Bácskiskunmegyei Népújság, 1950. augusztus (5. évfolyam, 95-121. szám)

1950-08-01 / 95. szám

BÁCSKISKUNMEGYEI Miért alkuszik meg áss ellenséggel a Kecskeméti Gépgyár vezetősége ► ■ ■ --szaa Szélesedik az ország kenyeréért folyó verseny V. évfolyam, 95. szám Ara 50 fillér 1950 augusztus 1, kedd Dl m Az amerikai intervenciós csapatok főparancsnoka jelenti: Válságos szakaszába jutott a koreai háború Gyilkolnak és gyújtogatnak a visszavonuló air erikái csapatok Tokió, július S0. Az AFP jelenti: MacArrhur fő hadiszállásának vasárnap reggeli jelentése közli, hogy az észak-koreai csapatok csaknem az egész arcvonal mentén folytatják támadá­saikat és tovább folytatják előnyomulásokat Koncsangon túl. A. hadijelentés végül közli, hogy Andongtól Északra az amerikai 1 lovashadosztály. valamint a 25 gyaloghadosztály egységei a dél­koreai csapa':okkal együtt vissza- romi!fist hajtottak végre. A Reuter tudósítója jelenti : Az amerikai védők egyre zsugorodó védelmi terület tartásáért csatáz­nak. Az 1. amerikai lovassági had osztályt a Kumcson irányában tá­madó partizánok és észak-korea\ katonaság oldalazó és bekerítés mozdulatai f enyegetik. .Ugyancsak a Reu'er jelenti, hogy Kumcson t a meglepetésszerű hadraozdula-ok minden irányból veszélyeztetik és az észak-koreai erők már csak Ot kilométerre vannak a várostól, amely 50 kilomé­ter távolságban van Taegu- . t6L Az 1. lovassági hadosztály visz- szavonult — jelen-; a Reuter — a Kumesontól északkeletre fekvő Hvanggantől uyugari és északi irányban elterülő dombvonulatok közé. Íz amerikaiak képtelenek összefüggő vonatat lar.ani MacArthur főhadiszállásának egyik szóvivője vasárnap — a Reuter szerint — kijelente:te: „a visszavonulások elkerülhetetlenek mindaddig, amíg az amerikaiak nem tudnak egybefogó erővonalai tartani•“ és kijelentette azt is, hogy az északiak teret nyertek, valamint, hogy ,,az amerikaiak képtelenek összefüggő, fé'körivszerű vo­nalai tartani.“ „Már nincs szó arról, hagy vissza lehessen vonulni“ A déli arcvonalon az észak-ko­reai erőket jelentékenyen kiépi et­ték — mondja a Reuter vasárnap reggeli jelentése.. Ugyanekkor be­számol arről, hogy a néphadsereg nyomása különösen' erős volt a központi arcvonal keleti részén Jocsonndl és Andongnál. Walker altábornagy, a Koreában harcoló szárazföldi intervenciós csapatok főparancsnoka vasárnap reggel — mint az AFP és a Reu­ter hírügynökségek jelenük — ki­je!en'ette : ,.A háború válságos Idősza­kába intőit, ez elvitathatat­lan.“ Az AFP koreai liadiludósí'ója jelenti : Walker altábornagy azon kijelentése után, hogy az amerikaiaknak halálukig kell barcoluiok. a megbeszélésen részvet-t ezrede­sek és parancsnokok szó nélkül, komoran távoztak a megbeszélés­ről, mert az amerikaiak tudják, most már nincs arról szó, hogy vissza lehessen vonulni olyan csökkenteti arcvonalra, melyet az amatőr-stratégák könnyen védhe- lőnek gondolnak.“ gyilkolnak és gyújtogatnak a visszavonuló amsrika> csapatok Az amerikaiak és délkoreai báb­jaik páni félelmére a koreai nép- ől és‘harcosai'ől. és terrorjukra jellemző az AFP hadi udósítöjá- nak az a kijelentése, hogy Dél­Koreában az egyelőre még ameri­kai kézen -levő területen a koreai­ak becsukják ablakaikat, ajtóikat és a rendőrség mindenkit megállít az utcán. A falvakban gyakran látni, amint a rendőrök magük előtt haj.anak embereket, akiknek kezei oly módon vannak hátrakö­tözve, hogy a nyakukra erősített kötél megfojtaná őket, ha szaba­dulni igykeznének bilincseiktől. A viszavonuló amerikai csa­patok falvakat gyújtanak fel és békés lakosokat