Bácskiskunmegyei Népújság, 1950. március (5. évfolyam, 10-13. szám)

1950-03-05 / 10. szám

BACS KISKUNMEGYEI ÉPUJSAG Forró szeretette! ünnepelték a dolgozók a dicsőséges Vörös Hadsereget Bácskiskumne3ve öoSgozá parasztsága versenvrs Sűv a Vasmejve doigazű parasztjait V. évfolyam, 10. szám. ÁRA SO FILLÉR 1950 március 5. m^smäntsssaii^i Meg valósi# jók, ii téves tervünket, Eta Jól elsajátítjuk a szocialista munkamódszereket, Eta nem bízzuk el magunkat, fsa éberek leszünk Rákosi elvtárs beszéde a szíahánovista tanácskozáson A Magyar Sztahánovisták Első Országos Tanácskozásának más­napján, vasárnap délután került sor a magyar nép szeretett vezérének, Rákosi Mátyás elvtársnak nagy érdeklődéssel várt beszédére. Am'kor Apró Antal délután 5 órakor bejelentette, hogy Rákosi Mátyás kíván szá­lán!, szavait elnyomta a Tanácskozás részvevőinek viharos éljenzése, tapsfergetege. Sokáig tartott, amíg elült a taps és Rákosi elvtárs meg­kezdhette beszédét, amelyben a többi között a következőket mondotta: — A magyar sztahánovisták első országos tanácskozása befejezés előtt áll. Aki végighallgatta a két nap ta­nácskozásait, annak számára világos, hogy egy hatalmas mozgalom van itt kifejlődőben, mely szocialista építé­sünk, ipari termelésünk, közlekedésünk minden ágára kiterjed és át fog menni a mezőgazdaságra is abban a mérték­ben, ahogy a szocialista termelés ott is elterjedt. — A magyar sztahánovista-mozga- lom rövid története újra bebizonyí­totta, hogy Pártunk olyan feladatokat tűz dol­gozó népünk elé, amelyek helyesek, időszerűek és megoldhatók. Megfordítva is elmondhatnék, azért kezdeményeztük a magyar _ sztaháno- vista-mozgalonr, megvalósítását, mert száz jelből észrevettük, hogy meg­valósulásának előfeltételei megérettek: a talaj a termékeny mag számára elő van készítve. — Szükségesnek tartom, hogy rövid pTltTi 1 ** * ■MiMiáTiuM.yáiM mozgalom kezdeti nehézségeire, mert azok a hátráltató tényezők, amelyek kibontakozásánál mutatkoztak, jórész­ben ma is még hatnak és gátolják, Visszafelé húzzak fejlődését. — Most van féléve annak, hogy a múlt év augusztus végén a Nagybuda­pesti Pártválasztmányon megindítottuk a harcot a munkaverseny legszélesebb és legelterjedtebb formája, az egyéni verseny érdekében. Ebben az időben a legkülönbözőbb tényezők valóságos harcot vívtak a munka termelékenysé­gének visszaszorításáért. Akkor még megvo't a felső határ, a plafon, amely­nél többet egy bérelszámoló sem voll hajlandó kifizetni, tekintet nélkül arra, hogy a munkás milyen jó eredménye­ket ért el. Ragaszkodtak az időbére­zéshez. Ragaszkodtak az elavulthoz, a A munkásaink és értelmiségeink nem egyszer kitctlenkedve állnak a szocialista termelés óriási eredményei előtt megszokotthoz, a kényelmeshez és ez­zel a maradisággal a dolgozót is rá- kényszerítették arra, hogy ne törődjön, ne foglalkozzon újításokkal, észszerű- sítésekkel, a termelés fokozásával. — Természetes, hogy nemcsak a maradiság játszott közre, kétségkívül az ellenség is tudatosan szorította vissza a mindenütt jelentkező újítók, sztahánovisták kezdeményezéseit. — Fél évvel ezelőtt a szó szoros értelmében fenyegetésekkel, súlyos megtorlások kilátásba helyezésével tud­tunk csak rést törni ezen az ellensé­ges beállítottságon. Amikor nagynehe- zen elértük, hogy az idő-bér