Bácskiskunmegyei Népújság, 1951. május (6. évfolyam, 100-124. szám)

1951-05-01 / 100. szám

» Vi. évfolyam, tOO. szám • Ara SO fillér Jugoszláviában tombol a fasiszta rendörterror. — Másodszor nyer. to el Tataháza a járási vándor, zászlót, — DilFOSZ.tagok a be. gyűjtési rendszer sikeréért. — Golupkov Júíia álmai valóra vál. tak. 1951. május 1, kedd JA jen májas 1 Május 1 — a munkásosztály ünnepe, a nemzetközi munkás" osztály harcos seregszemléje. A munkásosztályé, melynek tör" it'énelmá liiivatása: a népek élén 111 a 1 u'diva me-gdön-len-i a régi, ki" -zsákmányoló társadalmat, s fel" építeni helyébe az újat, a szo­cializmust. „Minden osztálynak — inon" dotta Sztálin 1912~beu —, meg' vannak a maga szeretett Unite' pci, A nemesség bevezette a ma­ga ünnepeit $ azokon hirdeti a „jogot“' a parasztok kifosztásá­ra. A burzsoáziának megvannak az ünnepei és azokon $,igazol* ják‘‘ a „jogot“' a munkásság •kizsákmányolására... Kell, hogy legyen saját ünnepük a munkátoknak is és ezen hir~ dőlniük kell: általános munka' kötelesség, általános szabadság, általános egyenlőség minden embernek. Ez az ünnep — má' jüs 1-érnek ünnepe! Igg döntöttek a munkások még 1889-ben. Május l'e — nemzetközi ün­nep. A muukásoszlálv ezen a napon megmutatja a nemzet" közi összefogás, szervezettség roppant erejét. A muukásosz" tálynak a kommunisták veze" lése alatt maga köré kell tömö­ríteni a dolgozók széles törne" gélt, egységesen és szilárdan fel keli sorakoznia a szocializ" mus, a béke főereje, a Szovjet" unió mögé. Május l'e — harci ünnep. A felszabadulás elölt a munkás" osztály, a dolgozó nép kívülről ostromolta a kizsákmányoló ősz" -tállyok uralgnának várát. Min* den május l*e ennek az őst" romnak évről’óvre megújuló üt" kőzete volt. Felszabadulásunk óta többé nem az elnyomottak, az üldözöttek tiltott ünneipe •május 1-e, hanem az ország bár" tokába jutott, hatalomra került munkásosztály, a dolgozó nép győzöl mi ün nape. Harci ünnep — a nemzetközi szolidaritás harci ünneipe, a békéért -küzdő népek harci seregszemléje min" denrütt a világon. ­Május l'e — nemzeti ünnep. Dolgozó népünk -együtt ünneipel a Szovjetunió, a szocializmust építő országok', -az egész viliág munkásságaival, békéért és sza" szabadságért harcoló -népéivé!. Nálunk a május l"e nemcsak a békéért küzdő népek testvéri" ségének ünnepe, hanem -egyben felszabadítónk, -a bék-el-ábor étáén haladó nagy Szovjetunió, a nagy jSz-tá-lin iránti hála óc forró szeretet ünnepe. iMáljus 1 ünneipe Magyarországon elválaszthatatlanul -ö s s z e fo-r ro 11 a felszabadulás és felszabadító, a dicsőséges Szovjetunió -és a nagy Sztálin névéivel. Szabadságunkat, munkánk új érteimét, boldog életünket a Szevjet-uniónak és a -nagy Sztá" linnak köszönhetjük. Azt pedig, hogy helyesen ha sznál t-uk a szabadságot, biztos léptekkel haladunk -a szocializmus építé­sének álján, -a Párt és Rákosi Mátyás bölcs és -helyes vezetésé* vei ér-lük el. A magyar dolga" zók egészét, párttagokat és pár" tonkívüliekél egyaránt atyai gondossággal-, jövöhelálással veze-tő Párt a nagyszerű példa­képétől, az erős és élenjáró Bol­sevik Parttól saját!tolta el a győzelmes harc, a: építő munka es a népről való