Bácskiskunmegyei Népújság, 1951. április (6. évfolyam, 76-99. szám)

1951-04-01 / 76. szám

A DOLGOZÓK LEVELEI A 4' álaljai lerinelőüzörelkezelhen meg­éri ették az oktatási munka fontosságát A esátaljai Budai Nagy An fal-termelőszövetkezetben zz alap­fokú politikai iskola az elmúlt év november 8-ftn indult meg 25 elv-társsal. finnek a csoportnak én, Csuhái Antalné vagyok az előadója és Tóth Mihályné az ellenér. Nálunk az elv társak jól megértették az oktatási műnk* fontosságának kérdését. Előbb félénkok voltak, most azonban, amikor már ott tartunk, hogy az elvtársak kiselőadásokat vezetnek le, egymásután jelentkeznek. Olyan is volt közöttük, aki eddig nem mert szólni egy szót sem. Mikor néha a szemináriumon felszólítottuk, bizony a torkán akadt a szó. így volt ez a 47 éves Csáki Lajosnéval és Illés Gáboméva], akinek három apró gyermeke van és mégis örömmel és boldogan járt a politikai iskolára. Mikor a kiselőadásokat akartuk tar­tani — akkor este — eljöttek, hozzám, hogy ók is megtartják a magukét és arra kértek bennünket, hogy legyünk a segítségükre, mert egy kicsit félnek. És jól meg is tartották: a kiselőadást- Csáki elvtársnő elmondotta, hogy ő nőm is éppen fiatal, de mégis tanulni akar, „mert a múltban,csak a munka, meg a béres villa és a kapa volt a miénk, most pedig alkalmunk van a tanulásra és segítenek is bennühket. Azért tanulunk, hogy elsajátítsuk a marxizmust és leninizmusi, hogy minél előbb megvalósíthassuk a szocializmust.“ , CSUHÁI ANTALNÉ politikai iskola'vezetö. Tanulással a magyar-szovjetbarátságért — a békéért, ellenségeink ellen r T'iolgosió ifjúságunk feladata; •*-' hogy Pártunk irányításá­val fejlődjék, tanuljon. Tanuljon azért, hogy méltó lehessen nagy példaképéhez, a dicsőséges szovjet ifjúsághoz, a Komszomolhoz. Ezérf határozta el a kiskun- majsai DISZ-szervezet vezetősége és tette magúévá minden DISZ- fiaial, hogy a Magyar-Szovjet Barátsági Hónapban megindít egy előadássorozatot, azaz tanuló~ kürt. Ezen belül a tagság meg fogja ismerni a szovjet Kom szó­rnál történelmét, azt a dicsőséges nagy múltat, amelyre a lenini if­júság büszkén visszatekinthet. Nincs a világon még egy olyan ifjúság, amely oly büszke lehet múltjára, hazaszeretetére, becsü­letes munkájára, mint éppen a Komsiomol ifjúsága. Ott volt az elmúlt világháború oly emlékeze­tes harcaiban, de ott Holt a ter­melés élén is• A hőt komszomo' lista fegyverrel is harcolt a sza­badságért, a hazáért, de a ter­melő munkában is jó példával jár­nak elől, mert jól tudják, hogy az is haro a békéért. Nekünk, magyar fiataloknak is sokat kell dolgoznunk, tanulnunk, hogy méltó kővetői lőhessünk pél­daképünknek. Etekkel a gondo­latokkal kell hogy Koizdfogjunk mű majsai fiatalok, a szovjet tf~ jútdg történetének tanulmdnyo- sdtihoz, annak megismeréséhez A szovjet fiatalok legyenek ve­zéreink a mindennapi munka, a termelés terén csakúgy, mint « kuldk súg elleni kíméletlen Karo- tan. jYlekünk itt Majsán kemény ^ ' harcaink vannak a kuldk- sdggal. De lecsapunk rájuk, mert éppen a napokban leplezett le községünk dolgozó népe kél áru­rejtegető kulákot. Így került az igazságszolgáltatás kezére Gáspár Eerencné 42 holdas kuldk, akinek férje jelenleg is börtönben ül sza,- botálásért és felesége idehaza folytatta, aljas mesterkedéseit. Két sertést vágott feketén, amelyeket azonban, ahelyett, hogy feldolgo­zott volna, hagyta romlásnak in­dulni, hogy elvonja „ dolgozók asztaláról az élelmiszert. így súj­tott le kezünk sógorára, Gáspár Pál 47 holdas kupikra is, aki szintén eszeveszett ellensége dol­gozó népünknek• Ez a kuldk há­rom hordóban több mint őOO li~ tér bort ásott cl a földbe, hogy ezzel is kárt okozzon és elvonja a beszolgáltatás elől. Gáspár ráí­rtak ugyanis még 547 liter beadá­si hátraléka volt borból. Ezeknek láttán napiól-napra erősödik községünk dolgozó né­pében a gyűlölet a kuldksóggal szemben Ml, fiatalok pedig ezek ellen harcolunk és azért tanu­lunk, dolgozunk, hogy a kulákok világa, az elnyomás rendszere soha vissza ne térhessen. 