helyett teljesítmény-bért kapjanak a munká­sok, még akkor is gyakran találkoz­tunk olyan jelenségekkel, hogv kifizet­ték ugyan a többtermelés után járó több keresetet, de titokban tartották. A kalkuiánsok azt mondották, hogy ha a munkások megtudják, hogy van olyan, aki kétszer, háromszor annyit keres, mint ők, elégedetlenek lesznek. A szó szoros értelmében úgy kellett kierőszakolni, hogy' a teljesítmények hírével együtt a keresetek összege is az újságban nyilvánosságra jusson. Meg voltunk győződve, hogy ha a munkások látni fogják, hogy a heti 160—170 forint helyett 250 meg 300 forintot lehet keresni, akkor ez serken­teni fogja őket. Sőt hozzátettem akkor, hogy nemcsak őket fogja serkenteni, hanem a feleségeiket is, akik nem hagyják addig békében a férjeiket, ad­dig nógatják őket, amíg azok is beáll­nak az élmunkások közé. Es valóban így is volt. Az éimunkások jó keresete hatal­mas lendületet adott az egész moz­galomnak és megtörte a megszo­kást, az elavulthoz, a régihez való ragaszkodás jegét. — Mi gyakran ismételjük, hogy a szocializmus felszabadítja és meg. hatványozza a dolgozó nép teremtő erejét. De amíg a dolgozók ezt felismerik és a gyakorlatba is át tudják vinni, ad­dig a régi, az ócska, a megszokott veszedelmes gátnak, szörnyű féknek bizonyul és nem egyszer ez az egyik legveszedelmesebb ellenségünk. — A mi munkásaink és hozzáíehe- tem értelmiségieink is, akiket a kapi­talizmus nevelt, hozzá vannak szok­tatva a kapitalista mértékekhez s nem egvszer kételkedve, hitetlenkedve áll­nak azokkal az óriási eredményekkel szemben, amiket a szocialista termelés mutat. Itt, ezen a tanácskozáson Si­mon elvtársnő azt mondatta, hogy amikor a nyomdában hatották, hogy a Szovjetunióban nyolc óra alatt száz­ezer betűt szedett ki egy nyomdász akkor megvető kézlegyintéssel _ beszel- lek az ilyen hihetetlen“ számokról. Azóta ezt a százezer betűt már Simon elvtársnő nyomdájában jóval túlhalad­ták. Fél évvel ezelőtt komolyan vitáz­tak arról, hegy lehetséges-e egyáltalán a vasúton bevezetni a sztahánovista- módszeri és Lindner elvtárs tegnap i.t beszámolt a 2030 tonnán felül túlter­helt vonatokról, a 24 óra alail 500 ki­lométert megtevő tchervoi.a'r .1, Binov elvtárs elmondotta nékem, hogy ami­kor Magyarországon járt, hogy gyors- vágási módszerét bemutassa, a mun­kások a legnagyobb hitetlenségei fo- ged'ák. Még a tenyerét is, megtapogat­ták, kony igazi mun’’”s-e. — Hozzálehelem, hogy a megszo­clyan terület, amely a Sztahánov- mozgalom az újííómozgalom szem­pontjából még nincs felfedezve. — A régihez való ragaszkodásnak, az ösztönös konzervativizmusnak, an­nak a régi kapitalista elvnek, hogy szemesnek áll a világ — vaknak az alamizsna, még sok nyoma van a mun­kások agyában is. Tegnap hallottuk őszinte kritikával legjobb sztahanovis­tánktól, Muszka elvtárstól, hogy egy esztendőn keresztül eltitkolta gyorsvá­gási módszerét, csak azért, hogy a ván­dorzászlót valamelyik jobb tanítványa el ne vigye tóle. — Gátolja a sztahanovista moz­galom fejlődését a régi időkre való emlékezés. A tőkés időben a legioJb újítás, vagy észszerűsítés azonnal a munkásság fokozott kizsákmányolását jelentette. Gondoljunk csak a Bedó- rendszerre. A munkásság ezért önvé­delemből is elutasítóan állott a leg­több újítással szemben. Ebben legtöbb­ször