gyilkol­nak. A visszavonuló amerikai csapa­tok Henthekben (Pßitaku) 600 em­bert, Toezsonban (Tajdcn) körül- , belül ezer embert gyilkoltak meg. Tataháza 200 százalékra teljesítette a terményheadást Mélykút, Csikéria, Tataháza és Kunbaja befejezték a cséplést Lapzártakor érkezett jelentés szerint Tataháza dolgozo parasztsága egész évi terménybeadási kötele­zettségét a mai napig 200 százalékra teljesítette. A mai jelentések beszámolnak arról, hogy Mélykút, Csikérla, Tataháza és Kunbaja községek a mai napon 100 százalékra befejezték a csépiési munkálatokat. Mélykút község 100 százalékra teljesítette az egész évre előirányzott terménybe adási kötelezettségét. Elutazott az úttörő küldöttség a Szovjetunióba A Komszomol meghívására szombaton reggel 7 óra 10 perckor a Ferihegyi-repü­lőtérről húsz úttörő indult a Szovjetunió egyik legszebb pionir-táborába, ahol több he­tet fognak időzni. Az úttörő­csoportot Surányi László és Kürti Rózsi úttörő-vezetők fogják vezetni. Bácsalmáson adták át a Megyei Tanács, Fájj szón az MNDSz, Tompán az ÁMG alközpont vándorzászlaját Vasárnap délelőtt hosszú so­rokban vonultak fel Bácsalmás község utcáin a feldíszített ko- cs:k, amelyek a járás községei­nek dolgozóit Bácsalmásra szál­lították, bogy résztvegyenek a Megyei Tanács áltai alapított vándorzászlónak az átadásánál. A Megyei Tanács azért alapítot­ta a vándorzásziót, hogy azt he­tente annak a járásnak ítélje oda, amely az étiméit hat nap alatt a legjobb munkát végezte. A most alapított vándorzásziót első ízben a bácsalmási járás nyerte el. Vasárnap délelőtt 10 órakor a község kuliúrheiységében nyúj­tották át ünnepélyes keretek kö­zött a vándorzásziót. Tóth eiv- lárs, a Járási Pártbizottság tit­kára megnyitó beszédében vá­zolta a nemzetközi helyzetet, majd méltatta Alkotmányunk el­sőéves évfordulójának a jelentő­ségét. Bejelentette, hogy a járás községei lelkesedés­sel csatlakozlak Szegvár és Mindszent község kihívásá­hoz. A járás községei vállal­ták, hogy augusztus 5-érc befejezik a cséplést, augusz­tus 18-ára pedig beadják azt a gabonamennyiséget, amely október 1-re volt előirá­nyozva. Tóth e'vtárs bejelentet­te még, hogy a járás községei egymással párosversenyben har­colnak, hogy teljesíthessék a szegváriak és mindszentiek ver­senykihívását. Bejelentette még azt is, hogy Bácsalmás község kihívta pá­rosversenyre Mélykút köz­séget, hogy a cséplést már augusztus 2-ára. a begyűjtést pedig augusz­tus 18-ára befejezik. Dobi István, a Megyei Tanács alelnöke a Tanács nevében át- nvnjtottn Tóth elvtársnak a ván­dorzászlót, majd felolvasták *a [ Megyei Tanács kiértékelését, mely szerint odaítélték a, bácsalmá­siaknak a vándorzászlót. Utána , Bálint János mélykúti dolgozó 1 paraszt községe nevében elfo­gadta a versenykihívást, majd Pesír eivlárs bejelentette, hogy j a kaíymáriak a csápért 3-ára, j a gyűjtést pedig 15-ére fejezik be. Révai Ferenc Mélykút község ! dűlőfelelősei't hívta ki a bácsal­mási díílőbiztosok nevében. Ök vállalták, hogy a dűlőjükhöz tartozó do'gozó parasztok már augusztus 10-én adják be feles­leges gabonájukat. Gyömöri György tataházi min- lagazda kihívta az ország összes mintagazdáit. Gyömöri György három katasztrális holdon 37 má­zsát termesztett. Beadási kötele­zettsége 380 kg. Eddig már 15 mázsát szállított be C vételi jegyre. Feleslegét a közeid na­pokban adja le. Szeli Béla a kecskemétiek nevében fogadta el a versenykihívást, Nagy István a mátételkiek nevében. ígérte, hogy augusztus 2-ára befejezik a cséplést, augusztus 16-ára pe­dig a beadást. Suez Mátyás a gépállomás ne­vében bejelentette, hogy augusz­tus 31-re befejezik a csépiési ütemtervüket. A gyűlés résztvevői nagy lel­kesedéssel egyhangúlag elhatá­rozta.