Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1908

23. 1908. november 25. rendes közgyűlés jegyzőkönyve - 1875 - 1876 - 1877

1908. november 25-iki közgyűlés. 1874—1877. szám. 623 Ezzel tulajdonképen megfelelt az interpellációra, de tény az, hogy a hatóságnak már évek óta nagy gondját képezte és képezi, hogy ezek a nagy füstöt produkáló vállalatok ezen füstnek valami módon való elpusztítására köteleztessenek. Már 1904. évben több kerületi elöljáróság kötelezőleg kimondotta a területükön levő ipar­telepeknek füstemésztő készülékkel való ellátását, ezek az elsőfokú hatóság intézkedését megfelebbezték, az akkori polgármester ezen intézkedéseket jóváhagyta, azonban bizonyos konkrét esetből kifolyó­lag 1906. év elején az akkori kereskedelemügyi miniszter az összes elsőfokú határozatokat felkivánta magához és azóta a minisztérium részéről erre vonatkozólag semmiféle nyilatkozat nem történt Minthogy azonban tény az, hogy csakugyan egyik-másik vállalat nagyon sok füstöt bocsát a levegőbe, ami nagyon rongálja a levegőt, azzal, hogy a minisztérium nem felelt, a tanács nézete szerint a dolog elintézve nincsen, annál kevésbé, mert szólónak tudomása van arról, hogy most már van olyan füstemésztő készülék, amely már több telepen évek óta hasznosan működik, igy a Machlup-gyár­ban, az államnyomdában, a Dávid-féle dobozgyárban, ezek üzemben vannak éjjel-nappal és ezek kéményei semmiféle füstöt nem bocsá­tanak ki. Miután van ilyen készülék, nem lehet a füstemésztő készülék problémáját meg nem oldottnak tekinteni. Szóló kijelenti, hogy a tanács ezen kérdéssel a legkomolyabban fog foglalkozni és igyekezni fog arra, hogy a füst által okozott ártal­mak mielőbb megszüntettessenek. Dr. Baránszky Gyula törvényhatósági bizottsági tag ur viszon­válaszában kijelenti, hogy miután ez egy igen fontos közegészségügyi kérdés, a választ tudomásul nem veszi és kéri annak napirendre való kitűzését. A közgyűlés a választ tudomásul veszi. !1875. Dr. Bárczy István polgármester ur dr. Waigand József törvényhatósági bizottsági tag urnák a Népszínháznak az állam Fészere történt bérbeadása ügyében előterjesztett interpellációjára válaszol­ván, előadja, miszerint az interpelláció időközben tulajdonképen tárgy­talanná vált. A kérdésnek lényege az volt, hogy a főváros érdekével megegyeztethetőnek tartja-e a Népszínháznak az állam részére való bérbeadását? Ez annak idején részletes tárgyalás alapját képezte és a népszínházi bizottmány egyhaugulag a főváros érdekében állónak találta, hogy a színház átengedtessék, miután kétségei voltak a bizott­mánynak arra nézve, hogy az előtte való régime alatt a Népszínház a céljának megfelelően működhetett volna-e toyább is. A Nemzeti Színházzal kötött szerződésben nemcsak a főváros anyagi érdekeit biztosították fokozottabb mértékben, mint a régi szerződésben, hanem azonfelül biztosították azt is, amint a példa mutatja, hogy népies színmüvek is fognak kultiváltatni a Nemzeti Színházban. Kéri ezt tudomásul venni válaszával együtt. A választ ugy interpelláló, mint a közgyűlés tudomásul veszi. !1876. Dr. Melly Béla tanácsnok ur dr. Pető Sándor törvény­hatósági bizottsági tag urnák a VI. ker. Ferdinánd-hidi piac ideig­lenes rendezése ügyében előterjesztett interpellációjára kijelenfi, hogy az összes piacok rendezése folyamatban van, az elöljáróságok mindannyian tettek ilyen kisebb javításokra előterjesztéseket és ezek összege 180—200.000 K-t tesz ki. Ez indította az ügyosztályt arra. hogy nem volna-e indokoltabb gyökeresen rendezni az összes piacokat, ez körülbelül 500.000 K-ba kerülne. Amennyiben azonban erre a megfelelő fedezetet kimutatni nem tudná, ezeket a kisebb javításokat a jövő év folyamán feltétlenül végrehajtják. A választ ugy interpelláló, mint a közgyűlés tudomásul v^szi. !1877. Dr. Melly Béla tanácsnok ur Schubert Sándor törvény­hatósági bizottsági tag urnák a vasárnapi munkaszünet rendezése

Next

/
Oldalképek
Tartalom