Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1921

2.1 1921. február 9. rendes közgyűlés jegyzőkönyve - 120 - 121 - 122 - 123 - 124

52 1921. február 9-iki közgyűlés. 120—124. szám. !120. Dr. Sipöcz Jenő h. főpolgármester elnök a mai napra egybehívott rendes közgyűlést délután l A5 órakor megnyitja, a jegyzőkönyv hitelesítésére dr. Marinovicii Imre, Maródy József, Metteika Fri­gyes id., Schlosser Károly, Stadler Nándor és Szak­mándy János törvényhatósági bizottsági tagokat, a'i tanács részéről pedig dr. Buzáth János alpolgármestert kéri föl. !121. Elnök jelenti, hogy Folkusházy Lajos al­polgármester és Sántha Dénes tanácsnok betegségük miatt a mai ülésen nem jelenhettek meg, továbbá, hogy távolmaradásukat kérik igazoltnak tekinteni: dr. Jaczkó Pál, dr. Feleki Béla és Schubert Sándor tör­vényhatósági bizottsági tagok. Egyben jelenti, hogy Pech Béla törvényható­sági bizottsági tag 3 havi, Léder József Ede törvény­hatósági bizottsági tag pedig 4 heti szabadságot kér a közgyűléstől. A közgyűlés a kérelmeket tudomásul veszi s a kért szabadságokat megadja. !122. Elnök bejelenti, hogy Lánczy Leó v. b. t. t., a székesfőváros törvényhatósági bizottságának volt tagja elhunyt. Nevezettnek tevékeny része volt hazánk ipari és kereskedelmi életének a háború előtt elért nagy fellendülésében és tevékeny részt vett jótékonysági mozgalmakban. Tekintélyes összeggel járult hozzá a népjóléti központ eredményes működéséhez. Javasolja, hogy az elhalt emléke a mai ülés jegyzökönyvében megörökíttessék. Bejelenti, hogy Havass Károly nyűg. kúriai tanács­elnök, a székesfőváros törvényhatósági bizottságának csaknem három évtizeden át volt tagja is elhunyt folyó hó 1-én. A" megboldogult hosszú bizottsági tagsága alatt mindenkor lelkes és odaadó tevékenységet fejtett ki a székesfőváros érdekében. Javasolja, hogy az elhunyt emléke is örökíttes- ' sék meg a mai ülés jegyzőkönyvében. A közgyűlés elnök bejelentéseit tudomásul veszi és ahhoz hozzájárul. !123. Elnök bejelenti, hogy a közmunkák taná­csának elnökévé dr. Zielinski Szilárd műegyetemi nyilv. r. tanár neveztetett ki. Tudomásul szolgál. !124. Elnök jelenti, hogy a Gergelyi Sándor kerü­leti elüljáró nyugdíjazása folytán megüresedett s pályá­zatra kiírt kerületi elüljárói állásra a kijelölő választ­mány az összes pályázókat minősítette és pedig: 1. dr. Csomay Gáspár főjegyzőt, 2. Szenté Miklós 3. Rákosy Andor 4. Szabó Qyula „ 5. Halász Elemér 6. dr. Kintzly Pál 7. Czibor Gyula 8. Rajháty Ferenc 9. dr. Spannberger Alajos 10. Károlyi József 11. dr. Tatár Béla 12. Jankó Béla 13. Siráky Ede 14. dr. Unger Béla 15. Bunyitay Sándor tanácsjegyzöt, 16. dr. Tompó József „ és 17. dr. Kabdebó Miklós árvaszéki főjegyzőt. Javasolja, hogy a kerületi elüljárói állás a leg­közelebbi rendes közgyűlésen töltessék be. A közgyűlés az elnök javaslatához hozzájárul.

Next

/
Oldalképek
Tartalom