Bácskiskunmegyei Népújság, 1951. április (6. évfolyam, 76-99. szám)

1951-04-01 / 76. szám

BÁCSKISKUNMEGYEl Sä» VI. évfolyam, 76. szám Ára 50 fillér A Kiskunfélegyházi Gyárépítő Vállalat taggyűléséről. — Két nagy győzelem a bácsalmási állami gazdaságban. — Sánta Mihály lakatos anyagtakarékos. Sággal harcol a békéért. — Sztá­linnak köszönöm... — Orosz Sándor új útja. 1951. április 1. vasárnap A NAGY ÜNNEP ELŐTT a munkanélküliséggel, a tóspa­. közeledünk az egész magyar dolgozó néip nagy ünnepe felé. Április 4 történelmünk felejt­hetetlen napjává lett. Tudtuk, éreztük a fasiszta iga alól váló felsz.ah dulásunk nagy jelentő- ségét a megtörténte pillanata' ban, egy évvel később még in­kább, de most a hatodik é.vfor* J’duió előtt látjuk igazán magunk elé óriásodni felszabadulásunk fényének eredményeit és erre építve hatalmas önbizalommal Jolt el minden magyar dolgozót ez a nagyszerű távlat, melyet Pártunk II. kongresszusa batá' rozolt meg és amelynek célja: hazánkban a szocializmus fel­építése. Hat év alatt messze eljutot­tunk. Messzebbre, mint gondol" tűk. Miért? Mert a Szovjetunió­tól kaptuk szabadságunkat, mert amupkásiosztály élcsapata: a Párt izmos keze vezetett ben­nünket, mert a Párt vigyázó, tervező szeme nem engedte, hogy eltévelyedjünk, hogy a re' *kció martalékává legyen né­pünk ; harcos, edzett akarata le­gyűrte a nehézségeket, súlyos, sorozatos csajpást mért az ellen' »égre, teryet javasolt ét való' áított meg é* egész népünket egységbe kovácsolva hazánk nem réts, hanem erős bástya lett I» béke frontján. Az elmúlt hat (esztendő nagy alkotásai törté­nelmi dokumentumai annak, hogy a szovjet néptől kalpott szabadság a Párt és a dolgozó nép kezében kimeríthetetlen erőtartalékja országunk boldo' gúláiénak. Nem így azokban a* oosizágokba®, lahovtá az impe­rialista csizma tette be a lábát, pl. Görögországba a. Ezekben a z «migokban szabadságot) csak s fülkések, * volt nádik, a mun- k ás nyúzó pribékek kaptak a dolgozó tömegek Irtózatos szen­vedéseinek az árán. Nálunk a Szovjetunió felszabadítása te «egttísége nyomán országépítés, — hat évvel ezelőtt elképzelhe­tetlen méretű — gigászi ború' hálások, Duntapentele, Inotiai erőmű, 28 ezer traktor. Allan' Üóan emelkedő életszínvonal. Eszel «zömben az imp«' naliirmus által „felszabadított.“ területieken és magukban a ka­pitalista országokban ja roha­mosan süllyedő munkabérek, nö­vekvő munkanélküliség, «mun- kásüldözéí, a dolgozó tömegek csaknem tőrvényenkivülisége, « becsület** gondolkodású embe­rek bebörtönzése, kímpadra húr colása. Tito Jugoszláviájában mindez még vadabb, kegyetle­nebb formában áll fenn. Ha felszabadulásunkat és an­nak f ©Is or olh ata t la nuil nagy eredményeit, — amelyben most élünk —■ összehasonlítjuk a kapitalista országokban ural" kodó helyzettel, a Tito'bandlták Jugoszláviájából érkezett leve* lek kesergő, panaszkodó hang' javai, ha a mát összevetjük a felszabadulás előtti életünkkel: rasztok, cselédek nyomorgó sor­sával, ha összevetjük a felsza­badulás utáni közvetlen idők" kel, az inflációval1, a sokaknál már elfelejtett nagy nehézsé­gekkel — akkor látjuk igazán, meddig jutottunk el, hogyan termékenyült meg szabadsá" gunk. Az imperialista fenevadak er­re a szabadságra és annak min­den eddig elért és elérhető ered', menyeire csattogtatják fogai' kát. Vérszem jukat Koreában már megmutatták és most min­den szándékuk az, hogy a vű' lúg európai részén is lángbabo- rítsák az országokat. Ezt céloz­za közvetlenül Nyugat'Néraet- ország mililarizálása és ezekbe a számításokba esik bele Tito és bandája is. Az új 'világháború kiirobban- tásának azonban nemcsak elő' rehajtó, hanem akadályozó ere­je is van és ez a Szovjetunió vezette hatalmas erejű, 800 mil­liós béketábor, amely képes ar' ra, hogy gátul álljon egy új vi­lágháború kirobbanásának. „A béke fennmarad és tartós lesz, ha a népek kezűkbe veszik a béke megőrzésinek ügyét és végleg kitartanák mellette.'1 Felszabadulásunk n-aiplján, hat évvel előbb •—• sok szov' jet hős élete