Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1931

19. 1931. december 16. rendes közgyűlés jegyzőkönyve - 312 - 313 - 314 - 315

1931, december 16-iki közgyűlés. 311—315. szám. 315 22. dr. Kornfeld Ábrahám (VI., Bókay-tér 4.), 23. dr. Szennik László (II., Margit-körút 64/a), 24. dr. Weisz Margit (VII., Hungária-körút 154.), 25. dr. Bankó Emil (VI., Bajza-u. 37.), 26. dr. Filesz Károly (V., Katona József-u. 39.), 27. dr. Pákozdy Balázs (IV., Kecskeméti-u. 14.), 28. dr. Varga"Endre (IX., Tűzoltó-u. 58.), 29. dr. Dobrovich Kálmán (VIII., Kun-u. 4.), 30. dr. Vásári Teréz (VII., Damjanich-u. 26/b) orvosok ; 1. dr. Frk Ferenc (VI., Palóc-u. 4.) állatorvos és 1. Német Istvánné szül. Tóth Julianna (VIII., Homok-u. 7.), 2. dr. László Zoltánné szül. Domokos Karolina (VIII., Baross-u. 30.) szülésznők okleveleit. A közgyűlés az okleveleket rendben találván, azokat kihirdető záradékkal ellátva a tiszti főorvosnak, illetőleg a tiszti főorvos útján a m. kir. állategészségi főfelügyelőnek visszaadja, a polgármestert pedig felkéri, hogy az oklevéltulajdono­sokat az adózók lajstromába vegye föl. Erről a közgyűlés a polgármestert és a tiszti főorvost jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. !312. Az elnöklő főpolgármester mély részvéttel emlékezik meg a törvényható­sági bizottság egy volt tagjának, dr. Siegescu Józsefnek az elhunytáról, aki hosszú időn keresztül igen fontos hazafias szolgálatot teljesített azzal, hogy a magyar és román nemzet közötti megértésen munkálkodott. Bejelenti, hogy a megboldogult a székesfőváros törvényhatósági bizottságának is tevékeny tagja volt és midőn most megemlékezésével őt jelen ülés jegyzőkönyvébe iktatja, életének értékeit akarja itt megörökíteni. Tudomásul szolgál. !313. Ezután az elnök így folytatja: Tisztelt Közgyűlés! A hivatalos ügyek fölé messze kiemelkedő jelentést kell tennem. Rothermere lord megbízásából megjelent nálam Paul Georg Konody, a Daily Mailnek 30 év óta műkritikusa és az Observer munkatársa és a Lord megbízásából szobrot ajánlott föl Budapestnek. A szobor a magyar gyászt fejezi ki. Alkotója a híres Emilé Guilleaume, párisi szobrász, aki Rothermere megbízásából jött Magyarországra, hogy itt tanul­mányokat és benyomásokat szerezzen alkotandó művéhez. A szobrot Parisban öntötték ércbe és budapesti felállításának minden költségét Rothermere lord fedezi. Kikül­dötte révén arra kéri Budapestet, hogy helyezzük el ezt a szobrot valamelyik terünk megfelelő helyén. Tisztelt Közgyűlés! A magyar gyász szobrát francia művész, nagyjelentőségű angol lordnak indí­tására alkotta meg. Azt hiszem, hogy ennek jelentősége túlnő az esemény művészi keretein és a szobor üzenetet is hoz a megszaggatott magyarnak. Amidőn javasolom, hogy ezt a nagylelkű ajándékot a székesfőváros közgyűlése elfogadja, nem tehetünk egyebet, mint hogy hálás köszönetet mondunk itt a nemes adományozónak és midőn visszagondolunk arra, hogy támogatásának már eddig is mennyit köszönhetünk, arra kérjük, hogy legyen meggyőződve Budapest székes­fővárosnak és az egész magyar nemzetnek őszinte, meleg, hálás szeretetéről és arról, hogy amint ő a magyar ügyet magáénak tekinti, úgy tekinti magáénak őt a magyarság. Jelentem továbbá, hogy Rothermere lord arra kért föl, hogy Budapest székes­főváros útján juttassam egy másik adományát Debrecen városának. Ez az adomány is szobor, mely a megcsonkított Magyarországot ábrázolja. Kérésének természe­tesen a legnagyobb készséggel teszek eleget. A közgyűlés az elnök bejelentését általános élénk éljenzéssel és helyesléssel fogadja. !314. Ezután az elnök bejelenti, hogy Pollákné Stern Szerén bizottsági tag napirend előtti felszólalásra kért engedélyt. Javasolja, járuljon hozzá a közgyűlés a tárgysorozat letárgyalása utáni felszólaláshoz. A közgyűlés az elnök javaslatát helyesléssel fogadja. Ezután a közgyűlés áttér a tárgysorozat tárgyalására. !315. Tárgyaltatott a polgármester 207.708/1931— VI. sz. javaslata és a törvény­hatósági tanács állásfoglalása a Magyar Általános Hitelbank, a Magyar Leszámítoló- és Pénzváltó Bank, Pesti Hazai Első Takarékpénztár Egyesület, a Pesti Magyar Keres­kedelmi Banknak a székesfőváros által felvett és 1931 december 20-án lejáró 2,000.000 U. S. A. -S-os 7%-os függőkölcsöne meghosszabbítására nézve beadott együt­tes ajánlata ügyében.

Next

/
Oldalképek
Tartalom