8 a bé~ kéért, a háború ellen nemcsak mi harcolunk, hanem az egész világ ifjúsága t harcunkban a szovjet fiatalság mutat példát. Mi büszkék vagyunk, hogy egy táborban harcolhatunk a viűlg iössze» becsületes dolgozóival és fiarcunk a dicsőséges Szovjetunió vezetésével a béke győzelmével fog végződni. Ifj. GARAS MIHÁLY, Ktskunmajsa. A kiskunhalasi forgalmi dolgozók m unk avállalásai Az a munkalendület, amely Pártunk n. kongresszusának tiszteletére állomásunknak or. ezágoa viszonylatban kilencedik helyet biztosított, nem tört meg, hanem dolgozóink az április 4-i trn május l-l munkai elajánl ása. Btkal biztosították mimkaverse. nytlnk folyamatosságát. Állomásunk dolgozóinak 90 százaléka újabb munkavállalás, sál bizonyltja be törhetetlen bé. keakaratát és búségét Pártunk I« annak nagy vezére, Rákosi Mátyás elvtárs Iránt. Eredményeink, melyek a kon. gresazu* óta születtek, mutat. Ják legjobban azt a lendületet; amellyel ötéves tervünk ránk e*ő szakaszát maradéktalanul teljesíteni akarjuk. Kovács K. Béla tolatásvezető az egy kocsira eső mozgatási Időt 168.9 százalékra, Magyar István tolatásvezető 140.8 száza, lékra, Szabados Gábor gépkísérö göztartá3i normáját 168.4 szá­zalékra, Bor László váltókezelő ma százalékra, Sári Miklós váltóke. zelö ugyanezt 140.4 százalékra teljesítette. Vonatkísérőinknél elért ered. mények: Goczor János vonatve- zető az utazási sebességet 121.7 százalékra teljesítette. A kereskedelmi dolgozóknál Pályi Lajos föraktámok a 16 órás rakvsLrakott mozgalmat 291 százalékra, Javítás Sándor és Horváthy Béla föraktámokok az öttonnás gyüjtőmozgalmat 264 százalékra teljesítették. Jó eredményeink mellett hl. bák Is vannak. így Szundi Lász. ló vonatfékező hanyagul végzi szolgálatát, szaktudását nem Igyekszik fejleszteni. Sábli DA niel pedig szolgálatban bort ío. gyasztott. E hibákat Igyekezünk majd kijavítani népnevelő munkával. A gyöngébb eredményt elért dől. gozók felé az élenjárókat fogjuk példaképül állítani. Keresztúri László, .JNéBgtsás íey^s^ia. Tag jelölt lett a jó traktorosból A madarast gépállomáson már­cius 12-én Indítottuk be a tava­szi talajmunkálatokat. Az esős időjárás nagyon megnehezítette erőgépeink mozgását. Pártunk LL kongresszusának határozata nagy lendületet adott dolgozóink munkájának. Petrá­nyi István párttagunk a 12 dk bérhéten hetitervét 171 százalék, ra teljesítette és tavaszt tervé­nek 35 százalékát érte el. Bablnyecz József ifjúmunkás, aki az őszi kampány Idején ke. rült a gépállomáshoz mint man. kagépkezelő, a jó tanulásával és jó munkájával kiérdemelte, hogy felelős vezető lett a tavaszi kampány beindításakor. A tizen­kettedik bérhéten heti tervét 178 százalékban, a tavaszi tervét 44 százalékban teljesítette. Vaukó Sándor ifjúmunkás, alti az őszi kampány alatt se. gédvezető volt, most tavasszal felelős vezető lett. Pártunk fel. vette tagjelöltjei sorába, jő mun­kájával bebizonyította, hogy méltó a tagjelöltségre, mert a 114k bérhéten heti 164 százalék, ban, a tavaszi tervét pedig 46 százalékban teljesítette. Tóth Lajos, politikai vezető. Több fegyelmet a bajai városi tanácsban A bajai tan ácsházban megla­zult a munkafegyelem. Ez a la. zaság ütközött ki például 1951. március 25.