Bácskiskunmegyei Népújság, 1950. február (5. évfolyam, 6-9. szám)

1950-02-05 / 6. szám

me BACSKISKUNMEGYEI NÉPÚJSÁG 1950 február 5. PÁRT ÉS PÁRTÉPÍTÉS Az anyagterjesztés megjavításával az elméleti színvonal emeléséért A pártmunka egyik igen fontos és felelős területe a szóban és írás­ban folyó propaganda és agitáció. Ennek a munkának a helyes és pártszerű elvégzése nélkül nem tud­juk az előttünk álló feladatokat megoldani; dolgozó népünket ezek­nek a feladatoknak végrehajtására mozgósítani. A helyes és jó propaganda munka nélkül nem tudjuk megoldani a ká­derek nevelésének kérdését, nem tudjuk kielégíteni azokat az igénye­ket, amelyeket dolgozó népünk ve­lünk szemben támaszt. Ha azonban jól és helyesen oldjuk meg a pro­paganda és agitáció feladatait, ezeknek a kérdéseknek megoldása is könnyebbé, egyszerűbbé válik, és eredményeiben is sokkal gazdagabb lesz. Ha a Párt propaganda mun­kája valamilyen okból sántít, ha nevelési munkánk gyengülni kezd, akkor maguk a káderek megszűnnek érdeklődni haladásunk iránt és kor­látolt, perspektíva nélküli gyakor­lati emberekké válnak, akik gépie­sen hajtják végre a felülről jövő utasításokat. Természetesen az egész dolgozó nép megsínyli ezt. Ez aláhúzza azt, hogy a Párt és állami élet területein működő funk­cionáriusoknak elméleti színvonala, marxista-leninista tudása mérőszá­ma és egyben meghatározója is an­nak a munkának, amit végeznek. Minél magasabb pártfunkcionáriu­saink elméleti színvonala, elvi poli­tikai képzettsége, annál terméke­nyebb, iobb és eredményesebb mun­kát képesek végezni bármely terü­leten. Az elvi színvonal kérdése szorosan összefügg az éberség kér­désével is. ,,Nem lehet elég éber az, akinek nincs meg a kellő szocia­lista elméleti felkészültsége” — mondotta ' Rákosi elvtárs. Ebből az következik, hogy az elméleti szín­vonal álacsonySága magában rejti az ellenség aknamunkája fölött való elsiklást, az ellenségnek kedvező, a mi számunkra káros hibák elköve­tése lehetőségének megsokszoro­zását. Azok az elvtársak, akik nem veszik észre elméleti színvonaluk alaqsonysága miatt a sorozatos hi­bák és tévedések, szabotázs, ha­nyagság mögött az ellenség kezét, akaratlanul is az ellenségnek segí­tenek. Ezekkel a kérdésekkel szorosan egybefügg pártkiadványaink ter­jesztésének. pártsajtónk olvasótá­bora növelésének kérdése is. Az el­méleti színvonal emelésének előfel­tétele az, hogy pártkiadványaink, pártsajtónk eljusson a dolgozók leg­szélesebb tömegeihez. Ezeket a feladatokat meg tudjuk oldani, mert a feladatok megoldá­sához szükséges összes feltételek adva vannak. Alapszervezeteink rendszeresen és pontosan megkapják a propaganda és agitációs anyagot. Nem elég azonban az, hogy ezek a pártkiadványok eljutnak az alap­szervezetekhez. Ehhez az kell, hogy pártmunkásaink felhasználják ezeket napi munkájukban, elvigyék az üze­mek és falvak dolgozóihoz, tanul­mányozzák a politikai élet időszerű kérdéseit, mutassanak rá arra, hogy mi a legdöntőbb feladat dolgozó né­pünk előtt és mozgósítsák 1a töme­geket. Biztosítsák, hogy a megka­pott anyagot átbeszéljék a do’go- zók, alkalmazzák a szempontokat helyi körülményeikre és így tegyék politikailag tartalmassá