Bácskiskunmegyei Népújság, 1950. november (5. évfolyam, 174-197. szám)

1950-11-01 / 174. szám

A Szovjetunió Kommunista (bolsevik) Pártja Központi Bizottságának jelszavai a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 33. évfordulójára 1. Éljen a Nagy Októberi Szo­cialista Forradalom 33. évfordu­lója! 2. Testvéri üdvözlet a békéért a demokráciáért és a szocializ­musért harcoló valamennyi nép­nek! 3. Testvéri üdvözlet a népi de­mokratikus országok dolgozóinak, akik .sikeresen építik a szocializ­must! 4. Testvéri üdvözlet a nagy kí­nai népnek, amely kiküldötte or­szága szabadságát és függetlensé­gét és sikeresen szilárdítja a népi demokratikus reudszcrl! а. Testvéri üdvözlet a koreai népnek, amely hősiesen védelme­zi országa függetlenségét! б. Éljen a Német Dcmokralikus Köztársaság. Üdvözlet Németor­szág demokratikus erőinek, ame­lyek az egységes, független, demo­kratikus és béke-szerető Németor­szágért harcolnak. 7. üdvözlet Jugoszlávia népei­nek, amelyek felszabadító harcot folytainak a Tito—klbkk fasiszta rendszere, az imperializmus laká­jai ellen! ( 8. Valamennyi ország dolgozói! Leplezzétek le és hiúsítsátok meg az új háború gyujtogatúinak bű­nös terveill Szélesítsétek és szi­lárdítsátok a béke híveinek hatal­mas frontját! Megvédclmezziik az egész világ békéjének ügyét! 9. Éljen Anglia népeinek, az Amerikait Egyesült Államok népei­nek és a Szovjetunió népeinek barátsága a tartós békéért, a há­borús uszítok ellen vívott harcuk­ban! 10. Testvéri üdvözlet a szabad­ságukért és nemzeti függetlensé­gükért küzdő gyarmati és függő országok népeinek! 11. Dicsőség a Szovjetunió fegy­veres erőinek, amelyek a béke és hazánk biztonságának őrhelyén állanak! 12. Éljenek a szovjet határőrök —• hazánk szent határainak éber őriző!! 13. Dicsőség a Szovjetunió Hő­seinek és a Szocialista Munka Hő­seinek — hazánk legjobb fiainak és leányainak! 14. Szovjet munkások, parasz­tok és értelmiségiek! Fejlesszétek minél szélesebben a szocialista munka-versenyt! Küzdjctek az 1950. évi gazdasági terv batáridő előtti teljesítéséért! l'| munka- eredményekkel szilárdítsátok a szovjet szocialista állam halal­mát! 15. Szovjejt dolgozók! A nagy ' építkezések — a kujbisevi, sztá­lingrádi és kabovkai vizicrőmű, a lurkmén főcsatorna, a délukraj- uai és északkrimi csatornák meg­valósításával nagymértékben hoz­zájárulunk a kommunizmus épí­tésének ügyéhez! 19. Szovjet dolgozóik! Bátrabban alkalmazzátok a termelésben az élenjáró tudomány és technika ta­pasztalatait és eredményeit! Szün­telenül fokozzátok a munka ter­melékenységét, szocialista álla­munk további növekedésének és felvirágzásának alapját! 17. Munkások és munkás nők, mérnökök és technikusok! Har­coljatok a legszigorúbb takaré­kosságért a nyersanyag, tüzelő­re villamosé ne rgia terén! Harcol­jatok a géipifelszereiés jobb ki­használásáért! Csökkent séfek az önköltséget, javítsátok a termelés minőségét! 18. Szénipari munkások és ninnkásnők. mérnökök és techni­kusok! Harcoljatok a szénterme­lés valamennyi menetének teljes gépesítéséért! Gyorsabban építsé­tek az új bányákat! Adjunk több szenet az ország népgazdaságá­nak! 19. Olajipari munkások és mnn- kásnők, mérnökök és techniku­mi.! Fokozzátok a kőolajtermelés és finomítás ütemét! Gyorsabban végezzétek a fúrásokat és tárja­tok fel új ojajl-előbelyekel! Több kőolajai és bőolajterméket a szo­cialista gazdaságnak! 