Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1907

9. 1907. március 13. rendes közgyűlés jegyzőkönyve - 424 - 425 - 426 - 427

202 1907. márczius 13-iki közgyűlés. 423—427. szám. a mutatványos telep egy részének elhelyezésére és ez esetben a bérleti időtartam 6 évben állapittatik meg. 9. A közgyűlés felhatalmazza a tanácsot, hogy a rendezésnek az ezen határozatban foglalt elvek szerint Való keresztülvitelére a szük­séges rendelkezéseket megtegye, szerződéseket kössön, árverést tartson, szóval minden szükséges intézkedést foganatosítson. !424. Tárgyaltatott a bizottmány és tanács 54.178/1907— V. számú előterjesztése : a fővárosi fuvartelepnek kibővítése és az erre meg­kívántató költség fedezete ügyében A közgyűlés a tanácsnak a bizottmányokkal egybehangzóan tett előterjesztésére az utczai locsolásnak házi kezelésbe való vétele, továbbá a főváros háztartásában felmerülő egyéb fuvarszükségletek ellátása czéljából a székesfővárosi fuvartelepnek kibővítését határozza el és az ezen czélokra szükséges 394.000 K, azaz Háromszázkilenczven­négyezer korona hitelösszeget a fuvartelep részére engedélyezni. A pénzügyi és gazdasági bizottmány javaslatához képest a locsolás házilagos elvégzésére kért 184.000 K-t a közgyűlés azonnal és teljes egészében a fuvartelep rendelkezésére bocsátja, még pedig a 100 millió K-nás kölcsön pénzkészlete terhére a végleges kiadások „Különfélék" csoportjában nyitott önálló czimen való elszámolás mellett. A fuvartelep tartozik a községi alap bev. XXV. 1. czime (Fuvartelep — A befektetett tőke törlesztése) javára a f. é. június hó 30-ig járó 4°/o-os kamatokat, a f. é. deczember hó 31-től számított 20 féléven át pedig a most idézett czim javára 12.012 K 04 f vál­tozatlan annuitást megtéríteni. Az egyéb fuvarszolgáltatások czéljaira kért 214.000 K felhasz­nálása tekintetében ellenben kimondja a közgyűlés az előterjesztett bizottmányi javaslat értelmében, hogy ez a hitelösszeg nem lesz a fuvartelep részéről egyszerre igénybevehető, hanem az csak az idő­közben szerzett gyakorlati tapasztalatok alapján és a fokozatosan kialakuló üzleti jövedelmezőséghez képest lesz további beruházásokra mindenkor esetről-esetre előzetes bizottmányi és tanácsi tárgyalások alapján felhasználható. Ezen rendelkezés figyelembevételével a közgyűlés ez utóbbi költségösszeget ugyancsak a fentebb megjelölt fedezeti alap terhére hasonló elszámolási mód szerint bocsátja a fuvartelep rendelkezésére, még pedig oly feltétellel, hogy annak teljes felvételéig a felvett rész­letek után naptári félévenként utólagos évi 4°/o-os kamat fizetendő, a törlesztés pedig az engedélyezett beruházási összeg utolsó rész­letének felvételétől számított második naptári félév végével kezdődik és 20 félévi 13.709 K 39 f változatlan annuitással történik a községi alap fentidézett czime alatt leendő elszámolás mellett. Ezen határozat a költség fedezete kérdésében kormányhatósági jóváhagyást igényelvén, a közgyűlés aztjóváhagyás végett a m. kir. belügyminiszter úrhoz terjeszti fel. !425. Tárgyaltatott a bizottmány és tanács 61.89&/1907— VII. számú előterjesztése: a Népszínház bérbeadása ügyében. A közgyűlés a tanács pártoló javaslatára jóváhagyólag tudomásul veszi a népszínházi bizottmánynak f. é. márczius hő 8-án 34. biz. sz. alatt hozott azon határozatát, a mely szerint a Népszínházát 1907. évi október hó 1-től, illetve a tényleges átadás napjától számított tíz évre a bemutatott szerződési feltételek mellett Máder Rezsőnek, a m. kir. operaház igazgatójának adta bérbe. Az iratok további eljárás végett visszaadandók a tanácsnak. !426. Az elnöki tisztet dr. Bárczy István polgármester ur veszi át. !427. Tárgyaltatott a tanács 279.203/1906— III. számú előter­jesztése: a „Rákóczi-ut"-nak elnevezett Kerepesi-uton „II. Rákóczi Ferencz fejedelem útja" felírású utczai táblák alkalmazása ügyében tett indítványra.

Next

/
Oldalképek
Tartalom