előrelátó gon" doskodás -tudományát. Erő«, a dolgozó tömegekkel összef-or" rótt Párt egyúttal a béke-front magyar szakaszának legfőbb biztosítéka. Május 1 "én a dolgozók vörös lobogóinak végeláthatatlan er" deje jelzi a szocialista front erejét, a békeszerető emberek összefogását, a nemzetközi mun“ kasoszlály harcos fellépéséi. A dolgozók nemzetközi összofo" -gása kercsz-tüil.' ;:i a fegyver" gyárosok, faaidiiszállitók, „enr bér-hússal kereskedők“ és ezek haszonélvezőik, megvásárolt, megfizetett lakájaik, a belgrádi hóhérok háborús terveit. Az lm" -pe-ria-li-sták új háborút élőké" szítő politikája beleütk-öz-i-k a néipek békeakaratába. A Szov­jetunió, -a népi demokráciák és a ko-mmunist-a pártok által ve" zetett nemzetközi -munkásosz" t'óly mérhetetlen erőt képvisel" nek. A magyar miunk-ások, dolgozó parasztok, értelmiségiek munka" fel-aijá-nIá-sokkal készülték május 1 -megünneplésére. Dolgozóink megértették: a béke védelme" zése, eddig elért eredményeink biztosít'ás-a, összefügg minden­napi munkánkkal. A béke vé" dőlnie, eddigi» eredményeink — amelyeket a S-Ovjet-unió se" giíIs égéivel, -tapasztalataival, ál" lanld-ó támogatásával értünk el —, -nagy, lángoló eszmélje össze" forrasztotta és új- lendületre, új rohamra mozgósítolta a becsű" letesen gondolkozó magy-ar dől* -gőzök miil-lióit. A Kiskunfélegy­házi Gépgyár dolgozói túl telije" Annak, a 21 kémnek, diver- zánsnak és banditának törvény­széki tárgyalása, — akiket az UDB küldött. Bulgáriába —, megvilágítja azt, hogy kiket to­boroznak Titóék az ilyen ,,mun­kára“ és hogyan toborozzák őket. A Tito-klikk a bulgáriai kém­munkára .felhasználja elsősorban azokat a fasisztákat, bűnözőket és kalandorokat, egyszóval nép- ellenes elemeket, akik jobbnak látták elhagyni a szocializmust, építő Bulgáriát. Ezt mutatta a 21 diverzáns és bandita törvényszé­ki tárgyalása is. A 21 kém kö­zött volt „egyszerű“ tolvaj, bű­nöző, a felszabadulás előtti kém- elhárí|ó és csendőr, egykori fa­siszta tiszt, spekuláns és így to­vább. Kétségtelen, hogy Titóék csakis üy'en csőcselékre támasz, kodhattak terveik végrehajiásá­s-í-tet-ték terveiket. A Kecskeméti Magasépítési Vállalat hűtőhöz" építkezésénél lévő dolgozói or" szagos viszonylatban a második helyre küzdötlék fel magukat. Kecskemét és a megye többi üzemeiben a dolgozók új gyű" zel-mekért -indultak rohamra és sorra teljesítették vállalásukat. A bajai járás -v lamennyi fér* melőcsoipoi-ját egés-z 'évi terme" 1-ési versenyre hívta ki a bács" bokodi Vörös Csillag, Csávóig és Guru délszláv és magyar dől" g-ozoi vállvetve harcolnak, hogy többtermelésükkel, jobb mun" kálinkkal, a tavaszi vetések idő* e'.ötí.i elkészítésével fékezzék meg a thalármentén leselkedő háborús gyuijlogatókat. János­halma, Tompa és Kiskunhalas erdőgazdaságai -pedig túlte'ljesí" t-etlék fásítási tervüket, hogy hozzájáruljanak a Duna—Ti" sza'köze klimatikus viszonjai" nak megváltoztatásához. A bé" k-eívek-en tnill-iószámra olvas-ha* ló aláírás arról1 tanúskodik, hogy dolgozóink nemcsak sza' vakkal, lelkesítő beszédekkel harcolnak a békéért, eddigi er e dm én y ei-n-ki biztosításáért, hanem hősi tettekkel, fokozódó termelőmunkával, -fokozódó