Bácskiskunmegyei Népújság, 1950. augusztus (5. évfolyam, 95-121. szám)

1950-08-13 / 106. szám

A világ népei fokozzák a békéért vívott küzdelmüket Szovjetunió: Az egész szovjet népet egyetlen érzés fűti át: megvédenvezni « béke ügyét. Az IzvesZ'li ja közli Ukrajna művészei­nek levelét, amelyben kijelentik: „Feladatunk a békéért vívott harc, a háborús uszítok leleple­zése. Azokat, akik a háború, a gyűlölet és az árulás ügyét ter­jesztik, kíméletlenül megbélye­gezzük a művészeit eszközei vei.“ , BULGARIA: Sztálin városában az egyház- községek. papsága értekezletén Dranétre Todorov lelkész előadá­sában leleplezte az angol-ameri­kai imperialista háborús uszíló- kat és ügynökeiket, « pápát és a Vatikán bíborosait. Felhívta a bogár leltkészeket, hogy csatla­kozzanak a béke védelmiéért foly­ta to-tt küzdelemhez. ALBANIA: Az albán békevédelimi bizottság értekezletén a bizottság értekez­lete bejelentette, hogy a stock­holmi felhívásra indított aláírás- gyűjtés megindítása óla 080 ez­ren írták alá Albániában a felhí­vást és ítéltek el az amerkai im­perialisták koreai agresszióját. NÉMETORSZÁG: Berlinben az augusztus 8-1 bé­kevédelmi aláírási nap a nemzeti ellenállás jegyében zajlott Je. Még a nyugatberlini rendőrség egyes tagjai is rokonszenvet mu- íatlaib a békevédelml bizottság mellett. ANBLIA: A Daily Worker jelentése sze­rint Londonban minden 27-ik, Skóciában minden 32-iik és Kelet. Angliában min den 34-iüc lakos aláírta « stockholmi felhívást. KÍNA: Sanyiim tartományban eddig több mint nyolcmillióim írták alá a stockholmi fethÍTást. JAPAN: Tokiói jelentéseik szerint a ja­pán parlament kommunista kép- viselő csoportja határozati javas­latot terjesztett a parliament elé az atomfegyver betiltására. SZUMATHÁRAN 5000 főnyi tömeg részvételével béke kongresszust tartották, mely­nek résztvevői felszólították a kormányt, bogy követelje az ame­rikai ősapáitok kivonását Koreá­ból és akadályozza meg, hogy Indonéziában hadianyagot rak­janak be Korea részére. Az a ni cri ka iák újból barbár módon iskolákat, kn3tárházakat és más kiiltúrális intézményeket bombáztak és ágyúztak A phcingjangi rádió jelentése szerint ;j néphadsereg főparancs­noksága pénteken este közölte hogy a néphadsereg egységei va­lamennyi arcronalon folytatják kemény harcaikat az amerikai és a Li-Szin-Man Uábkatonaság el­len. Az amerikai légierő és az ame­rikai hadihajók folytatják Dél felszabadított területiéinek és a .‘!8ik szélességi foktól északra fekvő területeiknek bombázását és ágyúzását. Augusztus 9-én és 10-én amerikai hadihajók táma­dást intéztek Cshodo (Seto) szi­get térsége ellen és barbár mó­don ágyúzták a lakott helyisége, két. Sok lakóház, iskola, kórház és kulturális, valamint művelődé, sí intézmény rombadőlt. A lakos­ság körében halottak és sebesül­tek vannak. A keleti partvidéken ellenséges hadihajók lüzeltek lakott helyek­re, de a néphadsereg partmenti tüzérségének válaszul adott tüze­lése következtében kénytelenek voltak elmenekülni. Augusztus 10-én amerikai re­pülőgépek ismét támadást intéz­tek Vonsz&n (Gennan) ellen. Sok lakóház rombadőlt, sok halott és sebesült van. Utón van Budapest felé Kinn nagy körete Moszkva, Uj-Kína: Huang-Csen, Kína magyarországi nagykövete Budapestre utaztába® csütörtök délután Moszkvába érkezett. Baudouin letette az esküt Baudouin