Bácskiskunmegyei Népújság, 1951. szeptember (6. évfolyam, 125-150. szám)

1951-06-01 / 125. szám

5* á r t C- s n á r térítés IHcsőségtáhlsi A begyűjtésben élenjárnak t MATÉTELKE: Bundzsák Jánosné 7 holdas dolgozó pa- rasztasszony. Tojásbeadási kötelezettségének 161 százalék­ban tett eleget. Lobriy György 6 holdas dolgozó paraszt 130 százalékban teljesített. CSÁVOLY: Strigl Vendel 5 holdas kisparaszt tojásheadási kötelezettségét már 210 százalékra teljesítette. Bíró Sán­dor 8 holdas pedig 100 százalékon felül. KISKUNHALAS: Id. Nyerges László 3 holdas klsparagzt tojásbeadási kötelezettségét 120, Dranyák Pál 3 holdas kisparaszt pedig 130 százalékban teljesítette. KUNBAJA: Szalal Gáspár, Nyári János és Varsányi Já­nos élenjárnak a tojásbegyüjtésben. A növényápolásban élenjárnak: KUNBAJA: Rózsa-tszcs, ahol befejezték ,a szőlökapálást és az első permetezést. VASKÚT: Kossuth- és Béke-csoportok. Kitűntek a nö­vényápolási munkákban: Schneider János, Világos Már­ton, Zority István. A kínai nép a Kínai Népköztársaság nagy győzelmeként értékeli Tibet békés felszabadítására vonatkozó megállapodást Hogyan építi a Partot a hajósi József Attila önálló termelőszövetkezet üzemi A szovjet lapok részletesen fcjlalkoznak a Kínai Népköztár­saság és Tibet kormánya között létrejött megállapodással. A Pravda „Tibet” címmel hoseoabb tájékoztató cikket kö­zöl. A cikk tényeket sorol fel az imperialisták évszázados tibeti mesterkedéseiről. Az olaszországi községi vá­lasztásokról érkező eddigi rész- eredmények szerint a Népi Tömb jelentős győzelmeket aratott sok városban és nagyközségben. A kommunisták és baloldali szo­cialisták előretörése a községi és tartományi választásokon annál is figyelemre méltóbb, mivel a .választási hadjárat során a ha­tóságok és különösen a kato­likus egyház részéről, igen erős nyomás érvényesült a választók­kal szemben és igen sok komoly Választási visszaélés is történt. Az Actio Catholica tagjai sok helyen megjelentek a kórházak­ban és a betegeket, köztük a hal- 'doklókat is, hordágyon vitték szavazni. Több beteg a szavazó- fülkében meghalt. Az olaszországi községi vá­lasztásokkal a l’Humanité is A nagy kínai nép, közte a ti­beti is — írja a cikk —üdvözli Tibet békés felszabadításáról szóló megállapodást és úgy ér­tékeli azt, mint a Kínai Nép- köztársaság békepolitikájúnak nagy győzelmét. foglalkozik. A lap a választások eddigi eredményéből megálla­pítja, hogy a választás az „ame. rikal párt” — a kormányzó ke­reszténydemokrata párt — ve­reségét jelenti. A lap kiemeli, hogy a kommunista-szocialista tömb szavazatainak százalék- aránya 41-re emelkedett, ugyan- amikor De Gasperiék a szavazatoknak eddig csak 38 százalékát szerezték meg. A Né­pi Tömb eredményeit a jobbol­dali pártok elkeseredett hadjá­rata éllenére érte el. De Gaspe­riék pártjának nagyméretű sza- vazátvesztesóge vereség nemcsak a kereszténydemokraták számá­ra, akik a Vatikán és a püspöki kar teljes támogatását élvezték, hanem az egész amerikai párt »•észére is. kinak Hannover éa a délinek Nürnberg lesz a székhelye. E három legmagasabb parancs­nokság felállításával megvaló­sul az új nyugatnémet hadsereg­parancsnokság és katonai köz- igazgatás szervezeti felépítése. A tszcs-k munkaerői számá­ra a közlekedésügyi minisz­térium 66 százalékos utazási kedvezményt biztosított a gazdasági vasutak vonalain, hogy ezen a közlekedési eszkö­zön minél olcsóbban juthassa­nak a munkahelyre és a mm. kából haza, • A domonyi földmüvesszövetke- zet gyógynövényfelelöse felhívás, sál fordult