Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1908

23. 1908. november 25. rendes közgyűlés jegyzőkönyve - 1878 - 1879 - 1880 - 1881

1908. november 25-iki közgyűlés. 1881. szám. 625 mása van arról, hogy a f. évi szeptember 30-án tartott közgyűlés óta, a mikor nevezett bizottsági tag ur a robbanó- és gyúlékony anyagok gyártása és felhasználása tárgyában szabályrendelet alko­tása iránt indítványt tett, egy tüzeset alkalmával, október 23-án, fájdalom, több ember esett áldozatul. Értesült arról is, hogy egyes automobiltulajdonosok magán­házakban a benzint üvegekben tartják. Hogy egyes üzletekben, amelyekben benzin árusítással foglal­koznak, a benzin tartása szabályellenes formában történik, ez nem áll, mert a benzin tartására megfelelő szabály nincsen. Ezidőszerint . ugyanis az ásványolajok tartására és szállítására vonatkozólag csak az 1870. május 20-án 2970., illetőleg 1894. május 24-én 39.215. sz. a kiadott miniszteri szabályrendelet van érvényben, ez azonban ide­jét multa és abban kifejezetten a benzinre semmiféle rendelkezés nincsen. 1905. évi november 10-én 112.771. sz. a. egy ujabb minisz­teri körrendelet adatott ki, ez azonban oly recenzust keltett a különböző ipari és kereskedelmi körökben, hogy a kormány kény­telen volt a rendelet életbeléptetésének határidejét, módosítások eszközlése céljából, felfüggeszteni és ez ma sincsen érvényben. De bár a benzin tartása és szállítása szabályrendeletileg meg­felelően szabályozva nincs is, a ker. elöljáróságok mindazon esetek­ben, midőn tudomást szereznek olyan ipartelepekről, üzletekről, melyekben nagyobb mennyiségben tartanak benzint, a bejelentések alkalmával, esetleg a szokásos évi tüzrendészeti vizsgálatok alkalmá­val a fővárosi tüzrendészeti szabályrendelet alapján meghatározzák azon feltételeket, amelyek mellett az illetők benzint tárthatnak. Ezen határozatok végrehajtását, illetőleg megtartását az illetékes kerületi elöljáróságok ellenőrzik. Ha tehát az emiitett ipartelepeken, üzletekben a benzint nem az elöljárósági határozatban előirt for­mában tartják, a szükséges intézkedéseket az illetékes ker. elöljá­róságok a polgárság életbiztonsága érdekében esetről-esetre megteszik. Megjegyzi különben, hogy azok az esetek, amelyek felemiitettek, a Kovald-féle eset, a Mária-utcai eset, nem voltak robbanások, hanem tüzesetek, melyeknek több emberélet esett áldozatul, csak a Görög­féle esett volt robbanás. De ennek a két katasztrófának oka az volt, hogy a Kovald-féle tüzeset alkalmával az illetők között pánik tört ki és az áldozatok úgyszólván a fejüket vesztve rohantak a halálba; a Mária-uteában pedig vigyázatlanság és könnyelmű gondatlanság történt, mert nem volt megfelelő kijárás. Hasonló gondatlanságot másutt is lehet tapasztalni, midőn egyes emberek, légszeszrobbaná­sok, széngázömlések, petróleumlámpa feldöntése és spirituszégő vigyá­zatlan használata következtében vesztik életüket. Az ilyen emberi gyarlóságokkal szemben azonban nem használ semmiféle paragrafus. Ami a szabályrendeletet illeti, bejelenti, hogy a szabályrendelet tervezete, szigorú megtorló intézkedésekkel, munkában van és az illetékes tanácsi ügyosztály vezetője felhivatott, hogy azt sürgősen tárgyalja le és szóló maga is gondoskodni fog arról, hogy az mielőbb a közgyűlés elé terjesztessék. Záros határidőt azonban nem lehet kitűzni, mert a szabályrendelet több szakkérdés megoldását kivánja és nagy körültekintéssel készitendő, amennyiben igen sok ipar- és kereskedelmi ág érdekeit és fejlődését érinti. Addig is, mig a szabályrendelet életbelép, a tanács a szük­séges biztonsági intézkedéseket a lehetőséghez képest megteszi, igy a festő és vegytisztitó ipartelepekre vonatkozólag 1908. évi augusz­tus 13-án 178.693. sz. a. kelt határozatával kiadta a megfelelő uta­sításokat, az automobilok részére szükséges benzin mikénti szállí­tására és tartására vonatkozó utasításokat pedig a legközelebb fogja kiadni. Kéri a válasz tudomásul vételét. A választ ugy interpelláló mint a közgyűlés tudomásul veszi. 157

Next

/
Oldalképek
Tartalom