a propa­ganda és agitáció munkáját. Meg kell érteniük funkcionáriu­sainknak, hogy az elméleti színvo­nal emelése fegyver a kezünkben, amelyet fel tudnak használni az el­lenség elleni harcban, a hibák és hiányosságok kiküszöbölésében, eredményeink megjavításában. Nem leb-rt leninistának nevezni azt, aki szakmájában specialista és jól érti a mesterségét, de emellett nem ér­deklődik a politika kérdései iránt, munkáját nem tölti meg a napi élet elevenségével. A leniriistának is­mernie kell a társadalomról, annak fejlődéséről szóló tudományt. Ez és csak is ez az elmélet, a marxista- leninista elmélet adhatja meg az al­kotó erőt, ez és csakis ez az elmé­let képes termékennyé, alkotóvá tenni a munkát, ez és csakis ez az elmélet ad és adhat biztos eligazí­tást bonyolult korunk társadalmi és politikai életében. Nap mint nap felvetődnek üze­mekben és falvakban egyaránt a szocializmus építésének kérdései. Pártfunkcionáriusainktól tíz és száz­ezrek várnak feleletet . ezekre a kérdésekre. A tapasztalat azt mu­tatja, hogy pártmunkásaink nem tudnak mindenütt jól és pontosan válaszolni. Ennek a hibának a gyö­kere abban van, hogy pártfunkcio­náriusaink, népnevelőink az anyag­terjesztést célnak és nem eszköznek tekintik, maguk sem tanulmányoz­zák eléggé mélyen a Szovjetuniót, a Bolsevik Párt tapasztalatait és munkamódszereit. Ezen a téren párt- munkánkban változásnak kell létre­jönnie. Funkcionáriusaink meg kell, hogy értsék, hogy az anyagterjesz­tés nem mechanikus munka, hanem politikai feladat, amely szervesen hozzátartozik a pártmunka egyéb te­rületeihez. I Néhány helyen komoly hiányos­ság tapasztalható ezen a téren. Mélykúton például a pártvezetőség nem osztja meg egymásközött a munkát és az anyagterjesztést is a titkár végzi. Ebből következik, hogy az anyagterjesztés munkája nem le­het jó, nem lehet helyes. Az elszámolások ellenőrzése so­rán gyakori tapasztalat az, hogy a szervezetek nem időben számolnak el a hozzájuk érkezett pártk:advá- nyokkal. Élvtársaink a pontatlanság okául azt hozzák fel, hogy az anyag, terjesztéssel foglalkozó eívtársat el­helyezték, vagy iskolára küldték és erre a reszortra még nem állítottak be másik elvtársat. Tisz’ában kell lennünk azzal, hogy a pártkiadvá­nyok Pártunknak komoly összegbe kerülnek. Tudnunk kell, hogy amikor pártkiadványaink terjesztésével fog­lalkozunk. a Párt vagyonát kezel­jük. Nem kétséges, hogy elvtársaink megértik a pártkiadvány, a párt­sajtó terjesztésének és elszámolásá­nak politikai jelentőségét és az ezen a téren még meglévő hiányosságo­kat jó munkával ki fogjuk küszö­bölni. Berta Kálmán ' megyei anyagfelelős A Központi Vezetőség határozata nyomán a kiskunhalasi Barnává! minden dolgozója egyéni versenyt kezd Ha jól dcigozik a pártszervezet — jól megy a szerződéskötés Ötéves népgazdasági tervünk cél­kitűzése, hogy Magyarországot kor­szerű mezőgazdasággal rendelkező, de túlsúlyában döntően ipari jellegű or­szággá fejlessze. Ennek az irányelv­nek megfelelően kell lépést tartania mezőgazdasági termelésünknek is az­zal az ugrásszerű fejlődéssel, mely iparunkban már a hároméves terv so­rán bekövetkezett; Kormányzatunknak a mezőgazdaság virágzóvá, jövedelme­zőbbé