Bácskiskunmegyei Népújság, 1951. január (6. évfolyam, 1-25. szám)

1951-01-03 / 1. szám

Baja városi tanács munkája — j A kiskunfélegyházi általános [ iskolában harcolnak a lemor- j zsoiódás ellen. — I’álinonostoil j békebizottság munkájáról. — j A minisztertanács határozata a j cukor- cs fícomlisztcllátásárol í / «fflymwwk mi VI. évfolyam, 1. szám Ara 50 fillér 1951. ianuár 3, szerda í Ä Magyar Népköztársaság miniszter tanácsának határozata a takarékosságról Az ötéves terv első esztendejé­ben népgazdaságunk fejlődése hatalmas lépésekkel haladt előre. Gyáriparunk termelése ez év III. negyedében 30 százalékkal ha­ladta meg az 1949-es év hasonló időszakának színvonalát. A be­ruházások összege az' előző évhez képest kétszeresére emelkedett, p munka termelékenysége egy év alatt 19.1 százalékkal nőtt meg. E sikerek fokozásának, nép­gazdaságunk további gyors- ütem ü fejlesztésének egyre in­kább akadályává válik a taka­rékos gazdálkodásnak széles területeken mutatkozó hiánya. A termelés, a beruházások, a közlekedés, a kereskedelmi for­galom és az államigazgatás szá­mos területén felesleges költe­kezést lehet megfigyelni, egyes hivatalokban és vállalatokban pedig határozottan a pazarlás jelei tapasztalhatók. A feszült nemzetközi helyzet, a béke védelme megköveteli a szocializmus építésének meg­gyorsítását és bonvédelmünK. megerősítését. Ennek fontos fel­tétele az anyaggal, gépekkel, munkaerővel való takarékosság fokozása, amely újabb hatalmas tartalékok mozgósítását teszi lehetővé népgazdaságunk gyor- sabbütemü fejlesztése érdeké­ben. I. A minisztertanács a taka­rékos gazdálkodás hiányának legfontosabb jelenségeit a kö­vetkezőkben állapítja meg. 1. Az anyagfelhasználás terü­letén a pazarlás megnyilvánu­lásai az alacsony ■anyagkihoza­tal, a magas hulladékszázaiék, a selejt, a segédanyagok ta­karékos felhasználásának elha­nyagolása. Szénben, villamos­energiában, folyékony üzem­anyagban jelentős mennyiség kerül feleslegesen felhasználás­ra. Az ipari termelés értékének az’ anyagköltség mintegy a fe­lét teszi ki. Ezért minden szá­zalék anyagmegtakarítás több- száz millió forint nyereséget je. len népgazdaságunk számára. Az üzemekben nagyértékü, ott felesleges, de máshol fel­használható anyag hever. Az Állami Ellenőrző Központ csu­pán 90 üzemben végzett vizsgá­lata során 260 millió forint ér­tékű, évek óta heverő ilyen készletet talált. A színesfémek, koksz, pamut, bőr és más ipari termelés szem­pontjából igen fontos anyagok­ból a szükséglet túlnyomó ré­szét csak behozatal útján, rész­ben tőkés országokból lehet be­szerezni. Ennek ellenére orszá­gunkban teljesen elhanyagolják a behozatalra kerülő anyagok­nak hazai anyaggal és mű­anyaggal való helyettesítését. A tneiléktermékek éa hulladékok feldolgozása, hasznosítása a kezdet kezdetén tart. Jelenté­keny mennyiségű kohósalak, bőr, textilanyag, vegyianyag megy így veszendőbe. Nem kielégítő a hulladékok gyűj­tése sem. Ennek következtében olyan anyagokban is behozatal­lal kell fedezni a szükségletet, amelyek idehaza is fellelhetők, de rossz szervezés, nemtörődöm­ség miatt a szemétbe kerül­nek. Az anyagtakarékosság meg­valósításához az anyaggazdálko dás megszervezésére s az anyag- normált széleskörű alkalmasa sara van szükség. Az anyag­gazdálkodás szervezete azonban csak nemrég épült ki, az első anyagnormák