Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1931

19. 1931. december 16. rendes közgyűlés jegyzőkönyve - 307 - 308 - 309 - 310 - 311

314 1931. december 16-iki közgyűl és. 306— 311. jzárnu 15. Miliők Sándor: a Beszkárt B) táblázatú alkalmazottainak bércsökkentése, 16. dr. Farkas Zoltán : a készülő új Ügyrendnek a jogügyi biz. elé utalása, 17. dr. Nagy Lajos: az álláshalmozások ügyében november hó 7-iki köz­gyűlés benyújtott és szavazásra nem bocsátott indítványa, 18. Magyar Miklós : a tisztviselőket és munkásokat pótló gépek beszerzése ellen, 19. Perley Lajos: a székesfővárosi kölcsönkötvény tulajdonosok kártala­nítása, 20. Piazza Győző: a kerületekben végzendő kisebb iparosmunkák kiadása ügyében. Indítványt nyújtottak be: 1. dr. Nagy Lajos: az optánsok kártalanítása, 2. Komjádi Béla : az Orsz. Testnevelési Tanács megszüntetése, 3. Deutsch Mór: a községi kenyérgyárnak eredeti rendeltetéséhez való visszaszorítása, 4. Deutsch Mór: a pékkemencéknek villanyfűtésre való átalakítása ügyében. Az elnök bejelenti, hogy az interpellációkat és indítványokat a tárgysorozat letárgyalása után terjeszthetik elő az azokat benyújtó bizottsági tagok. Ezután az elnök felhívja dr. Gallina Frigyes tanácsnokot bejelentéseinek meg­tételére. !307. Bejelentetett, hogy a m. kir. belügyminiszter 81.769/1931— IV. szám alatt a székesfőváros 1931. évi módosított költségvetése ügyében hozott 1931. évi 165. sz. közgyűlési határozatot jóváhagyta. !308. Bejelentetett, hogy a m. kir. belügyminiszter 1931. évi szeptember hó 24-én 87.099. szám alatt a székesfővárosi alkalmazottak segítőalapjáról szóló szabályrendelet ügyében hozott 1931. évi 162. számú közgyűlési határozatot jóváhagyta. Tudomásul vétetvén, a vonatkozó iratok további megfelelő intézkedés végett a polgármesternek visszaadatnak. !309. Bejelentetett, hogy az igazolóválasztmány folyó évi október hó 22-én tartott ülésében 569. szám alatt hozott határozatában kimondotta, hogy dr. vitéz Csík László törvényhatósági bizottsági tag az 1931. évi szeptember hó 30-án tartott rendkívüli közgyűlésen tanúsított magatartása következtében nem vált méltatlanná a bizottsági tagságra. Tudomásul szolgál. !310. Beniutattatott a m. kir. vallás- és közoktatási miniszter leirata és a leirat­hoz csatolt »Nyilatkozat«, melyben Steinherz Simon bizottsági tag és Garai Ármin volt bizottsági tag kijelentik és őszintén sajnálják,' hogy a törvényhatósági bizottság­nak 1929. évi június hó 12-én tartott ülésén egy levente főoktató helytelen eljárásá­nak bírálata alkalmával elhangzott kijelentésükkel félreértéseket okoztak. Nyilat­kozatukban kijelentik, hogy a leventeintézményt megsérteni vagy megbántani nem volt szándékukban. Tudomásul szolgál azzal, hogy a »Nyilatkozat« a Fővárosi Közlönyben szó­szerint közzététessék. !311. Dr. Gallina Frigyes tanácsnok bejelenti, hogy a tiszti főorvos az 1876. évi XIV. t.-c. 162. §-ának e) pontja értelmében bemutatja: 1. dr. Komoróczy László (VII., Rottenbiller-u. 1.), 2. dr. Thury Jenő (VIII., József-u. 20.), 3. dr. Willinszky Nándor (VIII., Bezerédi-u. 13.), 4. dr. Péterffy Jusztin (VIII., Rákóczi-tér 12/b), 5. dr. Fabinyi Géza (IX., Gyáli-út 1.), 6. dr. Zsedényi Gábor (IV., Havas-u. 2.), 7. dr. Szemen Erzsébet (L, Pálya-u. 12.), 8. dr. Polonyi Pál (VIII., Mária Terézia-tér 13.), 9. dr. Sarudy Elemér (VI., Dessewffy-u. 30.), 10. dr. Kövess László (VIII., József-körút 81.), 11. dr. Göttche Oszkár (V., Katona József-u. 17.), 12. dr. Soós József (IX., Boráros-tér 6.), 13. dr. Horváth Gyula (VII., Uzsoki-u. 29.), 14. dr. Hisz Sándorné szül. Kanitzer Margit dr. (IV., Havas-u 2) 15. dr. Gál Miklós (VIII., Szentkirályi-u. 6.), 16. dr. Bársony (Burger) Nándor (VI., Gomb-u. 88.), 17. dr. Weninger Antal (IX., Gyáli-út 4.), 18. dr. Janda Iván (X., Juranits-u. 137.), 19. dr. Dóra Sándor (II.,' Ostrom-u. 17.), 20. dr. Reisz Teréz (IX., Ferenc-körút 14.), 21. dr. Róna Artúr (VI., Király-u. 94.),

Next

/
Oldalképek
Tartalom