igaza is volt, mert az újítás nem neki használt, hanem a tőkés profitját gyarapította. Arról, hogy törje a fejét jobb, észszerűbb munkamódszeren, szó sem lehetett. Tucatszámra hallottuk éppen a szta. hánovisía-mozgaiom lendületbejövé- se óta régi munkásoktól, hogy ha a tőkés időben rájöttek valami hasznos újításra és közölték a mér­nökkel, akkor az durván rájuk íör- medt, hogy ne üssék az orrukat olyasmibe, amihez nem értenek, vagy a jobbik esetben egyszerűen ki­sajátították a munkás találmányát és a saját zsebükre hasznosították. Csak a szóéin izom« az a rendszer. amelyben a mnntii érdeke és a termelés érdeke egybevág — Csak a szocializmus az a rend­szer, ahol a munkás érdeke és a ter­melés érdeke egybevág. Csak a szo­cializmusban lehetséges a sztahánovi munkamódszer, amelyben a munkás egyéni gazdasági érdeke, életszínvonalának és keresetének emelése egybevág a köz érdeké­vel, a szocializmus építésével. — A marxista tan ellenállhatatlan vonzóereje abban állott, hogy a kapi­talizmus, elnyomott állati sorban élő ipari munkásaival meg tudta értetni, hogy szervezkedésük a filléres béreme­lésért, a munkaidő, megrövidítéséért, az emberibb létért, nagyobb darab ke­nyérért szervesen összefügg azzal a hatalmas küzdelemmel, amely az új. a szebb, a szabad szocialista jövőt jog ja hozni. A marxizmus az egyes munkás ősz. tönös harcát a jobblétért össze tudta kötni az egész emberi hala­dás ügyével. És ez az összekapcsolás adott új tar­talmat, új lendületet a fiatal szocia­lista munkásmozgalomnak. A felismerés, »mely mcgvállnzíatja n .szociálist» mnnkns viszonyút gépéhez, munkájúhoz — Hasonló folyamat játszódik le most a szíahánovista mozgalommal. Amikor a munkásújító, az é'munkás, az észszerűsítő új termelési módokon töri a fejét, anyagot takarít meg, jobban ki­használja a gépét, azzal nemcsak saját életszínvonalát növeli, nem­csak jobban keres, de egyben meggyorsítja, megszilárdítja a szo­cializmus építését is. Ez a felisme­rés, szemben a kapitalista világban szerzett tapasztalatokkal, változ­tatja meg a szocialista munkás be­állítottságát a gépéhez, a munká­jához. Ez világítja meg számára azt a kap­csolatot, ami a maga egyéni munkája és a szocialista országépílés között van. Sőt tovább megyek, ez mutatja meg neki az összefüggést, ami a maga napi munkája és az imperialisták el­len vívott nemzetközi harc között fennáll. Hányszor hallottuk például ennek a tanácskozásnak folyamán, hogy „tudatában vagyok annak, hogy jobb munkámmal védem a békét, jobb •inkámmal harcolok az imperialisták ellen". — Ez a felismerés ad hatalmas len­dületet, páthoszt, új értelmet annak a munkának, ami a kapitalizmus idején gyűlölt, kényszerű robot volt. A gép, melynek a kapitalizmus alatt a munkás függeléke, rabja volt, csak most. a szocializmusban váít a dolgozó szolgájává. — Az elvtársak gyakran maguk sem veszik észre, hogy 'ezeket a nagy ösz- szejüggéseket már mindennapi éle­tünkben is alkalmazzák. Nagyon he­lyesen követeljük a terv felbontását. Azt, hogy az egész üzem tervét bont­suk fe! az utolsó munkásig. — De itt Iépten-nyoni.Ki hallunk egy másik terv felbontásáról. Nem egy elvtárs elmondotta, hogy mit szerzett a saját egyéni hároméves terve fo­lyamán, hogy mit szándékozik besze­rezni abban az ötéves tervében, mely­ről a Tervhivatal