Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1908

23. 1908. november 25. rendes közgyűlés jegyzőkönyve - 1878 - 1879 - 1880 - 1881

624 1908. november 25-iki közgyűlés. 1877—1881. szám. ügyében előterjesztett interpellációjára kijelenti, hogy ugyanebben az ügyben már 1903. évben Ehrlich G. Gusztáv bizottsági tag in­tett indítványt és azon indítvány alapján a tanács felirt a keres­kedelemügyi miniszter úrhoz, azonban a felterjesztésnek eredménye nem volt. Az interpelláció folytán szóló eljárt a kereskedelemügyi minisztériumban, ahol azt a tanácsot adták, hogy miután a vasárnapi munkaszünetre vonatkozó tervezetet a főváros most tárgyalja, azzal kapcsolja össze ezt a kérdést; össze is kapcsolták és a legutóbbi közgyűlések egyikén a felterjesztés meg is tétetett. A választ ugy interpelláló, mint a közgyűlés tudomásul veszi. !1878. Gróf Festetics Géza tanácsnok ur dr. Hecht Ernő bizott­sági tag urnák a dr. Friedreich István főreáliskolai tanár hírlapírói működése ügyében előterjesztett interpellációjára válaszolván, előadja, hogy a tanács sajnálattal értesült az interpellációból, hogy dr. Fried­reieh István tanár a sajtóban oly irányú működést fejt ki, mely a főváros polgárságának széles körében méltán kelt megütközést. A tanács nevezett tanár eljárását helytelennek tartja, miután azonban a községi főreáliskola tanulmányi ügyeire nézve a fennálló szabályok szerint befolyással nem bir s a főreáliskolai tanároknak nem is fegyelmi hatósága: az összes iratokat a vallás- és közoktatásügyi miniszter úrhoz felterjeszti. Kéri válaszának tudomásul vételét. A választ ugy interpelláló, mint a közgyűlés tudomásul veszi. !1879. Viola Imre tanácsnok ur dr. Springer Ferenc törvény­hatósági bizottsági tag urnák a törvényszéki orvostani intézeti hullák szállítása és temetése ügyében előterjesztett interpellációjára kijelenti, hogy eddigelé a törvényszéki orvostani intézetnek hullaháza és ravatalozó helyisége nem volt, tehát a halottakat el kellett szál­lítani és pedig rendesen a temető halottasházába, csak kivételesen szállították a kórház halottasházába, mikor kórházi halott volt. Most azonban a törvényszéki orvostani intézetben a halottasház felépült, minthogy azonban a berendezés nem készült el, még nem volt használatba vehető. Egy-két hét múlva a berendezés is elkészül ós a halottasház használatba fog vétetni. Amennyiben már a hullaház használatba vehető lesz, a tanács intézkedni fog, hogy a halottak ott ravataloztassanak és onnan temettessenek el, kivételes esetekben csak a temetőbe lehet a halottakat kiszállitani. Kéri a válasz tudomásul vételét. A választ ugy interpelláló, mint a közgyűlés tudomásul veszi. !1880. Vosits Károly tanácsook ur Szőcs Elek dr. törvényhatósági bizottsági tag urnák a budai kültelkeknek vizzel való ellátása ügyében előterjesztett interpellációjára válaszolván, előadja, miszerint kétséget nem szenved, hogy ezen a bajon a budai vizmű kibővítése utján lehet segíteni. Erre vonatkozólag az általános tervek mái­évekkel ezelőtt elkészültek, a közgyűlés által elfogadtattak, sőt a belügyminiszter részéről jóváhagyattak. Hogy a művelet végre nem hajtatott, annak az az oka, hogy erre fedezet nem állott rendel­kezésre. A tanács belátva azt, hogy ezen a mizérián a legközelebbi jövő­ben segíteni kell, intézkedett, hogy a fejlesztési tervek gyorsan elké­szíttessenek, ugy, hogy az árlejtés már kora tavasszzal megtartható legyen a munkákra, és a tanács minden lehetőt meg fog tenni arra nézve, hogy az ezen müvelet végrehajtására szükséges költség — esetleg külön hitel utján — rendelkezésre álljon. Kéri válaszának tudomásul vételét. A választ ugy interpelláló, mint a közgyűlés tudomásul veszi. !1881. Almády Géza tanácsnok ur dr. Szálai Mihály törvényha­tósági bízottsági tag urnák a benzin-robbanások korlátozása ügyében előterjesztett interpellációjára válaszolván, előadja, miszerint tudó-

Next

/
Oldalképek
Tartalom