Kecskemét, 1946. szeptember (1. évfolyam, 1-13. szám)

1946-09-01 / 1. szám

ILECrUJáSm Újra tárgyalják az erdélyi kérdést A magyar békeszerződés tárgya­lása során tegnap érdekes fordulat következett be. Miután az előző na­pon elfogadták a magyar-román ha. tárra vonatkozó előzetes döntést anélkül, hogy a magyar bizottság szóbeli előterjesztésére módot nyúj­tottak volna, tegnap délután új dön­tést hoztak. Ez az új döntés rész­ben j óv áteszi a Magyarországra nézve súlyosan sérelmes előző napi eljárást. A bizottság ugyanis a ma­gyar-román határ kérdésének tár­gyalása során úgy döntött, hogy a területi és politikai bizottságba meg­hívja a magyar békeküldöttséget., hogy szóbelileg is előterjeszthesse álláspontját. ANGOL-MAGYAR kereskedelmi forgalom Angliában tegnap hivatalosan közzétették, hogy Magyarországigal újra megindul a közvetlen kereske­delmi kapcsolat. Ezentúl az angol és magyar magáncégek ugyanúgy köphetnek kiviteli és behozatali üz­leteket egymással, mint a háború előtt. Az üzletkötéseket egyelőre még a közellátási helyzet szabályoz­za meg és a fennálló behozatali, il­letve kiviteli korlátozások természe­tesen mindenben irányadók. A 'ke­reskedelmi üzleteknél az angol font- sterling átszámítási árfolyama 46.96 forint. A magyar behozatali és ki­viteli cégeket a részletes tudniva­lókról a magyarországi pénzintéze­tek tájékoztatják majd. Tisztázzák a megszálló csapatok létszámát A Biztonsági Tanács ülésé*? Gro- miko szovjet megbízott azt a ja­vaslatot terjesztette -elő, hogy xi-in- nen nemzet jelentse be azoknak a csapatainak a létszámát, amelyek más országok területén tartózkod­nak. A javaslat ügyében legköze­lebb hoznak döntést. Kishirek a Nagyvilágból A brit hatóságok nem voltak’haj­landók helyet adni a repülőgépen az ausztráliai útra induló szovjet női küldöttségnek, úgyhogy az kénytelen volt visszafordulni. Az angol katonai hatóságok be­zárattak 15 hamburgi értermet, mert -más övezetből csempészett bort mértek ki fekete áron. Újabb 600 illegális zsidó beván­dorlót raktak partra Ciprus szige­tén, köztük sok magyarországit Is. Hercegovinában és Dalim imában a nagy szárazság miatt oV-m nagy í-z ivóvízhiány, hogy tarrá>ygépko- csikon messziről szállítják a vizet és szigorú adagolási rendszer alap­ján osztják ki. A legközelebbi kísérlet során két atombombát robbantanak fel, egyi­ket a levegőben, másikat pedig a tenger vize alatt. Mi újság a viöéKen? GYŐRBEN felső építőipari isko­lái állítanak fel, hogy szakembere­ket nevel jenek Nyugatxhmántűl szá­mára­DEBRECENBEN a Nagyerdőben művésztelepet létesítenek festőmű­vészek számára. SZEGEDEN B-listára helyezték Purje&z Béla orvosprofesszort, akit két évvel ezelőtt Szálasiék halálra ítéltek. MISKOLCON már olyam mérték - ben leihel kapni dohányfélét, hogy a hatóság beszüntette a jegyrend­szert. HÓDMEZŐVÁSÁRHELYEN egy­milliószázezer forintos köMségjgd tanyai kisva sutát építenek. KECSKEMÉT 1946. szem. t. A FÜGGETLEN KISGAZDA i. irt. I. Szám VASÁRNAP FÖLDMUNKÁS ÉS POLGÁRI PÁRT POLITIKAI LAPJA ARI 40 FILLtR A hadifoglyok hazahozatalát ítélnitehet A Szovjet-Unióban lévő magyar hadifoglyok hazahozatala iránti ké­relmekhez a szovjet hatóságok a meghatározott szövegű magyar és orosz nyelvű kérdőívek kitöltését és hazahozni kért hadifogoly poli­tikai megbízhatóságát igazoló, vala- rrely párt, vagy közhatóság által kiállított igazolás benyújtását kí­vánják meg. Bővebb felvilágosítást nyújt a Független Kisgazdapárt ha­difogoly gondozó osztálya, Kecske­méten Rákóczi-út 5. sz. Üzenetek a Uaáifaqtyoktél A Kecskemét szerkesztőségéhez három hadifogoly-üzenet érkezett