Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1922

14a.1 1922. december 20. rendes közgyűlés jegyzőkönyve - 1849 - 1850 - 1851 - 1852 - 1853 - 1854 - 1855

596 1922. december 20-iki közgyűlés. 1849—1855. szám. Stern József dr. Stern Sándor Stumpf Károly Sümegi Vilmos Schneider Mihály Szabó József Szakái Géza Szakmándy János Szalay Gyula Szántó Jenő Szentgáli Antalné Szémann Mihály Szilágyi Karoly törvényhatósági bizottsági tagok. Szőke Gyula dr. Takács István dr. Teles Béla dr. Törökné Kovács Hermin Ujváry Rezső Ungár Mór Usetty Ferenc Valnicsek Béla dr. Vass Béla Vikár Béla Virter László dr. Vitéz Aladár Vogel Gyula Vörösvári Miklós dr. Wayand Miklós Weiller Ernő dr. Weiss Konrád dr. Wensky Nándor Wéber József Zala Zsigmond Záborszky István dr. Zimtnermann Dezső Zipernowszky Károly Zlinszky János dr. !1849. Folkusházy Lajos h. polgármester elnök, a folytatólagos rendes köz­gyűlést délután 3 / 4 5 órakor megnyitván, a jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri Hikádé József, Jajczay János, Körmöczi Zoltán dr., Perczel Béla, Szakmándy János és Zala Zsigmond törvényhatósági bizottsági tagokat, a tanács részéről pedig Buzáth János dr. alpolgár­mestert. bizottsági tag a mai ülésből !1850. Elnök jelenti, hogy Jeszenszky István dr. való távolmaradását kimentette. Tudomásul szolgál. !1851. Elnök jelenti, hogy a kormányzó úr őfőméltósága hozzá intézett magas leiratában névünnepe alkalmából a székesfőváros közönsége által történt üdvöz­léséén köszönetét fejezte ki, s hogy különös örömmel fogadta őfőméltósága a tőrvényhatósági bizottságnak ez alkalomból kifejezésre juttatott lelkes készségét a honmentő munkában való részvételre, mert csakis az erők együttes kifejtésében látja a boldogabb jövő szilárd megalapozásának egyedüli lehetőségét. A közgyűlés a magas leiratot hódolatteljes tisztelettel veszi tudomásul. !1852. Az elnök őszinte megilletődéssel jelenti a közgyűlésnek hogy dr Ott Ádám pápai prelátus, kerületi esperes, a törvényhatósági bizottságnak hosszú időn at volt tevékeny és buzgó tagja folyó hó 10-én elhunyt és hogy a megboldogult 1874-től 1919. évig a budapest-újlaki plébánia élén állott, körülvéve hivei s az egész közönség osítatlan tiszteletével és szeretetével. Bejelenti, hogy a megboldogultnak a székesfőváros tanácsa díszsírhelyet adományozott s egyúttal javasolja, hogy emlékét a közgyűlés a mai ülés jegyző­könyvében örökítse meg és hozzátartozóihoz intézzen részvétiratot. A közgyűlés az elnök javaslatához hozzájárul. !1853 , E l? ök jele , nti ' hogy Petrovácz °y ula bizottsági tag a Blumenthal-színház építési engedélye ügyében az ügyrend 8 §-a alapján sürgős interpelláció előterjesz­tésére kért és kapott engedélyt és hogy az interpelláció az ügyrendben meghatá­rozott időben, vagyis este félhet órakor fog előterjeszttetni. ^ Tudomásul szolgál. . !1854. A tanácsnok-főjegyző felolvassa, hogy az igazoló választmány folyó év, november hó 10-én tartott ülésében Zilahi-K,ss Lajos törvényhatósági bizott­sági tagnak önmaga ellen tett összeférhetetlenségi bejelentése ügyében 30/1Q99 jkv számú határozatával az összeférhetetlenséget állapította meg és bizottsági tag­ságát megszűntnek nyilvánította, s minthogy Zilahi-Kiss Lajos az igazoló választ­mány eme határozatának rendelkező részében megnyugodott, csupán az indokolás második része ellen élt panaszjogával, rendelkező és panasszal meg nem Sad ot része jogerőssé vált s így Zilahi-Kiss Lajos bizottsági tagsága megszűnt aott Az elnök bejelenti hogy Zilah.-Kiss Lajos bizottsági tagságának megszűnése folytan a második kerületi bizottsági tagok sorában melüresedelt helvíe fz iwn évi IX. törvénycikk 18. §-áhan foglaltakhoz képest a soron levő Sóvárv F^i törvényhatósági bizottsági póttag rendes tagul behívatik ^ Emú Az elnök, ennélfogva felkéri Sóváry Emil törvényhatósági bizottsági taeot hogy helyét a székesfőváros törvényhatósági bizottságában eMoglaíürmehóztasfék Erről a h. főpolgármester, a tanács, az igazoló választmány és a SS törvényhatósági bizottsági tag jegyzőkönyvi kivonaton értesítendők. meghlV0{t A !1855. A tanácsnok-főjegyző felolvassa Egér város tanácsától Gárdonyi Gézának iJlf 1 nnch Antalto1 P ed 'g édesapjának, Heinrich Gusztávnak elhalálozása alkal­mából a törvényhatósági bizottság által kifejezett részvétnyilvánitásra érkezett Köszönő iratot. Tudomásul szolgál.

Next

/
Oldalképek
Tartalom