Kecskemét, 1946. szeptember (1. évfolyam, 1-13. szám)

1946-09-01 / 1. szám

INNEN—ONNAN Makón az elmúlt hét folyamán a "'Marosba fulladt fürdés közben egy fiatal házaspár. A nyomozás csak annyit tudott róluk megállapítani, hogy — kecskemétiek. Semmi köze­lebbi adatot nem sikerült eddig megszerezni. A legfeltűnőbb a do­logban az, hogy Kecskeméten sem stud senki a edzbefulladt kecske­méti házaspárról. t * t A városházi B-lista ügyében teg­nap végleges döntést hoztak. Kecs­keméten járt Zilahy belügyminisz­teri osztályfőnök, aki az érdekeltek jelenlétében felülvizsgálta a pártok és a szakszervezet útján megha­gyásra javasoltak névsorát. A lis­tát teljes egészében jóváhagyták pontosan abban az értelemiben, aho- . gyan azt röviddel ezelőtt a Kecske­méti Lapok jelentette. Az első B- iistáról így 22 tisztviselő került visz- sza, köztük több vezető állásbeli is. Ma reggel valamennyien elfoglalták helyüket hivatalukban. t*t A B-lisía körül egyébként arról is beszélnek, hogy az egyik még nyilvánosságra nem került listán sötét kezek „fúrási“ aknamunkája következtében olyan név is szere­pel. akinek nem az elbocsátottak, tianem a sürgősen előléptetendő!^ között lenne a helye. Az igazság­talanság oly nagymérvű volt, hogy többek közbelépésére az összes pártok nyilatkozatot adtak ki a szakszervezettel együtt a sérelmes rendelkezés sürgős visszavonásába. t*t Illusztris politikai vendégsereg érkezik a hónap második felében Kecskemétre. Amint halljuk, Nagy Ferenc miniszterelnökön kívül Ko­vács Béla, a kisgazdapárt országos főtitkára, B. Szabó István honvé­delmi és Pongrácz Aladár belügyi’ államtitkár is ott lesznek a vendé­gek sorában. , t * t További illusztris vendégek is *v ál hatók, esetleg már korábbi idő­pontban: szó van arról, hogy kecs^ keméti, illetve bugaci kirándulásra jön le hozzánk a budapesti angol és amerikai misszió vezetősége és sze­mélyzete. t*t Ha már amerikaiaknál tartunk, közöljük azt is, hogy a közeljövő­ben amerikai futballfelszerelést kap a KÁC csapata. Mister Sommernak a napokban nyújtották át a KAC díszelnöki oklevelét, amelyet Mikus János készített el művészi becsvágy­ával, igazi művészi tökéletességgel. .Mister Sommer nagy örömmel fo- P dta a küldöttséget és kijelentette, hogy már a közeljövőben várja az •értesítést Amerikából arra vonat­kozóan, hogy a KAC az UNRRA útján futballfelszerelést kap Ame­rikából. t*t Bíróság elé került a napokban egy kecskeméti iparos (nem húsipa- losl), mert sertéshúst árusított ki­logrammonként csekély 16 forintos áron. A bíróság előtt azzal véde­kezett. hogy csak alkalmi ügyletet bonyolított le és azt is szívességből tette. Tessék elképzelni, milyen árat számított volna, ha a húskimé- iés nem szívességüzlet lett volna!... t*+ . Olvassuk, hogy a Benedek-telep nem gyárt jeget, mert az érvényben .évő maximális ár mellett *— nem lehet rajta keresni. Ha már elfelej­tette volna, emlékezetébe idézzük a Si óban forgó vállalatnak, hogy itt közel másfél esztendeig úgyszólván egyetlen munkásnak, egyetlen tiszt­viselőnek sem lett volna érdemes dolgozni, mert szintén nem lehetett keresni. Ezt a hátralévő néhány tietet még kivárhatta volna a vál­í la;at, még ráfizetéssel is. Nem tör­tént volna különösebb baja, mint ahogy ezrek és tízezrek túlélték Kecskeméten a még nehezebb idő­ket is anélkül, hogy egyetlen zok­szót is ejtettek volna a deficites“ üzlet miatt. t*t Elindult Zalába a KGV teher­autójával az a kecskeméti bizott­ság. amely Kecskemét részére meg­vásárolja a leszállításra esedékessé vált jóvátételi marhákat. A bizott­ság tagjai Tótih Dezső, a Termelési Bizottság vezetője és F. Kiss Sán­dor. a helyi Parasztszövetség egyik vezetője. Szeptember 15-én díszelnökke vá­lasztja az Amerikai Magyar Köz­művelődési Társaság Kecskeméten Mr. St. L. Sommert, a legnépszerűbb kecskeméti férfiút. A választás ün­nepi külsőségek keretében zajlik majd le és nagynevű országos no- tabilitások is jelen lesznek rajta, kö zöttük Kéthly Anna, Baranyav l.ipót és Márai Sándor is. t*t A tűzoltóságot kell megdicsér­nünk a