Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1928

5. 1928. május 18. rendkívüli közgyűlés jegyzőkönyve - 565 - 566 - 567

186 1928. május 18-iki rendkívüli közgyűlés. 565—567. szám. Nagy Vince dr. Nessi Gyula Nits Márton Ortvai Rezső Pakányi Ferenc Pakots József Pap József dr. Paulheim Ferenc Pálfy József Pászthy János Perczel Béla Perndl Flóris Petrovácz Gyula Piazza Győző Pompéry Elemér Popelka Béla Posta Sándor dr. Raffay Sándor dr. Ravasz Árpád Rácz Vilmos dr. Rásó Lajos dr. Repold Károly törvényhatósági bizottsági tagok. Rosenák Miksa dr. Rónay Károly dr. Sajó János Sármezey Endre Scheuer Róbert Schmidt Richárd Spett Ferenc dr. Stadler Nándor Staub Elemér Stern Sándor Sümegi Vilmos Szabó László dr. Szakái Antal dr. Szakái Géza Szentirmai Imre dr.-né Székely János Szémann Mihály Szigeti János Szilágyi Lajos dr. Szontagh Tamás dr. Tarr Béla Tauffer Gábor dr. Tauffer Vilmos dr. Ugrón Gábor dr. Usetty Béla dr. Vass Béla Várkonyi Kálmán dr. Vértes Emil Viczián István dr. B. Virágh Géza Vita Emil dr. Vitéz Aladár Vörös János dr. Vörösváry Miklós dr. Weiller Ernő dr. Wenczel Árpád dr. Weszelszky Gyula dr. Wilheim Adolf dr. Wolff Károly dr. Zala Zsigmond Zelliger Vilmos dr. Ziegler Géza Zsombor Géza !565. Dr. Ripka Ferenc főpolgármester-elnök a rendkívüli közgyűlést délután %6 órakor megnyitván, a megjelenteket üdvözli és a jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri Andréka Károly, dr. Csécsi Miklós, dr. Gaár Vilmos, Uovszky János, Joanovich Pál, dr. Kozma Jenő, dr. Nagy Vince, dr. Pap József, Sümegi Vilmos és dr. Wolff Károly törvényhatósági bizottsági tagokat, a tanács részéről pedig dr. Buzáth János alpolgármestert. !566. Az elnök ezután így folytatja : Tisztelt Közgyűlés! Ünneplésre ült össze ez a közgyűlés. Ünnepelni akarjuk a mának legaktuálisabb gondolatát: a Trianon ellen való küzdelmet. Mindnyájan tudjuk, hogy ebben a küzdelemben mennyit köszönhetünk Rother­mere lordnak, aki lankadatlan kitartással küzd ügyünk mellett, még pedig olyan sikererei, hogy mindig szélesebb körökben látják be, milyen igazságtalanság történt velünk és hogy ezt a nagy nemzetközi tévedést jóvá kell tenni. Maga Rothermere lord vendégül látta a székesfőváros küldöttségét és most, amikor fia jön az ő képviseletében és megbízásából hozzánk, hozzá és családjához fűződő minden tiszteletünket és szeretetünket kifejezésre akarjuk juttatni. Azért hívtam meg rendkívüli közgyűlésre a törvényhatósági bizottság tagjait, hogy a székes­főváros, Budapest lakosságának képviselői jelenlétében, tehát a legméltóbb keretben üdvözölhesse Sir Esmond Harmsworthot, illetőleg a fiúban az apát, a magyar nemzet­nek nagy barátját. Indítványozom,méltóztassék evégből Sir Esmond Harmsworthot 14 tagú kül­döttség útján a közgyűlésbe meghívni. A küldöttség vezetésére Pompéry Elemér bizott­sági tag urat, a küldöttségben való részvételre pedig Auer Pál, Becsey Antal, Bednárz Róbert, Bródy Ernő, Csilléry András, Gaár Vilmos, Hegedűs József, Horváth Károly, Joanovich Pál, Lázár Ferenc, Lázár Miklós, Kozma Jenő és Szigeti János bizottsági tag urakat kérem fel. A közgyűlést a küldöttség eljárásának idejére felfüggesztem. A közgyűlés tagjai helyeikről felemelkedve, állva, szüntelenül meg-megújuló tapssal hallgatják az elnök szavait és éltetik lord Rothermeret és a képviseletében Esmond Harmsworthot, aki néhány percnyi szünet után a küldöttség élén a közgyűlési teremben megjelenik és elfoglalja a számára az ülésteremben elkészített széket. !567. Esmond Harmsworthnak a közgyűlési teremben való megjelenése után az elnök a felfüggesztett közgyűlést újból megnyitja és őt a következő szavakkal üdvözli: »Szeretett Barátunk! Üdvözlöm önt a magyar főváros törvényhatósági bizottsága nevében, ebben a teremben, amelyben Budapest alkotmányos életét éli. Üdvözlöm hálával és köszönettel Rothermere lord fiát. Hogy miért vagyunk hálásak és mit köszönünk Rothermere lordnak, azt mi mind mélyen érezzük, de tudja azt az ön édesatyja is és tudja ön is. Áldja meg érte a jó Isten őt is, önt is!« A közgyűlés az elnök szavait kitörő éljenzéssel és tapssal fogadja. Az elnök ezután bejelenti, hogy a polgármester kér szót. Dr. Sipőcz Jenő polgármester a következő ünnepi beszédet mondja: Tisztelt Közgyűlés! Rendkívüli ünnepélyes közgyűlésre jött ma össze a székes­főváros törvényhatósági bizottsága. A rendkívüli ülés oka az, hogy körünkbe érkezett a magyar ügy bátor, lelkes szószólójának, Rothermere lordnak a fia, Esmond Harms­worth úr, az angol parlament tagja. Kedves vendég ő nekünk, saját személyében

Next

/
Oldalképek
Tartalom