Kecskemét, 1947. január (2. évfolyam, 1-14. szám)

1947-01-01 / 1. szám

Kecskemét 1S47. N. 1. A FÜGGETLEN KISGAZDA évi. Isiim ' FÖLDMUNKÁS ÉS POLGÁRI LLLOJ PART POLITIKAI LAPJA 40 l&QsC'toC'i'&lc . Az újévi postával újabb hadifo­goly üzenetek érkeztek a Szovjet- unióból a kecskeméti hozzátartozók részére. Marosi Kálmán Méri Mik­lósnak, Sváb Kovács Dániel Sváb Kovács Józsefnek, Csáki János szü­leinek és testvéreinek, Tóth József feleségének (Fehér-u. 13.), Gergenyi János Diószegi Sándóménak (Kecs- keméti-út 18?), Gyollai Mátyás Speer Jánosnénak (Belső Széchenyi- utca 6.), Virág László Virág László- nénak (Füzes-u. 7.), Takács Mihály Takács Istvánnak (Erkel-u. 1.), kül­dött újévi jókívánságokat. * A „Kecskemét“ szerkesztőség* ré­szére is érkezett egy érdekes hadi­fogoly levél. Tóth Antal írja benne, hogy már több l*velet írt családjá­nak, ismerőseinek, de még választ nem kapott Felesége és kislánya Kas.za-utca 3. szám alatt lakott, édesanyja és húga Kinizsi-utca 8. alatt. Nővére özv. Lakatos Józsefné Bercsényi-utca 24. sz. alatt, barátja Nagy István, Talfája-u. 22. sz. alatt, másik barátja* Fejes Géza a Schiffer gyárban volt munkavezető. Kéri éket, írjanak minél előbb. Címe: Moszkva, Vöröskereszt 158-1. Januári 9-én Kecskemétre érkezik feleségével együtt Kérőéi Mihály A Magya»—Amerikai Művelődési Társaság meghívására Kecskemétre érkezik és előadást tar* a városháza közgyűlési termében Károlyi Mihály a második magyar köztársaság volt elnöke. Károlyit kecskeméti útjára elkíséri felesége, Andrássy Katinka is. A »agy érdeklődéssel várt nagy­szabású esemény január 19-én lesz­Ha nem less iilselö, lői/téii tetd- & czüfrci a«. isk&ták&cth A „Kecskemét“ tudósítójától. Már a karácsonyi szünidő meg­kezdése előtt szóvátettük, hogy az ál ami és községi általános, illetve elemi iskolák tüzelőellátása súlyos S nahézségekbe ütközik. Bár az igaz­gatók mindent elkövetnek a téü rűtöanyag beszerzése érdekében, erejükön felül eredményt elérni o*m tudnak. A szülőket sem lehet állandó kérésekkel ostromolni cs terhelni. Előírás szerint a tanítás január 7-én kezdőik, azonban a fent érin­tett körülmények ezt sok helyen meggátolják. Könnyen megtörtén­het, hogy az állami, községi általá­nos és elemi iskolák némelyikében továb tmrt a szünet. A félévi bizonyítványkiosztás a szokott időben, január utolsó nap­jaiban lösz. Újjászervezik a köziminkahivatait Uj igazolványt kap minden közmunkaköteles megengedi, a hivatali személyzetet Is 12 főről 24 főre szaporítják az ügyvitel megkönnyítése és meggyor­sítása céljából. Január 1-től mindenki új közmun- kaigazolvánvt kap. amely a név és pontos lakcímen kívül a kirótt köz. munka napszámot is tartalmazza. Ezentúl erre a lapra kel! a vákság- Híjat befizetni és ezen történik a befizetés igazolása is. gal vádolta. Kovácsné vallomásában 'elmondta, hogy férje iszákos, durva ember volt, házasságuk pedig pokol. Ren- I geteg bántalmazásban részesült. Az '< elmúlt hónap elején az ura ismét • részegen tért haza. Újra bántál1" j mazta. Nagyon elkeseredett. Elha­tározta: vége® a férjével. Kiment a ksatzáb*. *ag»k«z vett egy va*- rudat és «sz»I a már f#kvő férje j