tegnapesti tűzeset kapcsán. Percek alatt ott termettek a hely­színen és olyan derekas munkát vé­geztek, ami mindenképpen méltó a legteljesebb elismerésre. „Gyűlölet helyett szeretet, hangoskodás helyett szaktudás !4< Kecskemét vasutassága hitet tett a Kisgazdapárt mellett A kecskeméti vasutasság a múlt hét egyik délutánján zsúfolásig meg­töltötte a MÁV Sportotthonának nagytermét, hogy hitet tegyen a Kisgazdapárt mellett. Lugosi László, a párt vasutas szervezetének főtit­kára szólalt fel először és vissza­utasította azt a beállítást, hogy a Kisgazdapárt és a vasutasság ellen­tétben állanak egymással. — Ha Nagy Ferenc miniszterel­nöknek jó ez a párt, akkor nekünk, vasutasoknak is jó és nagyon is jó, mert mi is ugyanennek a földnek a gyermekei vagyunk és azok is aka­runk lenni jelentette ki általános helyeslés közben. Révész László dr. képviselőnk, a nemzetgyűlés háznagya, szólalt fel ezután. — Rend, fegyelem, munka, ez a mi ideálunk — mondotta — ez le­gyen a vasutasságé is mindenkor, minden körülmények között. A gyű­lölet helyébe szeretetek a hangos- kódás helyébe pedig szaktudást akarunk és ezt el is fogjuk érni, mert ezt kívánja tőlünk a nemzet és ezt kívánja a jövő. Mi ha lassan megyünk is, célhoz érünk, mert épí­teni akarunk és utunkat nem kísé­rik népítéletek. A nemzet határo­zott fellépést követel tőlünk és nem fog csalatkozni. Mi szóról-szóra értelmezzük a koalíciót és érvényt szerzünk annak a megbízatásnak, amit a választásokon a nép adott nekünk. A továbbiakban kijelentette, hogy több B-lista nem lesz, az internálá­sokról szólva pedig ismertette a párt álláspontját: senkit se lehessen illetékes bírája határozata nélkül szabadságától megfosztani. Felhívta a figyelmet a közelgő községi vá­lasztásokra, amelyek során a Kis­gazdapárt a törvényhatóságokban is elfoglalhatja majd azokat a helye­ket, amelyeket az általános válasz­tások során a nép egyszer már ki­jelölt számára. A lelkes hangulatú gyűlés Kovács Imre zárószavai után a Kossuth- nóta éneklésével ért véget. SZEPTEMBER 4-iG KELL BEFIZETNI AZ ADÓELŐLEGET A ,.Kecskemét“ tudósítójától. A városi adóhivatal legutóbb fel­hívta már az érdekelteket, hogy ad-, dig is, amíg a kereseti és jövedelem adó kivetése megtörténik, az adó­alanyok kötelesek a saját maguk ál­tal megjelölt adóosztálynak megfe­lelő adót havonta előleg formájá- i- an befizetni. Az adóhivatal most felhívja újból a lakosságot, hogy a már esedékessé vált adóelőleget szeptember 4-ig fizessék he. Súlyos vádak a kecskeméti hatóságok és exportőrök ellen A hatóságok nem vették figyelembe, az exportőrök pedig kijátszottak a rendelkezéseket A „Kecskemét“ tudósítójától. Az országos főkapitányság gazda­sági'rendőrségének detektívjei a hét folyamán Kecskeméten jártak, hogy felülvizsgálják a piacokat és a hűtő- házalcat. Megállapították, hogy a helyi hatóságok és a közélelmezés; felügyelőségek nem vették figyelem" he az irányadó budapesti rendelke­zéseket. A hűtőházak zsúfolva van­nak hússal, tojással és paradicsom­mal. Kiderült, hogy a helyi exportőrök a budapesti fogyasztó árnál drá­gábban vásároltak össze nagy kész­leteket. A rendelkezéseket tehát ki- játszották, de megszegték az ex­porttilalmakat is. Ugyanakkor, mi­kor egyes élelmicikkek kivitele tilos az országból, — mint például a kék szilva, amely cukor nélkül is kitű­nően használható lekvárt ad — a kecskeméti exportőrök birtokában 100 vagonos exportengedélyek van- nak forgalomban. Rendkívül súlyos a gazdaság1 r ndőrség detektivjeinek az a meg­állapítása is, hogy az exportőrök egyenesen hatósági segédlettel ját- szák ki a rendelkezéseket. A nyo­mozás során eljárt detektívek uzso­ráért feljelentették az ármegállapító kecskeméti bizottságot. A súlyos vádak kapcsán Vinczc i Sándor dr., kecskeméti közellátási felügyelő, a következőket mondotta n.a a ,.Kecskemét“ munkatársának: — A kecskeméti közellátási felú ügyelőségnek sem joga, sem köte­lessége nem volt az árak megállapí­tása. Ez a városi hatóságok dolga volt, azok azonban nem tudtak a kérdéssel boldogulni, mert az