nem tttJ: új bátort, prémbundát a feleségének, rádiót, könyvtárat, stb. Ez is tervíelbontás. Az ötvenmiüiárdos ötéves beruházási tervünknek egyéni dolgozókra való felbontása. Ebben a felbontásban benne van a derűlátás, annak a bizonyossága, hogy hatalmas tervünket tényleg meg is fogjuk valósítani. — Az imperialisták, akik irigykedve látják a szocializmust építő országok felszabadult munkásainak hatalmas te­remtő lendületét, igyekeznek hajszálat találni a malterban és folyton azt hánytorgatják fel nekünk, hogy a fo­kozott teljesítmények állítólag a mun­kásság fokozott kizsákmányolásával járnak. Az itt elhangzottak ennek az ellenkezőjét bizonyítják. Nem egyszer hallottuk a tanácskozás folyamán, hogy az észszerűsítés következtében köny- nyebb lett a munka, több lett a sza­badidő, az önművelés lehetősége. A szíahánovista módszer nem az ember fizikai erejének fokozottabb megfeszí­tésén, nem a munkás fizikai fáradtsá­gának fokozásán alapszik, henem elve a régi magyar közmondás: többet ész­szel, mint erővel. Az újító azzal éri el eredményeit, hogy észszeriísít, kiik­tatja, kiküszöböli a fárasztó, felesle­ges mozdulatokat, felesleges járást, hajlongást. Ez azt eredményezi, hogy emel­kedő termelése sokkal kisebb fizi­kai fáradságba kerül. En tegnap tréfásan mondottam néhány gömbölyű sztahánovista elvtársnőnek, hogy a dolgozók jobban szeretik a kö­vér sztahánovistát, mint a soványát, mert a kövér puszta megjelenésével is mutatja, hogy többet dolgozik ésszel, mint erővel. — Ugyanez mutatkozik a mező­gazdaságban is. Néhány nappal ez­előtt Zalában egy fiatal traktorista lány elmondotta, hogy mivel akarták őt elijeszteni attól, hagv traktorra ül­jön. „Leesel róla és összetöröd ma­gad“ — mondta neki az anyja. — „Megszakadsz a nehéz munkában“ — jövendölték neki. ö maga pedig azt mondta: „Azelőtt, ha m^rokszedő vol­tam vagy kapáltam, este majd lesza­kadt a derekam, most pedig, ha mun­ka után leszállók a traktoromról, .rb'g érzek fáradtságot.“ A szocia’izmusban — ismétlem — végre a gép nem ki- zsákmányolója, hanem segítője, szol­gája a dolgozónak. A iniinliátíAk és Isjilósok. fhi&fi és szellemi dolgozók összisjusküdésc elengedhetetlen tartozéka a szocialista termelésnek kott, a régihez való ragaszkodás ereje nemcsak nálunk gátió tényező. Amikor 15 évvel ezelőtt a szovjet nép nagy vezére. Sztálin eivtárs az első szovjet Sztahánov-kongresszuson összefoglalta az eredményeket, elmondotta, hogy a szovjet vasúti „szakértők“ „a vasút üzemvezetés tudományára" hivatkozás­sal azt állították, hogy a tehervonatok általános sebességének felső határa 13—14 kilométer és mint eredményt említette meg, hogy a vasútmunkások javaslatainak felhasználásával sikerült ezt a sebességet óránként 18—19 kilo­méterre felemelni, összehasonlításul elmondom, hogv az a túlterhelt teher- venat, amelyet Pányin elvtárs a szov­jet sztahánovista munka hőse három nappal ezelőtt Miskolcra vezetett, 60 kilométeres átlaggal ment. Ez a Szovjetunióban ma már semmi különös, de nálunk óriási teljesít­ménynek számít, mert „a magyar vasűtüzemvezetés tudománya" ed­dig 30—35 kilométeres átlagsebes­ségnél tartott. A me<tuoko:i ioi való mgn ikoilfl» az á tói *»ló fóle'fm sok területen félifjőVg bal — A megszokotthoz való ragaszko­dás, az újtól való félelem és