Bácskiskunmegyei Népújság, 1951. március (6. évfolyam, 51-74. szám)

1951-03-02 / 51. szám

lommal kísérelte meg, hegy köz ellátásunkat q folyó Sjdlkséjflp jó­két messze meghaladó tömeges vásárlásokkal zavarja, mestersé gesCn sorlianállásokat Szervezett. Jellemző, hogy megyénként és te­rületenként vizsgálva az árufor­galom fiirtélen, időrpl-jdőrp törté­nő megnövekedését, a vásárlások rendellenes emelkedését. összefüg­gést lehet megállapítani az úgy­nevezett vásárlási láz megjelenése és a mezőgazdasági termények be­adásának menete között. így pél­dául a mult év júliusában Vas és Veszprém megyében, amelyek ak­kor a beszolgáltatással jelentősen elmaradtak, ütötte fel a fejét a tömegei vásáriás. Ugyanakkor azouban Hajdú megyében, ameiy a beszolgáltatásban az élen ha­ladt, alig volt tapasztalhat!» a vá­sárlás emelkedése. Ez is azt mu­latja, hogy az ellenség, amelyre számos területen súlyos csapáso­kat mértünk, rávetette magát a közellátás -területére. Uymódou a hözellátás kér­dése az osztályba re egyik legfontosabb területévé vált. Pártunk kezdeményezésére népi <1 -mokráciánk államhatalma kp: mény ököllel sújtott lo a közepá tás frontján garázdálkodó ellen­ségre és eg.v sör átfogó gazdasági intézkedést is hozott, a közel látás zavartalanságának biztosítására. . Ismereti», hogy ezeknek az intéz­1)edésékqek eredményeként sike­rült a cukor és a finpmíi’szt-ej'hV tá’ss Vteiégjl'őea megoldani Nyilvánvaló, hogy közeliátásunk kérdésének megoldásához még to­vábbi Erőfeszítések szükségesek. Mindenekelőtt a mezőgazdasági és ■is ipari termelés további fokozá­sa térén, sőt nemcsak általában a mezőgazdasági és az ipari terme­lés, hanem döntően a mezőgazda­ság és az' Ipar árutermelésének to­vábbi növelése útján. Emellett, elvtáraak: továbbra is 'szárazon ’>• : tartanunk a puskaport és kí­méletlenül, sokszorozott erővel kelt lesújtanunk népűnk ellensé­geire, ahfelyelt — ezt éj őre kell láthünk —, meg fogják kísérelni, újból és újból támadásba átmen­ni közéllátásunk, népi demokrá­ciánk énén­A közellátásunk terén már meg­hozat ég m’ég meghozandó intéz­kedések célja: a dolgozó és csa­ládtagjaik zavartalan ellátása legfon'osabb e éhpéz'ésl és egyéb közszükségleti cikkekkel; jelentős állami tartalékok biztosítása, mert ez elengedhetetlen' feltétele a tervszer« gazdálkodásnak s végül külkereskedelmi áruforgalmunk számára a szükséges árukészletek réndelkézésre bocsátása, bár az élelmiszerkivitelt ötéves tervünk folyamán mind nagyobb mérték ben foújuk' gépkivitélléV helyette- síténi­Külkereskedelmünk az-imperialisiák által velünk szem­ben alkalmazott ellenséges rend­szabályok dacára általában meg oldotta az ötéves terv első évé­ben ráváró feladatokat. Ebben döntő' szerepét játszott a Szovjet­unió és a népi demokrácia orszá­gai között létrejött új típusú gazdasági kapcsolatok rendszere, mely. meggyorsította éa meggyor­sítja a népi demokrácia országai­nak iparosítását s lehetővé jette és lehetővé teszi, hogy ezek az országok, így Magyarország is, a hiányzó nyersanyagokat. a nép­gazdaság fejlesztéséhez szükséges ipari’ 'felszerelést, gépeket, mind foko'zqttabb mértékben az egy­más közötti, kereskedelemben biz: tösitsák- A tőkés, imperialista‘or­szágok külkereskedelmi' és általá­ban gazdasági kapcsolatainak tör­vényé: aki bírja.' marja! Mint­hogy pedig az erősébí) inkább bír­ja, tehát’' az erősebb 'ragadozó marja a gyengébbeket'. Ezzel szeínben az új viszony, amely a Kölcsönös Gazdasági Segítség Ta­nácsa