fejére több ütést mért. Ekkor top­pant hozzá Bányáié, vele a hal­dokló #mbert talicskára tették. Bé­ri yiné a talicskán az utolsókat hör­gő szerencsétlen ember fejéré újabb három hatalmas ütést adott. A halott férjet azután együtt ki­tolták a kúthoz, majd rövid tanács­kozás után beledobták a tnély, nyitott gémeskútba. A rémfilmckre emlékeztető, bor­zalmas ügy tárgyalását a bíróság elnapolta azért, mert a vád és a védelem újabb tanuk kihallgatását kérte. SaMHi&ikola A kecskeméti sakkélet az elmúlt évben állandóan fejlődött. Egyéni és csana^-e-epnyek során több új tehetség tQnt fel. Különösen ör­vendetes a diák-sakkozók clőzetö­rése. A város bajnokságában közel száz versenyző indult, ami a®t bi- zonytfja, hogy a legnemesebb szel­lemi játék mindinkább tért hódít. Most érdekes újítással kísérlete­zik a Sakkor vezetősége. Az év élő­jétől kezdve rendszeres oktatásban részesíti a kezdő és haladó játéko­sokat. Minden kedden megnyitás- elmélet, minden pénteken végjáték, trinulmányozás az oktatás tárgya. Az első oktatás január 7-én, ked­den este 6 órakor lesz a Beretvás- ban. Kecskemét — asxegények városa Kecskemét nem csak a gyümölcs és gyermek városa, hanem a szegé­nyeké is. A háború óba különösen nehéz helyzetben van szegénygon­dozásunk: kevesebb az adakozó, több a nyomorgó. A várostól ka­pott havi nyolcezer forinttal együtt 40.531 forint volt n bevésel augusz­tus 1. óta. Ebből az összegből keíl 211 gondozottat ellátni élelemmel, ruházattal és tüzelővel. Az UNRRA-bizottság hús és hal­konzervet, valamint ruhadarabokat adott a szegénygondozónak, hogy ossza ki a gondozottak között. A különböző társadalmi egyesü­letek, mint a Szciális Missziótársu­lat a katolikus női kongregációk karácsonyi ajándékot juttatnak a szegényeknek. A szegénygondozá- tól mindegyik kapott karácsonvi ajándékként kényéről, kalácsot, olajat, 2 doboz hús- és 1 doboz hal- konzervet, 1 mázsa vágott fát és 5 lórin tot. Bskirtk a Napvilágból A legújabb hírek szerint Vincent Auriol és Eduard Herriot között dől el, ki lesz a francia köztársasági el­nök. Prágai hivatalos közlemény sze­rint Mindszenty hercegprímás azért nem utazhatott Csehszlovákiába, mert őt Prágában a magyar revízio- nizmus egyik vezetőjének tekintik. Japánban pusztító földrengés volt, a halottak száma meghaladja a 2300-at. Egy angol lap jelentése s®ertat Don Juan spanyol trónkövetelő Lisszabonban izgatott megbeszélést folytatott Franco spanyol nagykö­vettel, a spanyol államfő fivérével. A Káspi-tenger fenekén 700 éve* vár maradványait fedezték fel. Írországban lezuhant egy ameri­kai repülőgép, 10 utasa meghalt. Egy új amerikai orvosi találmány híre járta be a világot; állítólag két nap alatt ki lehet gyógyítani a vér- bajt. Az Ausztráliába kivándorolt ma­gyarok között nagy a csalódás, egy hazaérkezett l*vél szerint mmden magyar vienza akar jönni. A föJszabadulás utáni idők egyik legelsőnek felállított hivatala a közmunkahivata 1 volt. A zavaros időfc nehéz és rendezetlen körűimé, nyei rányomták bélyegüket a hiva­tal megalapozására. Most, a stabilizáció és az egvsé- ges közmimkaváltság bevezetése után szükségessé vált a hivatal át­szervezése. Uj