MDP Budapesti Pártbizottságának ülései (HU BFL - XXXV.95.a.) 1952. november 11. - 1952. november 18.

1952. november 18.

Lolgozóinknál a kritikai szellem nagyot - fejlődött, ma már bátrabban bírál­ják a vezetőket ós egymást, személyesen és e faliújságon keresztül. A dolgozókat bevonjuk a termelési kérdések ankétszerü kitárgyalására /Huzó­mü/ ezzel komoly segitséget nyújtanak, s egyben előbbre viszi aktivitásu­kat . A taggyűlésekhez, termelési értekezletekhez szempontokat adunk az alapszer­vezeteknek. Ez aktívvá teszi az értekezleteket, a dolgozók komoly problémá­kat vetnek fel, és megkövetelik a feladatok végrehajtását, /pl.anyagmegvé­dés, órabeállitás./ A műszaki vezetőket a pártszervezet javaslatára naponként beszámoltatja az igazgató. Ennek következtében nincsenek ügyek gazdátlanul /anyag, szerszám, munkaerőellátás terén/ és időközben a dolgozók által felvetett javaslatokat is megvitatják, A politikai munka mindenkor össze van kapcsolva az üzem jellegével, a termelés mennyiségik de főként minőségi kérdésével. A versenyszervezést ma már a szakszervezet végzi az alapszervezetek segít­ségével olymódon, hogy a pártszervezet megadja az elvi irányitást. Javasla­tunkra versenybizottságot alakitottak. A versenybizottság az üzemrészek e­redményeit a dekád-terv szerint naponta értékeli, amit a dolgozók figyelem­mel kisérnek. Az üzemrészek a vándorzászló elnyeréséért egymás között ver­senyeznek. A versenybizottság értékeli a sztahanovisták és magasan telje­sítő dolgozóink tervteljesitését. /Kövér Győzőné pl.1953.szeptemberi tervén dolgozik/ Előbbre vitte munkánkat egy sor nem megfelelő személy leváltása és eltávo­lítása az üzemből. Komoly fejlődés állt be az üzem és művezetőknél az egy­személyi vezetés terén. Ez annak tudható be, hogy sokat foglalkozunk velük és állandóan képezik magukat politikai és szakmai téren. Nagy segítséget jelent részünkre a verseny nyilvánossága az uj káderek felhozásánál és a tagjelöltfelvételnél. Hagy a feltörekvés a fiatalok részéről, ami abban mu­tatkozik meg, hogy legutóbbi sztahanovista kitüntetést 18-2o év körüli fi­atal kapta. A DISz.tagság száma az év elején 12o-13o között mozgott, ma 21o fő, 85$-os tagdíjfizetés mellett. Ma már rendszeresen tartanak vezetőségi ülést. Az oktatásnál bizonyos helyeken még rosszul állunk, ezeket a problémákat fo­kozatosan oldjuk meg, Ozimák István elvtárs: /Aluminiumgyár titkára/ Üzemünk az 1952. negyedévi terveit a következőképpen teljesítette: I-ső negyed árutermelését Io3.2y-ra, teljes termelést lo2.-re, béralapfel­használást 95.6-ra, II.negyedben árutermelést 111.2^-ra, teljes termelést 112.2-re, béralap-felhasználást lol.3-ra, III.negyedben árutermelést lol.9,­re, teljes termelést lo2.1-re, béralapfelhasználást llo.8-^-ra. Annak ellenére, hogy Pártunk II.Kongresszusa különös jelentőséggel foglal­kozott a termelés pártellenőrzésével, az e téren kifejtett munkánkban döntő fordulat mégis a Központi Vezetőség júliusi határozata óta következett be. A Pártbizottság most már nem csupán beszámoltatja az üzem igazgatóját, nem csupán "felderít" különböző hiányosságokat, hanem ezek leküzdésére moz­gósítja a kommunistákat és rajtuk keresztül üzemünk összes dolgozóját, Természetesen még vannak hiányosságok, különcsen az alapszervezeteknél, meg­állapítják a hibát, de semmit nem tesznek azok kiküszöbölése érdekében. Nagy súlyt helyezünk a kommunisták példamutatására, A III.-ik negyedéves tervünk teljesítésénél számtalan úgynevezett objektív nehézség merült fel, melynek javarésze a nem kielégítő beruházási munkánk­kal függ össze. Nem tudtunk pl. számos olyan gépegységet féállit&ni, amely már az időnek megfelelően tervezve volt. Nagymértékben felütötte fejét a máskülönben nagyrészben igaz - objektív tényezőre való hivatkozás, s ez komoly mértékben veszélyeztette a III. negyedéves tervünk sikerét. Ezért kibővített választmányi ülést hívtunk össze, melyre meghívtuk az tizem leg-

Next

/
Oldalképek
Tartalom