pedig csak 1951- ben kerülnek hővezetésre, mert az iparban az anyagnorniák elké­szítőéire és alkalmazására vo­natkozó határozatokat késve haj­tották végre. Az állami gazdaságokban általános jelenség a termények, takarmányok, a gépek és szer­számok hanyag, szakszerűtlen kezelése. Sok megtakarítási le­hetőség van a termelőszövetke­zetekben is. A betakarítás kése­delmes elvégzése, valamint a már betakarított termények gondtalan kezelése évente 4—5 százalékos szemveszteséget okoz. A szálastakarmáDyok rossz kaz- íazása következtében a beázá­sok többtízmillió forint kárt je­lentenek- A szakszerűtlen trá­gyakezelés következtében jelen­tékeny mennyiségű táperő vész el. A helytelen és gondtalan tej­kezelés következtében évente néhánymillió liter tej válik em­beri fogyasztásra alkalmat­lanná, és kerül a moslékba. 2. A beruházások területén a takarékosság hiányát ugyancsak széles körben lehet tapasztalni, noha a takarékosságnak ezen a területen igen nagy jelentősége van, hiszen a beruházásokra 1951-ben 11.7 milliárd forintot, a következő években pedig fo­kozatosan növekvő összegeket fordítunk. A beruházások előkészítése — az utóbbi időben kétségkívül ta­pasztalható javulás ellenére — még mindig nem kielégítő. A be­ruházások előkészítésével meg­bízott szervek elhanyagolják a gazdaságossági szempontokat, nem törekszenek a beruházási költségek csökkentésére. Az elő­készítéshez gyakran nem áll kellő Idő rendelkezésre, ezért számos építkezés folyik terv nélkül, s ez növeli az építési költséget. Az előkészítés tervszerütlensége mu­tatkozik meg abban is, hogy számos esetben kevésbbé fontos beruházások megelőznek fontos és hosszabb előkészítést igénylő beruházásokat. Ez az eljárás a beruházások arányát az ipar rovására változtatta meg. A be­ruházások indokoltságának elbí. r ál ásóval kapcsolatban sokszor nem vizsgál jak meg alaposan, vájjon nem lehetne-e a terme­lést új építkezés helyett, a meg. lévő épületek jobb kihasználá­sával emelni. Bár köztudomású, hogy iparunk gépállománya nines megfelelően kihasználva, mégsem veszik kellőkép figye­lembe új gépek beszerzése ue- .yett a több műszakra való át­térésnek, a gépállásidű csökken­tésének lehetőségét. Nem érvényesül eléggé a ta­karékosság az építkezések ter­vezésében és kivitelezésében sem Az épületek méretei sokszor -úlzottak, a kivitel is gyakran teleslegesen drága. Ez a hiba kü- .ünösea kirívóan<$jelentkezik a mezőgazdasági építkezéseknél Az új állami kereskedelmi üzle­tek jelentős részét is fényűző .nődön, költséget nem kímélve építették fel. A típustervek cllsé. szitásénál nem alkalmazzák eléggé a szabványosítás módsze­rét. A tervezők nem egyszer fe- .eslegesen használnak köitsége- sébb vasbeton szerkezeteket, egyszerűbb, o'ospbb anyagokból előállítható szerkezeteit helyett. Gépi beruházásoknál előfordul, hogy a tervezők a szükségesnél nagyobb teherbírásra, teljesítő­képességre méretezik a berende­zéseket és szerkezeteket. A túl­zott Igények sokszor úgy jelent­keznek, hogy az egy művelet elvégzésére alkalmas egycélú gépek helyett többcélú gépeket szereznek be. 3. A munkaerőiéül asználas területén a pazarlás ugyancsak szembeötlő. Noha a bányászat­ban, az építőiparban és más szakmákban is munkáshiány mutatkozik, jó) képzett szak­munkásokban pedig majdnem minden iparág szűkön áfl, a vál­lalatok égy részében mégis