tételét szolgáló intézkedései kö­zött — a gépesítés, a szocialista szek­tor kiszélesítése mellett — döntő sze­repet játszik az ipari nyersanyag- önellátást és a dolgozó parasztság felemelkedését szolgáló szerződéses termelés. Földművelésügyi kormányza­tunk a múlt esztendő tapasztalatainak alapján, az eredmények és hioák te­kintetbevételével helyezte a szerződé­ses termelés minél szélesebb alapokra való fektetését az 1950-es gazdasági és első és legfontosabb feladatává. A Párt vezetésével és irányításával ver­senymozgalom indult a szerződések előirányzatának 100 százalékig való teljesítésére. Ez a verseny a napokban zárul le és országos viszonylatban szép eredményeket ért el. KECSKEMÉT és járásaiban a kam­pány első heteit a vontatottság jelle­mezte. Ennek egyik és fő oka az volt, hogy az illetékes szervek nagyvona­lakban, felületesen, csak a tömegekre vonatkoztatva végezték a felvilágosító munkát és az egyéni meggyőzést majdnem teljesen elhanyagolták. így a dolgozó parasztság nem látta meg teljes egészében a szerződéses terme­lés mibenlétét, hasznát s a kulákság rémhíreinek is könnyebben felült. A kecskeméti pártszervezet — mely szervezője és irányítója volt az egész munkának — segített feltárni és kikü­szöbölni ezeket a kezdeti hibákat. Ha­marosan új ^lendülettel indult meg a verseny. A fősúly az egyéni agitációra helyeződött, melybe megtöbbszöröző­dött számmal kapcsolódtak bele a tö­megszervezeti aktívák, sőt a termelő- csoportok tagjai is. Az egyes puszta­részek termelési és dűlőfelelősei páros­versenybe kezdtek a szerződéskötések számának emeléséért. A pártszervezet többszáz főnyi népnevelője vasárna- ponkint elárasztotta a pusztát. Tanyá- ról-tanyára jártak és egyenkint vilá­gosították fel a dolgozó parasztokat a szerződéses termelés előnyeiről. Egy­mást sűrűn követő kisgyűiéseken fog­lalkoztak minél behatóbban a kérdéssel és a tanyai pártnapok központi anya­gát is a szerződéses termelés ismerte­tése képezte. Az új alapokon, új módszerekkel el­indított munka eredménye nem is ké­sett: fokozott erősödéssel indult meg a szerződéskötések növekedése. AZOKON A PUSZTARÉSZEKEN, ahol kezdettől fogva jól folyt a felvi- j lágosíló munka, kitűnő eredménnyel ' zárult a verseny. így Ágasegyháza dolgozó parasztsága 112 százalékban, Máriahegy, Vacsihegy és Budaihegy 145 százalékban, Alsószéktó 104 szá­zalékban, Koháriszentiórinc 101 száza­lékban, Urrét 84 százalékban tett ele­get a szerződéskötési előirányzatnak. A lemaradt pusztarészek közé tarto­zik Borbás 13 százalékkal és Matkó 17 százalékkal. Ezeken a területeken a tanyai párt- és tömegszervezetek hanyagsága a gyenge eredmény oka. A szerződések növényféleségekénti megoszlásában a konzervnövények ve­zetnek, majd a® olajosmagvak termesz­tése. A szerződéstkötő kecsekméti dolgozó parasztság bebizonyította, hogy Pár­tunk útmutatása alapján kíván hozzá­járulni a magyar népgazdaság felvi­rágoztatásához a termelés reá eső szakaszán. A Magyar Dolgozók Pártja pözponti Vezetőségének a szocialista munkaver­seny eredményeinek megszilárdításáról és továbbfejlesztéséről szóló határozata többek között hangsúlyozza „ki kel! szélesíteni a versenyt a