Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1931

1.2 1931. január 22. rendes folytatólagos közgyűlés jegyzőkönyve - 10 - 11 - 12 - 13 - 14

1931. január 22-iki közgyűlés. 10—14. szám. 39 Németh Béla dr. Németh János Orphanides János Oszoly Kálmán Pajor Rudolf Pakányi Ferenc Pakots József Pap József dr. Paulheim Ferenc Payr Hugó Pászthy János Pásztor Imre Peyer Károly Pekló József Perczel Béla vitéz Perley Lajos Petainek József Petracsek Lajos dr. Petrovácz Gyula Pfeiffer Ignác Pillis Károly Pintér Jenő dr. Platthy György dr. törvényhatósági bizottsági tagok. Pollatschek Elemér dr. Pollákné Stern Szerén Popelka Béla Propper Sándor Raffay Sándor dr. Rakovszky Iván dr. Rassay Károly dr. Ravasz Árpád Reisz Móric Révész Mihály dr. Schmarilla Géza Schmidt Richárd Schodits Lajos Slachta Margit Spúr Kálmán dr. Steinherz Simon Struczky Sándor Studinka Béla dr. Sümegi Vilmos Szabó József Szabó Sándor dr. Szakáll Antal dr. Szentgáli Antalné Szepessy Albert Szémann Mihály Szlavik Ferenc dr. Szőke Gyula dr. Tabódy Tibor Takács István dr. Tauffer Gábor dr. Temesi Győző dr. Térfi Béla Ugrón Gábor dr. Usetty Béla dr. Vass Béla Vázsonyi János dr. Verebély Jenő dr. Viczián István dr. Vitéz Aladár Vizdos Géza dr. Vörösváry Miklós dr. Weiss Konrád dr. Windisch Ödön dr. Wolff Károly dr. !10. Dr. Ripka Ferenc főpolgármester-elnök, a folytatólagos alakuló közgyűlést délután %6 órakor megnyitván, a megjelent tagokat üdvözli és a jegyzőkönyv hite­lesítésére felkéri Bednárz Róbert, Glück Frigyes, Hoffmann Mihály és Lévai Sándor törvényhatósági * bizottsági tagokat. !11. Az elnök bejelenti, hogy Padányi Andor bizottsági tag a mai ülésből való távolmaradását kimentette. Tudomásul szolgál. !12. Az elnök bejelenti az alakuló közgyűlésnek, hogy á belügymimisztertől a törvényhatósági tanács választására vonatkozó és az 1281/1930. sz. közgyűlési hatá­rozattal elfogadott szabályrendelet jóváhagyását tartalmazó leirat leérkezett. Beje­lenti, hogy a szabályrendelet a Fővárosi Közlöny holnapi számában fog megjelenni. Tudomásul szolgál. !13. Az elnök bejelenti az alakuló közgyűlésnek, hogy a mai ülés egyetlen tárgya az 1930. évi XVIII. t.-c. 23. §-a alapján a tíz törvényhatósági bizottsági örökös tagnak titkos szavazás útján való megválasztása. Bejelenti, hogy a tíz törvényhatósági bizottsági örökös tagsági helyre a kijelölő­bizottság elnöklete mellett tartott ülésében a következőket jelölte és pedig : Usetty Béla dr.-t Botzenhardt János dr.-t Kállay Tamást Bozóky Ádám dr.-t és Petzrik Jenő dr.-t. Raffay Sándor dr.-t Pompéry Elemért Toperczer Ákosnét Glücksthal Samu dr.-t Lázár Ferenc dr.-t Felkéri a szavatszedő küldöttségi elnököt, hogy a titkos szavazási eljárást nyomban megnyitni, a szavazatokat V{l óráig lefolytatni és a szavazás eredményéről a közgyűlésnek jelentést tenni szíveskedjék. Bejelenti végül, hogy a szavazás szavazólappal az 1. emeleten levő főpolgár­mesteri hivatal üléstermében történik. Az elnök a közgyűlést a szavazatszedó küldöttség jelentésének beérkeztéig fel­függeszti. !14. Szünet után a főpolgármester-elnök a felfüggesztett alakuló közgyűlést újból megnyitja és bejelenti, hogy a szavazatszedő küldöttség jelentése beérkezett és elrendeli a jelentés felolvasását. Olvastatott a szavazatszedó küldöttség jelentése, mely szerint az 1930. évi XVIII. t.-c. 23. §-a alapján a törvényhatósági bizottság tíz örökös tagjának a meg­választása ügyében elrendelt választási eljárás, illetve titkos szavazás — szavazó­lappal — ma délután félhat órától félhét óráig terjedő időben megtartatott. Ez alatt az idő alatt a törvényhatósági bizottság tagjai leadtak összesen 139 szavazatot.

Next

/
Oldalképek
Tartalom