eskütétele pénteken délután zajlott le a belga parla- j mentben. A parlament köré kora í délután óta hatalmas tömeg gyűlt össze .A rend fenntartására a ka­tonaság éa a rendőrség nagy egy­ségeit vonták össze — jelenti az AFP. Előre a begyűjtési verseny végső győzelméért Megérhetett a magyar küldöttség a Nemzet­közi Diákszövetség prágai kongresszusára Prága a Nemzetközi Diákszö­vetség II. kongresszusára készül. Szerdán este megérkezett a cseh­szlovák fővárosba a magyar di­ákság küldöttsége is, amelynek vezetője Szabó Károly, a DISz ve­zetőségi tagja. A prágai főpálya- udvaron a magyar küldöttséget a csehszlovák ifjúsági szövetség központi tanácsa nevében Mita Lacek vezetőségi tag üdvözölte. Újabb bányák bezárását határozta el a francia kormány A francia hatóságok elhatároz­ták, az északvidéki Llgny-Les- Alre 2. és 3. számú tárnájának j október 1-i hatállyal történő be- ' zárását. — Mint ismeretes, a Schuman-terv előkészületei kere­tében egész Franciaországban 70 Ajándékokkal árasztják el Dél-Koreában a felszabadító néphadsereg vitéz katonáit Melyik községekbe érkezik a kultúrautó? I szentmiklős, — 5-én vissza Buda­I pestre. Ahol nem vetítenek filmet, ot[ nagyelőadást tartanak. MNDSZ Bácskisknnmegyei Bizottsága nevében: Huták Ibolya, Dévényi Sán- dómé, Kapás Miklósné, Tóth Anna* Az MNDSZ Országos Központ­ja szeptember 5-ig bezárólag me­gyénk valamennyi községébe kul­túrautót küld, hogy a dolgozó parasztokkal megismertesse szoci­alizmust építő országunk kultú­ráján. A kultúrautóval fővárosi színészek jönnek, akik az elő­adást megtartják. A cél az, hogy kulturális téren is eltüntessük a falu és város közötti különbséget, műveltté tegyük országunk dol­gozó népét. Ez annál is fonto­sabb ma, amikor szocialista tár­sadalom építésén dolgozunk, mert szocializmust építeni csak mű­velt emberekkel lehet. Kérjük az alább megjelölt községek párt- és tömegszervezeti vezetőségét, hogy a kulturautó munkáját a leg­messzebbmenőkig támogassák, hogy ezáltal is művészeink jó és eredményes munkát tudjanak vé­gezni. A kultúrautó iránya: Augusztus 15-én Kalocsa, aug, 16-án Dusnok, Nemesnádudvar film, aug. 17-én Sükösd, firsek- csanád film, ang. 18-án Baja, Bátmonostor film. Aug. 19-én Nagyharacska, Bácsszentgyörgy film, ang. 20-án Katymár, Báes- borsod film, atlg. 21-én Bácsbo- kod, 22-én Bácsalmás, Mátébáza áll, gazdaság, 23-án Csikéria, Tompa, Szabadkai U., 24-én Bo- rota, Rém film, ang. 25-én szü­net — Aug. 26-áü Jánoshalma, Felsőterézhalom film, 27-én Fe­Dicsősé g tábla A begyűjtés élén járnak: KISKUNFÉLEGYHÁZA: Juhász László (350 százalék), Lófai Pál (259 százaiék). PIRÏO: Kelemen András 16600 százalék). KECEL: Farkas János (1303 százalék). KASKANTYÜ: Kisberdő József (1075 szézalék). BOROTA: Nitner Sándor (627 százalék). TOMPA: Balázs György (518 százalék). JASZSZENTLASZLÖ: Cseh Ferenc (660 százalék). SZABADSZALLAS: Szabó József (861 százalék). KUNPESZER: Kókal László (431 százalék). KALOCSA: Bagó István (l70 százalék), Kiss János (180 százalék). BAJA: Bosnyák István (510 százalék), Gerglty Mátyás (551 százalék). ORGOVÁNY: Marton István (388 százalék). DUNAPATAJ: Budai István (300 százalék). BATMONOSTOR: Laki György (410 százalék). IZSÁK: Vízi László (601 százalék). SÜKÖSD: Pesztal István (405 százalék). Megyénk dolgozó parasztsá­ga csatlakozott ahhoz