Bácskiskunmegyei Népújság, 1950. november (5. évfolyam, 174-197. szám)

1950-11-01 / 174. szám

BACSKISKUNMEGYEI NÉPUJSÁG Rákosi elvtárs beszéde hatal­mas lökést adott a népnevelő munkának. — Beszélgetés a Békekongresszus kecskeméti követeivel. — Máté János katolikus plébános levele. ■«te «Mori*. V. évfolyam, 174. szám Ara 50 fillér 1950 november 1, szerda jobb munkával készülj a Magyar Békekongresszusra! m A járáiok versenyelten a kafoesui járás, a városok kiiwÁiíi Kiskunhalas vezet Honija a megyei átlagot a dunavecsei járás és Kecskemét rossz eredménye Egy bét óta a megye minden területére jelentős mennyiségű eső hull. Nem egy község megyénkben 60—S0 milliméter csapadékot ka­pott. Mindenütt jól át ázik a talaj. Megint azok-járlak jól. akik hall­gattak a Párt. a kormány szavára és idejében végeztek, a vetésiéi. Az clvc<ett gabona bőven meg­kapja azt a nedvességül, ami . sí­rázásához és gyors fejlődé’éhez szükséges. A búzavetőmag is a földbe került ez azt eredményezi, hogy egyenletesen kci> továbbá azt. hogy nyáron egyszerié élik. Az csőnek az js a következménye hogy minden szem kikel. így sűrű állományú lesz a vetés, aitV'ivet Ravasszal nem verhet fel a gaz. Sok száron pedig sok kalász nő. A Megyei Tanács Mezőgazda- sági Osztálya legutóbbi jelentése szerint megyénkben a mélyszántás adása a következő: A megyei át­lag felemelkedett 12.5 százalékra. Az állami gazdaságok az őszi mélyszántásban már öl százalék­nál tartanak. A termelöcsoporlok az előirányzott területnek több mint egyötödét szántották fel. Az egyénileg dolgozó parasztok 0 szá­zaléknál tartanak, Ha járásonként nézzük a hely­zetet, akker azt tapasztaljuk, hogy 18.7 százalék teljesítménnyel a kalocsai járás jár az élen. Utána következik 16.6 százalékkal a kecskeméti járás. A kunszenlnjik- lósi járás 16.2 százaléknál tart. A további sorrend a következő; A bajai járás 13.2 százalék, kiskőrösi járás tO.l százalék, bácsalmási já­rás 8,5 százalék, télegyházi járás 3 százalék, kiskunhalasi járás 2.1 százalék, dunavecsei járás 1.8 szá­zalék. A városok közül messze clöl ha­lad Kiskunhalas 42.1 százalékos teljesítménnyel. Utána következik Raja 0.4 százalékkal. Kalocsa 4.9, Kiskunfélegyháza 4.6 százalékos teljesítménynél tart. A sereghajtó Kecskemét, eddig mindössze 2.3 százalékig teljesített. A Mezőgazdasági Osztály ked­den délelőtt értekezletet tartott, ahol a Gépállomások Megyei Köz­pontjával megtárgyalták a munka átcsoportosítását. Az egész me­gyében azokat az iga- és gépi- erőket, gmelyek a gabonavetés munkáival voltak elfoglalva és felszabadultak, az őszi mélyszán­tás számára átcsoportosítják. Az átcsoportosítás biztosítja, hogy niinden dolgozó paraszt területét időben, jó minőség­'.30«) CS mélyen le tudják szán­tani. Az őszi esőzés rendkívül kedvez a mély szántási munkákra. A ta­laj ekejárásig beázik. A kötött­talajon nem hasogat fel az eke nagy darabokat. Ezzel a traktor­os az igaerő munkája könnyebb í lesz. Megyénkben a dolgozó pa­rasztság egy része 3 múltban ' ősszel nem szántotta fői . a íöld- ' jót. A kulákok úgy akarják az őszi mélyszántás ütemét lassítani, hogy ezekre a hagyomá­nyokra1' úton-úlfélen hivat­koznak. A jó uüpuevelő munka azonban azt eredményezte, lioytj dolgoz'.j parasztságunk nem hallgat a kulá­kok ^szaktanácsaira'* és mindenütt teljesíti a minisztertanács határo­zatát. Fiilöpszállásról Czink György 10 holdj s középparaszt így ír : .,.4 nyáron azért tudtam beadási kötelezettbeqemet 750 százalékkal túlteljesíteni, mert már a múlt év­ben is hallgattam a Pártra. Ko­rán vetettem és a tavasziak alá jó mélyen szántottam fel a földe­met. Az őszi cső kifelé húzta a földből a vetést. Így van ez az idén is.