révén a Szovjetunió és n népi demokrácia országai között megvalósult, valóban a kölcsönös megsegítésen álapül. Lényege a szabad népék szolidaritása, egy­más * kölcsönös érdekeinek figye­lembevétele s az, hogy az'erősebh segíti a gyengébbet. Mert tálán felesleges külön aláhúzni, hogy. bár. kölcsönös segítésről van szó, mégis elsősorban a uag.v Szovjet­unió az, mely segít valamennyi­ünké!. segíti a népi deúiokfncin összes országait. Mi, elviirsak, természetesen nemcsak a Szovjetunióval és a népi demokrácia országaival aka­runk fenntartani külkereskedelmi kapcsolatokat, hanem a tőkés or­szágokkal is. A tőkés országok azok, amelyek főként az amerikai imperialisták nyomására, mind­inkább elzárkóznak attól, hogy velünk kereskedjenek, jóllehet ez a magatartás ezekre az országok­ra nézve hátrányosabb, mint a mi számunkra. Ugyanakkor, ami­kor 1950 folyamáu külkereskedel­mi forgalmuuk egészében több mint 13 százalékkal emelkedett, a tőkés országokkal folytatott kül­kereskedelmünk nemcsak viszony­lag, de abszolút értékben is csök­kent. Szocializmust építő népi demo kráciúnk szempontjából rendkí­vül 'ontos kérdés a népgazdaság- beruházásának alakulása, mert ezen mérhetjük le a szocia­lista felhalmozás ij lemét prszíj- g'uiikbau. lt)5ö-hen Jényegésvin ma­gasabb összeget ruháztunk be, mint amekkorát öléves tervünk­nek megfelelően erre az évre elő­irányoztunk. Az WpO-beii meg: Valósítau összes népgazdasági be ruiiázások értéke <57.4 százalékká bpladta meg az 1010. évi borulni: zások összegét. ’ E:i'iftltn eV alatt több mint 10 milliárd, forintnyi ös$zpqct ruluj lunk bo iu'>p!/a:d(isá(iuiikba. A gyáripar fejlesztését szolgáié; beruházásoknak több mint 0f) Szá: zajékát fordítottuk nehéziparunk ra, ami megfelel a szocialista ipa: rosí(ás követelményének, do hutai: mus összegpk jutottak mezőgaz­daságunknak,' közlekedésünknek. könnyűiparunknak és szocialista kereskedelmünknek is. Beriihá zását ük révén jelen|ős mértékben fejlesztettük iskolahálózatunkat, kulturális Intézményeinket, nö­veltük a dolgozók szociális és egészségügyi kiszolgálását bizio- sitó létesítmények számát. Népünk életszínvonala az ötéves terv első évében gyor sabban növekedett, mint '«ezt öt­éves tervünk p'",'"ta A gyáripar: ban dolgozók béralapja — a kü lönböző kedvezményeket nem' szá­mítva — egy év alatt <IT,6 száza­lékkal növekedett meg. Míg 1949, decemberében az átlagmiinkabér a gyáriparban 70S forint volt addig 1950 decemberében az átlag- munkabér 767 forintra nőtt- — Egyetlen év alatt, I950;bén 1949- hez képest 223.000-rpl emelkedett ä foglalkoztatottak szánta, ebből keréken ' Í95.00Q fő emelkedés a gyáriparra és az építőiparra ju­tott- Különösen jelentős volt a dolgozó parasztság életszínvonalá­nak emelkedése. A dolgozók és családtagjaik életszínvonalának emeléséhez nagymértékben hozzájárultak azok a hatalmasan megnövekeüeti összegek, melyeket államunk a munkások és alkalmazojtak szak- Képzésére, a parasztok szakképzé­sére. társadalmi biztosításra, üdülésre, népünk kulturális igé­nyeinek kielégítésére, fátvaink villamosítására stb. fordított. A nemzeti jövedelem, vagyis a népgazdaságunkban termelt ősz- szes új érték 1950-ben mintegy 20 Százalékkal volt, magasabb, mint az előző évben Ez csaknem egy harmada annak a növekedés­nek, melyet ötéves népgazdasági iéryünfe az 1950—31. évi időszak­ra előirányoz. ötéves tervünk első évében te­hát‘a nemzeti jövedelem emelke­désének üteme a f!ortby-rendszpr: belli átlagos évi növekedésnek 2-1- fezerese volt­Már a hároméves terv utolsó évében, 1949-ben, a nemzoti jöve­delemnek csaknem S0 százalékát adta népgazdaságunknak az n része, ntíol nincs kizsákmányolás, vagyis a népgazdaság szocialista része és az Idegen munkaerőt nem foglalkoztató kis'áruiermelők, dol­gozó; parasztok, kisiparosok. 