az elmúlt napokban. Patyi János és Antalfi János Oroszországban lévő Kecskeméti hadifoglyok üzenik hoz­zátartozóiknak, hogy Oroszország­ban a 159—6. számú fogolytáborban vannak, egészségesek és nemsokára hazajönnek. A harmadik hadifogoly Szántó Károly, ® Vöröskereszt útján vála- szos levelét küldött nagynéniének, akinek nevét azonban az elmosó­dott írás miatt uem tudtuk ponto­san kibetűzni. A keresztnév olvas­ható, a címzettet Jánosnénak hív­ják, lehet 'hogy vezetékneve „Gyar­mat“, vagy ebez hasonló. Szántó Károly egyébként a moszkvai fo­golytáborban van és a Vöröskereszt »45—9. 4zámú postafiókja címén •lehet neki írni. Újabb kecskeméti hadifoglyokról hozott híreket szerkesztőségünkbe Csengey József szanki MÁV-tiszt, aki most tért haza Oroszországból. Ezek szerint a 315—2-es dnyetro. petrovszki táborban van Markó Já­nos szakaszvezeíő és Dobos József máriavárosi lakos, honvéd. Markó bz élelmezésnél, Dobos az erdő» dolgozik. Csengey két hónappal ez­előtt! beszélt velük. A 406—15-ös riskovó-ktirszki lá­gerben Zilahy-Sébess Béla a kecs­keméti. A 406—14-es oboljáni táborban vf n Harczos István hadnagy, tanító. A 62—4-es lágerben Tanú Ferenc a kecskeméti, aki a 72-3 tűzérosz- tálynál szolgált. A 406-os lágerben van még Papp Dezső, László Károly-utca 18. szám a’atti lakos, valamint Antalffy Já­nos Klapka-ufca 17. szám alatti la­kos is. Valamennyien egészségesek és nemsokára jönnek haza. Nayv tűz a belvárosban Felrobbant az engedély nélkül tárolt benzin A „Kecskemét“ tudósítójától. Pénteken este negyed 9 órakor a belvárosban hatalmas robbanás ráz­ta mag a levegőt. A korzón sétáló közönség körében valóságos pánik keletkezett, amikor hírül hozták, hogy a Luther-udvarban lévő rak­tárban, amely Sallay Mihály tulaj­dona, felrobbant egy benzineshordó s az épület lángokban áll. Az em­berek ijedten menekültek a közel­ből, mert attól tartottak, hogy to­vábbi robbanások következnek. Az égő raktárból a lángok 10— 15 méter magasra csaptak és fel­gyújtották a tetőzetet. A helyzet kritikusnak látszott. Ekkor érkeztek a helyszínre a tűzoltók. Papp Amb­rus tüzoltóőrnagy vezetésével 14 bá­tor tűzoltó szállt szembe a lángok­kal. Behatoltak a füsttől elborított raktárba, hogy megközelítsék az égő benzineshordót. Derék tűzoltó­ink ezekben a percekben halálos veszedelemben forogtak. Egymásután gurították ki a raktár­ból a teli hordókat, Negyedórás megfeszített munka után sikerült a tüzet elfojtaniok. A helyszínen megejtett vizsgálat alapján megállapították, hogy a tü­zet súlyos gondatlanság okozta. Sal- Jav engedély nélkül tartott 10—15 beadó nyersolajat, petróleumot és benzint a város kellős közepén lévő raktá­rában. Pénteken este 8 órakor ina­sát, Paksi Sándort, vödörrel lektild- te a raktáriba, vegyen benzint a hordóból. Az inas a sötétben nem jól látott. Kihallgatása során beismerte, hegy égő gyertyával közeledett a hordóhoz. A gyertyát a benzin közelében helyezte el. A veszedel­mes anyag szívásakor néhány csepp a lánghoz ért. A benzin pillanatok alatt meggyulladt és a robbanás be­következett. Paksi Sándor kisebb égési sebeket szenvedett. A rendőrség megkezdte a nyomozást, ^melynek során ki­hallgat^ a vétkes kereskedőt, ina­sát és részletes helyszíni szemlét tartott. A kár jelentős. U. L. Beköszönta Irta: DR. RÉVÉSZ LÁSZLÓ Mikor „Kecskemét“' címmel poli­tikai újságunkat útjára indítjuk, szeretette! és bizalommal köszön­tünk be olvasóinkhoz, fogadjanak szeretetükbe és bizalmukba, vára­kozásukban nem fognak csalatkozni. Bár pártlap vagyunk, írásainkat mindenkor a közérdek irányítja, mindenben egyetemes magyar érde­ket