20. Nehéz- és színesfémipari mink ások és munkás-nők, mérnö­kök és technikusok! Harcoljatok a fémtermelés új fellendüléséért! j Teljes mértékben használjátok ki a gépeket! Alkalmazzátok na­gyobb mér lékké ii az élenjáró fémmunkások tapasztalatait! Ad­junk több nyersvasat, acélt, hen- gerclivasat és színesfémet az or-' ! szagnak! 21. Villauytetcpek munkásai és | munkásnői, mérnökük és tech­nikusok! Fokozzátok a villantó,s- energiaternieiést! Gyorsabban be-! , lyczzélek üzembe az új energeti-j kai üzemeket! Biztosítsátok a | népgazdaság fennakadás nélküli j ellátását villanyáraimmal! 22. Gépipari üzemek munkásai’ I és miniikásnöi, mérnökök és leéli-1 ' nikusok! Lássátok el az ország j népgazdaságát élenjáró leebniká- ' val! Több gépet az iparnak, az építkezéseknek, a közlekedésnek, I a mezőgazdaságnak! 23. Gépkocsi- és traktoripari munkások és műink ás nők! Mérnö kök és technikusok! Élen járó ter­melési módszerekkel fokozzátok a gépkocsi- és traklorlermclésl! 24. Vegyipari munkásuk és munkásnők, mérnökök és tech­nikusok! Küzdjctek az új techni­ka és az élenjáró technológia at­ka Inra zásáé rl! Fokozzátok az ás­ványi műtrágyáik termeléséi! Több vegyi-terméket az ország népgaz­daságának! 25. Hajóépílőipari munkások és munkásnők. mérnökök és techni­kusuk! Tökéletesítsétek a hajó- építés technikáját! Gyorsabban építsétek az új bajáikat! Építsünk hatalmas flottát a szovjet állam számára! 29, Munkások, niunkásnök, mér­nökök és technikusok — építé­szek! Sajátítsátok cl a gyorsé pi­lis technikáját! Gyorsabban fe­jezzétek be az új üzemek, gyá­rak, lakóháziak, kulturális intéz­mények építéséi! Csökkentsétek az önköltséget és javítsátok az építkezés minőségét! j 27. Épílöanyagipari munkásuk és miMikásnök! Mérnökök és tech­nikusuk! A legnagyobb mértékben használjátok ki a gépeket, az új termelőeszközöket! Több rémén- ict, téglát, üveget, telőburkotó anyagot és más anyagot hazánk építkezései számára! 28, Fa- és papíripari munkásuk és munkásunk! Mérnökük és technikusuk! Fokozzátok a gépek kihasználását, a munka termelé­kenységét a fa- és papíriparban!! Minden eszközzel fokozzátok a faanyag megmunkálását és sz-ál-l Utasát! Adjunk az országnak több: faanyagul és papírt! 29. Könnyűipari munkások és iiiii-nkásmők. mérnökök és tech-i nikusok! Adjatok több szövetet,; cipőt, ruházati cikket, kötöttárut és más árukat a lakosságnak! —! Harcoljatok a nycrsanyagmegla-j karilásért, a kiváló minőségért és a közszükségleti cikkek nagy vá­lasztékáért! 30. Élelmiszer-, hús-, lej- és hal- ipari dolgozók! Fokozzátok az élelmiszercikkek termelését, ja­vítsátok a minőségei! Több cuk­rot, vajat, hősi, tej-, hal- és inás terméket a lakosságnak! 31. Kisipari és kézműves szövet­kezeti dolgozók! Termeljetek több készítményt a nyersanyagból! Emeljétek a tömegcikkek minő-' ségél! Elégítsétek ki jobban aj dolgozók mindennapi szükség!«-! felt! 32. Építészek és építésznők,! mérnökök, városgazdasági és la-, -kőház-építkezési technikusok! Fo­kozzátok a lakóház- és kulturális építkezések illemét és javítsátok! meg minőségéi! Harcoljatok a jól berendezett városokért és mun-j kásnegyedekért! 33. Vasúti szállítási munkások! Harcoljatok a szállítási terv túl­teljesítéséért. csökkenlsélek a vas-! úti kocsifordulók idejét! Javítsa-j tok az utasok kiszolgálását! Fo­kozzátok a vasúlípílkczések üte-; mét, emeljelek minőségéi és; csökkentsétek az önköltséget! Biz-j tosiIsuiik példás szállítási munkát a léli körülmények közölt! 