«, hogy táviratban üdvözlik népünk bölcs vezérét, Rákosi elv­társat. Távirat Rákosi elvtárshoz Kedves Rákosi Elvtárs! Ma, amikor a bácsalmási járás dolgozó parasztjai össze- ; gyűltünk itt, Bácsalmáson megtárgyalni Szegvár és Mindszent község dolgozó parasztjainak hazafias kötelességérzetéből ere­dő versenyfelhívását, melyben arra hívnak fel bennünket is és az ország összes dolgozó paraszt jatt, hogy augusztus 20-ig te­gyünk eleget terménybeadási kötelezettségünknek és 15-ig pediglen fejezzük be a cséplést, hogy az Alkotmányunk törvénybe Iktatá­sának első évfordulóját legméltóbban ünnepelhessük meg. Mi, bácsalmási járás dolgozó parasztjai, amikor átvetlük megyénk Ta­nácsának vándorzászlóját, mint megyénk járásainak begyűjtési versenyének első helyezettjei, ígéretet teszünk Rákosi eiviárs- nak, a mi édes-atyánknak és Pártunknak, hogy ezi a zászlót el nem hagyjuk és arra teszünk ígéretet, hogy a járásunkban a cséplést augusztus 5-ére, a begyvijíésl pediglen 18-ára be fogjuk fejezni és ezzel is alá akarjuk támasztani öi’.éves tervünk sike­rét és támogatni a hatalmas béketábort, amit a Szovjetunió Bol­sevik Pártja vezet és Sztálin eivlárs irányít. Hazafias köteles­ségünkön túlmenően pedig minden erőnkkel támogatjuk a bős koreai népet, aki pár napon belül már teljes egészében kiűzi országaiból a profitbajbászó im perialisiáS utolsó maradványait is. Elvtársi üdvözlettel: a bácsalmási járás dolgozó parasztjai. Tompán a gépállomáson Unne- közti versenyben a vándorzészlől, pélyes formában átnyuj rótták az Az MNDSZ is alapított ván- alközpont vándorzászlaját. A dorzászlót, amelyre a „legjobb ompai gépállomás mint a kecs- cséplő“ címért folyó küzdelem i beméri alközpont legjobb gépállo- győztesének ítélnek oda. Megyénk- ] mása nyerte el a gépállomások, ben a a fajszi Szekeres-féle cséplő­gép dolgozói nyerték el ezt a zászlót. Az át adás vasárnap délelőtt történ, meg. Az ünnepséget a fajszi Füg­getlenségi Népfront Bizottsága rendezte. Szamolai József elvtárs megnyitó beszédében felhívta a 250 főnyi Imllgalóság figyelmé arra, hogy Jegmél tókép pen úgyün népétjük Alkotmányunk évfordu­lóját, ha fokozzuk a munka ter nielókeuységét. -—» — A győztes brigádot az MNDSZ részéről Markó Mária elvtársnő, az MNDSZ Megyei Szervezetének titkára üdvözölte. A brigád nevé­ben Süli István vette át a zászlót. Megígérte, hogy még jobban fo­kozzák a csépiési verseny;, hogy azt augusztus 8-ára befejezik. A gyűlés során Rács János dl,s- IIoki dolgozó paraszt csépiési és begyűjtési versenyre hívta ki Fájsz községet. Bátya részéről Rums András elv árs hívta ki pá rosversenyre a fajsziakat. Fájsz község részéről Árvái István l'l> gadta el a kihívást. A zászlő átadása után Nagy Gergely emelkedőit szólásra és viselkedésével igyekezett megza - várni a gyűlést. Hozzászólását)')! azt jött ki, hogy hagyják a pn- raszságot, ez magá‘61 is elvégzi a munkát. A munkaversenyt „bal­oldali“ elhajlásnak minősítette. Nagy Gergely hozzászólása után Szamotaí József emelkedet- szó­lásra. Számolni elvtárs helyesen világította mçg a dolgozó paraszt­ság. helyzetér, Pártunk parasztpo­litikáját és leleplezte Nagy Ger­gelyt akt a kulákság hangjával próbálta megzavarni a gyfilés lel­kesedését. Markó Mária elvrársnő zárószavában rámutatott arra. hogy Nagy Gergely a belső reakció szekértolója, aki szerelné megbontani a dolgozó parasztság egységét,

Next

/
Oldalképek
Tartalom