Bácskiskunmegyei Népújság, 1951. július (6. évfolyam, 151-176. szám)

1951-07-01 / 151. szám

BÁCSKISKUNMEGYEI A sztálini nemzetiségi politiká­ról. — Kecskemét város az al­kotmány ünnepére aratási, csép. lés! és begyűjtési versenyre hívta ki a megye városait. — Az Al­földi Kecskeméti Konzervgyár dolgozói szocialista kötelezettsé­get vállaltak. VI. évfolyam. 151. szám ára 50 fillér 1951. július 1. vasárnap S3 A Gross-per tanulsága Az utóbbi hetekben mintha valami vándorlási láz lepte volna meg az amerikai tábornokokat­Franciaországban, Angliában, Nyugat-Németországban szinte egymásnak adják a kilincset, amerikai katonai küldöttségek keresik fel Jugoszláviát, Török­országot, Taivgnt éa Spanyol- országot. Minden ilyen látogatás után újabb amerikai fegyverszállít­mányok jönnek, fokozódik a há­borús készülődés. Ezek a tények azt mutatják, hogy amerikai im­perialisták meggyorsították há­borús készülődéseiket. Ezt bizo. nyitja az Is, hogy durván meg­szakították a külügyminiszter- helyettesek párisi tanácskozá­sait, Ok nem akarnak békés megegyezést. Az amerikaiak nyíltan kimondták, hogy ők nem akarnak tárgyalni Nyugat- Németország lefegyverzéséről, az amerikai haditámaszpontok. ról, a támadó katonai Atlanti {Szövetségről- Háborút akarnak, újabb „koreai helyzetet" terem­teni Európában is. Az amerikai halál gyárosok uralkodni akar­nak az egész világon. Gyalázatos terveik végrehaj­tásánál a világon mindenütt a gazemberekre, a kalandorokra, a gyilkosokra, a hóhérokra, a nép ellenségeire számítanak. Ezért kerestek Magyarorszá­gon Grőszékkej kapcsolatokat, akik tó Lük és Titóéktól reméltek fegyveres támogatást. Ez a Grösz-per egyik tanulsága. A klerikális reakció aknamunkája tehát szorosan összefügg a Nemzetközi helyzet kiéleződésé­vel, Egyenes következménye és tükröződése az amerikai impe­rialisták fokozódó agresszivitá­sának, háborús uszításának. Az Imperialista ügynökségek kö­zött az egyik legfontosabb sze. Vepet kezdettől fogva a kleriká­lis reakció játssza, fis ez a sze­rep egyre fontosabbá vált, kap­csolatban azzal, hogy az impe­rialisták egyéb legális politikai te ökségeit sorra — rendre imoltuk. Legális pártokra, Vagy egyéb nyílt politikai szer. yekre nem támaszkodhatnak már az imperialisták. Azzal sem érik be, hogy csak földalatti gém- és szabó törceoportokat szerveznek. Inkább igyekeznek egy olyan legális szervezetre tá­maszkodni, amely látszólag nem politikai szervezet, amely poli­tikai céljait és módszereit „val­lásos" mezbe bujtatja és ezért különösen alkalma» arra, hogy legális szervezetével Illegális aknamunkát folytasson. A per második tanulsága az, hogy a klerikális reakció ma ná­lunk az Imperialisták ötödik hadqszlopának legfontosabb tá­masza. Ez következik abból Is, hogy Mindszentyék, majd Grő- ezék a Vatikánból kapták és fogadták el az utasításokat, ez határozta meg magatartásukat népi demokráciánkkal szem­ben. Már pedig közismert, hogy a Vatikán az imperialisták csatlósa és kiszolgálója, így .te­hát a Vatikán utasításai az im­perialisták parancsának továb­bítása. A Grősz-per lerántotta a leplet az imperialista háborús gyujtogatóik aljas terveikről és megmutatta az összefüggést az Imperialisták és azok belső ügy­nökeik között. Az összeesküvő bandát az amerikai imperialis­ták buzdították ég pénzelték. 