1830- beil a szocialista szektorok és az idegen munkaerőt nem ki. zsákmányolok részesedése a nemzeti jövedelem termelé­séből 91 százalékra emelke­dett, a tőkés széktor része­sedése pedig kilgnc százalék­ra csökkent. Népgazdaságunk szocialista szek­torának részesedé-e a nemzeti jö­vedelemből ugyanezen Idő alatt 53-S százalékról csaknem 70 szá­zalékra emelkedett. A szocialista ipar részesedése a nemzeti jöve­delemnek az egész iparra jutó ré­szében egy év alait 77.5 százalék tói 91.4 százalékra növekedett míg a tőkés elemek részesedése 18.5 százalékról 4.3 százalékra csökkent 1949-ben a nemzeti jö­vedelmen belül az ipar részesedé­se 77 százalékkal múlta felül a mezőgazdaságot, 1950-ben pedig már 124 százalékkal Mit mutatnak az említett számadatok ? Mindenekelőtt azt mutatják, hogy népgazdaságunk komoly szocialis­ta felhalmozást képes megvalósí­tani és ténylegesén meg is való­it. Azt mutálják, hogy a. nemzeti jövedelem mind to. kozottabb mértekben válik ténylegesen a nemzet, a nép jöyedolinévé, s mindinkább összezsugorodik a nemzeti jövedelemnek az a része, amely a tőkés szektorra jót Merészt. elvtárs;|k, népgazda­ságunknak 1950-ben elért, fejlő­dését vizsgálva, gzt is meg kell állapítanunk, bogy országunk szo­cialista iparosításának terhét f.]ön(öim iparúnk Viseli. A valóság az, hogy Í0sO folyamán gépek; építkezési hitelek, yetomagked; veztugnyek, a mezőgazdasági mun­káknál a gépállomások útján nyílj: lo;t előnyök stb- formájában ál­lamunk sokkal többet adott, a me­zőgazdaságnak, mint amekkora összeget a mezőgazdaságtól vis­szakapott. 1950-ben államunk kü­lönféle célokra kereken 4130 mil­lió forintot jutiatott_a mezőgaz­daságnak, de csak 2oi8 millió fo­rintot kapott vissza a mezőgazda­ságtól és bár érthető, hogy álla­munk komoly áldozatukat hoz a mezőgazdáság fejlesztésű érdekében és fog hozni a jövőben is, még sem lehet helyesnek és igazsá: go'snak lek inteni az iparosítás jc: teijlegl' terheinek, nagyon is aránytalan megoszlását az ipar és a mezőgazdaság között. Az igen komoly fejlődés ellené re, mely 'népgazdaságunkat jellem­zi, meg kell említeni egy eor hiányosságot, amfely népgazdasá: guult egészére, vágy legalábbis je: lenfős részére vonatkozik. A lég* fontosabb ezek közüt a hiányossá­gok közül: a még mindig laza állami és népi fegye- jem» » a javu'-ó, de niég tá- yötről sem elég: szilárd imin. Kafcgyelem, rendszeres, szervezett takarékosság hiá­nya a legutóbbi időkig, a rendelkezésre ál|ó ipari fel­szerelés. gépek elégtelen ki­használása, a nyersanyag pocsékolása a termelésben, s általában üzemeink yi- szonylag alacsony szerve­zettségi foka: a felelős egyéni vezetés elmosottsága: a gyakori szervezés és átszerve­zés, ami sok felesleges költséggel jár és zavarja a folyamatos mun­kát;, a vezető káderekben, s álta­lában a szakképzett munkaerőben inntatkozó biáuy mellett, ezeknek sokszor rpssz felhasználása; a bürokratizmus elburjánzása gazdasági szerveinkben, a bírálat és az önbírálat gyen­gesége, a dolgozók javaslatainak, kezde­ményezéseinek .elégtelen felkaro­lása és hasznosítása, ami meg­könnyíti az ellenség aknamunka ját a népi demokrácia gazdasága