Bácskiskunmegyei Népújság, 1950. február (5. évfolyam, 6-9. szám)

1950-02-05 / 6. szám

B ÁCS KISKUNMEGYEI NÉPUJSÁG Az anvagtsrjesítés megjavi Sásával az elméleti színvonal ein eléséért Megyeszékhely lett Petőfi „hírős városa*9 V. évfolyam. 6. szám. ÁRA 5(2 Eli. TÉR 1950 február 5. MEGERŐSÍTÉSÉÉRT A felszabadulás óta országunk mélyreható gazdasági és politikai átalakuláson ment keresztül. Ez az átalakulás megváltoztatta or­szágunk gazdasági szerkezetét, társadalmi arculatát is. Ma a munkásosztály Pártunk útmuta­tása, irányítása nyomán biztosan fogja az ország kormányrúdját, országunk a nagyurak Magyaror­szágából á dolgozók Magyarorszá­gává lett, amelynek alkotmánya világosan leszögezi, hogy a hata­lom birtokosa a dolgozó nép. Az ország dolgozói nap mint map megmutatták és megmutat­ják, hogy nemcsak helyeslik, de minden erejükkel támogatják is azt a politikát, amely népköztár­saságunk gazdasági, politikai és erkölcsi megszilárdulását jelen­tette. Dolgozóink az üzemekben, szántóföldeken szinte nap mint map megnyilvánulását adták an­nak, hogy helyeslik azokat az in­tézkedéseket, amelyekkel népköz- társaságunk kormáévá erősíti a dolgozó nép hatalmát, elősegíti a dolgozók boldogulását. Népünk visszavonhatatlanul a szocializmus útjára lépett és alkotó munkával, munkaversennyel, többtermeléssel bizonyította be a Párt, a nagy Szovjetunió, a béke ügye iránti li üseget. Mi a magyarázata annak, hogy ■nfthmk Magyarországon, akárcsak a többi népi demokratikus ország­ban is az építő munka hatalmas lendülete magával ragadta a dol­gozókat? Mi a magyarázata an­nak, hogy nálunk Magyarországon éppúgy, mint a többi népi demo kratiikus országban is kultúrforra- dalom van? A magyarázat az, hogy a munka ilyen hatalmas lendülete semmi­féle más társadalomban nem le­hetséges, csakis olyan társadalom­ban, ahol a munkásosztály kezében van a hatalom, ahol a dolgozók maguknak dolgoznak. Csakis olyan országban, ahol van értelme a munkának, ahol a dolgozók elve zik munkájuk eredményét. Ahol nem megvetik a dolgozókat, ha­nem megbecsülik, tisztelik őket. Vájjon ki nem becsüli meg Mészá­ros Ferencet például, a kecskeméti gépgyár dolgozóját, aki előbbre­vitte a technikát, aki munkatár­sainak megmutatta, hogyan keh jobban, gyorsabban, eredménye­sebben dolgozni? Vájjon miért nem dolgoztak Mészáros Ferenc, vagy a félegy­házi gépgyár dolgozói, vagy a kiskunhalasi Barnevál élmunkásai azelőtt ilyen lelkesedéssel ? Azért, mert a kapitalisták igája alatt nem volt értelme a munkának. Azért, mert kizsákmányolták őket, azért, mert a kizsákmányolok uralma alatt nem lehetett jól és vidáman élni, mert a kizsákmá­nyolok nemcsak kizsákmányolták, hanem napról-napra, óráról-órára megalázták őket. Azért, _ mert ahogyan Lenin elvtárs tanít ben­nünket: „A kapitalista társada­lomban az egész emberi értelem, az egész emberi géniusz csak azon fáradozott, hogy egyeseknek jut­tassa a technika és a kultúra min­den áldását, másokat pedig meg­fosszon még a legszükségesebbtől, a felvilágosodástól, a fejlődés­től is“. Horthyék fasiszta diktatúrája nálunk is megfosztotta a dolgozó­kat mindentől, még a legszüksége­sebbektől is. A felszabadulás után azonban megváltozott a helyzet és Pártunk-vezette munkásosztályunk a hatalmas Szovjetunió példájára, karéi tapasztalataira támaszkodva birtokbavette a termelőeszközöket és tette a dolgozó nép tulajdonává azokat. Nem csodálatos dolog, hanem törvényszerűség, hogy az anyagi jólét emelkedésével kitermelődnek, fokozódnak az igények. Ez a leg­biztosabb jele annak, hogy az élet- színvonal hatalmasat növekedett. Dolgozó népünk politikai aktivitá­sának emelkedése, kultúrigényei" nek fokozódása világosan arra mutat, hogy munkásosztályunk Pártunk vezetésével tényleg hatal­mas lépésekkel vitte előre az or­szágot a fejlődés útján. Nagy