idegen­kedés olyan tényező, mely még ma is sok területen fékezőleg hat. Ha végig­nézzük ipari termelésünk és közleke­dési rendszerünk egész területét, akkor azonnal megállapíthatjuk, hogv mint régente a térképeken, itt is sok jeher [olt van. — Ez a tény megváltoztatja a mun­kás viszonyát a gépéhez. A kapitaliz­musban a kizsákmányolt, elkeseredett munkás gyűlölte a gépét, amely a vé­rét szívta. És ennek megfelelően úgy bánt vele, mint a rossz kocsis a lová­val. Ezzel szemben hasonlítsuk össze azt a módot, ahogy például itt Lindner eivtárs, a pécsi mozdonyvezető szta­hánovista beszélt a gépéről, hogy hogyan ápolja, hogy viseli gond­ját. mintha eleven lény volna. Hogyan olajozza meg és gondozza minden kis csavarját, mert érzi, hogy a gép az övé, hogy a gép szinte e.e- ven munkatársa. — Hozzátehetem, hogy ez világszerte ÍRU van ott, ahol a szocializmust épí­tik. Elolvastam Bortkevicsnek, a Sztá- lin-díjas ifjúmunkás gyorsvágó vas­esztergályosnak történetét. Amikor az 8 gyárukba új esztergapad érkezett, a fiatal munkások csillogó szemmel áll­ták körül és úgy nézték, mint a mű­vész az új hangszert, amelyből ú\ han­gokat és új dallamokat fog kicsalni. Bortkevicsnek a történetét nemsokára magyarul is kiadjuk, mert szemlélte­tően megmutatja, hogv a szellemi és a fizikai munka a szocializmusban mennyire elvá­laszthatatlanul össze van fonódva, milyen kölcsönhatásban áll egymás­sal. Mikor Bortkevics első gvorsvágási si­kereit elérte, röglön segítségére jöttek gyárának legjobb mérnökei. Segítettek neki megállapítani, hogy milyen szög alatt állítsa be a kést. tanácsokat ad- fak a köszörülésre, kikeresték számára a megfelelő szakirodalmat, Levonták a tanácskozásba a leningrádi műegye­tem tanárait, ök maguk is tanultak öle. Utána elküldték Bortkevicset Moszkvába, ahol módszerét Összeha­sonlította a nálunk is ismert Blkov elvtárséval, majd az akadémikusok es a legtöbb munkások jelenlétében újra kipróbálták. Az ügv az iparügyi mi­niszter elé került, aki utasította a gép­tervező mérnököket, hogy tanulni.'nyoz. zák Bortkevics tapasztalatait, tanulja­nak tőle, s új konstrukciójú eszterga- padokat készítsenek a tanulságok alap­ján. A munkások és tudósok, a fizikai és szellemi dolgozóknak ez az össz- míiködése elengedhetetlen tartozéka a szocialista termelésnek. A szocialista termelés ennek megfele­lően a műszaki értelmiség viszonyát is megváltoztatja a munkásokhoz és a munkához. A szo'alizmus felold'a és meg­szünteti azt az ellentétet, amely a szellemi és a fizikai munkás között van, azt a ellentétet, amelyet a tőkés kizsákmányoló tudafosan és mesterségesen szított, A szoclahzmnsbnii minden munkáld ü cl o’jan, m.nl eay leltedeiftlen íö.tJioz — Tegnap itt felszó'alt Bárdin rka- démikus, ah nek a személyében a ma­gyar munkások és értelmiségiek a szovjet tudomány egyik legjobb kép­viselőjét tanulták megismerni és tisz­te’né. Bárdin elvtárs elmondotta, hogy a Szovjetunióban rohamosan tűnik el a f'z'kai és szellemi munka kö­zött a különbség. Eltűnik azért, mert a szocializmusban az egész dolgozó nép szellemi sz'nvonaia ro­hamosan emelkedik. — A szellemi és fizikai munka jó összedolgozásának egyik b’ztató jele volt az, amit Sz'á’m e'-gér- születés­napjával kareso'atos munkafelaján.ús, nál tapasztaltunk.

Next

/
Oldalképek
Tartalom