takarékosságért, az anyag- és energiafogyasztás, a szerszám- és géptörések számának csökkenté­séért, az önköltség leszállításáért.” Ennek a határozati pontnak alapján szélesedik a verseny a halasi Barnevál- ban is. A dolgozók a párthatározat olvasása után elhatározták, hogy nem elégednek meg az eddigi eredmények­kel, tovább fokozzák teljesítményeiket. Első tevékenységük az volt, hogy felbontották tervüket és en­nek következtében az eddig páros- versenvben, vagv brigádban ver­senyzők — egyéni versenyre is lépnek. Míg 1947-ben a baromfivásárlás eredménye 7800 mázsa volt, 1949-ben már 11.700-ra emelkedett, de az egyéni versenyek során 1950-ben pedig már 33.400 mázsát fognak vásárolni, azaz az 1947-es tétel 100 százaléka helyett 430 százalékot. Tojás bevásárlásnál 1949-ben 8300 rpázsát vásároltak fel. 1950-ben’ pedig 15.854 mázsát fognak vásárolni a terv szerint. A beruházásokat, újításokat illetően 1949-ben 310 ezer forintot ka­pott a Barnevál, 130 ezer forintot a hozzátartozó Serneval, míg 1950-re 282.000 a Barneval, 400.000 forintot a Serneval részére állítottak tervbe. Mű- helvi szerszámokra 17.000 forintot állí­tott be az üzem. 1950-re felújítás és beruházás céljaira 68,600 forintot irány­zott elő, mely által több gép, több szerszám jut, a termeléshez. A halasi Barnevál dolgozói hatalmas lelkesedéssel fogadták az MDP Köz­ponti Vezetőségének határozatát. Az üzem dolgozói egyemberként csatla­koztak az MDP határozata mellé. Nagy Zsófi, a Barneváli SZIT-ifjú- ság nevében fogadalmat tett, hogy a munkaversenyben is élen fog járni az ifjúság. Lö'blné elvtársnő a bontók ne­vében versenyre hívta ki a telep vala­mennyi bontóját az ötéves terv sikere érdekében. Simon Lajosné a koppasz- tók részéről valamennyi Barnevál-telep koppasztóit, Fehér János a vágók ne­vében, míg Gusztos Antal a ládázókat hívta ki versenyre. A versenvmozgalom üzemen belüli népszerűsítésével kapcsolatban az üzemben hangszórót szereltek fel, s így a dolgozók naponta értesül­hetnek az üzemi mikrofonon ke­resztül az üzem sztahanovistáinak, újítóinak, élmunkásainak munka­módszereiről, tapasztalatairól és a munkaversenymozgalom kimagasló eredményeiről. A Központi Vezetőség határozata nyomán úgv döntöttek, hogy az eddi­ginél még fokozottabban vesznek részt a rúunkaversenyben és az ország fel­szabadításának évfordulójáig vala­mennyien versenyre kelnek. Felhívás a városi alap- és haladófokú Szemináriumok vezetői részére A városi alapfokú szemináriumok vegyék előre a február 6—20-ig ter­jedő időre a „Pártunk parasztpollti- káia" c. szemináriumfüzet anyagát. Február 20—27-ig „A Sztahanov-moz- galom” c. anyagot tárgyalják meg. A többi anyagot a tematikáiban meghatározott sorrendben vegyék át az elvtársak. A városi haladófokú szemináriumok ugyancsak vegyék előre a „Pártunk parasztpotitikája” c. anyagot és a február 20—-27-ig terjedő héten tár­gyalják meg. Utána február 27—március 6-ig „A Sztahanov-mozgalom" következik A többi anyagot a tematikában megadott sorrend szerint vegyék át az elv­társak. Megyei Oktatási Osztály. Lajosmizse dolgozó termelési szerződést kötnek — Hát mi járatban van a szövetke­zetben? — kezdi el a beszélgetést a