tanítónk, Lenin arra is tanít bennünket, hogy „a szellemi kultúra minden ágazata nemcsak ideológiai felépítmény a gazdasági alapon, de hatalmas befolyása is van ennek az alapnak a fejlődé­sére“. Ez pedig azt jelenti, hogy az eddiginél sokkal nagyobb figyelmet kell szentelnünk a kul­turális kérdéseknek, hogy tanul­mányoznunk kell a Szovjetunió szocialista kultúráját, hogy ezen a területen is alkalmaznunk kell azokat a tapasztalatokat, amelye­ket a Szovjetunió óriási kulturális erejéből meríthetünk. Népünk egyre fokozottabb fi­gyelemmel fordul a Szovjetunió felé. Nemcsak azért van ez így, mert a Szovjetunió hatalmas gaz­dasági, politikai és erkölcsi támo­gatása nélkül nem jöhettek volna létre a mi eredményeink, hanem azért is, mert dolgozó népünk vi­lágosan látja, hogy a Szovjetunió a béke ügyének rendíthetetlenül szilárd harcosa, amelynek hatal­mas eredményei csodálatramél- tóak. Dolgozó népünk egyre jobban érdeklődik a szovjet ember iránt. Nemcsak azért, mert tudja, hogy szabadságunkat, felemelkedésün­ket köszönhetjük a Szovjetunió­nak, hanem azért is, mert látja a szovjet ember nagy alkotó és erkölcsi erejét. Nem ritkán fordul elő, hogy dolgozó parasztok kérdé­seket tesznek fel népnevelőinknek a szovjet emberre vonatkozóan. Nem véletlenül kérték Vaskút dol­gozó parasztjai, hogy ismertessék meg velük az „Egy igaz ember“-t s az sem véletlenül történt, hogy Kiskunfélegyházán a dolgozó pa­rasztok arra kérték a népnevelő­ket a Lenin-film bemutatója után, hogy „ilyen tanulságos, szép fil­mek bemutatásának időpontjáról | értesítsék őket“. Ez és egy sor más tény is világosan mutatja, hogy a szocializmus alapjainak lerakása idején dolgozóink érdek­lődése óriási mértékben megnőtt a Szovjetunió iránt. Rajta kell len­nünk, hogy dolgozó népünknek ezeket az igényeit a legjobban ki tudjuk elégíteni. Éppen ezért pártfunkcionáriusaink fontos fel­adata, hogy tanulmányozzák a Szovjetuniót, tanulmányozzák a szovjet embereket. Meg kell érte­nünk, hogyha sürgősen nem fog­juk behozni lemaradásunkat ezen a területen, akkor nem tudjuk ki­elégíteni azokat az igényeket, amelyeket dolgozó népünk jogosan támaszt velünk szemben. A Szovjetunió megismerésének kiváló alkalmát nyújtja a február elsejével beinduló „Szovjet Kul­túra Hónapja“. Meg kell tennünk mindent, hogy hasznosan és jól kihasználjuk ezt a hónapot is a Szovjetunió eredményeinek ismer­tetésére. a szovjet enjber megis­mertetésére, a. szovjet kultúra be­mutatására, mert ezzel dolgozóink kívánságát elégítjük ki és jő fegy­vert nyerünk a szocializmus épí­téséhez. A Szovjetunióban járt Berki elvtársnő Kecskeméten beszámol tapasztalatairól A szovjet-magyar barátság hónapjának első nagy eseménye Megyeszerte hetekkel ezelőtt meg­történtek az előkészületek a szovjet kultúra hónapjának előkészítésére. Népművelési bizottságok, a íömegszer- vezetek, elsősorban a Magyar-Szovjet Társaság megtették az előkészületeket arra, hogy ebben a hónapban meg­mutassák dolgozóinknak a világ leg­fejlettebb kultúráját, a Szovjetunió szocialista kultúráját. Dolgozóink jól tudják, hogy a szo­cializmus felépítéséhez szükséges és elengedhetetlen kulturális fejlődésünk elősegítése. Népi demokráciánk, amely­ben a harcokban edzett munkásosztály a vezető erő, meg is ad. erre minden szükséges feltételt. „Az is természetes, hogy a kultúrfronton végzett munka területén, — mint minden más mun­kánkban, — példaképünk a szocia­lizmus országa, a dicsőséges Szovjet­unió, amely utat mutat nekünk a kul- túrmunka vonalán is“, — írták leve­lükben a kiskunfélegyházai dolgozók. Kiskunfélegyházán a szovjet kultúra hónapjában dús programban lesz részük a város dol­gozóinak. Különböző matinék, műsoros esték, előadások kerülnek megrende­zésre. amelyek kapcsán megismerhetik a realista-szocialista kultúrát és ma­gát a szovjet embert