34. Tengeri és folyami flotta dolgozói! Növeljétek a szállítások térfogaiul, csökkent séfek a hajók fordulóidejél! Gyorsabban szállít­sátok az árúkat a népgazdaság számára! Mintaszerűen készülje­lek az 1951-cs év hajózására! 35. Mezőgazdasági munkások! Érjetek el újabb sikereket a szo­cialista földművelés és állatte­nyésztés fejlesztésében! Teremt­sünk áru-bőséget a lakosság szá­mára és nyersanyagbőséget az ipar számára! 39. Kolliozporasztok. gépállo­mások és szovbozok munkásai, mezőgazdasági specialisták! Szé­les körben alkalmazzátok a kol­hozok cs szovbozok termelésében a mezőgazdasági tudomány ered­ményeit és a kolhozok, szovbozok és gépállomások élenjáró tapasz­tala tail! Növeljétek a földművelés és állatlenyészlés élenjáró mun­kásainak sorait! 37. Koi-liozparaszlok és kolhoz- parasztas- anyuk! Sokszorozzátok meg a kolhozok közös gazdasá gát, szilárdítsátok meg a muiika­i fegyelmet! Tartsátok be a inezö- I gazdasági te inielőszö vetkezetek I szervezeti szabályzatát — a kol-j ! közélet alapvető törvényét! 38. Dicsőség a koihozparasziok- : nak és kolhozparasztnőknek, a 1 gépállomások és szovbozok mun- ! kásáinak, akik becsülettel teijesí- , tik kötelezettségeiket az állam j iránt! , j 39. Kolhozpara-sztok, szovbozok munkásai, áiiallenyésziési szak­értők és állatorvosok! Fejlesszé tek teljes mértékben az állatte­nyésztést, emeljétek a jószágállo- mányt, növeljétek hozamát! Szer­vezzétek meg a jószág sikeres ieléllelésél! 40. Mezőgazdasági dolgozók! T ra-ktoristák, kombájuvczelők gépállomások és szovbozok me­chanikusai! Használjátok ki job­ban a mezőgazdasági technikái, i fokozzátok a munka terme léken jr- j ségél! Fokozzátok a földművelés ! és állattenyésztés villamosítását! j 41. Mező- cs erdőgazdasági dolgozók! Harcoljatok a véderdő­I ültetési tervek határidő előtti tel- | jesítéséért! Gyorsabban sajátí-lsá- tok el a vetésiforgó helyes alkal­mazását! Terjesszelek el széles­körűen az új öntözési rendszert, j a csatorna- és vízvezeték-építést! ! Biztosítsuk az állandó magas termést! I 42. Szovjet kereskedelem, szö- i vetkezelek és társadalmi étkezők dolgozói! Minden módon fejlesz- [ széliek a kultúrált szovjet .keres­kedelmet városon és falun! Ja­vítsátok « szovjet fagyasztók el- I látásit! 43. Állami intézmények alkal­mazó', tn-i! Javítsátok a szovjet ál­lamgépezet munkáját, szilárdítsá­tok az állami fegyelmet, gondosau ügyeljelek a dolgozók igényeire cs szükségleteire! I 44. Szovjet tudomány dolgozói! Gazdagítsátok hazánk tudomá­nyát és technikáját új kutalások- kni, felfedezésekkel és találmá­nyokkal! Erősítsétek a tudomány és a termelés kapcsolatát! | 45. Irodalom, művészet és film dolgozói! Emeljétek iudásolok színvonalát, alkossatok új, ma­gas eszmei tartalmú, a nagy szov­jet néphez nvélló mű vek el! 49. Tanítók, tanítónők, a nép­oktatás dolgozót! Fegyverezzétek frl a tanulókat a tudomány alap­jainak szilárd ismereteivel! Ne­veljelek if jóságunkat a szovjet hazafiság szellemében! Képezze­tek kuFuráit, művelt polgároka! a szocialista társadalom számára, a kommunizmusért küzdő aktív harcosokat! 47. Egészségügyi dolgozóik! Ja­vítsátok a lakosság egészségügy i ellátásának minőségéi. Vigyelek be a gyakorlatba a szovjet orvos­tudomány vívmányait! Harcolja­tok a gyógy- és egészségügyi in­tézmények példás munkájáén! 