‘‘ Jétrféis József kunszeutmiklósi 5 holdas kispárnát így ír; ,Én már a felszabadulás első esztende­jében figyeltem a l’árt útmutatá­sait, Tavaly is követtem a minisz­tertanács határozatát és így saját földemen tapasztal lám, hogy a korai vetés adja a bö termést, tízért ladtam az idén jSÍI százalé­kon teljesíteni a lerméuybcadást. Host úgy készülök a liéke- konyresszttsrá, hogy addig befeje­zem az őszi mélyszántást is. vagyis a tavasziak alá készítek jó vctésáyyat, ’Megyénk dolgozó parasztsága már eddig is bebizonyította, hogy a gyilkos, pusztító háború helyett 3 teremtő békét választja. Ezt bizonyítja a Békekölcsön és a tanáesváiasztás átütő sikere. Most azon van a sor, hogy a bé­kére adott (.Kiírásunkat nap mint naP tettekkel támasszuk alá. Népnevelőink magyarázzák mese a dolgozó "parasztoknak, hogy a mélyszántás jdőben tör­ténő teljesítése: a béke védelme. Mozgósítsák a dolgozó parasztok széles tömegeit a mélyszántás teljesítésére — a béke védel­mére. Készüljön a Magyar Béke- kongresszusra jó munkájával me­gyénk minden dolgozó parasztja! A lairaiti Demokratikus Önkormányzati Liga kiáltványt intézett Tairan népéhez A liaivani Demokratikus Önkor­mányzati Liga ikiár.'ványt bocsá­tott ki, amely m-egáOkipí'tija, hogy a kínai nép 5 évvé: ezelőtt Ja.pa.11 felett airafoSt győzelme, m-etgvatló- sította Taiivan népének reményei'!, melyet azuián Csatig-Kai-Sek összezúzott. Az <1 merik a« km porta- ■fevák lés az áruló Csang-Kai-Sek- kíikk célja amerikai gyarmailtá változtatni -a szigetet és felhasználni katonai tá­maszpont ni egy Kína és Ázsia elleni agresszió megindításá­ra. Az Egyes ült Aivaimok a Szov­jetunió és más országok ismételt •I ittak ozásia.i ebenere keresztül­vitte, 'hogy az E’NSz közgyűlése ógyekezekt aiia-pot teremte™ Tai- van agressziója .számára. „Szilár­dan hisszük, hogy az amerikai imperialisták és a Csang-Kai-Sck- banditáik :ntr nem képesek megakadályozni, hogy a kínai nép felszabadítsa Taivant, — toly'.Li*í’ja a Iki'áltvá'ny. — Tainan szerves alkotó része Kínának. Ezt véglegesea megszabta az i ’13-a,s kairói és az 1915-ös potsdami inyfa'.lk ozat. Végül fölhívja a kÁV.tvány Tai- vam népé'.: álljon szembe egysé­gesen Csaug-Kai-Sek és az ameri kai imperialisták fegyveres inter véneié javai. A lövök munkások rabszolgaként függenek a munkáltatók akaratától A török sajtóban cikk jelent meg arról, hogy az isztambuli gumigyár 190 munkást elbocsá­tott. A lapok megmagyarázzák, hogy a török törvények szerint a vállalkozók saját akaratukból ■ el­bocsáthatják a munkásokat, vagy csökkenthet ik a munkabérüket. A lörök munkások munkáját r a b szói gamiiuk ak ént fi ze ük és a munkások ágy függnek a munkáltaié» kényc-kcd vétől, mint a rabszolgák. Az anikjt'ji sütőipari munkások kérvénnyel fordultak a munka­ügyi minisztériumhoz, amelyben panaszt tesznek az elviselhetetlen munkaviszonyok miatt. Izmail Arasz, a szakszervezet elnöke ki. Jelentette, hogy a kormány sem­mit sem tesz a munkások élet- körülményeinek megjavításáért, a kik n.3 p'O'nía 18—20 órát k én y te­lellek dolgozni egy török líráért. Nyugat-Európa dolgozói fokozzák harcos előkészít Jetiiket a II. Békevilágkongressztisra A Londoni ík'kevédielmi Tárnics október 28-! ülésén részvevő tkü 1 - dűllek 24 szaikszecvezetet, 25 bé­ke véd elírni bizottságot, 2 női szö­vetséget ' és 8 egyéb szervezel«! kzpviselitek. Az ülésen unegváka.sz- l o-M'á'k a k ü ldő t tetet a Béke Hí­veinek II. V i I ágk ong rossz u sara. Az üléselnökök erélyesein bírál­ták a „munkáspárti;“ kormány há­borús, pusztító poliit.jlká jáií. A s h eitfie I du Bébe vili ágik au g resszus iránit álloiú'd'áan fokozódó érdek­lődés komoly aggodalmai kell a .jobboldali munkáspárti veze­tők körében. Morgan Philips fölük ár “evelet küi-dö'.it a „Munkáspárt“ vala­mennyi »z'eirvez eléhez, mely be® nv oni álé kik.a 1 kijeként», hogy az angol békrbizotlság, mely Shef- fiektben a Béke világkongresszust rendezi, a „Munkáspárt“ állal tiltottnak mi misí tel lek közé tar­tozik, tehát a ,.sUcffieldi Rékcvi- lágkongrcsszuson roló részvétel össze f é rlic lel len a munkáspárti ta­gokkal.