kartoték-rendszert Vezetnek be és ha a minisztérium A GY-LKCS ASSZONYOK A TÖRVÉNYSZÉK ELŐTT EfaapoHák a Úmatóst, mert új tssű'áat keli kthaslgafni Kovács Gyuláné és Bényi László. J né, nagykőrösi lakosok az elmúlt 5 hónap elején együtt és közösen jf Kovács Gyulát vasruddal agyon- ! verték. A gyilkos asszonyokat szómba- l ton vonta felelősségre a Lakos-1 a- ' nács. Az ügyészség szándékos ern- 1 • berölós vádját emelt® Bényi László- | j ró till«», Kovács Gyuliaét 1 ' bázastéjeea elkövetett gyiflqpsság­Amerika kölcsönt aú. Magyar orsságna k Stanley L. Sommer, az ’ NRRA magyarországi fő megbízottja nagy­arányú tárgyalásokat folytatott Svájcban Magyarország segélyezése ügyében. Hazatérve nyilatkozott a sajtónak és elmondotta, hogy feb­ruárig 750.000 dollár értékű zsír, $00.000 pár bakancs, 100.000 pár gyermekcipő, 350.000 dollár értékű gyógyszer és kötszer és 250.000 dol­lár értékű vegyes szállítmány érke­zik az UNRRA ajándékaként Ma­gyarországra. Elmondotta még, bogy a Nemzetközi Bank a béke- szerződés után nagyobb kölcsönnel támogatja Magyarországot. Eddigi megbeszélések szerint mintegy 40 millió dolláros kölcsönről van szó, amelyet két év alatt mezőgazdasági exporttal kell majd visszafizetni. Sommer hozzátette: — Meggyőződésem, hogy Ameri­ka maga is kölcsönt fog adni Ma­gyarországnak, mondhatom, hogy ebben csaknem biztos vagyok. A világ ugyanis oszthatatlan és rossz íisdet lenne az egész világ számára, ha akadnának országok, amelyek nem tudnak taipraállni. Műsoros Sziluesztec-cst a H&toliUus £g.$Ut&.en Nagyszabású Szilveszter-estre ké­szül a Katolikus Egylet vigalmi bi­zottsága. Este 8 órától reggel 5 óráig fesz tánc elsőrangú zene mellett. A műsort nem egyfolytában, hanem *ánc közben pihenő gyanánt adják I*, amikor remek tréfák, énekszó, mok, jelenetek, magánszámok ezó- írakoztatják a közönséget. Hideg, meleg ételek, elsőrangú italok, cuk­rászda áll rendelkezésre. Az Egylet •tagjait és barátait szeretettel hívja és várja a vigalmi bizottság. Az iparosok Szilveszter-estje Az Iparegyesület székházinak elsőemeleti helyiségében műsorral és bieskásvacsorával egybekötött családias Szilveszter-estet rendez kedden est« 7 órakor. Az iparostár­sakat és barátait szeretettel várja ez Egyesület. Záróra nincs! Vasutas SscilvesxiCM-est a Sporioi*I}Oű£ian A kecskeméti vasutasok családias ^jellegű Szilveszter-estje este 7-től léggel 6-ig tart a Sportotthonban. A rendezőség sok meglepetést tartogat vendégei számára. Nagyszabású jótékonyság Laiesmizséa A Karitasz Iajosmizsei csoportja ez évi karácsonyi gyűjtési akciója eredményeképpen december 22-én délután a Katolikus Otthonban a szegényei között kiosztott 17 pár bőrcipőt, 7 ruhát, 10 pár harisnyát, 2 pullovert, 1 nadrágot, továbbá kb. egy mázsa fehér lisztet. 40 szegény család részesült a fenti adományok­ban. A lelkes gárda munkálkodása Jche tővé teszi, hogy további adomá­nyokat juttasson el az arra rászo­rultakhoz. Tóth József esperesplé- fc<_nos, a iajosmizsei Karitasz ag’lis megindítója a napokban utazik j ÍVácr*, hogy a Iajosmizsei Karitasz • jészéra ott rendelekzésre álló ado­mányokat elhozza. J

Next

/
Oldalképek
Tartalom