290 millió dolláros kölcsönt ígértek Gröszéknek és cserébe „csak" azt kérték tőlük, hogy ezekért a véres dollárokért ad­ják el nekik az egész országot. Grősz vájlalta az államfői tisz­tet és Amerikától, meg az Egyesült Nemzetek Szervezeté­től várta elismerését. A Grösz-per tanulsága az is. bogy a reakció aknamunkájának fokozódása összefügg az osz- tályharc élesedésével A szo­cializmus építésének, a tő­kés és földbirtokos elemek ki., szorításának és fejszámolásának politikája fokozza és élesíti a régi uralkodó osztályok marad­ványainak ellenállását, ezért a nagybirokos és nagytőkés osz­tályok lft maradt képviselői a régi rendszer restaurációjának elöharcosai. Háborút akartak, mert ettől várták* hogy kezükbe kerül a hatalom. „Vissza akar­tuk adni a földet a nagybirtoko­soknak, a gyárat a nagytőké­seknek” — vallották a bíróság előtt A „régi világot’’ akar­ták visszaállítani ellenforradalmi csendörtlsztek segítségével, akik. nek már „gyakorlatuk van” a böUérbloaka kezelésében, « mun­kások, a parasztok megnyúzásá. ban. A „régi világot" akarták visszaállítani, hogy újra pofoz­hassa a jóazágkormányzó éa in­téző űr a cselédeket bogy to­vább dáridózhassanak a persely- pénzből szeretőket eltartó szer­zetesek, hogy újr4 koldús legyen a nép. Äs mindezt a magyarság évszázados ellenségének, a Hahs- burg-hámak a cégére alatt akar. ták véghezvinni. De még ez nem minden! Nemcsak Habsburg-gyarmáttá — amerikai gyarmattá is akar. ták tenni az országot. A drága függetlenséget, amelyet több mint négy évszázad véres, újra meg újra elbukó szabadaágküzdelmel után a dicső Szovjet Hadsereg ho­zott el nekünk és népünk áldó. zatos munkája teszi meg- Ingathatatlanná — el akarták kótyavetyélni cserébe a fegyve­res segítségért és 296 millió dol­lárért. A dollárbilinccsel úgy meg akarták kötözni a magyar népet, hogy mozdulni se tudjon. Megtörni a magyar népet — elő. szőr a kívülről rárohanó fegyve­res bandák támadásával, aztán a fehérterror rémségeivel, élet­Késedelcm nélkül lássunk hozzá a rozs aratásához; Megyénkben a termelőcsopor­tok mindenütt megkezdték a rozs és számos helyen a búza aratását. A blcsbokodi Vörös Csillag-termelőcsoport 150 mázsa rozsot el is csépelt 40 bold őszi. árpán kívül, amely 18 mázsa átlagtermést hozott. A bátmo- nostori Ságvári-csoport a rozsot 20 holdon, a búzát 60 holdon vágta már le. A garat Vörös Csillag-csoport 10 holdon 160 mázsa ősziárpát csépelt el, tel­jes ütemben folyik a rozs és bú­za aratása. Csátalján a Budai Nagy Antai-csoport kombájnnal arat. Árpából 1T.60 az átlagter­més. Búzából 180 holdat arattak te, 16 mázsa termésátlag holdan. ként. Kiskunhalason a Petöfl- csoport 235 hold rozsot és 100 hold búzát aratott le géppel és 60 hold másodvetéssel is kész. A városok közül Kiskunfél­egyházán folyik a legjobb ütem­ben az aratás. A termelöcsopor. tok az árpát 95 százalékban, a rozsot 87 százalékban vágták le géppel, kézierővel 322 holdat arattak le. A tarlóhántást 90 holdon, a másodnövények veté­sét 52 holdon végezték el. Az egyénileg dolgozó parasztok ta­vasziárpából 38 százalékot vé­geztek, rozsból 91 százaléknál tartanak, míg a búza aratása 4 százalékos. 