“ Társadalmi körlevelei rntéze-Ut $»r Vincent Tewson, a szaikszeirveze'lii ta.nács fót'BUk.áina vallóimén n yi iialásk önébe tartozó szak szerv ez étihez: „Bárminő össze köt te lés a Bé­ke világkongresszussal. ellen­keznék a szakszervezeti ta­nács politikájával. A skóciai D un fern line várasbám közel 400 bányász-.s zak,szervezelui logot felfüggesztenek, ment o.z®n.j goi békeibiizoltság.gal tartottak; fenn össz'ek'öli'.eliés'ctet. A Daily j Worker ezzel kapcsolatiban meg­jegyzi: „A béke ügye az egész emberiség ügye.“ .Morgan Philips: úr tovább szórhatja egyházi ál-[ kait és színpadi villámait. Ez azonban egyáltalán nem riasztja el a becsületes munkáspárti fér- f'iűkait és műkéit a.Hői, hogy találkozzanak a más országból érkező dolgozó tár­saikkal a világ békéjét védel­mező kongresszuson. Fra n cia országban a Szajna-me- gyci békehiarc.'.v- k ériek ez ele, —! amiéi yen 20 ezer küldött vett részt,] — vasárnap befejezte munkássá-] gát és kijelölte delegátusait a sheffietdi Világkongresszusra, A küód'öMségben a fraiocta közélett és a béke mozgató 111 mindéin tagja képviselve van. A Szajna-megye, ;bókclM<rco.sok k ongresszusávai! egyidejűleg 53 más framcia me­gye válaszitol'ta meg kiKdiötteít s sheffieldi kongresszusra. Az olasz békebizottságok mel­lett sok más haladó szellemű szervezet is résztvesz a békemoz- gnloinbjü. A stockliolmí béke- felhívás aláírására megindult kampány a kezdet napja óta állandóan fokozódó lendülettel folyik. Eddig 17 millió olasz írta alá a stockholmi felhívást, 0 rendőrség terrorja ellenére. A béke hívei Dél-Amerikában is, minden terror ellenére. Dagy erővel készülnek a sheffieldi kon­gresszusra. A latinamerikai országok dol­gozói lelkesen harcolnak ónnak érdekében, hogy országukat ne sodorják az Egyesült Államok agressziós kalandjaiba. Argentínában a hatóságok gyakran rendörterrornal igyekez­nek megakadályozni a békevé­delmi mozgalom terjeszkedését. Az országban eddig 1,100.009 aláírási gyűjtöttek a stockhol­mi felhívásra. Az argentínai békevédelmi bizott­ság a Béke Hívei II. A’ilágkou- gressziisávai kapcsolatban a béke­védelmi kampány fokozására hívta fel Argentína népét az USA koreai beavatkozása eilen, 0 nemzeti szuverenitás védelmére, az amerikai monopolisták nyo­másával szemben. Október köze­lién 'Pitimében a béke hívei első kongresszusukat tartották, ame­lyen több mint 50 küldött vett részt. A béke mexikói hívei a Vi­lágkongresszus előkészületeivel kapcsolatban fokozzák a: alá- írási ’gyűjtési kampányt. A béke- védelmi bizottságok ülésein az el­nökök követelték az USA . koreai agressziójának megszán tetősét. A kubai békevédelmi bizottság eddig 7 ezer aláírást gyűjtött arra a petícióra, amely követeli az atombomba betiltását és til­takozik az VSA koreai agressziója ellen. A bizottság kijelentette, bogy a Béke Hívei II. Világ- kongresszusának megnyitásáig még 300 ezer aláírást gyűjt. A CGT egységre szólítja fel a francia munkásosztályt a béremelés érdekében A CGT vezetősége pénteken közleményt bocsátott ki, amely­ben rámutat a munkásogység szükségességére a béremelések ki­harcolása érdekében. A közle­mény. közös akcióra hívja fel a francia és német munkásosztályt az imperialisták háborús tervei ellen, végül felszólítja a francia munkásságot, fokozza küzdelmét, hogy a békéért harcoló Henry Bírt,in kkzabadfoiti börtönéből

Next

/
Oldalképek
Tartalom