munkás. Nyemec egy kissé elgondol­kozik. Beszéljen-e, vagy sem? Ránéz az előtte eddig ismeretlen, becsületes­képű emberre, aztán megindul ajkáról a szó. — Én? — kérdi vissza. — Hát azért megyek, mert meg akarom kötni a ter­melési szerződést. Igen, . azt. Mert az úgy volt, hogy vagy kétszer nálunk is voltak a népnevelők, beszéltek az öt­éves tervről s a termelési szerződés előnyeiről. Azt mondták, kössek én is termelési szerződést. Dehát megmon­dom őszintén, én jódarabig nem akar­tam, belemenni. Tudja én, mint aíéle öreg ember, előbb gondolkozom rajta. Aztán a napokban csináltam számadást és rájöttem, hogy igazuk van a nép­nevelőknek. Mert b'zony én öreg em­ber vagyok és most, hogy megértem azt: nem vagyok más cselédje, 6 hold juttatott földemen úgy kell gazdálkod­nom, hogy jó legyen. így beszélgetve érnek a földműves- szövetkezethez. Ismerős már Itt az öreg Nyemec. Ügy fogadják, mint a vendé get. Pár szó és már állítják ki a szer­ződést. Kenderre, cukorrépára, napra­forgóra szerződött, összesen két és fél holdon. — No, ez is megvan. Most nyugod­tan mehetek haza. Úgy tudom ezzel a szerződéskötéssel én is hozzájárulok a öléves tervhez — mondja Nyemec a szerződés megkötése után és elkö­szönve megindul haza, hogy otthon a vállaltak teljesítésére előkészüljön. — így megy ez naprói-napra. A la­josi dolgozó parasztok lassan megér­tik a termelési szerződés jelentőségét. Igaz, ele'nte nehezen ment. Az elő­irányzott 600 holdnak január 14-én még csak 7.7 százalékára kötöttek ter­melési szerződést. A dolgozó parasz­tok egyrésze nem értette meg ennek előnyét, másrésze pedig a kulákokra hallgatott. Ezeket az akadályokat azonban a jó népnevelő munkával le­győzték. A szövetkezet tagjai össze­fogva a falusi és városi népnevelőkkel, bejártak minden tanyát s minden ház­Igy lett tagjelölt Virág Sándor elvtárs — Jól van, elég! — jelzi kalapácsá­val Virág Sándor, a kecskeméti Gép­gyár kovácsa s az előtte még izzó acélt visszateszi a kohóba. Megíörli izzadt homlokát, majd éles szemekkel figyelve a hevülő anyagot, munkatár­sával beszélgetni kezd: >—'Ezzel nemsokára készen leszünk. Aztán jöhet a másik. Sietnünk kell. Minden percet jól ki kell használni. Tudod, — mondja, — most a héten a taggyűlés elfogadott tagjelöltnek. Már az igazolványt is megkaptam. Igye­keznem kell, hogy behozzam a lema­radásomat. Nem állhatok meg a 222 százalékos teljesítményemnél, mikor a múlt héten 287 százalékot is el tud­tam érni. — Hogy miért kértem a felvétele­met a Pártba? — ismétli meg csil­logó szemVnel munkatársa kérdését. — Hat azért, mert a Párt vezetése mel­lett az életszínvonalunk állandóan emelkedik. Jobban és emberségesebben élünk. És aki megérti az építés nagy feladatát, az érzi, hogy a Pártban van a helye. A ’’árt vezetésével és irányításával valósítottuk meg a há­roméves tervet. És az ötéves tervnek is a legöntudatosabb dolgozók vezeté. sével kezdtünk hozzá. Én is ezek közé az emberk közé akarok tartozni. De a héten nemcsak én kértem a felvétele­met. Velem együtt több tagjelöltet is elfogadott a taggyűlés. Például Ko­vács Józsefet is most javasolták. Nézd, milyen lelkesen dolgozik, ég a keze alatt a munka! — mondja Virág s a vörösre ízzott anyagot kivéve a tűzből az üllőre helyezi. Kovács József nemrég jött haza a Szovjetunióból. Ottan sokat tanult. És itthon — mondja Forrai József elv­társ — szorgalmával és munkájának jó elvégzésével bizonyította be, hogy megérdemli a tagfjelöltséget. — Nemrég még a Szovjetunióban dolgoztam. Ott ismerkedtem meg a szovjet emberek hatalmas alkotó mun­kájával. Mikor aztán november 6-án hazajöttem — mondja Kovács Józsel gépformázó .