325 holdon kész a tarlóbuktatás és 23 holdon a másodnövények vetése. A termelőcspportók példáját a községek is követik. Szeremlén már az egyénüeg dolgozó pa­rasztok is csépelik az árpát, amelyből 15 mázsa az egyéniek átlaga. Gyorsítani kell a rozs és a búzaaratás ütemét a kalo­csai és kiskőrösi járásban, ahol, bár érett a gabona, csak szórványosan folyik az aratás, A pártszervezetek és a tanácsok vegyék fel a harcot a maradl­sággai és az. ellenség agltáció- jával. A kalocsai járás vala­mennyi községe kövesse Drág- szél példáját, amely járási vi­szonylatban élen halad az ara­tásban. 50 hold rozsból 30 holdat learattak a község dolgozó pa­rasztjai, búzából 60 holdat, s az aratás után azonnal elvégezték a tarlóhántást és megkezdték a naásodnövények vetését. Erdei Ferenc földművelésügyi miniszter rádiói elhívása a dolgozó parasztsághoz Erdei Ferenc földművelésügyi miniszter pénteken rádlófelhívás- sal fordult a dolgozó pa­rasztsághoz, — Az ösziárpa már mindenütt teljesen beérett, aratása befejezéshez közeledik — mondotta. — Mindenütt aratható, érett állapotban yan a rozs is, s az ország nagyobb részén a búza is viaszérésben van, tehát ara­tása sok helyen megkezdhető. A rozsaratást teljes erő'el meg kelj kezdeni. Hangsúlyozta a miniszter, hogy bár gabonáink jórészt aratásra érettek, az ara. (dsi munka még nem indult meg országszerte a megfelelő ütem­ben. Ezért legfőbb teendőink, minden más munkát megelőző fontosságú feladatunk az aratás haladékfaian megkezdése. Az egész országban te'jes erővel, minden késedelem nélkül meg kejl -'kezdeni a rozs aratását- Semmiféle halogatásra nincs idő. A továbbiakban különösein az állami gazdaságok dolgozóit és a termelőszövetkezetek tagjait hívja fel a miniszter, hogy jár­janak élen az aratás munkájá­ban és minden mozgósítható erejükkel elsősorban a rozs, s mindenütt, ahol lehetséges, a búza aratásához la lássanak hozzá. Munkaerőhiány nem le­het akadály, mert: minden mun. kacrötartaléknak, a tszcs-fagok családtagjainak, az állami gzda- sdgok állandó dolgozóinak és azok családtagjainak mozgósltd. sával biztosítani lehet a# aratás teljes sikerét. Mindenütt megfelelő erővel kell hozzálátni az aratáshoz. Szembe kell szállni minden ha­logató szándékkal, hogy a kö­vetkező napokban orazágszer[8 teljes erővel meginduljon a munka és a nagy termést min. demütt Időben, veszteség nél­kül betakarítsuk. Ez most íeg. főbb kötelességünk önmagunk­kal, szocializmust építő orszá­gunkkal szemben, s a béke ügyé. nek szolgálatában, a béke erői­nek növelése érdekében — fe. jeződik be a földművelésügyi mi­niszter felhívása. fogytlglanl céltalan robofoláasaj — ez volt a programúk. A Mindíszenty által vezetett klerikális reakció 1945. ó-a ádáz dühvei támadott ránk fejlődé­sünk minden döntő kérdésében. Mindenki tudja, hogyan állt a földreformmal kapcsolatban a nagybirtokosok öldalára, a köztársaság kikiáltásával kap­csolatban a Habsburgok oldalá­ra, hogy védte minden egyes esetben azokat