ón. Ennek a napnak a délutánjára az anyakönyvi te. emlőkkel megbízott tisztviselő négy házasságkötést tűzött ki. Kettőt fél 5 órára, kettőt pedig folytatólagosan 5 órára. Fél 5 órakor a fiatal párok, néphadse­regünk tagjai, dolgozóink, jegye- Seikkel násznépük kíséretében pontosan meg Is jelentek. De Kassai János, az anyakönyvi te- endó"kkel megbízott tisztviselő a tanácsházban nem volt talál, ható. Nem tartotta szükséges­nek, hogy pontosan az időpont­ra, mikorra a házasságkötő fele­ket beidézte, megjelenjen. Szá­mára sokkal fontosabb volt a Patak-Utcai sportpálya, a meccs- nek az eredménye, a mérkőzés telje« lefolyása, semhogy híva. tall teendőinek eleget tegyen. A fél 5 órára berendelt házasulan­dók telje« félórát kellett, hogy fázzanak a hideg folyosón. A menyasszonyok vékony ruhájuk, ban ott vacogtak csak azért, hogy az eljáró tisztviselő egyéni kedvtelésének, szórakozásának a végéit la megvárják. Szükséges­nek tartottam, hogy ennek a visszatetsző fegyelem-hiánynak hangot adjak. Kassai János a városi tanács anyakönyvi teen­dőkkel megbízott dolgozója ta­nuljon rendet és pontosságot. Időszerű lenne a városi tanács dolgozói között a fokozottabb népnevelői munka a hivatali fe­gyelem kérdéséről és annak pon- tos betartásáról. Kriskovits Antal, * a Bajai Magasépítési Vállalat ÜB-titkára. A VÖRÖSKERESZT KATONÁI Népi demokráciánk sZooíálpofir tikdjában kimagasló szerepet ka­pott a Magyar Vöröskereszt és ezen keresztül a népegészségöri szolgálat• Szociálpolitikánk fejlődése ősz- szefügg ötéves tervünk fejlődésé­vel. A romok, kunyhók helyén egészséges lakások százai ölelik magukba a fáradt dolgozókat. Városunk fejlődése is bizo­nyítéka annak, hogy Pártunknak legfőbb értéke az ember, mert megszüntette n szennyező piacot .í£í£Mí.is. mMu lát'.. getet állított be, hogy a dolgozók jól érezzék, magúkat. A Magyar Vöröskereszt sem nézheti tétlenül azt a küzdelmet, amely a békéért folyik. Ismerjük a bombák rettenetes rombolását, az utcák harcait, a beomlott bun­kerek sebesültjelt is a házak alá temetett gyerekek és anyák holt­testeit, Ha mindezt meggondol­juk és visszatekintünk a múlt véres tapasztalataiba, akkor rájö- vünk, hogy szükséget a nép egészsége és az. aki veszély esetén elsősegélyt nyújt. He háború nél­kül is, 'oft egészséges életszínvonal mellett U kellenek helytállók, akik felebaráttá kötelességük tuda­tában védik a nép egészségét. Saoclálpolilihánh mát az anyavédelemnél kezdődik. Folyta­tódik a szülőotthonokon út a bölcsődékig, innen az iskolába, majd a dolgozók üdültetésében, a rokkantság és az öregség védel­mében halad tovább- Szociálpolitikánk egyik része­ként állította be kormányzatunk a népegészSégőrök képzését. De­mokráciánknak ezek a vőtőske- resztcs katonái ’rendszeresen el­lenőrzik az utcák, lakóházak, üzemek, iskolák tisztaságát és az azokban élők egészségét. Népegészségőreink helytállóan dolgoznak a tüdőszűrőn is, a tu* berkulózis meggát[úsa érdekében így dll a Magyar Vöröskereszt katonáival a béke szolgálatúban és dolgozóink védelmében. SÁGI EERENCNÉ MNDSZ egészségügyi felelős. Mi, bácsalmási délszláv dolgozók, akik Itt élünk közvetlen a határszélen, harcolunk a bókéért. El. sősorban azzal, hogy a tavaszi munkák elvégzésében élenjárunk és ezzel Is készülünk április 4-re, felszabadulásunk hatodik cvfor. (kilójára. Napjainkban megindul a békeívek aláírása. Valamennyien egy emberként fogjuk aláírni a békeíveket. Ezzel is megmutat­juk Titóéknak, hogy mi Igenis a béke hívei vagyunk és békénket ha kell, életünkkel is meg fogjuk védeni. Erre biztosíték, hogy mellettünk van a Szovjetunió és Sztálin elvtárs. Mi, délszláv dolgozók ígérjük, hogy ha kell, fegyverrel is megvédjiik a békét, ezzel is megmutatjuk hűségünket nagy Pár. tunk és szeretett vezérünk, Rákosi elvtárs iránt. Ml megértet, tűk, hogy mit jelent szabad, független országban élni. Elítéljük azokat, akik elárulják a mi drága hazánkat, mert ezzel a ma­gyar és a délszláv dolgozókat együtt árulják el. Ml, délszlávok Ígérjük, hogy ezentúl még fokozottabban kap. csolódunk bele a pártmunkába, s a népnevelő munkába. Ezzel is erősíteni akarjuk a béketábort és