— láttam, hogy a Magyar Dalgozók Pártja vezetésével a ma­gyar dolgozó nép is azon az úton halad, mely a jóléthez, a szocializ­mushoz vezet. Én is ezt a jólétet aka­rom munkámmal megvalósítani. És azért kértem felvételemet a Párt tag- jelöltjei sorába. Tudom, hogy helye­met a Pártban megállni nem könnyti dolog, de a munkámmal és a tanulás­sal mindig azon leszek, hogy kiérde­meljem a Párt bizalmát, mert a Párt tagja akarok lenni. hoz elmentek. Felvilágosították a dol­gozó parasztokat. Az eredmény napról napra jobb lett. Volt olyan népnevelő, ki egymaga 75 holdra kötött le ter­melési szerződést. A két Nagy Katalin 95, Tlszavö'gyi elvtárs pedig 65 holdra gyűjtöttek szerződéseket. Aki a tanyá­kon nem szerződött le, az most egye­nesen a szövetkezetbe jön be leszer­ződni. így az előiránvzatnak január 24-én 82 százalékát dolgozó paraszt­jaink lekötötték. A felvilágosító munka azért még most is folyik. Népnevelőink az ötéves terv ismertetésekor, beszélnek a ter­melési szerződés előnyeiről is. Most is mennek ki népnevelők. Éppen Oláh Imréhez tartanak. Ott még. nem vol­tak — mondja Radóczi elvtárs, ter­melési felelős és rámutat a tanya felé igyekvő dolgozó parasztokra. Kettesével mennek a népnevelők. Az egyik csoport Oláh Imréhez, a másik meg Gazsó Andráshoz igveksz'k. O’áh Imrénél, takaros kis tanyában szíves szóval fogadják őket. Éppen otthon van a gazda feleségével, lányaival együtt. Először a hároméves terv ered­ményeinek ismertetésével kezdik a be­szélgetést. Imre gazda sok példát hoz fel arra, mivel segítette őt a Terv. Tudja azt, hogy az ötéves terv még job­ban fogja segíteni. Amikor pedig a termelési szerződés kerül szóba, azon­nal leszerződik napraforgóra, som- kóróra, kenderre és cukorrépára. Az idős Gazsó Andrást mindenki is­meri. Tudják róla hogy jó gazda, hi­szen a múlt évben is első lett a kiál­lításon. Nyolc holdon gazdálkodik és már kilenc gyermeket nevelt fel. A népnevelőknek itt sincs nehéz dolguk. Három és egy negyed holdra köti meg a szerződést. Bujdosó Pál, már régi jóismerőse a népnevelőknek. Mindig szívesen fo­gadja a jó tanácsot. Az őszi szántás­vetést is idejében végezte el. 13 hold földjéből k'lencre kötött szerződést. Cukorrépát, napraforgót és somkórót fog termeszteni. — Az én ötéves tervem az — mondja —, hogy minél többet és jobbat termetiek. Értünk dolgoznak a gyárak munkásai és ezt becsületes jó munká­val kell meghálálni A lajosi parasztok megértik, hogy a terme!és: szerződés az előnyüket s egy­ben az ötéves terv sikerét szo'gáHa. példát vesznek a Sallai Imre Vörös Csillag és a Törekvés termelőszövet­kezeti csoportoktól, melyek 44, 26, 29 holdra szerződtek és sietnek előre biztosítani jövő évi termésüket.

Next

/
Oldalképek
Tartalom