árán ölünkbe hűl' lőtt a béke és vele együtt a sza­badságunk. is. Most, hat év után. a felszabadulás napja a béke- harc kellős közepén, a ■ béke megőrzéséért folytatott nagy munkában (talál bennünket. Hat év után — persze már előbb is — újra mindenek felett való kérdés számunkra bar colul bé" kénkért; szabadságunk, megor' zéséért. Néhány ®aip különbség­gel, április 8'án indul meg a nagy aláírásgyűjtési kampány éa egészen biztosan egész dol­gozó népünk, április 4 ünnepé­nek »Zeitemében egy akarattal fogja aláírni a bákeívet, melyen ez éli: „A béke biztosítóm és a nemzetközi biztonság érdekében követeltük, hogy az öt nagyha­talom: az Amerikai Egyesült Államok, a Szovjetunió, a Kínai Népköztársaság, A nglia és Fran­ciaország kössön béleeegyez- ményt.‘‘ Nagy ünnepünk és béketea.r- cunk újabb állomása előestéjén, hogy felkészültek Hegyünk, a magunk munkája, területén kell körülnéznünk. Üzemeinkben, pártszervezeteink vezetékével és a kongresszusi munka versenyzés folytatásaképpen állandósultak a nagy eredmények és jóné- hány versenyfelhívás vagy csat' lakozás sok olyan feladatot tü' zött ki megoldani, amelyek je­lentősen viszik előbbre az ipa' runkra háruló fokozottabb fel­adatok megoldását, A hátralévő három nap arra kötelezi az üzemek dolgozóit, hogy felaján­lásaikat ’teljesítsék, hogy még erősebb, lendületesebb legyen a munkaversenyzés, hogy segítsék azokat, akiknek a teljesítménye­ik még a 100 százalék alatt van. A felszabadulási versenyzés nem elégszik meg azzal, hogy figye­lembe nem véve a kongresszusi termelési harcba® elért nagy teljesít menyeket, az azt meg' előző régi, már 'túlhaladott ala­csony eredmények valamelyes túlteljesítésére törekedjünk. Ilyen jelenséggel nem egy he' lyv., találkoztunk, különösen a Bajai Gyapjúszövetgyárban, Ezt a „fogást1*, mely mindenképpen visszautat jelent, fel kell szá' molni és a népnevelőmunka, a versenyzés felfokozósávul és a nyilvánosság biztosításával el kell érni, hogy az eredményeik méltóak legyenek a felszabadu­lási ünnep felbecsül he teli énül nagy jelentőségéhez. Az üzemek dolgozói kövessék a Kecskeméti Gépgyár dolgozójának, Berényi Istvánnak példáját, aki a 178 százalékos vállalása helyett már 203 százalékot teljesített, vág-’ a Kecskeméti Magasépítő Pénteken zajlott le a megyei tanács végre'najtóblzottságának ülése, amely kiértékelte az ed­dig végzett munkát és Irányt szabott a soronkövetkező íelada. tok megoldásához. A napirendi pontok öt kérdést sorakoztattak fel. A békeharc következő feladata: Szabd elvtárs, megyei tanácséi, nők elsőnek az április 8-án be. Induló békeivaláírásl mozgalom, ról beszélt. Ennek a mozgalom­nak nemcsupán az a célja, bogy számszerű aláírásokat gyűjtsön, hanem ennél sokkal többi gya­rapítani. az aktív békeharcosok táborát, mozgósítani a dolgozó tömegeket a fokozottabb béke. harcra. Ugyanakkor agitácldnk. ban le kell lepleznünk a béke belső ellenségeit, Megyénkben, mely Tito Ju­goszláviájává1 határos, foko­zott feladatok állanak élőt. tünk a békéért folyó harc­ban, erre eggyé kell ková­csolnunk minden magyar és délszláv dolgozót. Ereznie kell megyénk dolgozó népének, hogy a magyar és dél. szláv dolgozók mögött ott van a 800 milliós béketábor, élén a Szovjetunióval és Itt van a mi néphadseregünk, amely példáké, pének a szovjet hadsereget te kintis Mi vagyunk az erősebbek, mint’ Tito és bandája, hiszen1 mögöttük csak néhány bankár áll, de nincs mellettük a jugo­szláv dolgozó nép. S egyre nö a Vállalatnál Vidács József ács* brigádjának példáját, aki 115 százalékos felajánlása helyett már 164 százalékot ért el. A falun, ia felszabadulás ün­nep '.lék legszebb ajándéka lesz, ha április 4"re a tengeri és a gyapot kivételével minden ta­vaszi vetésű mag a földben lesz. Éppen ezért gyorsítani kell az árpa, a zab, a cukorrépa és a napraforgó vetését. Az állami gazdaságok és a term elősz ő vei" kezeli csoportok élenjárnak a munkálatok elvégzésében, kö­vessék őket az egyénileg dolgo" zó parasztok is. A bajai és a bácsalmási járások