a nemes versenyhez, amelynek célja, hogy a gabonabeadást Alkot­mányunk évfordulójára hz egész országban befejezzék. En­nek a lellkeshangulatú nemes versenynek eredménye nem ma­rad el. Ezt bizonyítják a szá­mok, ezt bizonyítják azok a táviratok, amelyek már nem a csatlakozásit, hanem a győzel­met adják hírül. Az elmúlt hét végén egymásután jöttek táv­iratok, futottak be jelentések, előbb Csikériáról, fíátérről. Bácsalmásról és még több köz­ségből: Tataházáról, Dunaegy- házáról, Hercegszántóról, Nagy- baracskáról, Apostagról, stb., hogy a dolgozó parasztok már jóval augusztus 20-a elölt befe­jezték a tervet. A lajosmizsei földimüvesszövetkezet bíráló cikkünk, nyomán elhatározta, hogy augusztus 11-ére fejezi be a 20-i előirányzatot. Lajosmi- zse dolgozói betartották szavai­kat és augusztus 11-én Rákost elvtársnak címzett láviratban jelentették, hogy már a túltel­jesítésért harcoluak. Csatolja dolgozói szintén táviratban je­lentették, hogy habár a község egy bizonyos ideig az utolsók között kullogott, a hibáikat ki­javították, és így ők is augusz­tus 11 -éré fejezhették be a , begyűjtést. i Tettekkel, az eredmények fo­kozásával hizonvívja be dolgo­zó parasztságunk, hogy hűséges Pártunkhoz, a munkásosztály­hoz, magáénak vallja a nép ál­lamának célkitűzéseit, tudja, hogy mit jelent számára az az Alkotmány, am ebnek első év­fordulóját ünnepeljük augusztus 20-án. Pirtó községben Kelemen András beadási kötelezettségé- neg 61-szeresét, vagyis 6110 százalékát teljesítette. Kelemen András 3 hold és 800 négyszög­öl rozsvetéssel rendelkezett. Ezen termett neki 2282 kg. ke­nyérgabonája. Háztartási szük­séglete 380 kg., vetőmag szük­séglete 400 kg., visszatartható gabonája 1502 kg. Szállítási szerződést kötött 1400 kg-ra. összesen beadott 1650 kg-ot, amely mennyiség beadási köte­lezettségének 6110 százaléka. Kelemen András terménybeadá­sával a béke táborát erősíti. Ez­zel válaszolt az amerikai rabló- támadók koreai provokációira. Kelemen András példája azt is mutatja, hogy a jó népneve­lő, felvilágosító munkának ko­moly eredménye van. Ha meg­vizsgáljuk Jakabszállás és Kun- peszér községeket, továbbá Kis­kunhalast, Kunbairacsot és Já­noshalmát, amelyek a begyűj­tési versenyben erősen lema­radtak, akkor azt tapasztaljuk, hogy ezekben a községekben nem folyt kielégítő népnevelő munka. A népnevelők ezekben a községekben megfeledkeztek arról a nagyjelentőségű lényről is, hogy a magyar nép állama 2000 dolgozó parasztot, 200 termelőszövetkezeti csoportot, 100 községet, 3 megyét, 10 já­rást, 200 földmíívesszövétkeze- tet és ugyanezek terményfelvá­sárlóiit komoly összegű pénzju­talomban részesíti. Hogy 2000 dolgozó paraszt közül ezren 400 forintos jutalomban részesülnek. Az ország 10 legjobb községe 2000 és 6000 forint közöl li pénzjutalmai kap. A begyűjtési versenyben az utolsó napok felé közeledünk- Használjuk ki tehát az utolsó hetet, fokozzuk « begyűjtés iramát, végezzünk az eddiginél jobb munkát. Kövessük híven a Párt irányítását, dolgozzunk szorosan együtt a tömegszerve- zetekkcl. Álljanak példaként Dunaegyháza, Tataháza, Csiké­ria, Gátér és a többi élenjáró községek, ahol a népnevelők fáradhatatlanul dolgoztak a cséplőgépeknél, a terményrák- t áraknál, de nem hanyagolták el a házi agitáeíót sem. Széle­sítsük az utolsó napokban oly­képpen a