szolgálunk, a közjót és a köz­nyugalmat elébe helyezzük minden­nek. Célunkat csak úgy érhetjük el, ha őszintén, becsületesen, kertelés nél­kül megmondjuk mindig és minden­kinek az igazat. Nem fogunk eltit­kolni semmit senki kedvéért. Ne­künk nincs és a> jövőben sem lesz semmi titkolni valónk és meggyőző­désünk az, hogy bajainkon csak azok őszinte feltárásával tudunk segíteni. Nem kívánunk senkire semmilyen, ügyben semmiféle nyomást, kény­szert gyakorolni. a legnemesebb ér- telemben vett szabadságnak va­gyunk rendíthetetlen hívei, akik el­lenfeleinkkel szemben is szelídség­gel, komoly érvekkel, a meggyőzés fegyvereivel fogunk küzdeni. Min­denkiben tiszteljük az embert, akit ugyarterra a sorsra rendelt a Te­remtő, mint bennünket és akinek, ugyanolyan jogai és kötelességei vannak, mint nekünk, igyekezni fo­gunk minden elnyomással szemben az egyenlő jogokat minden ember számára biztosítani, de ugyanakkor figyelmeztetünk is mindenkit arra, hogy a kötelességteljesítésiből, ,ai fe­lelősséghordozásból is egyformán ki kell venni a részét mindenkinek- Nem ismerünk előjogokat, de sze­retnénk a kötelességteijesítésre is mindenkit egyformán rászorítani. Lelkeket gyógyítani, sebeket, sé­relmeket orvosolni jöttünk 3« • j munkát úgy akarjuk végezni, hogy ne okozzon fájdalmat senkinek, még azoknak sem, akik könnyel­műen ezeket a sebeket ütötték em­bertársaikon. Megbékélést és megbocsátást1 hir­detünk, mert ez lehet a rendnek és nyugalomnak egyedüli szilárd alap­ja. Bírálatunk mindenkor építő és nevelő hatású akar lenni és maga!' tartásunkkal szemben jó néven viszünk minden tárgyilagos bírála­tot, mert gyarló emberek vagyunk, tévedhetünk, hibázhatunk, de téve­déseinket és hibáinkat is be fogjuk ismerni mindenkor férfiasán. Ideá­lunk a nyomor- és félelemmentes élet és minden erőnkkel azon le­szünk, hogy ez minden magyar számára mielőbb élő valóság legyen. Késő szüret: jó bor! Próbaszüret utján győződhetnek meg a gazdák a szőlő cukortartalmáról A tartós szárazság után bekövet­kezett eső mennyiség és minőség tekintetében sokat javított a sző­lőn. A javulás állandósult. A oo- gyók szépen levesednek és a cukor- tartalom erősen emelkedik. A gaz­dáknak tehát elsőrendű érdeke, hogy a szüret minél később kez­dődjön. A késői szüret kedvezően befolyá­solja a bor minőségét és magasabb áron történő értékesítését. A már leszüretelt szőlőkben a must cukor- tartalma, csak 16 cukorfok körül van, ami durva számítás szerint 9.6 malligand fokos bornak felel meg. A bortörvény csak a 9 malUgand fokot meghaladó bort engedélyezi közfogyasztás céljára s ezért nem valószínű, hogy a korán leszüretelt hort a borkereskedők és italmérőik a kívánt áron átveszik. A szőlőtermés cukortartalmáról próba szüret útján győződhetnek meg a gazdák. Ez abból áll, hogy a szüret megkezdése előtt megálla­pítják, milyen édes lesz a must. E célból a szőlőtábla különböző he­lyein kiválasztanak 3—4 tőkét és azt teljesen leszüretelik. Le kell szedni a zöldes (éretlen, félérett) termést is. A leszedett termést ki­sajtolják, majd annak mustját lefo- koltatják. A cukorfokot bekell szo­rozni háttá], azután elosztani tízzel és megvan az eredmény: hány mal- lígánd fokos lesz a bor. A must cukorfokának megállapí­tását készséggel elvégzi a szőlészeti és borászati felügyelőség is. (Rákó­czi-út 17. II. em. 5.) . _________ Jói Í OO éves «Horn Szerdán, augusztus 27-én volt a 100 éves fordulója a Tisza-szabályo­zásnak. És immár száz éve álmodunk t Duna-Tiszaközi csatornáról, amely Kecskemét határában folyik és meg­termékenyíti az alföldi homokot.

Next

/
Oldalképek
Tartalom