sorakozza­nak fel az élenjáró kecskeméti, kunszentmiklósi, kalocsai és a diumvecsci járások mögé. Min" deu erő mozgósításával a fel' szabadulás nagy ünnepére be ■kell hozni az eimaradásl. Párt- szervezeteink teljes mozgósítást hajtsanak végre a maguk terü­letén és a helyi tanácsok fele* losségülk teljes tudatában irá­nyítsák a tavaszi munkába tokai A dijunk minél nagyobb támoga­tást az újonnan megalakult tér" meiőcsoportokinak, biztosítsuk, hogy már munkájuk kezdetén gyűlölet Ti tóék ellen, amit az odaátról érkezett levelek és a Ju­goszláv munkások egyre eL szántabb harca is bizonyít. A mi táborunk, a béke tábora azért erős, mert a Szovjetunió szaka, dattan harcot folytat a béke ügyéért. Az elmúlt időszak eredményei Szabó elvtára azután beszá. molt a megyei tanács végrehaj­tóbizottságának eddig végzett munkájáról és vázolta a közeli feladatokat. — A végrehajtóbizottság első negyedévben elvégzett munkája és ez a beszámoló beleesik abba az időszakba, amelyben Pártunk történelmi jelentőségű n. kon­gresszusát tartotta — mondotta Szabó elvtárs. — A pártkon. gresszus kiértékelte népünk ha. talmaS építő munkáját, az Ipar, mezőgazdaság és kulturális fej. lödésünk eredményeit. Az elmúlt hónapok munkája nyomán megyénkben is elértük a termelőszövetkezeti mozgalom ugrásszerű növekedését. Tavaly még 154 termelöcsoport dolgo­zott megyénkben, ma számuk 306-ra nőtt. Megyénk szántóterületének 10 százaléka a csoportok kezében van. A szövetkezeti mozgalom fejlő­dése azonban nem volt mentes a hibáktól, sok községben nem [tartották be az önkéntesség el. vét. Ugyanakkor azokon a he. Jlyeken, ahol nem volt kielégítő is élesen Intéződjék a közös munka minden előnye. A felszabadulás napjára a iCigjob'ban végzett munkával ké­szülünk igazán. Az ünneplésünk­nek ez az egyetlen módja. Ép’ pen ezért, a még hátralévő né­hány napot arra használjuk fel, hogy fokozzuk eredményeinkéi, hogy mindenütt, üzemben, fa­lun végrehajtsuk, illetve telje­sítsük mindazt, amit április 4' re vállaltunk. így fejezzük ki legjobban a Szovjetunió iránti határtalan szere tétünkét, ez a mutatója annak, hogy megér­tettük Pártunk kongresszusának határozatait, a felemelt terv ránk háruló kötelezettségeit. Rákosi elvtárs azt mondotta kongresszusi referátuma két zá­ró mondatakémt: „Mi, magyar kommunisták, rajta leszünk, hogy a lehetőségekkel jól éljünk dolgozó magyar népünk javára és így szolgáljuk legjobban a béke, a szocializmus ügyéi. Azt az ügyet, amelyé a biztos jövő, s melynek 800 milliós tábora élén ott halad győzelmes felsza­badítónk, a ha tál avas Szovjet* unió s mindannyiunk szeretett, bölcs vezére, a nagy Sztálini“ a tanácsok felvilágosító munká, ja, érvényesült többé-kevésbbé az ellenség támadása. A tavaszi munkák beindításához súlyponti feladat, ként látott hozzá a tanács, 500 traktorral, 68 ezer lóval és több mint 6 ezer vetögéppel Indult meg a munka. A tanács a Párt Irányításával, a tömegazerveze. tekkel karöltve igyekezett ío. kozni és kiszélesíteni a felvilá. gosító munkát. Kétségtelen, eredményeink vannak. A munkák elvégzésében a termelőcsoportok példamu tatóan élen járnak. Dönlő mértékben segíti a munkák elvégzését a széleskörű ver- senymozgalom­Megyénk területén 306 termelő, csoportból 193 párosversenyben áll egymással, ugyanakkor 47 község egyéni dolgozó paraszt, sága la. Szabó elvtárs beszélt a taná­csok munkájának megjavításá­ról 1s. Különösen sok tennivaló­ja van » végrehaj tőbizottságnak a három déli járás megsegítésé­ben, ahol nem tudtuk kellőkép, pen felvenni a harcot, az ellen, séggel, Az állandó bizottságuk — Az előttünk álló nagy fel. adatokat nemcsak az osztályok, nak kell régrehajtaniok — hangsúlyozta, Szabó elvtársi A megyei tanács és az osz­tályok mellett működő állan­dó bizottságok révén ki kell A megyei tanács ülése megtárgyalta a tavaszi munkálatok, a békéi Tatái rási mozgalom és a tanácsok megerősítésének íeladatait Az ülésen felszólalt Németi József elvtárs, a megyei pártbizottság titkára

Next

/
Oldalképek
Tartalom