Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1921

2.1 1921. február 9. rendes közgyűlés jegyzőkönyve - 125 - 126 - 127 - 128 - 129

1921. február 9-iki !125. Elnök jelenti, hogy Rejtő Sándor törvény­hatósági bizottsági tag a középítési bizottságban viselt tagságáról lemondott. A megüresedett tagsági hely betöltése ügyé­ben intézkedés tétetik. !126. Elnök jelenti, hogy a múlt ülésen elő nem adott két interpelláció a mai ülésen fog előterjesztetni és pedig: Zilahi-Kiss Lajos bizottsági tag -egyik inter­pellációja a lisztellátás ügyében, a második interpellációja a budai törvényszéki palota építése ügyében. Jelenti továbbá, hogy ezeken kívül interpellá­ciót jelentettek még be: Dr. Baranski Gyula törvényhatósági bizottsági tag az Alagútban észlelhető és tűrhetetlen állapotok miatt, Wayand Miklós törvényhatósági bizottsági tag az élelmiszerkereskedéssel összefüggő visszaélések ügyében, Pálfy József bizottsági tag a keresztény behozatali társaság ügyében. !127. Elnök jelenti, hogy az ügyrendben meg­határozott időben benyújtott indítványok a következők: 1. Dr. Wolff Károly bizottsági tag indítványa a sajtó ügyében. 2. Dr. Conlegner József bizottsági tag indít­ványa a szabadkőműves páholyok ügyében. 3. Rácz Sándor törvényhatósági bizottsági tag indítványa a fővárosi iskolák megnyitása ügyében. 4. Ortvay Rezső bizottsági tag indítványa a megüresedett fogalmazói és egyéb állások sürgős betöltése ügyében. 5. Hilbert Vilmos bizottsági tag indítványa a fővárosi alkalmazottak vallásfelekezetek szerinti meg­oszlása bejelentéséről kimutatás alakjában. 6. Szakmándy János bizottsági tag indítványa a fővárosi iskolák azonnali megnyitása és az összes színházak, mulatók és mozik 14 napos bezárása ügyében. 7. Nagy István bizottsági tag indítványa a közmunkák tanácsához 9 bizottsági tag és 4 tanács­nok kiküldése ügyében. 8. Jajczay János bizottsági tag indítványa a kerületi választmány jogkörének kibővítése ügyében. 9. Dr. Elek Mór törvényhatósági bizottsági tag indítványa a zöldségtermelés előmozdítása ügyében. 10. Szémann Mihály bizottsági tag indítványa a X. kerületben új villamosvasúti vonalak építése ügyében. !128. Elnök jelenti, hogy a napirend 1., 8. és 14. pontja alatt felvett tárgyak még részletesebb tárgyalást Jrívánnak s így levétetnek a napireadről. Az elnök felszólítja a tanácsnok-főjegyzőt a bejelentések megtételére. !129. Bejelentetett, hogy a m. kir. belügyminiszter 1918. évi december hó 3-án 146.841 1918. szám alatt a székesfőváros kegyurasága alá tartozó segéd­lelkészeknek az évi fizetésük 35° »-át, összesen 27.160 ülés. 125—129. szám. 53 Tudomásul szolgál. Az interpellációk az ügyrendben meghatározott időben fognak előterjesztetni. Az indítványokat az azt benyújtók az interpel­lációkra adott válaszok után okolhatják meg. Tudomásul szolgál.

Next

/
Oldalképek
Tartalom