az ország valamennyi gyógynövény-felelőséhez, hogy a helyi virágzásnak megfelelően, június hónapban rendezzenek hársfavlrággyüjtési hetet. Az ezüsthárs virágjának kilójáért 1—1.20 forintot, a kis- és nagy- levelű hárs virágjának kilójáért pedig 1—1.60 forintot fizet a földmű vesszővé tkezet. A tagjelöltfelvétel tervszerű­sége megköveteli, hogy Pártun. kát elsősorban azokon a terüle­teken erősítsük, ahol különösen nagy feladatok várnak megol­dásra. így tszcs-kbeo, állami gazdaságokban, gépállomásokon. Ha Itt erősítjük a pártmunka egészét, a tagjelöltfelvétel is megjavul. Az eleven, pezsgő pártélet százával hozza felszín­re a becsületes, egészséges dol­gozókat. A hajósi József Attila-önálló termelőszövetkezet 1400 kát. ho’-J szántó- és 214 hold szőlő­területen gazdálkodik. A cso­porttagok száma 370, ennek 50 százaléka nő. A tagság nagyrésze középpa­rasztokból tevődik össze. A növényápolási munkákban szép eredményeket ért el a ter­melőszövetkezet. Jelen’eg a nö­vényápolással egyidőben a pap­rikapalántázás folyik, melyet kü­lönösen nagy számban a nők végzik. A termelőszövetkezet üzemi pártszervezete döntő súlyt he­lyezett a tag- és tagjeiölífelvé- telre. A munkában kitűnt, példa­adó dolgozókkal erősíti a párt- szervezetet. A március havi tag­gyűlésen 7 tagjelölttel és egy taggal erősödött a pártszervezet. Ebből három nő és három fiatal DISZ-tag volt. Egy fiatal DISZ- tag pedig tag lett. Április hónap­ban négy tagjelöltfelvétel volt. Egy munkában kitűnt nő és 3 fiatal jómunkás DISZ-tag került be a Párt soraiba. Május hónapban 4 tagjelölt­felvétel volt, ezenkívül 3 tagfel­vétel. A tagjelöltek valóban- a legjobb dolgozókból kerülnek ki. így Majoros Erzsébet, 18 éves. A Bajai Bútorgyár V.-ben kö­zel öt hónappal ezelőtt alakult meg az üzemi pártszervezet. Az üzemi pártszervezet meg­alakulásával mindjárt arra vette az Irányt, hogy érvényesítse be­folyását a termelési terv telje­sítésében. Rákosi elvtárs szavai irányították az üzemi pártszer. vezet első lépéseit. Az üzemi pártszervezet minden tagja ezért tűzte ki célul és feladatul a po­litikai munka mellett a termelés fokozottabb ellenőrzését. Az üzemi pártszervezet bevon­ta munkájába a legjobb aktívá­kat, hogy segítségükkel műiden egyes üzemrészlegben kidolgoz­za azokat az intézkedéseket, melyeknek segítségével az üzem nemcsak tervteljesitésének, de annak túlteljesítésének is eleget tehessen. Mert nem elég a ter­melési tervek teljesítése, ha azt nem kíséri a cél: az egész üzem gazdasági munkájának megja. vitása, az ellenőrzési feladat he­lyes ellátása. A Bajai Bútorgyár V. üzemi pártszervezete így érvényesítet­te aztán munkáját az üzemben. A felmerülő hibákat és hiányos­ságokat természetüknél fogva két irányban küszöbölte ki. Ha olyan természetű volt a hiba és hiányosság, melyhez az üzemi háromszög összehívására volt szükség, úgy intézkedett annak egybehívására. így történt a leg­utóbb is, amikor az enyvező üzemrészleg arányosan nem tudta teljesíteni a reá háruló munkateljesítéseket. Ezzel meg­akadályozta az összeállító és _fé. nyező üzemrészlegek munkáját. Az üzemi háromszög a pártszef- vezet javaslatára é'határozta, hogy két műszak beállításával küszöböli ki az enyvező üzem- részlegének átmeneti túlterhelt­ségét. A két műszak öt nap alatt küszöbölte ki a hiányossá­got, Az üzemi pártszervezet fi­gyelmét azonban nem kerülte éli fiatal leány, akinek a szülei is a csoportban dolgoznak, átlag 140—150 százalékban végzi min- dennapi munkáját. — Azért sze­retnék párttag tenni — mondot­ta —, hogy az országot pbb munkámmal építhessem. Tanul­ni szeretnék, mert így ezen ke­resztül segítem, a Pártomat és a termelőszövetkezetet. Vagy Szálai Erzsébet 19 éves fiatal tagjelölt. Ez a munkacsapatve­zetőnő átlag 130 százalékban dolgozik. A munkához Jól viszonyulnak a pártonkívüliek is. Ilyen Ba­lázs András paprikafelelős, aki 130 százalékos munkával dolgo­zik. Újítása is van a meleg­ágyak összeállításában. A ter­melőszövetkezetben már most ja sokan vannak, akiknek, ha a hóna alá nyúl a pártszervezet, okkor a jó felvilágosító munkán keresztül megtalálják a Párthoz vezető utat. Szén eredmények azok, ame­lyet a József Attila-termelöszö- vetkezet elért. Az eredmények mellett azonban még mindig vannak hiányosságok is. Az üze­mi pártszervezetben, bár a tag- és tngjelöltfelvételt a pártkon­gresszus határozatainak megfe­lelően hajtja végre, a politikai felvilágosító munka, a káderek­kel való fokozottabb foglalko­zás, akár munka közben, akár a munkaidő után. hiányos. Az ok­tatásban a tagság résztvesz ugyan, de a tagság nevelése nem állandó és nem tervszerű. Ennek következményéről a DlSZ-szer- vezet titkára, Gzinkóczi Ilona beszélt. „A DISZ-fiatalok jól dolgosnak, de fegyelmezetlenek." Ez a megállapítás egyben kriti­ka is a vezetőség felé, mert a hogy a csiszolóban hasonló irányban fejlődnek. Intézked" tek, hogy a netalán fellépő fenn- akaf.:.st idejében kiküszöböl­hessék. Az üzemi pártszervezet a ki­sebb hibákra is azonnal felfigyel és azokat még menet közben ki­küszöböli. Ezzel elejét veszi a nagyobb hibák és hiányosságok kiütközéséinek. Az üzemi párt- szervezet mélyrehatóan és rész. leteiben tanulmányozza a mun­ka egyenlőtlen ütemében beál­lott zavarok okait, hogy tisztáz­za a termelés gazdasági vezeté­sében megmutatkozó konkrét hiányosságokat. Az üzemi pártszervezet felis­merte ax iixemi bixottság hiányosságait is, mely főleg abban mutatkozott meg, hogy nem szélesítette a szocialista. mumkaversenyt. Nem mozgósított hosszúlejáratú ver­senyszerződések kiszélesítésére. Felszámolták a tudatosító és felvilágosító munka fokozásával az üzemben a késéseket és az igazolatlan távolmaradásokat is. Az üzem egyik dolgozóját, aki a fegyelem súlyos megsértésé­vel a dolgozók megvetését is ki­váltotta, csak az elmúlt napok­ban távolították el az üzemből. Az üzemi pártszervezet nagy súlyt helyez a pártépítésre, a tag- é® tagjelöltfelvétel kérdésé­re is. Az üzem legjobb dolgozói­nak soraiból csak az elmúlt he­tekben került a tagjelöltek so­raiba Lampert Mihály sztahano­vista és Bogárát István a sze­relőműhelyből, aki átlagos ISO százalékos teljesítésével példát mutatott társainak. Párttag lett paucsek Aranka és lg lói Ger­trud; Mind a ketten munkájuk­kal, a pártmunka lelkes teljesí­tésével.bizonyították be, hogy hűséges ragaszkodással követik a Pártot, pártszervezete fiatalokkal, de az egész tagság­gal nem foglalkozott kielégítő­en, Nem nevelte őket a kommu­nista magatartásra, a példamu­tatásra Az üzemi pártszervezet fel­adata, hogy jobb kommunistá. vá nevelje a párttagokat. Ezek legyenek bátrak, határozottak, kérlelhetetlenek az ellenséggel és saját hibájukkal szemben. A termelőszövetkezetben dolgozik a Igjobb munkás: Kiss Jámo8 elvtárs. Termelési százaléka 380—390 százalék között mo­zog. KÍ3s János elvtársnak azon­ban van egy hibája. Magatartá­sának megváltoztatására nem sok segítséget nyújt az üzemi pártszervezet. Az ilven dolgozók nyelését előtérbe kell helyezni. Az elvégzett jő munka necsak a termelésben, hanem a magatar­tásban is megmutatkozzék. A