kívánta régebben a jobb világot, amit már csak be­tegen érf meg. Vasárnap <j Tinkó család régi keserves életerői ol­vasóink a Szabad Nép-ben, Azt mondta apám: ,,Mintha csak mirólunk lenne szó! Szakasztott lg y alaku]jt « mi éle/ünk sora is. Adósság, bankuzsora, árverés, g fö.d elkótyavetyélése s utána a még nagyobb nyomor," Akkoriban három és fél hol­dunk volt — és hét gyerek. Mi a bátyámmal nagyobbacskák voltunk, hol napszámra jártunk, hol cselédeskedtünh a kuláknál, Gulyás Istvánnál, Ország József­nél, Hegyi Mihálynál. Elegei ritkán altunk. Ráadásul 1926- bún anyám beteg lett. Orvos kel­lett meg ahogy mondták „ritka!> gyógyszer, pe nemhogy ritkára, semilyenre sem /elleti. Apám el­ment a kiskunfélegyházi Angol- Magyar Bankhoz, kölcsönt ve't fel, va-ami 120 pengőt. Egy-ket­tőre elvitte az orvos, patika. „Hosszú betegség’’ — mondta az orvos. „Van fedezel a kölcsön­re" — mondta apám, mikor újra kölcsönért ment a bankhoz, a szomszédok pedig a:*f mondták: „Rámegy a föld. A szegény em­bernek még a betegségét is ki­használja a bank, hogy megfosz- sza a földjétől. Járt már így más is a faluban." Pedig harmadszor is kérni kellett, mert temetés le'.t a vége. Ez 1926-ban vo.t. A IfOO pengő adósság 1932-ig 500- ra szaporodott, pedig hai éven keresztül fizettük a kamatot. Apám Q földdel kínlódott, mi cselédeskedtiink s a kisebbek is, ahogy nö'/ek, úgy lettek mind a mások kezelába Mégsem győztük az adósságfizelést■ Hat- von-hetven filléres napszám mel­lett? Végűi is kÜúzték az árve­rés napját, de mi egy hé'iel előtte elad'uk ç földet, gondol- iukl hátha többet kapunk érte, Amit kapunk, mégis mind ei- vitte a bank. Oda volt a földünk, — akár az életünket vették volna cl tö.ünk. S míg mi sírtunk, Gyöngyösi Alajos kuldk őrült, hogy, ismét megkaparintott néhány holdat a 220 holdjához, hogy újra meg- foszthatott a földjétől egy csa­ládot, ll/Tilyen mélyről, milyen szőr. nyüséges nyomorból emelt fei bennünket a mi pár­tunk, a népi demokrácia! Soha sem hittük, hogy vglgha ja föl' dtink ie$z még. Es 45-ben föl­deit kaptunk, én is kaptam nyolc holdat Apám akkor ár „ megöre­gedett, összeroppant, velünk él azóta is. Becsületjei dolgozunk, munkánk hasznát nem zsebeii be a bank. Beteg az én felesé­gem is, még a múlt nyomorából maradt a haja, de nem megy rá a. földem, nem kell a bankhoz menni kölcsönért. nem húz töb­bet hasznot 0 dolgozó parasztok betegségéből sem a bank, sem ti kuldk. Biztonságban étünk, ma­gunk gazdát vagyunk, A felsza­badulás ó{a tehenet %iettünk, ren­desen ruhúzkodunk, most ősszel is minden gyerek kapott a csar Iádban cipőt, nagykabátot. Isko­lába járnak, tanulhatnak, ne­künk ebben sem tehetett részünk, iskola helyett disznót kellőit őrízni, A gyerekek már most tervezik, ki milyen pályát vá­laszt, úgy mondják: ki orvos lesz, ki ggronömus. Mindennél drágább nekünk ez az élet; s tudjuk, hegy a pá>'l nélkül, a munkásosztály nélkül soha nom érhe’fiík volna eZf el. Nem lenne újra földünk, nem élnénk jól becsülete* munkánk után, nem tanu >uín\ak a gyerekek A mi falunk tudja, mit köszönhet a munkásosztálynak s hálánkat igyekszünk is megmutatni. Jó­val túlteljesítettük a beadás1. Kenyérgabonából, kukoricából 200 százalék körül jár a község. Takarmánygabonából, burgonyá­ból 120 szá-aléknál. és a tojás- baromfibeadásban is fei&ite va gyünk „ 90 százaléknak. Sztálp elvtárs születésnapjára túltelje, sítjük ezf is. Tinkó-csaldd élet. története és saját múltúnk fel elevenltése méginkáhb megerősl tette bennem n hálát a munkás osztály, a párt iránt * még wtl munkára, becsü.eies heiytáilásrt Sarkal. BALBA SÁNDOR. Kunszállás,

Next

/
Oldalképek
Tartalom