ellen. Azonban, elvtársak, a gazdasági munkánkban és népgazdaságunk­ban fellelhető összes hiányossá gok és hibák semmit sem váLtoj- jathak az' alapvető tényen, me­lyét ötéves tervünk első événgh eredményei napnál vijügosabban bizonyítanak, országunkon síké- resen rakjuk le a szocializmus alapjait, sikeresen építjük a szo- cjalista népgazdaságot, sőt a szá mok azf is’bizonyítják, hogy nép­gazdaságunk szocialista építésé nek üteme jóval gyorsabb, min! a« magunk egy évvel ezelőtt fel tételeztük. Különösen vonatkozik ez a megállapítás szoeíálista gyáriparunkra, mely nz öi évre előírt termelés emelkedésének egy év alatt 40.6 százalékát valósítot­ta meg. (Taps.) Az ötéves terv első éyébeu eh ért eredményeink azt is mutatják Itpgy bizonyos tekintetben lgbe- esiijtiik saját, lehetőségeinket a pepi .demokráciánk, mint a kapi falizmusból a szocializmusba fér zqö átmenet gazdasagának a lé: lio.iíség'.'it. Nem láttuk világosan a rejtett tartalékok nagyságát népgazdaságunkban, amelyeket az utóbbi év folyamán .népgazdasá­gunk alaposabb felmérésével, te.r vésésünk' megjavításával, helye sebb szervezéssel, a szocialista munkaverseny és a Sztahanov-uiozgalom segítségével az eddiginél nagyobb mértékben sikerűit feltárnunk. De ezek a rejtett tartalékok még tá­voltól sem merültek ki g Dem is egyszersmindénkorra adódlak, ha­nem fejlődésünk folyamán, a nép­gazdaság szocialista építése folya­mán újra és Újra termelődnek. Fqjiödpsünk Ütemének megnő- vekpfjifísében. népgazdaságunk szo­cialista építésének sikerűben don: tő súllyal esik latba a nagy Szovjetunió sokoldalú, baráti segítsége, a szovjet ta. pasztalatok mind követke­zetesebb hasznosítása orszá­gunkban, a népgazdasá­gunknak nyújtott szovjet műszaki és tudomány#* se­gítség. A Dunai Vasmű felépítése, kohó­ipari üzemeink teljes újjászerve­zése, a budapesti földalatti xa?út megépítése lehetetlen volna szá­munkra a Szovjetunió hatalmas segítsége, a szovjet népek nélkül- Meggyőződésem, hogy egész dől- gogó népijek nevében szólók.’ ami­kor irjhen, a Magyar' Dolgozók Pártja kongresszusi tribünjéről kifejezem köszpnetünket és soha el nem múló balánka-t felszabadf- tónkuak, a kommunizmust tjiadaP másán építő Szovjetuniónak, a szovjet tudósoknak, mérnököknek, sztahanovistáknak, s mindenek­előtt népünk igazi barátjának, a II világ dolgozói nagy vezérének, va­lamennyiünk bölcs tan ífőmesteré- bek, a mi forrón szeretett Sztáli­nunknak! Az ötéves terv első évének ered­ményei, elvtársak, nem maguktól születtek meg. Az eredigényeket, a Szovjetunió támogatása és ál­landó segítsége mellett, munkásosztályunk, dolgozó népünk — rárUink vezeté­sével, Uákosi elvtárs vezeté­sével kemény, szívós küzdelemben har­colta ki az imperialisták, a kulák- ság, a klerikális reakció és az árpió jobboldali gzoejáidempkra- íák .elten folytató;: szakadatlan küzdelemben. Népünknek ezek a megrögzött fiílenségei mindent el­követtek, ami tőlük tellett, hogy megkíséreljék megakadályozni, fé­kezni népgazdaságunk szocialista építését, lazítani a munkás- osztájy szocialista f egy elméi, lazítani a munkafegyelmet és a népi .demokrápin állami fegyelmét, megingatni, dolsoző né­pünknek saját erejébe és alkotó képességébe vetett hitét- Emlé­kezzünk a bér- és normacsalások­ra, az aljas aknamunkára a szo­cialista munkaverseny és a Szta- hanov-itiozgalom ellen, amelyet a jobboldali szociáldemokraták, az imperjaiistéknak ezek a házaáru- ló ügynökei, ß klerikális reakció vaJ egységfrontban, szerveztek. — Emlékezzünk