is. Az előadá­sok mutatják majd a szovjet irodal­mat, művészetet, zenét, film és szín­házkultúrát. A Népművelési Bizottság az összes töihegszervezetek kultúr-felelőseinek bevonásával állította össze az egyes esték műsoranyagát. A szovjdt zene estjén például kórusmüvek, dalok, kü­lönböző hangszerszólók kerülnek be­mutatásra. Valamennyi a legkiválóbb szovjet művészek, zeneszerzők műveiből összeválogatva. Az összekötő szövegekben a kiváló szovjet zeneszerzők munkásságát is ismertetni fogják. Ugyanilyen módom szervezik meg az irodaimi, színházi estéket is, amelyeken szintén a leg­jobb szovjet írók művei kerülnek be­mutatásra. Halason a Magyar-Szovjet Társaság helyi cso­portja február 7-én, kedden este hat órakor tartja a városháza tanácster­mében ünnepi előadását. A helyi csoport programjába vette a szovjet ember megismertetését a kiskunhalasi dolgozókkal. Ugyanak­kor ezek az előadások alkalmasak lesznek arra, hogy a dolgozókban a Szovjetunió felé való, egyre jobban megnyilvánuló érdeklődést kielégítsék és a dolgozók számtalan, a Szov­jetunióval kapcsolatos kérdésre választ adjanak. A Magyar-Szovjet Társaság kiskun- halasi csoportja arra törekszik, hogy a tudomány és művészeta kulturális élet minden megnyilvánulásában, az új, tudományos alapokon álló, helyes szemlélettel vértezze jel dolgozó né­pünket— írják a kiskunhalasi dol­gozók. A falvakban is megnőtt az érdeklődés a kultúra kérdései, elsősorban a szocialista kul­túra iránt. Ennek nem lehet és nincs is más magyarázata, mint az, amit Rákosi Mátyás elvtárs a gépállomá­sok és termelőszövetkezeti . csoportok tanácskozásán így fogalmazott meg: „A szövetkezeiben dolgozó ,parasztsá­got most hatja át először az a tu­dat, hogy végre fedél alá jutott, hogy biztonságban dolgozhat, hogy számára végre bezárult az a régi világ, ami­kor sorsa állandó bizonytalanság, örökös rettegés volt." Szövetkezetben dolgozó paraszt­ságunk anyagi jólétének növekedését, kulturális igényeinek jól kifejezi a pákái dolgozó parasztok levele. „Egyhangúlag kijelentettük, hogy az ötéves tervet szívügyünknek tekintjük és munkánkkal elősegítjük. A cso­portban egyesítettük tehetségünket, erőnket. Azt kérjük a Párttól, Rákosi elvtársiéi, tegye lehetővé azt, hogy az ipari munkássággal szo­rosabbra fűzhessük kapcsolatun­kat. Szeretnénk vendégül látni egy üzemi kultúrcsoportot.” Ez a levél kifejezi a parasztságnak a munkásosztállyal való szoros .szö­vetségét, hűségét, szeretetét a Párt, Rákosi elvtárs iránt. A kecskeméti dolgozók várják Berki elvtársnő beszámolóját A szovjet kultúra hónapjának első nagy eseménye Kecskeméten Berki Mihályné elvtársnő beszámolója, ame­lyet február 4-én, szombaton délután 5 órakor tart meg az Állami Katona József színházban. A kecskeméti dolgozók készülnek erre a napra. Nemcsak a városban, hanem a környéken is, a termelő­szövetkezeti csoportokban megbe­szélik azokat a kérdéseket, ame­lyeket fel fognak tenni. A népnevelők az egész vidéken ér­tesítették a dolgozókat a beszámoló­ról és az üzemekben, termelőszövetke­zeti csoportokban olyan választ kap­tak, hogy csoportosan fognak részt- venni a dolgozók az előadáson. A Katona József színház is megtette a szükséges előkészületeket. Az ünne­pélyes beszámolóra szépen feldíszített, fűtött terem várja a dolgozókat. A készülődés arra mutat, hogy dolgo­zóinknak nemcsak szereiete nagy fel­szabadítónk, a nagy Szovjetunió iránt, hanem megnőtt érdeklődése is. A kecskeméti és környékbeli munkások és parasztok tudják, hogy olyan kér­désekre kapnak választ ebben a be­számolóban, amelyek nap mint nap felvetődnek­és amelyek ismerete megkönnyíti a munkát, feltárja azokat a per­spektívákat, amelyek előttünk állanak. A Szovjetunió hatalmas tapasztalatai­nak ismerete biztosítja számunkra azt, hogy járt úton, biztosan haladha­tunk előre. Ezért van