több munkást és tisztviselőt foglal­koztatnak, mint amennyi a munka helyes megszervezése esetén szükséges volna. A termelésben közvetlenül részt nem vevő, kisegítő munka­körökben és az adminisztrációk­ban dolgozók aránya a termelés­ben közvetlenül részvevő mun­kásokhoz viszonyítva sokhelyütt nem kielégítő. Az amúgyis túl­méretezett nagykereskedelmi vállalatok alkalmazottainak szá­ma az évelcji 43.000-röl novem­berre 52.000-re emekedett. Az államapparátus létszáma — beleértve a vállalati formában működő, de lényegében irányító feladatokat ellátó szerveket és központokat is — állandóan nö­vekszik. Ez nagyrészt a még mindig tapasztalható bürokra­tizmus következménye. A ma­gas létszám viszont maga is fontos tényezője a bürokratiz­mus további növelésének. 4. Az .államháztartás dologi kiadásai 1151-ben 6.2 milliárd forintot tesznek ki. A dologi kiadások mértékének ez a meg­állapítása nem nyugszik szilárd alapokon. ‘ Sokhelyütt hiányoz­nak a költségnormák, ott pedig, ahol már elkészültek, nem elég szorosak. A kiküldetési költsé­gek például 1951-ben 200 millió forintot emésztenek fel. A túl­ságosan sűrű és felesleges kikül­detések nemcsak komoly anyagi megterhelést jelentenek az államnak, de fokozzák a bü rokratizmust is. Egyes liivata- olmál és vállalatoknál pazarlás mutatkozik a reprezentációs jel­legű kiadásokban. A felesleges és fényűző rendezvények, a költ­séges szobaberendezések, az állami gépkocsik szabálytalan használata cs az állami pénznek Különféle más formákban tör­ténő könnyelmű kezelése nem egyszer olyan méreteket ölt, ami szocializmust építő ország­ban megengedhetetlen. II.» A minisztertanács a felsorolt hibák és hiányosságok kiküszö­bölésére, valamint általában a takarékosság miüdenirányú fo­kozása érdekében a következő­ket rendeli: 1, Az anyagfelhaszná- 1 á s területén a kohó- és gép­ipari, a bánya- ós energiaügyi, a könnyűipari, az építésügyi, az élelmezési, valamint a közle­kedés- és posta ügyi miniszterek a vállalatok igazgatóinak, mű­szaki alkalmazottainak és dol­gozóinak bevonásával szervezzék meg és biztosítsák az anyaggal és energiával való takarékos gazdálkodást. Különösen taka­rékoskodni kell a következő anyagokkal: vas, színesfémek, szén, olaj, benzin, fa, cement, gyapot, bőr, papír és az összes importanyagok. A fokozott takarékosság meg­valósítása érdekében: a) a 100 tonna hengerelt áru­hoz szükséges öntecsmennyisé­get az 1950. évi 150 tonnáról 1951-re 146 tonnára kell leszállí­tani; a gépipar gyártmányainál a hengerelt és kovácsoltam fajla­gos felhasználását 1951-ben 7— 10 százalékkal kell csökkenteni; az öntödék selejtjét 1951-ben egybarrnadával kell csökkenteni; a gyapotfonál kifonását 1951- ben az idei 86 százalékról 92 szá­zalékra kell emelni és ezzel 16 millió forint megtakarítást kell elérni; az egy cipőre felhasznált felső­bőr és talpbőr mennyiségét 5 szá­zalékkal kell csökkenteni és az így megtakarított anygbó! 