48. Vegyük körül az egész nép gondoskodásával a Honvédő Ha burú rokkant jail és azoknak a hős szovjet harcosoknak család­jait, akik életüket adták hazánk szaiz-u- iáért és f üe>-*eil? ínségéé,'I! 49. Szovjet szakszervezetek! Szélesítsétek ki az 1959. évi nép gazdasági terv liutáridőe'őlli let jesetéséért vívott szocialista ver- senyt! Terjesszétek a termetéi újítóinak tapasztalatait! Faradba- tafta.mil gondoskodjatok a mun­kások és alkalmazottak anyagi és kulturális színvonalának eme­léséről! Éljenek a szovjet szak­szervezetek — a kommunizmus iskolái! 50. Szovjet nők! Küzdjctek ha­zánk -népgazdaságárnak cs kulin fájának további felvirágzásáén! Éljenek a szovjet nők, a komimé niznuis aktív építői! 51. Éljen -a lenini-sztálini Kom -szómól, a kommunizmus ifjú épi főinek élcsapata, a Bolsevik Párl megbízható segítő-társa és tarta­léka! 52. Szovjet ifjak és leányok! Fár-adlia la liánul sajátítsátok el az élenjáró tudományt, technikát és i. üli! lírái! Fogy etek állhatatosak, bátrak és készek bármely nehéz­ség leküzdésére! Önfeláldozóan dolgozzatok hazánk javára! 53. Pionírok és iskolások! Sajá tilsatok cl a tudást, készüljetek hogy Lenin—Sztálini ügyéért küz­dő állhatatos harcosokká válja­tok! 54. Kommunistáik és Komszo- nioi-laigok! Küzdjctek a gazdasági élet és kultúra ú j* hatalmas fel­lendüléséért, a szovjet állam to­vábbi megszilárdításáért harcolók első soraiban! 55. Éljem a nagy Szovjet Ha­zánk, országunk -népei barátságá­nak és dicsőségének erődje! 59. Éljem Lcnim-Szlálio nagy Bolsfvlk Pártja, a szovjet nép h-arcedzelt élcsapata, diadalaink lelkesilőjc és szervezője! 57. Lenin zászlaja -alatt, Sztálin vezetésével előre, a kommuniz­mus győzelméért! A SZOVJETUNIÓ KOMMUNISTA (BOLSEVIK) PÁRTJÁNAK KÖZPONTI BIZOTTSÁGA Valóság lett, amiért Fazekas bácsi harcolt Fazekas elvtárs ŐS esztendejének sok még az a néhány Jégeső­tök is, ami a kiskunhalasi tanácsháza emeletére vezet. Nem akármi­lyen 93 esztendő az, különösen a fiatalabb évek... Ahogy végigtopog a folyósán, mindenütt szívesen köszöntik. Fa zekas elvtárs kicsit csodálkozik is ezen. Hiszen régen nem jár ő mái ilyen helyre. ,,öreg embernek kuckóban a helye“ — mondják hala- siosan. Amikor az ember feje fölött eljár az idő, nem 'fs szívesen mozog. A világ eseményeiből elég neki az, amit otthon a családtól hall, vagV amit a fia felolvas az újságból. Onnan tudja azt is, hogy ma lesz a városban az első tanácsülés, kiégi emlékeket kel­tett benne ez a szó, nem maradhatott otthon... Lám. hogy megváltozott itt is az élet. üjarcú emberek esek a tisztviselők, nem úgy, mint a- ő javakorában. Más egészen a levegő. Attól volna talán, hogy a csizmás, magafajtájú emberek olyan nyu­godtan jániak-kelnck a szőnyegcs szobákban és lám. ott az egyik íróasztal mellett is kontyos, kendüs parasztasszony fogja a .pennát?! A TANÁCSTEREM AJTAJA előtt megáll. ,,Fel, fél. ti rabjai i földnek!“... — harsog ki a csukott ajtón az ének. Fazekas elv- társ gyenge ütést érez a szívén. Behunyja a szemét és gondolata visszaszáll sok-sok esztendővel arra az időre, amikor 1919-et írtak. Látja az újjongö várost, a nő tőszóval menetelő, dübörgő' ’pl il mun­kásokat, az őszirózsákat a sapkák mellett, és hallja -— éppúgy, mint most — a proletárok himnuszának vérpezsdítő. mdmoríló ’lángjait. 