Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1938

10. 1938. decmeber 16. rendes közgyűlés jegyzőkönyve - 561 - 562 - 563

i 1938. december 16-iki közgyűlés. 560—563. szám. 637 Policzek Margit elemi iskolai tanítónőnek, aki Veszprémben 1896. december 4-én született ; Kisfaludi Puha Istvánné sz. Tergina Ilona elemi iskolai tanítónőnek, aki Eperjesen 1886. szeptember 1-én született; Thököly Blanka elemi iskolai tanítónőnek, aki Havasmező községben (Mára­maros vra.) 1891. november 8-án született; özv. Subáky Károlyné sz. Eisenbarth Anna elemi iskolai tanítónőnek, aki Székesfehérváron 1886. április 12-én született; özv. Schiller Károlyné sz. Veszély Jolán elemi iskolai tanítónőnek, aki Aranyos­maróton 1886. március 21-én született; Thalherr Ervinné sz. Szentmarjay Erzsébet elemi iskolai tanítónőnek, aki Letenye községben (Zala vm.) 1893. június 28-án született; Kocsis Lajos polgári iskolai testnevelési tanárnak, aki Budapesten 1883. február 18-án született; Scháffer Edit polgári iskolai tanárnőnek, aki Magyaróváron 1894. augusztus 27-én született; özv. Popp Józsefné sz. Kiss Magdolna polgári iskolai tanárnőnek, aki Buda­pesten 1889. december 11-én született; Huber Jenőné sz. Diószeghi Jolán polgári iskolai tanárnőnek, aki Budapesten 1897. április 1-én született; dr. Schwalm Amadé polgári iskolai tanárnak, aki Pancsován 1881. április 4-én született; Nagy Zoltán iparostanonciskolai tanítónak, aki Nagykinizs községben (Abauj vm.) 1896. augusztus 10-én született és dr. Haraszti Etel iparostanonciskolai tanítónőnek, aki Budapesten 1894 május 20-án született, a korengedélyt megadja és kimondja, hogy nevezettek életkorukra való tekintet nélkül, képzettségüknek megfelelő bármely rendszeres állásra kinevezhetők. A közgyűlés ezt a határozatot további intézkedések megtétele végett a polgár­mesternek adja ki. !561. Tárgyalja a közgyűlés a polgármester 122.536/1938.— VIII. számú elő­terjesztését dr. Gyurkovics Henrik budapesti lakosnak Budapest Székesfőváros Községi Kenyérgyáránál igazgatói alkalmaztatására vonatkozó szolgálati szerződés bemutatása ügyében. Elnök megállapítja, hogy a polgármester a dr. Gyurkovics Henrik budapesti lakos — mint munkavállaló — és a Székesfőváros Közönsége — mint munkaadó — között Budapest Székesfőváros Községi Kenyérgyárának igazgatói állásra vonat­kozóan az 1934.: XII. t.-c. 22. §-ában foglalt rendelkezések alapján kötött, a m. kir. belügyminiszter úr által 104.198/1938.— IV. szám alatt jóváhagyott szolgálati szerző­dést az említett törvényszakaszban foglaltaknak megfelelően a törvényhatósági bizottság közgyűlésének bemutatta. !562. Tárgyalja a közgyűlés a polgármester 156.226/1938.— IX. számú elő­terjesztését a Népszálló élelmiszer beszerzésével felmerülő többletkiadásokra 6000 pengő póthitel engedélyezése ügyében. A székesfőváros törvényhatósági bizottsága a polgármester előterjesztésére a polgármesteri IX. ügyosztályhoz tartozó Népszálló konyhaüzeme részére szükséges élelmiszerek beszerzésével felmerülő többletkiadások fedezésére, a községi háztartás 1938. évi költségvetésének IX. fejezet, VII. cím, (Népszálló) bevételi 2. rovatán (konyhaüzem) a nagyobb forgalom folytán várható bevételi többlet terhére 6000 pengőt póthitelként engedélyez. Az engedélyezett összeget az 1938. évi költségvetés IX. fejezet, VII. cím (Népszálló) kiadási 2. rovat (konyhaüzem) 6. alrovatán kell elszámolni. Ezt a közgyűlési határozatot az 1930. évi XVI11. t.-c. 93. §-a értelmében kormány­hatósági jóváhagyás végett a m. kir. belügyminiszter úrhoz kell felterjeszteni. !563. Tárgyalja a közgyűlés a polgármester 156.227/1938— IX. számú előterjesz­tését a pénzügyi ügyosztály javaslata az ínségesek támogatása céljára szükséges póthitel fedezete ügyében.

Next

/
Oldalképek
Tartalom