MDP Budapesti Végrehajtó Bizottságának ülései (HU BFL - XXXV.95.a.) 1955. június 28. - 1955. július 5.

1955. július 5.

• m Kovács István elvtársi Javasolom az elvtársalmak, hogy vegyük le a máeo­dik napirendet, mivel kát hét múlva Politikai Bizottság fog­ja tárgyalni ezt az anyagot és a két anyag nincs císssehan ­golva. A javaslatot a Pártvégrehajtő Bizottság tagjai elfo­gadtak. 1./ Előterjesztés a lakó bizottsági, lakó-, utca- és ház fel el ősi szerve­zet módosítására. Miké elvtársi A lakóbizottságok megválasztására a Központi Vezetőség határozatot hozott már több esetben. Ennek alapján 1952­ben kezdtük megalakítani a lakóbizottságokat, először a XIII. és VI. kerületben, majd 1953-ban a többi kerületben is. Ösz­szeeen megválasztottak 7o.3&6 főt. A lakó bizottságok össze­tétele a választás idején a következő voltt 44.134 tag kö­zül 22$ volt a párttag, közülük munkás 59$, paraszt 12$, értelmiségi 13$. Házfelelősök közül párttag 27^, utcafele­lősöknél 29$ a párttag, k lakőbizottságok igen kis százalé­ka végez munkát, 6o-65$ inkább csak a nagyobb jellegű fel­adatoknál mozgatható, 3o$ egyáltalán nem végez munkát, azon­ban működésük sehol sem folyamatos. Éppen az indokolja mos­tani javaslatainkat, hogy a lakóbizottságok nsm működnek. A politikai szervező és irányító munka nem volt megfeleld sem a Városi Tanács, sem a kerületi tanácsok részéről, bürok­ratikusán lettek létrehozva és ez befolyásolja munkájuk ered­ményességét. A Tanács Végrehajtó Bizottsági ülésén vita tárgya volt, hegy 2 vagy 4 évre válasszuk meg a lakébizottságokat. Ugy döntöt­tünk, hogy 2 évre. Vitás az is, hogy az átszervezés után osak laké bizottságról beszéljünk-e, vagy legyen továbbra is lakó­és utcabizottság. Indokolt lenne, hogy csak lakóbizottság le­gyen. A 4. oldalon, ahol meghatároztuk az irányelveket, az egyes pontban nem tüntettük fel, hogy társadalmi szerv. A VB.-összekötő társadalmi munkában fejti ki tevékenységét, a VB. jelöli ki és dijazáa nélkül végzi munkáját. Tulajdon­képpen a régi tömbbizalmi munkáját végzi. Köböl elvtársi A javaslat helyes abból a szempontból, hogy egyszerűsíti az egész rendszert, mert valóban igen nehéz volt ezen kiiga­zodni, de ha a Központi Vezetőség határozata alapján kellett házfelelőst választani, a mostani gyakorlatot is csak a Köz­ponti Vezetőség változtathatja meg. Én ls amellett foglalnék állást, hogy csak lakébizottság legyen, igy egyszerűbb. Az az érzésem - bár itt nincs pontosan leirva a lakóblzottság feladata - mintha túlságosan az állami kötelességek lennének kidomborítva és nincs arról szó, hogy mit tesznek a lakók ér­dekében, pedig anélkül nem lesz nagy sikere. Mikor mi 1949­ben megkérdeztük a SsU-ban, hogy mit csinálnak a lakóbizott­ságok, azzal kezdték, hogy mit tesznek a gyermekek érdekében. Hagy szerepük van abban, hogy a háziasszonyok nem éppen köny­nyti életét segítsék. Azé hiszem nekünk is sokkal bővebben kel lene kifejtenünk a lakóblzottság feladataiban a lakók megse­gítését célzó szerepét. Ssó van az anyagban arról, hogy a la­kó biz ott a ági tagnál meg kell nézni, hogy büntetlen eloéletü-e Ezt pontosabban meg kellene határozni, mert pl. ha egy gép­kocsivezető gondatlanságból elüt valakit és ezért megbünte­tik, még lehet lakóbizottsági tag* Nálunk Magyarországon sokféle tömegszervezet van és kevés még a társadalmi munkára hajlandó és képes ember. Nálunk is idő kell ahhoz, hogy kialakuljon az emberekben az az érzés, hogy

Next

/
Oldalképek
Tartalom