begyűjtési versenyt, hogy álljanak csatasorba a 100 százalékig teljesített községek a 200 százalékos teljesítésért. Szö­vetkezeteink pedig ne feledkez­zenek meg arról, hogy jó ered­ményt csak akkor érhetnek el, ha egy pillanatnyi megalkuvás nélkül, fáradhatatlanul harcol­nak a dolgozó parasztság meg­átalkodott ellenségei, n kulá- kok és a klerikális reakció el­len. A dolgozó nép elvetemült el­lenségei mindent elkövetnek, hogy lassítsák a terménybeadás ütemét, meghiúsítsák győzel­münket és ha mindez nem si* kerül, okkor tönkre tegyék a dolgozó nép kenyerét. Herceg­szántón Varga Simon d ugdosta az élelmiszert. Szánk községben Forczek Pál és ózd. Rajtáé Miklósné nem teljesítette be­adási kötelezettségét. Rém köz­ségben Szántó Pálné kulákasz- szony és Ancsura Pál, továbbá Racsmány iMihály kulák ha­sonlóan cselekedett. Dunaszent- benedeken Kocsi Gábor kulák a múlt évben nem teljesítette kenyérgabona vetési kötelezett­ségét, ezért nem tud mosi be­adni. ő már a múlt évben szabotálta a dolgozó nép ke­nyerét. Kutter Klára bátmomos- tori kulák úgy szabotált, bogy a kaparé&ot nem szedte fel. Szlvikooics János pedig mind- ezideig egy szem gabonát nem szállított be. Császártöltésen Lantos István, Lentner Ferenc és Dencsák László szabotálják a beadást. Hasonló kulák sza­botázs-kísérletekkel napról- napra találkozhatunk. Megyénk­ben elég sűrűn történik meg, hogy a kulákok a béke ellen, ötéves tervünk ellen, a dolgozó nép kenyere ellen törnek. Feladatunk a begyűjtési ver­seny utolsó szakában az, hogy még az eddiginél is jobban fo­kozzuk a begyűjtés iramát, erő­sítsük a felvilágosító munkát, javítsuk ki a hibákat, harcol­junk még kérlelhetetlenebből az eredmények hátráltatói, a kulá­kok, a dolgozó nép ellensége ellen. így válthatják be közsé­geink a tömeggyüléseken el­hangzott vállalásukat, így ér­hetjük el, hogy Alkotmányunk ünnepére a magtárakban les* a dolgozó nép jövő évi kenyere. Fasiszta bombamerénylet Nizzában az Ifjúsági Béketalálkozó előtt Pénteken éjszaka, 48 órával a nizzai Ifjúsági Találkozó előtt, fasiszta merénylők bombát dob­tak a Kommunista Párt három nizzai párthelyiségére. A rendőr­ség, amely a bombamerényietek idején a béketalálkoző plakálra- gasz(ói ellen folytatott hajtőva­Nizza és a környék dolgozói pén­teken este hatalma« lömeg'tlnte- íésekkel tiltakoztak a fasiszta me­rénylet elleD. A nizzai dokkmun­kások szombaton teljes sztrájkot helyeztek kilátásba, ha a Ható­ságok nem vonják vissza a talál­kozást betiltó megyefünöki ren* dászatot, sehol sem lépett közbe, deletet. • hértó, 28-án Kecel, Csábor film, ■ 29-én Kiskőrös, Soltvadkert film. ; Aug. 30-án Kiskunmajsa, Szánk ' film, 31-én Kiskunfélegyháza, Ti­■ szaújfalu film. Szeptember 1-én • Kecskemét, Nyárlőrinc film, 2-án Orgovány, Jakabszállás film, 3­■ án Szabadszállás film, 4-én Kun­Dél-Korea népe hálás köszö­nettel fogadja, hogy a néphadse­reg felszabadította az amerikai­ak és a bábkormány elnyomása alól. A felszabadító hadsereg vi­, téz katonáit ajándékok és köszönő levelek özönével árasztják el. Jú­liusban több mint 136.000 aján- I dékcsomagot küldtek a fronton I harcoló északkoreai katonáknak. bányavállalatot zártak be, ame lyek összesen 69.000 dolgozót fog lalkoztattak. Az auchell 7. számú tárna mé lyén a sztrájkolók harca továbl folytatódik.

Next

/
Oldalképek
Tartalom