400 ezer párral több cipőt kell elő­állítani ; a már elrendelt 5 százalékos szén meg ta karit ásón felül az ösz- szes állami hivatalok és vállala­tok takarítsák meg a világítási célokra szolgáló villamosenergia 5 százalékát: a bánya- és ener­giaügyi miniszter egy hónapon belül terjesszen elő javaslatot a villa inoseuergiu fogyasztásának a napszakok közti egyenletesebb oiosztására: a ' közlekedés- és postaügyi, illetőleg a földműve­lésügyi miniszter egy hónapon belül állapítsa meg a teher- és személyautók, valamint a trak­torok lizemanyagfogyasztási nor­máit olyan módon, hogy a. jelen­legi felhasználással szemben .10 százalékos megtakarítás mutat­kozzék. A gépek jobb kihasználása, n javítási költségek csökkentése érdekében minden tizemben meg kel] szervezni a gépek rendszorcs karbantartását. Minden gépfaj-; tára és járműre vonatkozóan meg kell határozni a két karbantar­tás közötti időt és a javító i költségek normáját. A földművelésügyi minisztei biztosítsa, hogy az állami gazda­ságokban és ‘terinelűszövctkezu- tekbeu: az eddigi kb, -1—5 százalékos szemveszteség a betakarttü i munkák időbeli és gondos el­végzése, valamint a szakszerű tárolás révén 1 és fél s.-óza'ékrj Csökkenjen; a takarmányozásnál szigorú takarékosságot érvényesítsenek í .ervszerüeu emeljék a takarmány- kihasználás fokát. A földművelésügyi miniszter gondoskodjék az állami gazdasá­gokban az anyagkiadás, raktá­rozás, kezelés re.ndszertéle&sé- gének, lazaságának felszámolása ról, a poutos elszámolás és el­lenőrzés megszervezéséről. b) A minisztertanács utasítja az OT elnökét és az illetékes mi­nisztereket, hogy a kutatóinté­zetek és az érdekelt vállalatok bevonásával dolgozzák ki az lm portanyagoknak hazai anyagok­kal való jvótlását biztosító mód­szereket, szélesítsék ki a mű­anyagok előállítását és felhasz­nálását. Az Országos Tervhivatal elnöke a kísérletekhez, valamint a pótauyagok és műanyagok gyártásához szükséges beruházá­sokat soronkívül engedélyezze. A minisztertanács felhívja az ősz- szes dolgozókat, különösen a mérnököket, technikusokat, újí­tókat, sztahánovistákat, tegye­nek javaslatokat, dolgozzanak ki eljárásokat a külföldi eredetű anyagok pótlására. A könnyűipa­ri, a belkereskedelmi és a kül­kereskedelmi miniszterek vizs­gálják felül az egészben, vagy részben behozott anyagból gyár­tott, illetőleg forgalombahozott cikkeket és egy hónapon belül tegyenek javaslatot egyes cik­keknél a behozott anyaghűl való gyáriás kiküszöbölésére, illetőleg a behozott anyagoknak hazai anyagokkal vájó helyettesítésére c) A minisztertanács az érdé kelt miniszterek kötelességévé teszi, hogy gondoskodjanak az üzemekben keletkezett mellék- termékek feldolgozásáról és hasznosításáról. Amennyiben a hasznosítás az üzemen bellii nem lehetséges, vagy nem gazdaságos, a helyi tanácsok szervezzenek kisebb üzemeket a, melléktermé­kek feldolgozására és támogassák az ilyen célra alakuló kisipari szövetkezeteket. Az Országos Tervhivatal elnö­ke állapítsa meg minisztériu­monként és iparáganként, — a minisztériumok pedig a keretszá­mok alapján üzemenként — a kötelezően beadandó óeskavas- és egyéb hulladék mennyiségét. A belkereskedelmi miniszter épít­sen ki olyan hulladékgyűjtő szervezetet, amely minden ház­hoz eljut és képes a háztartá­sokban felgyülemlő értékes hul­ladékot teljes egészében össze­gyűjteni. Ezekkel az intézkedé­sekkel az 1951. év folyamán leg­alább 50 százalékkal kell növel­ni az ócskavas-, a színesfémek, a bőr-, a papír-, a rongy- ós egyéb hulladékok begyűjtését 1950-hez képest. A minisztertanács elsősorban az ifjúságot hívja fel, hogy a hulladékgyűjtésben való lelkes részvételével segítse szo­cialista iparink erősítését. ' d) A minisztertanács yíjsírja.

Next

/
Oldalképek
Tartalom