József Attila-termelőszövet­kezet tagságában sokan vannak már olyanok, akik méltókká váltak, hogy Pártunk sorait erő­sítsék Az üzemi pártszervezet, nek kézen kell fogni és türelme­sen kell nevelni és tanítani eze, két a munkában élenjáró becsü­letes dolgozókat. Kísérje figye. lemmel jó munkájukat, eredmé­nyeiket. Ha az üzemi pártszer­vezet minél előbb kiküszöböli a hiányosságokat és továbbra is a Pártkongresszus határozatainak végrehajtásával erősíti az üzemi pártszervezetet a dolgozók leg­jobbjaival, a pártépltés terem végzett jó munka eredménye nem fog elmaradni. A hajósi Jó­zsef Attila-önálló termelőszövet­kezet a megye egyik Igjobb ter­melőszövetkezetévé válhat, a több és magasabb termelékeny­ségén és öntudatos tagságán keresztül. Hiányosság az üzemi párt- , szervezet munkájában, hogy a népnevelőik alig, vagy egyáltalán nem veszik ki részüket a felada­tokból. Továbbá még az is, hogy a vezetőség egy pár tagja nem érzi át annak fontosságát, hogy a pártszervezet nemcsak azért van, hogy határozatokat hozzon,: hanem azért is, hogy a határo­zatokat végrehajtsák. Az üzemi pártszervezet Irányt vett a minisztertanács határo­zatának végrehajtására, az üzemben a női munkaerők szá­mának növelésére. Az üzem ke­resztmetszetéhez képest, az ed-1. digi női dolgozók számát rövi­desem 25 százalékkal növelik. Az üzemi pártszervezet a Bajai Bútorgyár V.-ben az okta­tás további kiszélesítésével és szakmai tanfolyamok megrende­zésével segíti a dolgozókat ah­hoz, hogy Pártunk H. kongresz- szusa által meghatározott fel­emelt ötéves terv megvalósítá­sának emelői legyenek. Élenjáró dolgozók A kiskunfélegyházi Dózsa, csoport kertészeti brigádjában Sipos Mária 280 százalékot ért el. Kiss Imre munkacsapat­vezető a tengeri kapálásnál 330 százalékot. A Vörös Cslllag.csoport Lenin-brigádja a burgonyakapá­lását 140 Százalékban végezte el. Asszonyok járnak élői a munká’ ban, Bosnyák Jőzsefné ÍTO szá. Zalákkal. Egyik csoportgyülés keretében a Vörös Csillag asz. szonyai felajánlást tettek. Vál. lalták, hogy nemcsak azzal vé­dik a békét, hogy a koreai gye­rekek megsegítésére bélyeget vásárolnak, hanem azzal is, hogy az egyénileg müveit föld­területük Után június l.ig 1Ö0 s2áz:lékra teljesítik tojás- beadásukat. Felállítják a nyugatnémet támadó hadsereg főparancsnokságát ( Most állítják fel Bonnban az jjuj nyugatnémet hadsereg főpa­rancsnokságát „határörparancs- nokság” néven. Ezenkívül három jiadsercgcsoport parancsnoksá­got is létesítenek. A három had- ^sregevmort parancsnoksúg kö- Izül a nyugatinak Bonn, az észa­i BELFÖLDI HÍREK 1952-ben lesz az egri vár bstromának 400. évfordulója. A Városi tanács már most meg­kezdi az ünnepségek előkészü­leteit. * A cementipar, hogy eleget ^ehessen megnövekedett felada- ítainaik — hatalmas létesítmé­nyekkel gazdagodik. Felépítjük e dunai cement- és mészmüvet, amely az ország legnagyobb ce­mentgyára lesz. Az üzem 1952.— 1953-ban már megkezdi műkö­dését. Évi termelése megha­ladja.’ majd a cementipar idei örsztermelésének hatvan száza­lékát. * A Duöamemi Mélyépítő Vál­lalat és Betonépítő Vállalat doigozói szocialista munkaver. Menyben építik a Hónai Vasmű­höz és a mellette létesülő ú.i szocialista városhoz vezető uta­kat. Eddig hatvan kilom Aer At#t építettek, Az olasz községi választásokon a Népi Tömb növelte szavazatait, a kereszténydemokraták kevesebb szavazatot kaptak, mint 1948-ban A Bajai Bútorgyár V. üzemi pártszervezete a politikai munkát összekapcsolta a termelés fokozottabb ellenőrzésével

Next

/
Oldalképek
Tartalom