elősegíteni az ötéves terv vég- rehajtását. Horváth Anna. Megköszönjük a tanulás lehetőségét Pártunknak és szeretett Rákosi elvtársnak Ml, a fehértói traktoriskola hall­giatói köszönettel vagyunk Pár­tunknak és Rákosi elvtársnak azért, hogy mi, dolgozó ifjak egy szocialista iskolán tanulhattunk és így fejleszteni tudtuk magiunkat szakmai és poliitikaí vonalon. Ml, TRAKT0R1STAK | az is­kola elejétől fogva nagy jelentő­séget tulajdonítottunk s tanulás­nak, de különösen nagy lendüle­tet .adott nekünk a Magyar Dol­gozóik Pártja ti- kongresszusán»» határozatai- Tudjuk, hogy igen nagy feladat vár ránk a mezőgaz­daság szocialista átszervezésében, s ez a tudat csak fokozza munka- lendületüniket. ígérjük a Pártnak és dolgozó népüinknetk, hogy az elsiajátilott elméleti és gyakorlati anyagot olymódon alkalmazzuk majd mun­kahelyünkön, hogy «.zzál meg­gyorsítsuk őrs »águnk szocialista építését. Példaképül állnak előttünk « Szovjetunió gépállomásainak dol­gozói, akik már a kommunizmust építik. | FELHÍVUNK | nftuden trak. toristát arra ne-hátráljanak meg: az előttük álló feladatoktól, tart­sák be Pártunk irányvonalát, mert jó munkájukkal nagy erőt jelet».1 tenek a békehare területén. Mi is ígérjük, hogy az iskoláról hazatérve mindazt, amit itt elsa­játítottunk, az otthon lévő 'rak- toristáiknak átadjuk és aizoin le­szünk, hogy núnél nagyobb ered­ményeket tudjunk felmutatni a szooi Ali zmus építésében. A fehértói traktorvezftő* iskola hallgatói. Levél a garai Fürst Sándor-tsscs-bSl A Szovjetunió élenjáró mezőgazdaságának példáját fogjuk követni A garai Fürst Sámdor-termeiő- azövetkezet tagjai nagy lendület­tel láttak hozzá a tavaszj mun­kák elvégzéséhez. A sz^lőtermelfl- csoport mindhárom brigádja be­fejezte a szőlő nyitását és met­szését. A Vörös Csillag-brigád vezető­je Ruszef István szakképzett bol­gárkertész. Ruszef és brigádjának valamennyi tagja boldog örömmel látja, hogy a még februárban 2400 négyszögölön eldugványozott étkezési hagyma és az ugyancsak februárban 3 holdon elvetett étke- eési borsó már 3 centiméteres zöld hajtásba borította az egész területet. A brigád melegágyakat készí­tett. csak azt hiányolják, hogy a melegágyat fedő és már ré­gen igényelt 52 négyzetméter üveget még a mai napig sem kapták meg. Csoportunkban minden irányban folyik a munka, hogy idei termés­eredményünk. növelésével erősít­hessük békeharcunkat. A Sztálin- brigád 15 hold földön « dinnye- termesztésre szükséges fészkeket már elkészítette és a sűrű esőzé­sek sem gátolták a brigádokat, hogy 60 holdon kézi vetéssel a napraforgómagot el ne vesse. Két és fiél nap alatt teljesítették a vetésű munkálatokat. Az Alkot­«on ,m iiRg munkaidőt jól és alaposan kihasz­nálja. A brigád elvetette • tavassá árpát és befejezés előtt áll a 40 hold aabo^borsó elvetése. Állattenyésztési brigádunk jó és értékes munkájával nem marad el növénytermesztő brigádjaink mö­gött. Az egész csoport tagságát, de különösen Deák Antalt, az ál­lattenyésztési-brigád tagját tölti el boldog öröm és büszkeség, hogy a keze alatt nevelt tenyész­kanok közül 3 darabot a Nemzett Vállalat 3500 forintért vett át, hogy azokat miint tenyészkanokat Nagyszénás községbe szállítsa. Puhár László, Barta Miklós és Tóth István is boldogan mu­tatják a 200 darab sertésből álló állományt, mely a közel­jövőben szintén elszállításra kerül. Termelőszövetkezetünk így vált­ja be, így valósítja meg azokat a feladatokat, melyek reá hárulnak, így akar méltónak bizonyulni Pár­tunk bizalmára. Valamennyien megfogadtuk, hogy a Szovjetunió élenjáró mezőgazdaságának pél­dáját fogjuk követni, hogy része­séi . lehessünk felemelt 5 éves ter­vünk mez«gazdasági eredményei­nek fokozásában. Papp Gábor, a garai Fürst Sándor-termelő- saöyelkezet igazgatósági tajzja

Next

/
Oldalképek
Tartalom