fe­lelősségérzettel, az egész nép. az állam iránti kötelesség telje" sites ével. Gyáraink a dolgozó nép tu" lajdonálbaii vannak. Munktá" sainkat. nem fenyegeti a -mun­kanélküliség réme, dolgozó pa­rasztságunk kezére adluk -a foMbirlokosok földjét, Felsza" badu,lásunk óta a kommun is' táík, azok Pártja vezeti harcból harcba, győzelemről győzelem­re a magyar dolgozókat. Pár­tunk ipolitik-áij-a. új -arculatot te" re-mtett Magyarországon. Nem" csak a n-élpé lett a föld, a -gyár, az iskola, hanem a Magyar Nép" köztársaságban minden hat-a" lom. Ötéves tervünk új, nagy ban. De még ennek a csőcselék­nek a beszervezésénél is erősza­kot kellett alkalmazniuk. P. B. Moldovanov, ki a felszaba­dulás előtt Bulgáriában fasiszta tisztviselő volt és 1949-ben mene­kült Titóékhoz, elmondotta, ho­gyan kényszerítették kémszolgá- ]atra: ,,A .büriönben súlyosan- kí­noztak, enni alig adtak s hogy rá- kényszerítsenek az UDB-szolgá- latra, külön „kezelés“ alá vettek. A kém- és diverzánstoborzás módszereiről beszél a következő eset: a Caribrodban lakó K. T. Anacsko fiát letartóztatta az UDB, majd később megígérték neki, hogy a fiút szabadon enge­dik, ha Bulgáriába megy kémked­ni. A. N Dimitrovot és L. G. An- touovot lopás miatt tartóztatták le. Titóék sokáig éheztették őket. majd sokéves börtönbüntetéssel tóivl-a tokai nyit -meg országunk, népünk minden dolgozója számá •i\a. Nehézipari termelésünk már több mint kétszeresen túlhalad" la a háború élőt ti színvonalat. A munka termelékenysége ál" 1-andóan emelkedik. Míg 1947— 48"ban 140.5 százalék volt, ad" dig 1950-ben mar 244.2 száza" lék. Ötéves tervünk második évének beruházásai túlhaladják hároméves tervünk összes be' ruházatait. A gyáripari m-unkás* létszám 47 százalékkal -maga' ga-sabb a háborúelőttinél. Me' tógazdaságunk gépesítése roha­mosan fejlődik. 1948-ban 4S ezer volt a traktor-lóerők szúrna, 1951"ben már 385 ezer. Terme" lőszövetk-ezeti mozgalmunk egy' re erősödik. 1948'ban 10 ezer tagot, 1950'beu pedig már 140 ezer -tagot számláltak csoport' j-aink. Az öntözött terület nagy" saga 1950'ben az 1939. évinek több mint kétszeresére növeke* dett. Hazánkban lázas ütemben fo' lyik a szocializmus alapijainak lerakása. Ennek építéséihez bé* kére van szükség, A soronlavő feladatokat pedig Pártunk kon* g.resszusának határozatai jelöl" ték meg. Feladatunk: a kon­gresszusi határozatok végrehaj­tása. A kongresszusi határoza' tok: világító reflektor feladata' ink elvégzésénél. Azokon a be* lyeken, ahol jól alk-a’imazzák a kongresszus határozatait, ott a műnk,a szárnyat kap, m agai ab b színvonalra emelkedik, ott mun­kájukban termékenyebbek, eredményesebbek lesznek a párttagok, ipárton-kfvüliek, funk" dionári-usok és egyszerű tí-ol-g-o" zók. Ahol konkrétizálják a sa­ját területükön a kongresszusi határozatokat, ott szilárdabb lesz a tervtf egyelem, emelkedik a termelékenység és valóra váltják a takarékos gazdáiko" dóst. A mezőgazdaságban a ha" való fenyegetéssel arra kénysze- rftették a két tolvajt, hogy men­jenek Bulgáriába kártevő munká­ra. A- P Janakiev régi UDB. ember volt. 1950. elején, mint UDB-s Macedóniában a Vardar- völgyben tartózkodott- Ebben az időben az UDB elrendelte, hogy Sztálin képét mindenhonnan el kell távolítani. Amikor A- Jana­kiev feltette a kérdést, — ami egyébként minden macedónt ér­dekelt: „Miért távolíttatja el az UDB mindenünnen- Sztálin ké­pét?