a kizsákmányoló osztályokat, amelyeket sorra- rendre szorítottunk ki a hatalom­ból és gazdasági pozíciókból. A Grösz-per tanulsága téhát az is, hogy azzal, hogy elnyerik méltó büntetésüket, még nem teltünk meg mindent, mert az ellenség még nem tette le a fegy­vert, a szándékot, hogy Magyarországon megakadályoz­za a szocializmus építését. Sztálin elvtára 1928-ban meg. mondotta: balgaság volna azt hinni, hogy a nemzetközi főké békében hagy minket. Nem, elv­társaikI, ez nem így van. Osztá­lyok vannak és Van nemzetközi tőke. fia ez nem nézheti nyugod­tan egy olyan ország fejlődését, amely a szocializmust építi” Ne feledjük el Sztálin elvíárs intő szavait, ez a Grősz-per égjük újabb tanulsága. Ne feledjük el, hogy a nemzetközi tőke felénk is újTa és újra kinyújtja mocskos csápjait. Ne feledjük «I* hogy az imperialisták igyekszenek össze­gyűjteni a nép mindenrendü el­lenségeit, öszeesküvést szőnek, gyilkosságot terveinek és hajta­nak végre, mert nem nézhetik nyugodtan, hogy népünk béké. ben él é* boldogabb jövőjét, a szocializmust építi. Ha meg akarjuk őrizni, védeni a békét, ha azt akarjuk, hogy ne hullja­nak bombák családi házainkra, lakóépületeink ne égjenek porrá, hogy ne pusztuljanak asszo­nyaik, gyerekeink éa az öregek, akkor fokozottabb éberségre van szükség. A Grősz-per lerántotta a leplet belső és külső ellensé­geinkről. Most jobban ismerjük őket, az itthoniakat Is, a külföL diket is. Tudjuk, hogy az ellenség más alakban és más módszerek­kel tovább folytatja merényleteit. Népünk tehát tovább erősíti a belső ellenség elleni harcban ké­mén j’en. helytálló államvédelmi szerveinket, melyeiknek jő mun. kája nem utolsósorban a dolgo­zók éberségén, odaadóbb támo­gatásán múlik. Nem tehetjük téhát le a fegy­vert, sőt erősebben kelj meg­markolni. Erősebben kell meg. markolnunk a harc fegjrverét, amellyel lesújtunk az ellenségre. De erősebben kell megmarkolni a munka fegjrverét saját gyá­rainkban, hogy ne kejl jen a ka. pitalisták gyáraiban aenyvednl. Dolgozó parasztságunk saját földjén kell többet termelni, hogy ne kelljen újra úgy élnie, mint a nagybirtokok, uradalmak cselédjeinek. Azzal adjon vá­laszt, hogy sikerre viszi ez évi termésünk Jó betakarítását, a békearatást. Harcol minden szem gabonáéit, hogy győ­zelemre vigye 5 éves tervünket. De nem utolsó sorban erősebben kell megmarkolnunk az éberség fegyverét. Fel kell kutatni, le kelj leplezni és szét kell zúzni az ellenséget, bárhol, bármi, lyen álarcban tevékenykedik is. Nincs kímélet a hazaárulók, a nép ellenségei, az idegen impe- rialáista hatalmak, Tito ügynö. kei számára. Az ellenség elleni harcban fogjunk össze és küzd- jühk együttes erővel, éber egy­ségben minden becsületes, házé- ját és népét szerető dolgo­zóval. A becsületes embereknek é3 a vallásos tömegeknek szó. rasabb felzárkózása a békéért folyhatott harchoz, tovább erő­síti, szélesíti a béke táborát. Minden becsületes ember egyet akar velünk, hogy ne a f^gyvej rek dönsék el a vitákat. Es ezért zárkózzanak fel még szo­rosabban ahhoz a táborhoz, amely a békét akarja és amely, élén a legyőzhetetlen Szovjetuniói áll.

Next

/
Oldalképek
Tartalom