a kulákság támadó sára az arajös» a begyűjtés és a terménybeadás ellen. Emlékez­zünk a nép ellenségeinek ismételt támadásaira közellátásunk ellen, melyről előbl? már szólottunk.. Az ellenség aknamunkája és tá­madása azonban, ha itt-ott ideig­lenesen sikerült is elérnie uémi eredményt, meghiúsult. ' Meghiú­sult azért, mert Pártunk BAkoal elv- társat, munkásosztályunk » ml nagy Pártánkat, dolgozó népünk munkásosztályunkat követte. Kiért Pártunk, munkásosztá­lyunk sziklaszilárdan állott és ált a .szocialista építés frontján, inort tömegmózgalommá vált orszásunk- ban a szocialista munkaverseny, mert mindinkább tért hódít • Sztahanov-nio-fjalom-, Az Öt,éve? terv első évében elért komoly eredményekért: köszönet a ml nagyszerű mu nkáso áztál yunknak, mely szövetségben a dolgozó pa* rasztsággál, Pártunk ' vezetésévé? előrelendítette a népgazdaság szo­cialista építésinek Ügyéi. Népgazdaságunk szocialista épí­tésében 'megvalósított' 'sikereink egyben az imperiaiista háborús gyújtogatok elfen, a beku meg­védéséért folytatott haréuxik eredményei is. Elmondhatjuk, hqgy'ha szerény mértó^bsn ié, de gazdasági eredményeinkkel m| is hozzájárultunk a világot ’ átfogó hatalmas béketábor erejének gya­rapodásához, a világ ltókelfont megérósíféséíiez,' melyhek vezető­je. s ’ egyben legszilárdabb bástyája: a’ szpciáHátá S?ófjef unió. Há«loall#lt iiiéves iiéiigazilaaági ten illik fő Tollárai Elvtársak! Népgazdaságunk fej­lődésének meggyorsulása azt je­lenti, hogy az ötéves tervről' szóló törvényben kijelölt fqlada;qkat ;iz ipar és közlekedés terén mintegy 3—3 cs fél éy alatt meg tudjuk valósítani. Es ha behozzuk a mezőgazdasá­gunk fejlődésében mutatko. zó elmaradást, akkor min­den lehetőségünk meg van arra, hogy az ötéves terv­tör véuybeil előírt összes feL adatokat, tehát' egész mos­tani ötéves tervüuket négy év alatt, vagy enuél is rövi- debb idő alatt megvalósít­suk. Mint láthatják az elvtársak, ag ötéves tervünk megbűUott.r ' (De­rül (Ség.J Legalábbis,' ha hinni le­het a New-York Times 'tudósítójá­nak. aki — Uákosi elvtárs refe­rátumát komniúntályr| — azt ír: ta: „A Koinniunista Párt ' tfc titkára bejelent ette, hogy az_ öt- év-ís tery megbukott-" (Nagy; derültség.) Szóval, elvtáreak, megnyílt elöl­tünk az a lehetőség, hogy orszá­gunkat az eddiginél is gyorsabb ütemben formáljuk út virágzó szocialista országgá. Mind ennek érdekében • szükséges ötéves tervünknek olyan átdolgozása, melynek értélmében a még hátralévő négy évre az eredetinél sok. kai nagyobb feladatokat ál- Íítunk országunk élé, s mely ugyanakkor lehetővé teszi azt is, hogy felszámoljuk azokat a hiányúfságokat, melyek népgazdaságunk fej. tüdősében az ötéves terv el­ső évi részlegének megvaló­sítása sorú,» kerültek f<?<- szinre, ötéves népgazdasági tervünket pt.vrnódon kpll átdolgozni, hegy meggyorsítsuk országunk iparosításit, vagyis mindenekelóit a nehézipar, az ipari alapanyagok, a villamos- energia és a gépgyártás, s általá­ban a termelőeszközöket előáljiió iparágak fejlődését. Mert, clvtúr- s«k, csak ilyen’ rnődón tudjuk még inkább fokózni liünnyüipa- rupk ' termelését, kjelegjteni s mostnniuáj sokkal nagyobi» 'mér lékbeu pepiipk' gyorsan ' növekvő sokféle szükségletéit, hátalmásaii megnövelnünk munka «osztályunk, dolgom parnszlságimjc, egész né- í>iink kulturális 'szífivona (jt, To yábbá: inért ahlidz, hogy’ mező- gazdaságúnk sokkal több gqjrinljt. húst, zsírr, ' vájiit/p'j ’t, gyiímijl

Next

/
Oldalképek
Tartalom