0 is ott menetel, ott énekel soraikban, ott e\öl, a: élen, kesében a tüzesövaként libegő vörös zászlóval... Az ajtófélfának támaszkodik. Szép volt!... De aztán!!! Teste megvopaglik, ahogy visszaérni harmincegy év távlatából az ütése­ket. a puskatust. A piros lobogók visszfényét elhomályosítják sze­nei előtt a csendörtollak. Hallja társainak cs sajátmagúnak nyögé­sekbe kényszeritett fájdalom kiáltáséi t. Folyik a vér, az elvtársak Irága vére, tengerében megfűrödnek az őszirózsák és lucskossá Izilc benne a sarló-kalapácsos lobogó. S Szegeden hófehér paripára ültetnek egy gyilkost, aki miatt a megtizedelt adriai tengerészekével ?gyütt bosszúért kiált ezer cs ezer magyar hazafi vére.. KEHÉXY ÉRCES HAXG hozza vissza Fazekas eWúrs gondo- atait. — Elvtársaki A Fúrt nevében köszöntőm az első tanácsülést. V/érkezett az ideje elvtúrsak hogy dolgozó népünk fiúi megkezdjék munkájukat a tanácsban, ezen a helyen, ahonnan mostmár végre kiseprüztük az átkos múlt minden porszemét,. Minden arc az ajtó jelé fordul. Fazekas elvtárs reszkető kézzel húzza be maga mögött a kilincset. Kiszeli elvtárs, párttitkár lesiet az emelvényről. — örömmel köszöntünk itt. Fazekas elvtárs! — és izmos, fiatal tenyere melegen kulcsolódik az öreg harcos ráncos kezére. Felcsattan a taps, Fazekas elvtárs homályos szemmel néz körül. Csupa ismerős, szeretett arc. Mindegyiket ismeri pendelyc< kora óta■ laaz, hogy ilyen helyen nem látta őket. Régen béresek, rongyos, munka nélkül tengődő emberek voltak. Hej, de sokszor mondta'cgijnek-egynek, ha kitört belőlük az indulat: ,,Várjatok, fiaim, eljön még a ti időtök is. Tanuljatok akkor majd tőlünk, de ti csináljátok jobban, mint mi csináltuk!“ Hát jobban is csinálták! Fazekas elvtárs megfiatalodva néz kö­rül. Mintha régi társait látni megfiatalodva. Valaki megfogja a kabátját. Ismerős, öreg tekintet néz rá. A régi harcostárs, Hatliázi János! Ö is elhozta hát a 73 évét a fiatalok közé! — Látod, Gábor, ezért érdemes volt,, megértük ezt is! — súgja Hatházi, Fazekas elvtárs csöndesen bólint és meleg pára önti el szemét,. — ELVTÁRSAK, MIELŐTT rátérnénk a megbeszélésre, hadd köszöntsem sorainkban városunk lcct legöregebb, drága kommunistá­ját, Hatházi és Fazekas elvtársakat. Mindketten tagjai voltak a 19-es tanácsnak, mindketten majd az életükkel fisettek, mert hűek. harcosak voltak. Drága elvlársainkt — fordul feléjük Kiszcli clv- léirs. — Nézzétek, nemhiába harcoltatok, szenvedtelek! Fiaitok és az akkori hős elvtársak fiai vannak most itt, hogy átvegyek az őket megillető helyet minden hatalomban. Mi büszkék vagyunk iá. lók, régi, re! tenth eteti an harcosokra. És ígérjük nektek, hogy erő­sen tartjuk kezünkben a Szovjetunióiul kapott drága szabadságol! ígérjük, hogy nagu Pártunk vezetésével felépítjük magunknak a jövőt. Végigjárjuk a~t az útat, amelyet 19-ben a ti kihulló véretek megjelölt a számunkra! Fazekas elvtárs nem szégyell az arcán csordogáló meleg kön ti­nijeiét. öreg szív nehezen bírja az örömet, nehezebben, mint a fiatal a szenvedést. Feláll, szeme szeretettel öleli az arcokat. S a hangja úgy cseng, mint harmincegy évvel ezelőtt. — örülök, hogy megérhettem ezt a napot! Tudom, drága elr- társaim, hogy'amit akartok, eléritek. Mi 19-ben egyedül harcoltunk: De tiinéllct telet el; ott áll a világ minden becsületes embere, de leg­főképpen olt á'.l a dicsőségéé nagy Szovjetunió. Vele győzni fogtok!., S Sztálin ctvtdrs életnagyságú arcképének mosolygó tekintete összetalálkozik Fazekas elvtárs felemelt, fiatalos tűzben égé. nézésével.

Next

/
Oldalképek
Tartalom