“ — azonnal elbocsátották az UDB kötelékéből, majd letar­tóztatták. Később kiengedték az­zal a feltétellel, hogy átmegy Bulgáriába kémkedni. íme, ilyen emberekből ál] Titóék kém- és di- verzánskülön-itménye és ezeket az embereket is csak így tudják ügyüknek biztosítani. tározatok végrehajtása jelenti az új magyar falut, minden ed­diginél d-úsabb terméssel, jó* módú parasztsággal, gazdag kul­turális élettel, biztos szocialista alappal. Ahol jól hajtják végre a kongresszusi határozatot, olt gyorsul a falu szocialista fej­lődése, ott a dolgozók teljesítik a minisztertanácsnak -a növény­termelésre vonatkozó -határo­zatát, ott minden szem feleste" ges gabonát beadnak a földmű" v e s s zö-vet ke z e t ek gyűjtőraktá* rába, mert tudják, hogy min" den szem gabona nemcsak erő" sebb néiphatalmat jelent, hanem azt is, hogy az ipari dolgozók annál több gépet, -szövetet, ru* hűt és cipőt adhatnak a do'go" zó parasztságnak. ■A Szovjetunió és a uéipi de" mokráciák hatalmas sikerei el" keseredést és 'kétségbeesett dü" bőt vitatlak ki az imperial is" Iákból. Minden eszközzel meg" kísérlik, hogy a szocializmus vili á gtört énei md előretörését meggátolják. Az imperialislákat azonban nemcsak a sz-ociaüz" tnus iránti gyűlölet fűti, hanem kerg-eli őket a válság is. Egyre élesebben bontakozik ki a ka­pitalizmus országaiba,n a tőkés világ gyógyíthatatlan betegsége: a gazdasági válság. A fenyegető válságból az imperialisták egy újabb háború segítségével sze­retnének kijutni. A békealáirás figyelmeztetés -azonban a hábo* -rús gyuijtogatóknak, hogy akiket szennyes háborúban ka-tonaként, hadiüzemi munk-áslként. a hábo" rús gépezet kiszolgálójaként szerelnének felhasználni, azok azt- kiáltják: békét akarunk! Soha nem harcolunk a béke leg' főbb őre, á Szovjetunió ellen. Feladatunk tehát az. hogy meg" fékezzük a háborús gyújtogató" kát. hogy az egyre növekvő, -erő" söd-ő békemozgalommal kérész" tuiihúzzuk számításukat, ho-gy a felszabadult n-épek megsZázs-zo' rozott ereijélvel tál állják m-ag-u" kát szembe, ha a háború kirob" bantásábi- Hitler nyomdokaiba lépnek..Ezt csak űpv tudijuk el" érni, ha még nagyobb munka" k e dtvv él, munkafegyelemmel álltjuk meg helyünket a termelés -frontján. Több -és jobb mun" klán-kkiai járulhatunk hozzá -a béke hívei legyőzhetetlen tábo­rához, hogy győzelemre vigyük a béke csatálját — az élet csata ját. Ebben a harcban nem ketsé" ges, hogy a béke tábora és a háború tábora között az erővi" szonyok -egyre jobban megvá!" toznak -a béketábor javára. Az erőviszonyoknak ez a döntő megváltozása a -nagy sztálini korszak vívmánya, a Szovjet" unió békepoliIlkájának diadala. Mi, magyar -kommunisták,'' büszkék vagyunk arra, hogy Pártunk. Rákosi Ma tvás elv társ abba a táborba vezette a ma" gyár né-pet, ahol együtt van' az igazság és nagyobb erő, büsz­kék vagyunk arra, hogy -abban a béketáborban állhatunk, amelynek vezére a nágy Sztálin Titóék kémtoborzási módszerei bulgáriai aknamunkára

Next

/
Oldalképek
Tartalom