Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1921

4.2 1921. március 9. rendes folytatólagos közgyűlés jegyzőkönyve - 257 - 258 - 259 - 260 - 261

1921. március 9-iki közgyűlés. 257—261. szám. 97 Nóvák István Oberschal Viktor dr. Oremusz Ödörr Ortvay Rezső Pakots József Pancsik János Papp Vilmos dr. Paulheim Ferenc Pálfy József Pékár Imre dr. Pekovics János Perczel Béla Perndl Flóris Pető Sándor dr. Petrovácz Gyula Petrovich Elek Pfeiffer István Piazza Győző Pillis Károly Platthy György dr. Politzer Gusztáv dr. Popelka Béla Póser István Raffay Sándor dr. Rassay Károly dr. Rácz Sándor Rerich Elemér Rose Henrik dr. törvényhatósági bizottsági tagok. Rosenák Miksa Sagmiiller József Sajó Sándor Sándor Béla Schlosser Károly Schmidkunz Lajos Slachta Margit Sorg Antal Stadler Nándor Stern József dr. Stern Sándor Stumpf Károly Sümegi Vilmos Szabó József Szabóky Alajos dr. Szakái Géza Szakmándy János Szalay Gyula Szántó Jenő Szentgáli Antal Szentgáli Antalné Szétnann Mihály Szigeti János Szilágyi György Szilágyi Károly Szmrecsányi György Szőke Gyula dr. Szterényi József báró Takács István dr. Teles Béla dr. Usetty Béla dr. Usetty Ferenc Valnicsek Béla dr. Vass Béla Vasek Ernő dr. Verebély Jenő dr. Viczián István dr. K. Virágh Andor Vikár Béla Virter László dr. Vitéz Aladár Vogel Gyula Vörösvári Miklós dr. Wayand Miklós Weiller Ernő dr. Weiss Komád dr. Wéber József ifj. Wilhelni Adolf dr. Wolff Károly dr. Zala Zsigmond Zielinski Szilárd dr. Zilahi-Kiss Lajos Zimmermann Béla dr. Zimmermann Dezs<'i !257. Dr. Sipőcz Jenő h. főpolgármester, elnök a folytatólagos rendes köz­gyűlést d. u. 1 4Ö órakor megnyitja, a jegyzőkönyv hitelesítésére Bienszky Lipótné, Bonn József, bibithi Horváth János, Milbich Tamás, Pálfy József és Petrovácz Gyula törvényhatósági bizottsági tagokat, a tanács részéről pedig dr. Buzáth János alpolgármestert kéri fel. * !258. Elnök jelenti, hogy távolmaradásukat kérik igazoltnak tekinteni: Orczy üyula tanácsnok, Horváth Károly h. áilamtilkár, dr. Jeszenszky István és Maródy József törvényhatósági bizottsági tagok betegségük miatt, továbbá K. Törökué Kovács Hermin bizottsági tag másoldalú elfoglaltsága miatt. Egyben jelenti, hogy Kosztelnik Ferenc törvényhatósági bizottsági tag beteg­sége miatt 6 heti szabadságot kér a közgyűléstől. Tudomásul szolgál, illetve a kért szabadságot a közgyűlés megadja. !259. Elnök jelenti, hogy a dunamelléki református egyházkerület nagynevű püspöke, Petri Elek, folyó hó 3-án váratlanul elhunyt. Halála súlyos vesztesége nemcsak az egyházkerületnek, amelynek élére ritka hivatottsággal, odaadó buzga­lommal és jóságos szívének minden szeretetével sokáig működött, hanem sok sebből vérző Hazánknak is, amelynek páratlanul munkás és egyik legértékesebb hü fia volt, akinek a dunamelléki református egyházkerület felvirágoztatása körül hervadhatatlan érdemei vannak. Javasolja, hogy az elhunyt nagynevű püspök emléke a mai ülés jegyzö­könyvében örökítessék meg s a dunamelléki református egyházkerülethez, vala­mint az elhunyt családjához intéztessék részvétirat. Egyben jelenti, hogy az elhunyt ravatalára a székesfőváros közönsége nevében koszorú helyeztetett. A közgyűlés elnöklő h. főpolgármester bejelentését mély megilletődéssel tudomásul veszi és az elnök javaslatát határozattá emeli. !260. Elnök jelenti, hogy amint az a meghívón is látható, a mai ülés első tárgya az üresedésben levő egy kerületi elüljárói állásnak Rajháty Ferenc és Szenté Miklós között megejtendő új szavazás útján való betöltése. Felkéri »ehhez képest a szavazatszedő-küldöttséget, hogy a szavazási eljárat nyomban megnyitni, lefoly­tatni, a szavazatokat d. u. ' B6 óráig elfogadni, akkor a szavazást berekeszteni és a választás eredményéről a közgyűlésnek jelentést tenni méltóztassanak. Tudomásul szolgál. !261. Elnök jelenti, hogy dr. Weiss Konrád és dr. Bararrski üyula törvény­hatósági bizottsági tagok napirend előtti felszólalásra kértek és kaptak engedélyt s így dr. Weiss Konrád törvénysatósági bizottsági tagot illeti a szó.

Next

/
Oldalképek
Tartalom