nagy jelentősége ennek a beszámolónak, amelyet a Szovjetunió­ban járt Berki Mihályné elvtársnő személyes tapasztalataiból mond el február 4-én a Katona József színház­ban Kecskemét és környéke dolgozói­nak. A szovjet nép nagy lelkesedéssel készül az új választásokra A szovjet emberek néhány hét múlva választják meg a legjobb fiaikat és leányaikat az ország legfőbb állam- hatalmi szervébe, a legfelsőbb ta­nácsba. A választásokról. szóló rende­let minden sora biztosítja a nép sza­bad akaratának megnyilvánulását. A Legfelsőbb Tanács tagjainak válasz­tása általános egyenlő és titkos sza­vazás útján történik. A nagy Sztálin 1937 dec. 11-i beszé­dében rámutatott a Szovjetunió és a kapitalista országok választási rend­szerében fennálló éles különbségekre: „Általános választások vannak egyes demokratikusnak nevezett kapitalista országokban is. De a választások itt a kapitalisták, föidesurak, bankárok és a kapitalizmus egyéb cápáinak a vá­lasztókra gyakorolt nyomása alatt folynak le. Nálunk —■ mondotta Sztálin — nin­csenek sem kapitalisták, sem föld- birtokosok, tehát nem gyakorolhat­nak nyomást a vagyonos osztályok a vagyontalanokra. Nálunk a választások a munkások, parasztok és értelmiségiek együttmű­ködésének légkörében a kölcsönös bi­zalom — mondhatnánk — a kölcsönös barátság körülményei közt folynak íe, mert nálunk nincsenek kapitalisták, nincsenek földbirtokosok, nincs ki­zsákmányolás és így senkinek sem áll érdekében nyomást gyakorolni a népre, hogy meghamisítsa aka­ratát." A Szovjetunióban valóban szabadok és demokratikusak a választások. A szovejt választási törvény éberen őr­ködik a szovjet polgárok jogai és sza­badsága felett. „Bárki, — mondja a rendelet 109. pontja —, aki erőszak, csalás, fenyegetés vagy megvesztege­tés útján megakadályozza a Szovjet­unió bármelyik polgárát választási és választhatósági jogának gyakorlásá­ban, szabadságának két évig terjedő elvesztésével büntetendő.“ A szovjet nép nagy lelkesedéssel ké­szül az új választásra. A tömegek tántoríthatatlanul követik'a nagy Bol­sevik Pártot és forrón szeretett vezé­rüket, Sztálint, a kommunizmus felé vezető úton. (A Pravda cikkéből) Az angol Kommunista Párt harca Február 23-án kerül sor Angliában a parlamenti választásokra. Magától értetődő, hogy a „munkáspárti kor­mány“ nem túlságosan lelkesedik az új parlamenti választásokért. Ezt indo­kolja a „munkáspárt“ négy és fél éves kormányzatának „eredménye.“ 1945-ben az angol „munkáspárti“ vezetők azt ígérgették a népnek, hogy „a szocializ­must“ békés úton fogják Angliában megvalósítani. „Ma már azonban min­denki tudja Angliában, hogy „a szo­cializmus békés úton való megvalósít- tása“ mit jelent. Mindenki tudja, hogy ezek a magukat „munkáspártinak“ mondó vezetők az angol monopoltőké­sek legkészségesebb kiszolgálói, akik Anglia függetlenségét eladták az amerikai ágyúgyárosoknak. Mindenki tudja Angliában, hogy ezek a „munkáspárti“ vezetők nemcsak az angol munkásosztályt árulták el. ha­nem az egész angol népet is kiszolgál­tatták, az amerikai „dollárpolitikusok“ mohó étvágyának. Ezek az árulók most új, de éppen- olyan hazug jelszavakat igyekeznek bevinni a választási küzdelembe, mint 1945-ben. Ezenkívül latbavetik a ka­pitalizmus minden még meglévő erejét a kommunistákkal szemben, akik egye­dül képviselik a nép érdekeit. Minden erőszak ellenére is azonban száz kom­munista képviselő indul a választási küzdelemre. Az angol Kommunista Párt harca nemcsak a szavazatokért folvik, hanem szerves része a békéért ví­vott küzdelemnek, az Amerikától való függőség elleni mozgalomnak és egybeeesik a munkásosztály gazda­sági követeléseivel is. Az angol Kom­munista Párt leleplezi a monopóltó’ke kiszolgálóinak különböző pártállású, de egyaránt népellenes gaztetteit a választási harc során.

Next

/
Oldalképek
Tartalom