egy­séges központi irányítás hiányában ahány város csak van az ország­ban, annyiféle ár alakult ki. Az így támadt zavaros helyzet nyomán kérték fel a közellátási felügyelősé­get az új piaci árak megállapitására. Miután a gazdasági rendőrség a hús, pi radicsom és tojás árait kifogásol­ja, nekem ezek közül csak a para­dicsomhoz lévén közöm, a követke­zőket kell leszögeznem: paradicsom árát én 26 fillérben állapítottam meg, arról azonban már nem tehet­tem. hogy az egyik konzervgyár, külön miniszteri engedélyre hivat­kozva, 36 fillérért, tehát magasan a hatósági ár fölött vette át a terme­lőktől. A hús és tojás ügye nem tartozik rám, de a paradicsom kér­déséhez még hozzátehetem, hogy ugyanaz a bizottság, amely most ellenem feljelentést tett, az általam 26 fillérben megállapított árat ma­ga emelte fel 28 fillérre. — Ilyenformán tehát már meg is dőltek az ellenem felhozott vádak, annál is inkább, mert én voltam az, aki ebben az ügyben a visszásságok észrevétele után nyomban felter- | jcsztést tettem a közellátási minisz­terhez. í I j { I I Krémén Sámuel jubileuma A kecskeméti református egyház negyven évvel ezelőtt pályázatot hirdetett az orgonistakáníori állás­ra. A pályázatok felett 1906. július 8 án döntöttek. Amint az egykorú jegyzőkönyv megállapítja, ,,a tizen­nyolc versenyző közül feltétlenül első hely illeti meg Kremán Sámuel kunmadaras! kántort kiváló zenei készültségénél, technikájánál, finom zenei ízlésénél, nemes bensősóggel párosult, puritán egyszerűségű, hi­bátlan énekelőadásánál, kellemes és hajlékony ■ tenorbariton hangjánál, biztos, tiszta/ hangvételénél, tisztán érthető szövegkiejtésénél, modoros­ságtól ment éneklési módjánál fog­va“. A jegyzőkönyviben felemlítette még a bizottság a pályázó egysze- iű, szerény modorát is annak hang- súlyozásával, hogy megválasztását az egyházra nyereségnek tartaná. Hosszú idő telt el azóta, mióta Kremán Sámuelt a kecskeméti reíi egyház karnagyává választották és azóta majdnem minden esztendő rgy-egy diadalmas új állomást Je-<° lentett a népszerű „Samu bácsi“ egyre ivelőbb karrierje folyamán, A karmesteri diplomát már •1894-ben, tehát már 52 évvel ezelőtt megsze­rezte. 1906-ban a Városi Dalárda . karnarfvává választották meg és eb­ben a tisztségében 1933-ig műkö­dött. 1912-től a mai napig, vagyis 34 éve karnagya a Polgári Dalkör­nek és .1929-től, tehát 17 éve a Ref. Egyházi Énekkarnak is. 1910-ben a Magya-, Dalos Szövetség igazgató- választ lányi tagjává választották, 1920-ban vidéki társkarnagy, 1927- ben országos karnagy, 1930-iban kecskeméti kerületi karnagy leit. 1932-ben a balassagyarmati verseny zsűritagjává, 1935-ben a szegedi or­szágos verseny zsüriekiökévé vá­lasztották meg. 1935-ben tb. orszá­gos karnagya lett a Magyar Dalos Szövetségnek. 1912-ben Budapesten II.. 1925-ben Sopronban 1927-ben Szegeden I., i93ó-ban Cegléden két I. díjait nyert meg dalárdáival, vagyis három ver­senyen első díjat, egy versenyen pe­dig második díjat. A dalárdákkal iiégyízben szerepelt a rádióban, részivé tt egy külföldi hangverse­nyen Szófiában és a vezetése alatt állott négy dalkör élén átlagos évi 30 szereplés során 40 év alatt mint­egy ezerkétszázszor dirigált nyilvá­nosan. 1938-ban nagyszabású jubilá­ns hangversenyt rendeztek tisztele­tére. ( A negyvenéves jubileumát ülő Kremán Sámuel számtalan kitünte­tést kapott. A 10, 20, 30, 40 és 50 éves működési érmék mellett meg­kapta a karnagyi arany melltűt és a Liszt-plakettet is, a Polgári Dalkör jubileuma alkalmából pedig meg- festtették arcképét is. A református egyház bensőséges, meleg ünneplést készít elő a díszes jubileum alkalmából érdemekben gazdag kiváló karnagya számára. MREX BUBXPESTRÖL A kisemberek adópengő betéteit kedvezőbb forintárfolyamon valo­rizálják. Budinszky Sándort, a Rádió volt bemondóját népellenes bűncselek­ménye miatt hat havi börtönre ítél­ték, mert egy rádiótudósításában Szálasiék mellett tartott uszító be­szédet. A BESzKÁRT útján tegnap 350 ezer darab tízfillérest hoztak for­galomba a fővárosban. .

Next

/
Oldalképek
Tartalom